Humanities and Social Sciences

Folia Oeconomica Cracoviensia

Instructions for authors

W FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

  1. Teksty w FOC są publikowane w języku polskim i angielskim. Artykuły w języku angielskim powinny być zredagowane z należytą starannością pod względem językowym.
  2. Nadesłany tekst musi być oryginalny (nie może być wcześniej publikowany w innym czasopiśmie lub wydawnictwie, ani nie może być tam złożony do publikacji).
  3. Artykuł w formacie edytowalnego pliku tekstowego oraz PDF powinien być przesłany pocztą elektroniczną do Redaktora.
  4. Niezależnie od języka, opracowanie musi zawierać następujące elementy zarówno w języku polskim, jak i angielskim:

-     tytuł,

-     abstrakt (o objętości nieprzekraczającej ½ strony maszynopisu),

-     słowa kluczowe.

Tekst powinien być przygotowany z użyciem marginesów oraz numeracji stron. Wzory oraz tabele i rysunki powinny być oznaczane numeracją ciągłą, np. odpowiednio: (1), Tabela 1, Rys. 1.

Informacje o Autorze/Autorach pracy powinny zawierać afiliację oraz adres elektroniczny do korespondencji.

Obowiązują harwardzkie przypisy w tekście, na przykład:

Dotyczy to zwłaszcza prac Peukera (1972) i Rogozińskiego (1976).

Na przykład, będzie nią diagnostyka medyczna — por. J.A. Swets i in. (2000).

Bibliografia artykułu powinna być zestawiona alfabetycznie według następującego wzoru:

Marzec J. (2008), Bayesowskie modele zm

This page uses 'cookies'. Learn more