Humanities and Social Sciences

Kwartalnik Neofilologiczny

Content

Kwartalnik Neofilologiczny | 2022 | No 3

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Apart from verbs, languages possess morphemes which are related to time without this connection being obvious to the speakers or felt by them. Such is the case of the articles, certain prepositions, conjunctions and particles. In the present article, I analyse particularly the indefinite and definite articles. These create a sequence that actualises a noun and then reactualises it, giving it thereby a past. Thus, I describe actualisation with the help of articles, but I also take up to discussion sequential and contextual actualisation. The examples I quote come mainly from French but, since actualisation is a general linguistic phenomenon, some of them represent languages which are structurally different from each other. The temporality rendered by the grammatical morphemes can express either past time or future time.
Go to article

Authors and Affiliations

Hans Lagerqvist
1

  1. Universite d’Uppsala, Sweden
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The aim of this paper is to examine the phenomenon of infixation in the Spanish language. This study has been divided into five parts, with the exception of the introduction. The first one presents ways of classifying various affixes according to their position within words. In the next two parts, two different types of infixation in Spanish are presented. The first of them concerns diminutive forms and has an expressive function in them. The second one appears in vesreisms (Sp. vesreísmos), where it indicates the grammatical gender of nouns and adjectives. The first infixes occur in all varieties of the Spanish language, while the latter are dialectal. In the fourth part, an attempt is made to propose further arguments in favor of recognizing the existence of infixed forms in Spanish. In the last part of the article, some conclusions are drawn on the basis of the examples and observations presented in the previous parts of the study.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Sorbet
1
ORCID: ORCID

  1. Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper examines the first English translation of Colmenero’s Curioso Tratado de la Naturaleza y Calidad del Chocolate (1631). The analysis of the English version, Chocolate, or an Indian Drinke, by James Wadsworth is carried out from a qualitative perspective, paying special attention to the translated strategies deployed. The research reveals that Wadsworth will chiefly use procedures such as the preservation of indigenous words and extension, as well as other techniques to a lesser extent.
Go to article

Authors and Affiliations

Isabel De La Cruz-Cabanillas
1
ORCID: ORCID

  1. University of Alcalá
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper offers an analysis of specialised medical discourse about COVID-19 in scientific articles in English, published in Polish professional medical journals. Special attention is paid to the textual representation of phenomena such as coronavirus and other pandemic-related concepts/aspects, as well the agency of doctors and patients. Methodologically, the paper blends the principles of qualitative discourse analysis with insights obtained from a quantitative exploration of the texts with the help of SketchEngine®.
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Zabielska
1
ORCID: ORCID

  1. Adam Mickiewicz University, Poznań
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Mikhail Zoshchenko is one of the most famous Russian humourists and writers of the first half of 20th century. His texts, and in particular the short stories written in 1920s–1930s, are true masterpieces and had an extraordinary success in Russia, echoed in an immediate reception abroad. The aim of this contribution is to analyse some samples from the ten Italian translations of one of his most iconic short stories, Aristokratka (1924). Particular attention will be given to the way the translators dealt with the different aspects of the language used by Zoshchenko, a perfect specimen of a modern realisation of the skaz.
Go to article

Authors and Affiliations

Noemi Albanese
1
ORCID: ORCID

  1. Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Adapting a literary text for a TV series within the same culture involves a plethora of interpretive, semiotic, and hermeneutic relationships. Therefore, adapting and (re)translating a TV series for a foreign audience and culture is even more challenging. The code-switching and code-mixing used in Gomorra- The Series represent a great challenge for the translator. Thus, the aim of the paper is to focus on the subtitling strategies used to translate culture-bound language in the English version of Gomorra-The Series, an extremely successful Italian TV series.
Go to article

Authors and Affiliations

Giulia Magazzù
1
ORCID: ORCID

  1. Università degli Studi 'G. d'Annunzio' Chieti - Pescara
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The aim of this article is to survey the Polish translation of The Queen’s Corgie (2019), the animated movie, in terms of the dubbese employed therein. Apart from the standard features such as slang, jargon, rhyming, and intertextual references, we focus on the use inventive language pertaining to the domain of dogs, which could be accounted for by means of the analysability/compositionality parameter as proposed by Langacker in lockstep with the blending theory as developed by Fauconnier and Turner.
Go to article

Authors and Affiliations

Konrad Żyśko
1
ORCID: ORCID

  1. Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@pan.pl.


Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.Pliki do pobrania:


- WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

- GUIDELINES FOR AUTHORS

Publication Ethics Policy

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja „Kwartalnika Neofilologicznego” („KN”) podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), dostępnymi na stronie internetowej:
https://publicationethics.org/
oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązują autorów, Radę Naukową, Redakcję, recenzentów i wydawcę.


Odpowiedzialność autorów

1. Artykuły naukowe kierowane do opublikowania w „KN” powinny zawierać precyzyjny opis badanych zagadnień i stosowanych metod oraz autorskie wnioski. Autorzy powinni wyraźnie określić cel artykułu oraz jasno przedstawić wyniki przeprowadzonej analizy. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach oraz właściwe cytowanie prac innych autorów. W razie zgłaszania przez czytelników zastrzeżeń odnoszących się do tych treści autorzy są zobligowani do udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem Redakcji.

2. Na autorach spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej oryginalności przedłożonych prac. Redakcja nie toleruje przejawów nierzetelności naukowej autorów, takich jak:
• duplikowanie publikacji – ponowne publikowanie własnego utworu lub jego części,
• plagiat – przywłaszczenie cudzego utworu lub jego fragmentu bez podania informacji o źródle,
• ghostwriting – ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu przeznaczonego do publikacji,
• guest authorship – wymienianie jako współautorów osób, które nie przyczyniły się wcale lub przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania danej pracy.

3. Autorzy deklarują w podpisywanej umowie licencyjnej, że zgłaszany artykuł nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie był dotychczas publikowany i nie został złożony w innym wydawnictwie oraz że jest ich oryginalnym dziełem, i określają swój wkład w opracowanie artykułu. Jeżeli doszło do zaprezentowania podobnych materiałów podczas konferencji lub sympozjum naukowego, to podczas składania tekstu do publikacji w „KN” autorzy są zobowiązani poinformować o tym Redakcję.

4. Autorzy są zobowiązani do podania wszelkich źródeł finansowania badań będących podstawą pracy.

5. Główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych informacji, łącznie z informacją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, ponosi zgłaszający artykuł.

6. Autorzy zgłaszający artykuły do publikacji w „KN” biorą udział w procesie recenzji double-blind review, dokonywanej przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji autorzy wprowadzają zalecane przez recenzentów poprawki i przesyłają Redakcji zaktualizowaną wersję opracowania. Autorzy biorą udział w korekcie autorskiej.

7. Jeżeli autorzy odkryją w swoim tekście już opublikowanym błędy, nieścisłości bądź niewłaściwe dane, powinni o tym niezwłocznie poinformować Redakcję w celu dokonania korekty.


Odpowiedzialność Redakcji

1. Redakcja pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego i jego zastępców podejmuje decyzję o publikacji danego artykułu z uwzględnieniem ocen recenzentów oraz opinii zespołu redakcyjnego. W swoich rozstrzygnięciach członkowie Redakcji „KN” kierują się kryteriami merytorycznej oceny wartości artykułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także ścisłego związku z celem i zakresem tematycznym „KN”.

2. Członkowie zespołu redakcyjnego weryfikują nadsyłane artykuły pod względem merytorycznym, oceniają ich zgodność z celem i zakresem tematycznym „KN” oraz sprawdzają spełnienie wymogów redakcyjnych i przestrzeganie zasad rzetelności naukowej. Ponadto wybierają recenzentów w taki sposób, aby nie wystąpił konflikt interesów, i dbają o zapewnienie uczciwego, bezstronnego i terminowego procesu recenzowania.

3. Za sprawny przebieg procesu wydawniczego, poinformowanie wszystkich jego uczestników o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad, zapewnienie anonimowości autorów i recenzentów oraz przygotowanie artykułów do publikacji odpowiadają Redaktorzy poszczególnych zeszytów.

4. Zmiany dokonane w tekście na etapie przygotowania artykułu do publikacji nie mogą naruszać zasadniczej myśli autorów. Wszelkie modyfikacje o charakterze merytorycznym są z nimi konsultowane.

5. W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu artykułu nie może on zostać w żaden sposób wykorzystany przez wydawcę lub uczestników procesu wydawniczego bez pisemnej zgody autorów.

