Nauki Humanistyczne i Społeczne

Historyka Studia Metodologiczne

Zawartość

Historyka Studia Metodologiczne | 2012 | vol. 42

Instrukcja dla autorów

INSTRUKCJA DLA AUTOREK I AUTORÓW

1) Ogólne reguły publikacji:

►przesłane teksty są poddawane procesowi recenzji i publikowane bezpłatnie;
► redakcja Historyki przyjmuje do druku wyłącznie materiały niepublikowane wcześniej;
►redakcja przyjmuje artykuły o objętości 40-60 tys. znaków (wraz z przypisami i bibliografią załącznikową);
►artykuły przeznaczone do druku powinny być dostarczone w formacie *.doc lub *.docx;
► do przesłanego tekstu należy załączyć:
a) tytuł tekstu w języku angielskim;
b) abstrakt w języku angielskim o objętości 1200 znaków (nie dotyczy recenzji i not recenzyjnych);
c) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – 5 słów kluczowych (nie dotyczy recenzji i not recenzyjnych);
d) numer ORCID autorki/autora (można go wygenerować tu: https://orcid.org/signin);
e) afiliację autora/autorki.

►redakcja pragnie zaznaczyć, że praktyki „ghostwriting”, „guest authorship” traktowane będą jako przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. ►autorzy otrzymują jeden egzemplarz pisma, w którym ukaże się ich publikacja.

2) Tekst główny:

► w pliku tekstowym prosimy nie należy dokonywać mechanicznego formatowania tekstu, tj. np. nie dzielić wyrazów i nie przenosić do następnego wersu pojedynczych cyfr i liter (tzw. zawieszek), nie ustawiać wcięcia akapitowego tabulatorem, jak również nie stosować żadnego specjalnego formatowania (formatowanie tekstu będzie wprowadzone na poziomie składu);
► czcionka: Times New Roman, 12 punktów;
► interlinia: 1,5 wiersza;
► sposób wyróżnienia: rozstrzelenie (polecenie „czcionka”; następnie karta „odstępy miedzy znakami” i komenda „odstępy”; rozstrzelenie 1,4 pkt);
► dłuższe, kilkuwierszowe cytaty powinny być wyodrębnione z tekstu głównego i złożone mniejszą czcionką (10 punktów), oddzielone od tekstu głównego jednym pustym wersem od góry i dołu;
► używane są w sytuacjach niezbędnych cudzysłowy drugiego stopnia – prosimy o stosowanie tzw. cudzysłowu francuskiego « ». Przykład: „Nie mieliśmy przy sobie «dolców», więc nie mogliśmy kupić hamburgerów”;
► opuszczenia w cytowanym fragmencie należy zaznaczać nawiasem kwadratowym […];
► tytuły książek, gazet, czasopism, magazynów, filmów, utworów muzycznych, dzieł sztuki itp. powinny być wyróżnione kursywą, natomiast tytuły artykułów czy rozdziałów książek itp. – cudzysłowem;
► w tekście głównym prosimy o podawanie pełnych imion przynajmniej przy pierwszym pojawieniu się danej postaci, np. Jan Kowalski (przy kolejnym – może być samo nazwisko; należy unikać w tekście głównym formy: J. Kowalski);
► w wyrażeniach liczbowych określających pewien zakres (np. 3–20 [strony], lata 1888–1900) stosowana jest półpauza –, a nie dywiz -;
► prosimy nie stosować pełnych pauz —;
► odsyłacze w tekście głównym do przypisów dolnych umieszcza się przed znakiem interpunkcyjnym, np. Nie mieliśmy przy sobie „dolców”, więc nie mogliśmy kupić hamburgerów 1;
► po przygotowaniu tekstu według powyższych wytycznych prosimy jeszcze o sprawdzenie, czy zastosowany jest w nim jeden rodzaj czcionki (Times New Roman), zwłaszcza jeśli jakieś fragmenty tekstu (np. adresy stron www) zostały skopiowane z zewnętrznych źródeł (np. Internet). Należy usunąć hiperłącza;
► praca na pliku powinna odbywać się przy użyciu programu Microsoft Word (wersji 97–2003 lub nowszej) – dla uniknięcia błędów, jakie mogą powstać przy konwertowaniu plików do innych formatów;
► w tekście głównym pełne zapisy: w 1998 roku, w XII wieku, lata pięćdziesiąte, 7 czerwca 1966 roku, druga wojna światowa, dziewiętnastowieczny, na przykład, między innymi, to znaczy, procenty: 15 procent, trzy czwarte, przed Chrystusem, metry, kilogramy; dopuszczalne skróty: itd., itp., etc., °C. Małe liczby słownie (np. cztery pomniki), duże – liczbowo (np. 234 mieszkańców, ale: cztery tysiące). W tekście pobocznym – w nawiasie, a także w przypisach i podpisach – skróty: r., w., lata 50., np., m.in., nt., przed Chr., p.n.e., %, 3/4 (nie ¾), m, kg.
► cytaty ze źródeł obcojęzycznych powinny być przetłumaczone (bez podawania ich oryginalnego brzmienia, chyba że przynależy to do merytoryki pracy) – jeśli autorem tłumaczenia jest autor artykułu, należy przy pierwszym przykładzie opatrzyć to stosowną adnotacją w przypisie: „Cytat w tłumaczeniu autorów tekstu”.
► rozwinięte liczby w zapisach aktów, scen, rozdziałów: w trzecim akcie, w scenie piątej, rozdział ósmy.
► tytuły prac niepublikowanych (maszynopis, rękopis) powinny być zapisane antykwą, w cudzysłowie.
► tytuły aktów prawnych: bez cudzysłowu, pierwszy wyraz w tytule wielką literą, np. Dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy.
► terminy w językach obcych: kursywą (np. terrorscapes).
► skróty wprowadzane zapisem: dalej jako…, np. Instytut Pamięci Narodowej (dalej jako IPN).

