Humanities and Social Sciences

Kultura i Społeczeństwo

Content

Kultura i Społeczeństwo | 2013 | No 4

Instructions for authors

1. „Kultura i Społeczeństwo” zamieszcza wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane. Zakładamy, że proponując tekst autor deklaruje tym samym, iż jest to jego oryginalna, samodzielna praca. W uzasadnionych przypadkach w przypisie powinny znaleźć się informacje o genezie tekstu (np. że jest to fragment pracy magisterskiej, doktorskiej czy opracowania grantowego) oraz o ewentualnych promotorach czy współpracownikach.
2. Wszystkie materiały są oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów z zachowaniem zasady anonimowości (double-blind review). Dlatego prosimy o przekazywanie tekstownie podpisanych i załączanie w oddzielnej kopercie (oznaczonej tytułem artykułu) nazwiska autora, adresu, maila oraz telefonu kontaktowego. Autorów prosimy też o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami.
3. Teksty — o objętości maksimum 1,5 ark. wyd. — należy składać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach, wydrukowane z podwójną interlinią(wraz z zapisem elektronicznym).
4. Tablice i wykresy należy załączać na oddzielnych stronach, a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca.
5. Bibliografię prosimy sporządzać (w porządku alfabetycznym) według zasad stosowanych w naszym czasopiśmie:
Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
Szacki Jerzy (red.), 1995a, Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Szacki Jerzy, 1995b, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odniesienie w tekście ma wówczas postać (Weber 2002, s. 113).
Prosimy o niepodawanie adresów internetowych, dzięki którym dotarto do tekstów, lecz o umieszczanie w bibliografii opisu ich wersji pierwotnych.
6. W artykułach możliwe są oczywiście także przypisy treściowe (nie bibliograficzne), zamieszczone u dołu strony. W recenzjach preferujemy przypisy bibliograficzne w dołu strony, które mają wówczas postać:
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cyt. wyd, s. 233. Tamże, s. 255.
7. Tych, którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych”, prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim — ewentualnie także angielskim — (o objętości nie przekraczającej1000 znaków, liczonych ze spacjami) oraz o wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.

Reviewers

RECENZENCI W 2021 ROKU

Monika Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Janusz Barański, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Binder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Tadeusz Borutka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Anita Brzozowska, Uniwersytet Warszawski
Marta Bucholc, Uniwersytet Warszawski
Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Mariusz Czubaj, Uniwersytet SWPS
Wioleta Danilewicz, Uniersytet w Białymstoku
Marcin Dębnicki, Uniwersytet Wrocławski
Rafał Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Danuta Duch-Krzystoszek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki
Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS
Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Monika Frąckowiak-Sochańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Małgorzata Głowacka-Grajper, Uniwersytet Warszawski
Marek Gorzko, Akademia Pomorska w Słupsku
Małgorzata Jacyno, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Katarzyna Kajdanek, Uniwersytet Wrocławski
Katarzyna Kalinowska, Instytut Badań Edukacyjnych
Jerzy Kałążny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Antoni Z. Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN
Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski
Kaja Kaźmierska, Uniwersytet Łódzki
Przemysław Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski
Joanna Konieczna-Sałamatin, Uniwersytet Warszawski
Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński
Wiesława Kozek, Uniwersytet Warszawski
Natalia Krzyżanowska, Örebro University
Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński
Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Pedagogoczny im. KEN w Krakowie
Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Anna Kwaśniewska, Uniwersytet Gdański
Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki PAN
Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski
Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski
Piotr Mitzner, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Andrzej Moskwin, Uniwersytet Warszawski
Dorota Mroczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
Janusz Mucha, emeritus
Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Uniwersytet Wrocławski
Lech M. Nijakowski, Uniwersytet Warszawski
Przemysław Nosal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
Krzysztof Pietrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Jakub Potulski, Uniwersytet Gdański
Ryszard Radzik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański
Jerzy Rohoziński, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego
Maja Sawicka, Uniwersytet Warszawski
Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet SWPS
Marta Songin-Mokrzan, Uniwersytet Łódzki
Karina Stasiuk-Krajewska, Uniwersytet SWPS
Beata Szluz, Uniwersytet Rzeszowski
Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński
Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski
Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Arkadiusz Tuziak, Uniwersytet Rzeszowski
Andrzej Waśkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Uniwersytet Łódzki
Piotr Witek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Cezary Włodarczyk, Uniwersytet Jagielloński
Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Katarzyna M. Wyrzykowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Tomasz Zarycki, Uniwersytet Warszawski
Anna Ziembińska-Witek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Magdalena Zowczak, Uniwersytet Warszawski

This page uses 'cookies'. Learn more