6. W celu przeciwdziałania nierzetelności naukowej wymagane jest złożenie przez autorów oświadczenia, w którym deklarują, że zgłaszany artykuł nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie był dotychczas publikowany i jest ich oryginalnym dziełem, a także określają swój wkład w opracowanie artykułu zgodnie z podpisywaną przez autorów Umową licencyjną.

7. W celu zapewnienia wysokiej jakości recenzji wymagane jest złożenie przez recenzentów oświadczenia o przestrzeganiu zasad etyki recenzowania COPE i niewystępowaniu konfliktu interesów.

8. Czytelnicy, którzy mają wobec autorów opublikowanego artykułu uzasadnione podejrzenia o nierzetelność naukową, powinni powiadomić o tym Redaktora Naczelnego lub Sekretarza Redakcji. Po zbadaniu sprawy ewentualnego nadużycia czytelnicy zostaną poinformowani o rezultacie przeprowadzonego postępowania. W przypadku potwierdzenia nadużycia, na łamach czasopisma zostanie zamieszczona stosowna informacja.


Odpowiedzialność recenzentów

1. Recenzenci przyjmują artykuł do recenzji tylko wtedy, gdy uznają, że:
• posiadają odpowiednią wiedzę w określonej dziedzinie, aby rzetelnie ocenić pracę;
• zgodnie z ich stanem wiedzy nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do autorów, przedstawionych w artykule badań i instytucji je finansujących, co potwierdzają w oświadczeniu;
• mogą wywiązać się z terminu ustalonego przez Redakcję, aby nie opóźniać publikacji.

2. Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywności i poufności oraz powstrzymania się od osobistej krytyki. Zawsze powinni uzasadnić swoją ocenę, przedstawiając stosowną argumentację.

3. Recenzenci powinni wskazać ważne dla wyników badań opublikowane prace, które w ich ocenie powinny zostać przywołane w ocenianym artykule.

4. W razie stwierdzenia wysokiego poziomu zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami lub podejrzenia innych przejawów nierzetelności naukowej recenzenci są zobowiązani poinformować o tym Redakcję.

Peer-review Procedure

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania nadesłanych artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Formularz recenzji można pobrać ze strony internetowej czasopisma.

1. Artykuły nadesłane do Redakcji weryfikowane są przede wszystkim przez redakcję pod względem merytorycznym i formalnym. Teksty z oczywistymi błędami (formatowanie inne niż wnioskowane, braki piśmiennictwa, ewidentnie niska jakość naukowa) będą na tym etapie odrzucane.

2. Wstępnie zaakceptowane prace są przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów.

3. Recenzja odbywa się w procesie double-blind review (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości) rekomendowanym przez Ministerstwo.

4. Potencjalny recenzent uzyskuje streszczenie tekstu lub pełny anonimowy tekst i sam decyduje o przyjęciu/odrzuceniu pracy do recenzji w określonym terminie.

5. Recenzenci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy opinii o artykule i niewykorzystywania wiedzy na jego temat przed publikacją.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną konkluzją o przyjęciu lub odrzuceniu pracy z publikacji. Recenzent ma możliwość podsumowania swojej opinii w formie:

Artykuł może zostać opublikowany
(a) bez poprawek
(b) z poprawkami bez ponownej recenzji
(c) z poprawkami wymagającymi ponownej recenzji Artykuł nie nadaje się do publikacji.

7. Recenzent sporządza opinię w formie pisemnej wg. załączonego wzoru na stronie internetowej i przesyła podpisaną recenzję do czasopisma drogą elektroniczną (skan oryginału).

8. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie odpowiadają merytorycznym i formalnym zasadom recenzowania naukowego. Uwagi recenzenta (jeśli takowe są) przedstawiamy autorowi. Dla autora obligatoryjne są racjonalne i umotywowane wnioski. Musi rozważyć wszystkie uwagi i odpowiednio skorygować tekst.

9. Autor tekstu ma prawo komentować wnioski recenzenta w przypadku, gdy się z nimi nie zgadza.

10. Redaktor Naczelny (przy wsparciu członków Redakcji) podejmuje decyzję o publikacji na podstawie uwag i wniosków przedstawionych przez recenzentów, uwag autora oraz ostatecznej wersji manuskryptu.

This page uses 'cookies'. Learn more