3) Ilustracje:

► format plików: *.jpg lub *.tiff;
► rozdzielczość: min. 300 dpi przy dłuższym boku 10 cm, kompresja min. 10;
► ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy;
► każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (zgodnej z opisem);
► tabele, wykresy, schematy, rysunki i zdjęcia powinny być ponumerowane i stosownie opisane;
► opis ilustracji: nr ilustracji, opis, data (i miejsce, jeśli nie wynika z kontekstu), informacja nt. autora lub źródła.

4) Przypisy dolne:

► należy stosować zapis chicagowski ( https://www.citationmachine.net/chicago);
► czcionka: Times New Roman, 10 punktów; ► interlinia: 1 wiersz;
► prosimy o konsekwentny sposób zapisu kolejnych pozycji bibliograficznych w przypisach;
► prosimy o wpisywanie pełnego imienia/imion i nazwiska autorów, redaktorek, tłumaczy tekstów przy pierwszym wystąpieniu (w kolejnych samo nazwisko);
► nie należy stosować formuł skrótowych ani polskich, ani łacińskich (np. tenże, taż, tamże, idem, eadem, ibidem lub ibid.).
► w przypisach podajemy wydawców cytowanych dzieł;
► prosimy, by pamiętać o podawaniu nazwiska tłumaczki w przypadku zagranicznych dzieł (artykułów, książek itp.) tłumaczonych na jęz. polski. Proszę stosować formułę „przeł.”. Np.
Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant (Warszawa: Aletheia, 1993).
► przy pierwszym pojawieniu się danej pozycji w przypisie trzeba podać pełny tytuł (tzn. tytuł i podtytuły) danego dzieła; przykład:
Jerzy Topolski, Metodologia historii (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968), 55–65.
[w kolejnych przypisach] przykład:
Topolski, Metodologia, 65.
► przykład przypisu artykułu w pracy zbiorowej:
Tomasz Sawicki, „Badania przy kościele św. Jerzego w Gnieźnie”, w: Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty. Nowe interpretacje, red. Zofia Kurnatowska (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001), 163.
[w kolejnych przypisach] Sawicki, „Badania”, 176.
► przykład przypisu artykułu w czasopiśmie:
Paweł Czartoryski, „Średniowiecze w optyce końca dwudziestego wieku”, Roczniki Humanistyczne. Historia 2, 34 (1986): 113.
[w kolejnych przypisach] Czartoryski, „Średniowiecze”, 110.
► przy powołaniu na źródło internetowe należy podać datę dostępu w nawiasie okrągłym, np.: Jerzy Kowalski, „Matematyka, która umyka”, www.interia.pl (dostęp: 21.02.2017).
► bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące cytowania w stylu chicagowskim:
( https://www.citationmachine.net/chicago)

5) Podziękowania:
Do artykułu proszę dołączyć podziękowania (acknowledgements), w których należy ujawnić:
►wkład ewentualnych współautorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);
►źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

