Popular sciences

Nauka

Content

Nauka | 2017 | No 4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz (in English: Sir Thaddeus, or The Last Lithuanian Foray ), the national epic poem, was first published in June 1834. It was perceived as a patriotic work, full of very ideal heroes. However, one of the most problem of this poem is love! Pan Tadeusz is the poem about love. There are many kinds of love: erotic love and maritial love, also familiar love (between parents and their children), love for country and others. My article applies not just to love affairs, but the very essence of love. What is love in Mickiewicz’s poem – is it “love that moves the sun and other stars” (Dante)?

Go to article

Authors and Affiliations

Jan Tomkowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Bioekonomia stanowi istotny element polskiej gospodarki, a podstawą jest innowacyjna biotechnologia. Rozwój biogospodarki (zwłaszcza w obiegu zamkniętym) wymaga nowoczesnych technologii „bio”. Rezygnowanie z takich elementów w gospodarce, jak GMO – aczkolwiek jest możliwe – związane jest ze znacznym wzrostem kosztów rozwoju oraz utratą dostępu do innowacyjnych technologii, które mają zasadnicze znaczenie dla aktualnej sytuacji gospodarczej i rynku bioproduktów, biousług i bioprocesów. Konieczna jest modyfikacja ustawodawstwa wspierająca innowacyjność generalnie, a dziedzin „bio” w szczególności. Aktualny stan polskiej biotechnologii jest przedstawiony na podstawie szczegółowych opracowań opublikowanych na stronie Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Ośrodki biotechnologiczne w Polsce – Mapa Polskiej Biotechnologii”; na tej stronie dostępny jest również pełen tekst tej Ekspertyzy (www.kbiotech.pan.pl).
Go to article

Authors and Affiliations

Ekspertyza Komitetu Biotechnologii PAN

Instructions for authors

   NAUKA jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

   Nadsyłane prace prosimy przygotowywać za pomocą typowego edytora tekstu zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami. Prosimy o dostarczenie dwóch egzemplarzy wydruku pracy na papierze formatu A-4 z szerokim marginesem po lewej stronie, po około 30 wierszy na stronie.

  Wydruk nie powinien zawierać poprawek, podkreśleń i spacjowań. Praca powinna zawierać streszczenie (maksymalnie 200 słów) oraz słowa kluczowe (trzy do sześciu). Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem. Jeśli praca napisana jest w języku polskim, to wówczas tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie należy dostarczyć również w języku angielskim.

  Do przesyłanego wydruku tekstu pracy i kompletu ponumerowanych rycin (po 2 egzemplarze) prosimy dołączyć:

a)   pismo, w którym pierwszy autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (jest to formalna zgoda autora na publikację pracy), podaje swój dokładny adres, zatrudnienie, numer telefonu, adres e-mailowy oraz podpis wraz z podaniem tytułu naukowego oraz stanowiska;

b)  pisemne oświadczenie, że praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. W przypadku wykorzystywania rycin uprzednio opublikowanych lub pochodzących od innych autorów należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie;

c)  opisaną dyskietkę lub CD z tekstem całej pracy; w przypadku stosowania nietypowego edytora tekstu należy dołączyć również plik w formacie RTF lub ASCII. Zawartość wersji elektronicznej powinna być identyczna z przesłanym wydrukiem. W przypadku przesyłania elektronicznej wersji ilustracji należy umieszczać poszczególne ilustracje w oddzielnych plikach, podając nazwę programu, za pomocą którego zostały wykonane.

   Jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję. Ilustracje w formie map bitowych muszą mieć rozdzielcz

This page uses 'cookies'. Learn more