6) Bibliografia załącznikowa:
► do artykułu należy dołączyć bibliografię z listą wszystkich cytowanych dzieł;
► zapisu bibliograficzny w bibliografii różni się od tego, który stosuje się w przypisach:
a) monografia:
Topolski, Jerzy. Metodologia historii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
Young, Robert J. Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. Marek Król. Kraków: WUJ, 2012.
Kurkowska-Budzan, Marta; Marcin Stasiak. Stadion na peryferiach. Kraków: Universitas, 2017.

b) artykułu w pracy zbiorowej:
Sawicki, Tomasz. „Badania przy kościele św. Jerzego w Gnieźnie”. W: Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty. Nowe interpretacje, red. Zofia Kurnatowska, 163–186. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001.
c) artykułu w czasopiśmie:
Czartoryski, Paweł. „Średniowiecze w optyce końca dwudziestego wieku”, Roczniki Humanistyczne. Historia 2, 34 (1986): 113–117.
d) źródło internetowe:
Kowalski, Jerzy. „Matematyka, która umyka”. www.interia.pl (dostęp: 21.02.2017).
Zasady etyki publikacyjnej


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE

Nasze pismo stosuje zalecenia Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) – patrz COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
Są to standardy oczekiwanego zachowania etycznego dla wszystkich stron zaangażowanych w proces wydawniczy w „Historyce”: redakcji pisma, autora lub autorki tekstu oraz recenzentek i recenzentów.OBOWIĄZKI REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych: rada redakcyjna monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko nadużyciom publikacyjnym.

Fair play: nadesłane manuskrypty są oceniane pod kątem ich zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo czy ideologię polityczną.

Decyzje o publikacji: redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, które z nadesłanych artykułów powinny lub nie powinny zostać opublikowane. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego znaczeniu, oryginalności, jasności i zgodności z profilem czasopisma.

Poufność: redaktor i członkowie rady redakcyjnej muszą zapewnić, że wszystkie materiały nadesłane do czasopisma pozostaną poufne podczas ich recenzowania. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.

Ujawnienie informacji i konflikt interesów: niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanym maszynopisie nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i radę redakcyjną we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zapobiegają naruszaniu standardów naukowych i etycznych przez działania biznesowe.

Zachowanie integralności dorobku naukowego: redaktorzy będą stać na straży integralności opublikowanego dorobku naukowego poprzez wydawanie korekt i retrakcji w razie potrzeby oraz śledzenie podejrzanych lub domniemanych uchybień badawczych i publikacyjnych. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Redakcja zawsze chętnie publikuje korekty, wyjaśnienia, retrakcje i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofywanie artykułów: redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeśli:

- mają wyraźne dowody na to, że wyniki badań są niewiarygodne z uwagi na niewłaściwe postępowanie badawcze (np. fabrykowanie danych) albo uczciwy błąd (np. błędne obliczenia lub błąd eksperymentalny);

- wyniki zostały już wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiednich odniesień, zgody lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji);

- stanowi plagiat lub przedstawia nieetyczne badania.

Powiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), wyraźnie identyfikować wycofany artykuł i określać, kto wycofuje artykuł. Powiadomienia o wycofaniu powinny zawsze podawać powód(y) wycofania, aby odróżnić uczciwy błąd od niewłaściwego postępowania.

Wycofane artykuły nie będą usuwane z drukowanych egzemplarzy czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie wskazany tak wyraźnie, jak to tylko możliwe.OBOWIĄZKI AUTORÓW I AUTOREK

Standardy raportowania: Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, jak również obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w pracy. Praca powinna zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym replikację pracy. Fabrykowanie wyników i składanie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i/lub słowa innych osób, należy je zacytować lub przytoczyć. Plagiaty i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Zachowanie dostępu do danych: autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie surowych danych do recenzji redakcyjnej, powinni być przygotowani na zapewnienie publicznego dostępu do takich danych oraz powinni być przygotowani na przechowywanie takich danych przez rozsądny czas po opublikowaniu ich pracy.

Wielokrotne lub równoczesne publikacje: autorzy nie powinni publikować maszynopisu przedstawiającego zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednoczesne publikowanie tego samego artykułu w więcej niż jednym czasopiśmie jest nieetyczne i niedopuszczalne.

Autorstwo maszynopisu: autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły istotny wkład w koncepcję, projekt i wykonanie lub interpretację badań. Wszystkie osoby, które wniosły swój wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Autor składający maszynopis powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żadni nieodpowiedni współautorzy nie są uwzględnieni w pracy oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej złożenie do publikacji.

Wskazanie źródeł: do artykułu należy dołączyć odpowiedni opis wkładu pracy innych aktorów. Autorzy powinni powoływać się na publikacje, które miały wpływ na ostateczną formę zgłaszanej pracy.

Błędy w opublikowanych pracach: gdy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość we własnej opublikowanej pracy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma lub wydawcy i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.


OBOWIĄZKI RECENZENTEK I RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych: recenzje pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w udoskonaleniu ich maszynopisu.

Kompetencje i terminowość: każdy wybrany recenzent, który nie czuje się kompetentny do recenzowania badań przedstawionych w manuskrypcie lub wie, że ich terminowe zrecenzowanie będzie niemożliwe, powinien powiadomić o tym redaktora i wyłączyć się z procesu recenzowania.

Poufność: wszystkie maszynopisy otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu: recenzje powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niestosowna. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy jasno i wspierać je argumentami.

Wskazanie źródeł: recenzenci powinni wskazać ważne opublikowane prace, które nie były cytowane przez autorów. Wszelkie istotne podobieństwa lub zbieżności pomiędzy ocenianym maszynopisem a innymi opublikowanymi pracami powinny być zgłoszone do redakcji.

Ujawnienie informacji i konflikt interesów: informacje lub pomysły uzyskane w wyniku recenzji muszą być zachowane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny maszynopisów, jeśli występuje konflikt interesów wynikający z relacji konkurencji, współpracy lub innych z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie pracy.


Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZJI

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP:
1. Wszystkie artykuły publikowane w Historyce podlegają procedurze recenzji.
1. Autorzy i autorki zobowiązani są do uczestniczenia w procesie recenzji.
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch akademickich ekspertów lub ekspertek.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora lub autorki pracy.
4. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i autorki oraz recenzenci i recenzentki nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
5. W innych rozwiązaniach recenzent i recenzentka musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem i recenzentka a autorem i autorką:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
7. Autorzy i autorki są zobowiązani do uwzględnienia sugestii zmian w artykułach zasugerowanych przez recenzentów i recenzentek.
8. Nazwiska recenzentów i recenzentek poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących z nim recenzentów i recenzentek.
9. Podczas oceny artykułu recenzenci i recenzentki posługują się poniższym formularzem

Recenzenci

Recenzenci i recenzentki 2012

dr hab. Maciej Bugajewski (UAM), prof. Keely Stauter-Halsted (University of Illinois), dr hab. Violetta Julkowska (UAM), prof. dr hab. Zbigniew Libera (UJ) , prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ), prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ), dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (UP), prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ), Dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM (UAM), dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (UP), prof. Nathan Wood (University of Kansas), dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS)

Recenzenci i recenzentki 2013

Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Adam Izbebski (Uniwersytet Jagielloński), Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński), Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku), Isabel Röskau-Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński), Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński), Jan Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski), Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marek Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Recenzenci i recenzentki 2014

Jan Surman (Herder-Institut, Marburg), Zbigniew Romek (IH PAN), Andrzej Chwalba (UJ), dr hab. prof. UW Michał Kopczyński (UW), dr hab. Maciej Bugajewski (UAM), Marek Woźniak (UMCS), Piotr Witek (UMCS) , Barbara Klich Kluczewska (UJ), Marcin Jarząbek (UJ), Maria Kobielska (UJ)

Recenzenci i recenzentki 2015

Sebastian Bernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tomasz Falkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dorota Głowacka (University of King's College), Maciej Jabłoński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Bartłomiej Krupa (Instytut Badań Literackich PAN), Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Uniwersytet Warszawski [emeritus]), Mirosława Kupryjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN), Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Anna Muller (University of Michigan), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski), Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński), Ewelina Szpak (Instytut Historii PAN), Wojciech Tylmann (Uniwersytet Gdański), Justyna Tymieniecka-Suchanek (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci i recenzentki 2016

Tomasz Błaszczak (Vytautas Magnus University), Krzysztof Buchowski (UwB), Andrzej Buko (UW), Paweł Bukowiec (UJ), Ewa Domańska (UAM/Stanford University), Bartosz Drzewiecki (UP), Mateusz Jerzy Falkowski (New York University), Maciej Fic (UŚ), Piotr Guzowski (UwB), Joanna Janik (UJ), Maciej Janowski (CEU/IH PAN), Dariusz Jarosz (IH PAN), Elisabeth Johann (Austrian Forest Association), Klemens Kaps (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), Michał Kara (IAiE PAN), Andrzej Karpiński (UW), Edmund Kizik (UG), Barbara Klassa (UG), Jolanta Kolbuszewska (UŁ), Andrea Komlosy (Universität Wien), Jacek Kowalewski (UWM), Elżbieta Kościk (UWr), Adam Kożuchowski (IH PAN), Eryk Krasucki (USz), Barbara Krysztopa-Czuprynska (UWM), Cezary Kuklo (UwB), Jacek Małczyński (UWr), Konrad Meus (UP), Grzegorz Miernik (UJK), Michael Morys-Twarowski (UJ), Jadwiga Muszyńska (UJK), Jakub Niedźwiedź (UJ), Marcin Pawlak (UMK), Radosław Poniat (UwB), Bożena Popiołek (UP), Tomasz Przerwa (UWr), Rajmund Przybylak (UMK), Andrzej Rachuba (IH PAN), Judyta Rodzińska-Nowak (UJ), Isabel Röskau-Rydel (UP), Stanisław Roszak (UMK), Tomasz Samojlika (IBS PAN), Paweł Sierżęga (URz), Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University), Maria Solarska (UAM), Jan Surman (), Aurimas Švedas (Vilnius University), Michał Targowski (UMK), Robert Twardosz (UJ), Justyna Tymieniecka-Suchanek (UŚ), Jacek Wijaczka (UMK), Hubert Wilk (IH PAN), Tomasz Wiślicz (IH PAN), Elena Xoplaki (Justus-Liebig-Universität Giessen), Anna Zalewska (UMCS), Marcin Zaremba (UW), Anna Ziębińska-Witek (UMCS), Paweł Żmudzki (UW)

Recenzenci i recenzentki 2017

Michał Bilewicz (UW), Anna Brzezińska (UŁ), Michał Choptiany (UMK), Jacek Chrobaczyńcki (UP), Rafał Dobek (UAM), Iwona Janicka (UG), Anna D. Jaroszynska-Kirchmann (Eastern Connecticut State University), Jolanta Kluba (Centrum Historii Zajezdnia), Piotr Koprowski (UG), Jacek Kowalewski (UWM), Wiktoria Kudela (NCN), Aleksandra Leinwand (IH PAN), Gabriela Majewska (UG), Łukasz Mikołajewski (UW), Stephan Moebius (Karl-Franzens-Universität Graz), Tim B. Müller (Hamburger Institut für Sozialforschung), Tomasz Pawelec (UŚ), Wioletta Pawlikowska-Butterwick (IH PAN), Wojciech Piasek (UMK), Radosław Poniat (UwB), Zbigniew Romek (IH PAN), Izabela Skórzyńska (UAM), Ewa Solska (UMCS), Rafał Stobiecki (UŁ), Michał Trębacz (UŁ), Jan Swianiewicz (UW), Anna Waśko (UJ), Tomasz Wiślicz (IH PAN), Piotr Witek (UMCS), Joanna Wojdon (UWr), Agata Zysiak (UW)

Recenzenci i recenzentki 2018

Magdalena Barbaruk (University of Wrocław), Radosław Bomba (Maria Curie-Sklodowska University), Joana Brites (Universidade de Coimbra), Anna Brzezińska (University of Lodz), Marta Chmiel-Chrzanowska (University of Szczecin), Bernadetta Darska (University of Warmia and Mazury), Paweł Dobrosielski (University of Warsaw), Dariusz Dolański (University of Zielona Gora), Maciej Dymkowski (University of Social Sciences and Humanities in Wrocław), Tomasz Falkowski (Adam Mickiewicz University), Agnieszka Gajewska (Adam Mickiewicz University), Neil Galway (Queen's University Belfast), Ryszard Gryglewski (Jagiellonian University), Maud Guichard-Marneur (Göteborgs Universitet), Mariola Hoszowska (University of Rzeszów), Marcin Jarząbek (Jagiellonian University), Karina Jarzyńska (Jagiellonian University), Violetta Julkowska (Adam Mickiewicz University), Olga Kaczmarek (University of Warsaw), Barbara Klassa (University of Gdansk), Maria Kobielska (Jagiellonian University), Jolanta Kolbuszewska (University of Lodz), Paweł Komorowski (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Jacek Kowalewski (University of Warmia and Mazury), Adam Kożuchowski (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Lenka Krátká (Akademie Věd České Republiky), Cezary Kuklo (UwB), Iwona Kurz (University of Warsaw), Halina Lichocka (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Anita Magowska (Poznan University of Medical Sciences), Paulina Małochleb (Jagiellonian University), Andrea Mariani (Adam Mickiewicz University), Adam Mazurkiewicz (University of Lodz), Lidia Michalska-Bracha (Jan Kochanowski University), Anna Muller (University of Michigan-Dearborn), Monika Napora (Maria Curie-Sklodowska University), Jakub Niedźwiedź (Jagiellonian University), Anna Odrzywolska-Kidawa (Jan Dlugosz University), Magdalena Paciorek (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Tomasz Pawelec (University of Silesia), Joanna Pisulińska (University of Rzeszów), Sławomir Poleszak (Institute for National Remembrance in Lublin), Aleksandra Porada (University of Social Sciences and Humanities in Wrocław), Stanisław Roszak (Nicolaus Copernicus University), Paweł Sierżęga (University of Rzeszów), Kinga Siewior (Jagiellonian University), Izabela Skórzyńska (Adam Mickiewicz University), Dorota Skotarczak (Adam Mickiewicz University), Bogusław Skowronek (Pedagogical University of Cracow), Tomasz Ślepowroński (University of Szczecin), Rafał Stobiecki (University of Lodz), Ksenia Surikova (St-Petersburg State University), Adam Szarszewski (Medical University of Gdańsk), Justyna Tabaszewska (Institute of Literary Research of Polish Academy of Sciences), Paweł Tomczok (University of Silesia), Anna Trojanowska (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Izabela Trzcińska (Jagiellonian University), Marek Tuszewicki (Jagiellonian University), Bożena Urbanek (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Jan Krzysztof Witczak (Adam Mickiewicz University), Tomasz Wiślicz-Iwańczyk (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Joanna Wojdon (University of Wrocław), Marta Zimniak-Hałajko (University of Warsaw)

Recenzenci i recenzentki 2019

Maciej Bugajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Agnieszka Czarnecka (Uniwersytet Jagielloński), Tadeusz Czekalski (Uniwersytet Jagielloński), Isabelle Davion (University of Paris), Alexander Dmitriev (Higher School of Economics. National Research University), Tomasz Falkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dariusz Grzybek (Uniwersytet Jagielloński), Marc Hertogh (Universitet of Groningen), Maciej Janowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Violetta Julkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Krzysztof Korzeniowski (Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk), Karol Kościelniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Przemysław Krzywoszyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Stefan Machura (Bangor University), Marianna Michałowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Łukasz Mikołajewski (Uniwersytet Warszawski), Magdalena Najbar-Agičić (University of Zagreb), Bartosz Ogórek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski), Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński), Jure Ramšak (The Science and Research Centre Koper), Myroslav Shkandrij (University of Manitoba), Paweł Sierżęga (Uniwersytet Rzeszowski), Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University), Dorota Skotarczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Janusz Smołucha (Akademia Ignatianum w Krakowie), Ewa Solska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Anna Sosnowska (Uniwersytet Warszawski), Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), Aurimas Švedas (Vilnius University), Mikołaj Szołtysek (Uniwersytet Warszawski), Urszula Świderska-Włodarczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Wiktor Werner (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Marcin Wolniewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk), Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Recenzenci i recenzentki 2020

Urszula Anna Augustyniak (Uniwersytet Warszawski), Rafał Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Maciej Bugajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), Marek Drwięga (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Gajewski (Uniwersytet Gdański), Antoni Grabowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Adam Izdebski (Max Planck Institute for the Science of Human History; Uniwersytet Jagielloński), Maciej Janowski (Central European University; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński), Karina Jarzyńska (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Kołacz-Chmiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Bartosz Jan Kołoczek (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski), Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Jacek Kowalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Adam Kożuchowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Mirosław Loba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Sławomir Łotysz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Paweł Majewski (Uniwersytet Warszawski), Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki), Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku), Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński), Leszek Mrozewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Bartosz Ogórek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński), Ewa Solska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marcin Stasiak (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki), Jan Swianiewicz (Fundacja Batorego; Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej), Piotr Weiser (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Wiktor Werner (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Marek Więcek (Uniwersytet Jagielloński), Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Magdalena Zdrodowska (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci i recenzentki 2021

Ada Arendt (Uniwersytet Warszawski), Gabriel Borowski (Uniwersytet Jagielloński), Lidia Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Maciej Bugajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Czekalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Bartosz Działoszyński (Uniwersytet Warszawski), Jerzy Franczak (Uniwersytet Jagielloński), Brygide Gasztold (Politechnika Koszalińska), Małgorzata Głowacka-Grajper (Uniwersytet Warszawski), Agnieszka Gondor-Wiercioch (Uniwersytet Jagielloński), Violetta Julkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Andrzej Karpiński (Polska Akademia Nauk), Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański), Małgorzata Kołacz-Chmiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski), Piotr Kuligowski (Polska Akademia Nauk), Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN), Arkadiusz Marciniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Magdalena Matczak (University of Liverpool), Konrad Matyjaszek (Polska Akademia Nauk), Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski), Maciej Michalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Wojciech Opioła (Uniwersytet Opolski), Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki), Michał Pawleta (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Ivan Peshkov (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Jarosław Pietrzak (Uniwerstyet Pedagogiczny w Krakowie), Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku), Maciej Ptaszyński (Uniwersytet Warszawski), Anna Ratke-Majewska (Uniwersytet Zielonogórski), Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski), Tadeusz Rutkowski (Uniwersytet Warszawski), Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński), Izabela Skórzyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Maria Solarska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Ewa Solska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Monika Stobiecka (Uniwersytet Warszawski), Jan Swianiewicz (Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie), Rafał Szmytka (Uniwersytet Jagielloński), Wiktor Werner (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Hubert Wierciński (Uniwersytet Warszawski), Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Tomasz Wiślicz (Uniwersytet Warszawski), Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Witecki (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marek Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Anna Zalewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Jakub Zamorski (Uniwersytet Jagielloński), Edyta Zierkiewicz (Uniwersytet Wrocławski).

Recenzenci i recenzentki 2022

Michał Jacek Baranowski, Uniwersytet Warszawski; Katarzyna Błachowska, Uniwersytet Warszawski; Zofia Brzozowska, Uniwersytet Łódzki; Kathryn Ciancia, University of Wisconsin-Madison; Amir Duranovic, University of Sarajevo; Agnieszka Dziuba, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Gabor Egry, Hungarian Academy of Sciences; Tomasz Falkowski. Uniwersytet Adama Mickiewicza; Andrzej Gałganek, Uniwersytet Adama Mickiewicza; Theresa Garstenauer, University of Vienna; Wacław Gojniczek, Uniwersytet Śląski; Elisabeth Haid, Hungarian Academy of Sciences; Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński; Eriks Jekabson, University of Latvia; Violetta Julkowska, Uniwersytet Adama Mickiwiecza; Katarzyna Kącka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Andrzej Karpiński, Uniwersytet Warszawski; Naoum Kaytchev, Sofia University 'St. Kliment Ohridski'; Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński; Iwona Krzyżanowska-Skowronek Uniwersytet Jagielloński; Cezary Kuklo, Uniwersytet w Białymstoku Dorota Malczewska-Pawelec, Uniwersytet Śląski; Sean Martin, John Carroll University; Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej; Roberto Mazza, University of Limerick; Janusz Mierzwa, Uniwersytet Jagielloński; Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski; Giuseppe Motta, Sapienza Università di Roma; Robert Miklos Nagy, Babeș-Bolyai University; Joanna Orzeł, Uniwersytet Łódzki; Martin Pelc, Silesia University in Opava; Radosław Poniat, Uniwersytet w Białymstoku; James Pula, Purdue University North Central, PAHA; Konstantinos Raptis, National and Kapodistrian University of Athens; Tamás Révész, Hungarian Academy of Sciences; Klaus Richter, University of Birmingham; Dariusz Sikorski, Uniwersytet Adama Mickiewicza; Dariusz Śnieżko, Uniwersytet Szczeciński; Maria Solarska, Uniwersytet Adama Mickiewicza; Ewa Solska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej; Jan Surman, Czech Academy of Sciences; Alessandro Vagnini, Sapienza Università di Roma; Philipp Wirtz, SOAS University of London; Andrew Wise, Daemen College; Stanisław Żerko, Instytut Zachodni; Aleksandar Zlatanov, Sofia University St. Kliment Ohridski
Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji