Humanities and Social Sciences

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Content

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2019 | No 4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

While working on the oeuvre of P.F. Strawson (1919–2006), and especially on his metaphysics, I had a unique opportunity to exchange ideas with this eminent exponent of Oxford philosophy. Those exchanges, of which some have been reflected in private correspondence and in a published reply to one of my papers, were focussed on various interpretative questions. Three threads of those discussions seem especially pertinent for grasping the gist of Strawson’s philosophy and its general orientation. The first one concerned the nature of philosophical analysis, or to be more precise, the connective model of it, favoured by Strawson, and its relationship with the idea of concept presupposition. The second thread had to do with the position taken by the Oxford philosopher in the realism debate on three levels: semantic, epistemological, and metaphysical. Strawson made every effort to take a realist stand in this debate and avoid antirealism in any of its forms; however, his realism is in many respects very moderate and not so distant from antirealism. Similarly moderate was his stand in the traditional debate about universals, constituting the topic of the third thread of the exchanges with Strawson. He claimed that universals exist, but at the same time emphasized that they are objects of pure thought alone and as such do not form a part of the spatiotemporal world in which we live. One cannot also say much about the relation of exemplification in virtue of which universals manifest themselves in the world as particular instances. Presentation and elaboration of these three threads has led to the conclusion that although Strawson was a deeply systematic thinker, he avoided wide-ranging and ambitious statements and radical views. In characteristically minimalist way he dispelled some questions, and the ultimate resolution of many crucial and fundamental issues were for him choice and taking a particular attitude or stance.

Go to article

Authors and Affiliations

Tadeusz Szubka
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W zbiorze wykładów Analiza i metafizyka Peter Strawson, określając swoje stanowisko metafilozoficzne, odwołuje się do dwóch analogii: filozofii rozumianej jako terapia oraz filozofii uprawianej jako rodzaj gramatyki myślenia. Zarówno owe analogie, jak też przeciwstawienie filozofii analitycznej innemu typowi filozofii, skupionej na badaniu „kondycji ludzkiej”, rodzą pewne wątpliwości i pytania. Ich zbadanie może pozwolić lepiej zrozumieć ogólną postawę filozoficzną Strawsona, również w kontekście dzisiejszej filozofii „głównego nurtu”, a ponadto stać się przyczynkiem do charakterystyki refleksji filozoficznej jako takiej.
Go to article

Authors and Affiliations

Damian Leszczyński
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Filozofia li ngwistyczna (szkoła oksfordzka) to nurt w filozofii analitycznej, krytyczny wobec roszczeń logiki formalnej. Jego zwolennicy chcieli badać problemy, wykorzystując analizę języka potocznego. Peter F. Strawson jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku. Jest on też filozofem, który dokonał rehabilitacji metafizyki na gruncie filozofii brytyjskiej. W artykule przedstawiam metafilozoficzne poglądy P.F. Strawsona oraz poddaję krytycznej dyskusji stosunek Karla R. Poppera do filozofii lingwistycznej.
Go to article

Authors and Affiliations

Ryszard Kleszcz
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Argumentacja transcendentalna stanowiła dla Petera F. Strawsona istotny fragment jego metody filozoficznej, określanej mianem analizy konektywnej. Zarówno Strawson, jak i jego krytyczni komentatorzy poświęcili wiele wysiłku na ustalenie charakteru, zakresu oraz celów wspomnianej argumentacji. W niniejszym tekście, po pierwsze, rekonstruuję i charakteryzuję podstawowe elementy argumentacji transcendentalnej, wyszczególniając ogólną jej formę, cechy oraz cel, po drugie, rekonstruuję kilka najbardziej reprezentatywnych przykładów rzeczonej argumentacji, po trzecie, odnoszę się do podstawowych zarzutów formułowanych wobec argumentacji transcedentalnej w literaturze przedmiotu, po czwarte wreszcie, konstatuję kilka osobliwości rzeczonej argumentacji, niekiedy przemilczanych przez komentatorów i interpretatorów. Ogólne przesłanie niniejszego tekstu jest umiarkowanie pozytywne: argumentacje transcendentalne są pełnoprawnym sposobem rozumowania w filozofii, w szczególności zaś stanowią – jako część analizy konektywnej – zrozumiałe i usprawiedliwione postępowanie badawcze Strawsona.
Go to article

Authors and Affiliations

Mariusz Grygianiec
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

We wstępie do książki Indywidua. Próba metafizyki opisowej Peter Strawson dokonuje rozróżnienia na dwa typy metafizyki: rewizjonistyczną i opisową. Metafizyka opisowa jest tu zdefiniowana jako ten rodzaj refleksji filozoficznej, który „opisuje faktyczną strukturę naszego myślenia o świecie”. Inna formuła, którą posługuje się Strawson, głosi, że metafizyka opisowa „ujawnia najbardziej ogólne cechy naszego systemu pojęciowego”. Jako jednego z najważniejszych przedstawicieli metafizyki opisowej Strawson wymienia Arystotelesa. Powstaje jednak pytanie, czy formuły stosowane przez Strawsona dobrze określają faktyczną praktykę badawczą Stagiryty. Wszak celem badań Arystotelesa jest ujawnienie struktury realnie istniejących bytów oraz znalezienie przyczyn faktycznie działających w rzeczywistości, nie zaś badanie tylko naszych pojęć, za pomocą których opisujemy świat. W swoim artykule pokazuję kilka różnych sposobów rozumienia metafizyki u Arystotelesa oraz staram się ustalić, pod jakim względem jego projekt może być uznany za metafizykę opisową w sensie Strawsona, pod jakim zaś wykracza poza zaproponowaną przez niego formułę. W szczególności interesuje mnie pytanie, na ile Arystoteles wykorzystuje w metafizyce metody znane z jego teorii dyskusji dialektycznej, której celem było badanie potocznie przyjmowanych pojęć i przekonań (endoxa).
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Tiuryn
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule poruszam wskazany w tytule problem identyczności przedmiotów (trwających w czasie i przestrzeni) i ich identyfikacji (również w czasie i przestrzeni, gdy przedmioty te trwają i zmieniają położenie). Przedstawiam zarys propozycji Strawsona, ale też podejście czysto formalne obecne w naukach formalnych (logika i matematyka). W końcowej części podaję własne rozwiązanie ontologiczne zagadnień badanych przez Strawsona. Opiera się ono na formalnych rozważaniach w ramach tzw. logik zorientowanych ontologicznie (będących ontologiczną wersją logik modalnych i temporalnych), zawartych w mojej książce Indywidua. Idee. Pojęcia (2008).
Go to article

Authors and Affiliations

Janusz Kaczmarek
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In this paper Peter Strawson’s idea of non-reductive analysis is illustrated with the example of an analysis of knowledge along the lines of my book on the ‘sandwich theory of knowledge’: Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy (Kraków 2019). On this theory, knowledge and justification are intertwined and relativized to the context that has been determined, on the one hand by pragmatic presuppositions, including idealizations and the ceteris paribus clause, and on the other by the intended scope of applications. Knowledge so conceived need not be true, which permits granting to the outdated knowledge an epistemic status different than that of mere superstition. Still, the mechanism of revision of presuppositions in the face of novel applications can be thought of as driven by the regulative idea of truth in Kant-Popper sense.

Go to article

Authors and Affiliations

Adam Grobler
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In the paper I present the famous argument between Peter F. Strawson and Bertrand Russell on definite descriptions. I do not go into details of the two rival solutions to the problem of definite descriptions. Instead I present the controversy against the background of two traditions within analytic philosophy, i.e. the philosophy of natural language (Strawson) and the philosophy of ideal language (Russell). In consequence, the aim of this paper is to sketch the principal features of the two traditions and to indicate their influence on the argument. In the first paragraph I discuss Russell’s theory of descriptions and present it as a result of dramatic changes that he had made in his philosophy before he finally presented them in On Denoting in 1905. The second paragraph deals with the two traditions within analytic philosophy after the linguistic turn and underlines the role of Strawson in the philosophy of natural language. In the third paragraph I analyze in detail Strawson’s arguments against the theory of descriptions and I focus on some details that are usually omitted in standard presentations. The fourth paragraph discusses Russell’s response to Strawson’s objections, i.e. the counter-arguments formulated from the standpoint of philosophy of ideal language. I end with some suggestions about how to reconcile both approaches.

Go to article

Authors and Affiliations

Janusz Maciaszek
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Z uwagi na siłę ataku Willarda V.O. Quine’a na pojęcie analityczności, reputacja tego pojęcia w filozofii została znacząco zachwiana. Mimo to, nie wszystkich czytelników atak ten przekonał. Do grona obrońców dychotomii pomiędzy zdaniami analitycznymi i syntetycznymi należało dwóch angielskich filozofów języka potocznego: Paul Grice oraz Peter Strawson. Ich poglądy stanowią zasadniczy przedmiot prezentowanego artykułu. Składa się on z pięciu części. Po naszkicowaniu w części 1 podstawowych rozróżnień związanych z pojęciem analityczności, w 2 części przedstawiono główne elementy Quine’a krytyki analityczności, a część 3 zawiera odpowiedź Grice’a i Strawsona na tę krytykę. Dla ilustracji wagi omawianych problemów, część 4 opisuje wyroki polskich sądów administracyjnych dotyczących interpretacji pojęcia „wdowy” na gruncie art. 20 ust. 3 Ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. W końcowej, 5 części tekstu podjęto próbę wykazania słuszności tezy, że bycie zdaniem analitycznym nie wyklucza sporności i może wymagać merytorycznej argumentacji oraz rozważań teoretycznych. Takie postawienie sprawy otwiera możliwość wykorzystania pojęcia analityczności w analizach pojęciowych prowadzonych w naukach prawnych.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Pełka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule przedstawiam koncepcję plików mentalnych (mental files), zarówno w jej embrionalnej postaci, stworzonej przez P.F. Strawsona, jak i we współczesnej, rozwijanej przez F. Recanatiego, rekonstruując główne idee motywujące jej wprowadzenie. Chodzi tu w szczególności o problem informatywności zdań identycznościowych (dla Strawsona) i problem rozwikłania kontrowersji między syngularyzmem i deskryptywizmem (dla Recanatiego). Przedstawiam również propozycję dalszego wzbogacenia tej koncepcji w oparciu o inne wątki Strawsonowskiej filozofii języka. Główne idee tej propozycji to: uwzględnienie w strukturze plików bloku metadanych, zawierających informacje o samych plikach jako mentalnych partykulariach, i przyjęcie Strawsonowskiego referring use jako mechanizmu tworzącego lub aktywującego pliki mentalne.
Go to article

Authors and Affiliations

Mieszko Tałasiewicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Z historycznego punktu widzenia prace Petera F. Strawsona wpisują się w początek współczesnych interdycyplinarnych badań nad problemem umysł-ciało. Tematem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza Strawsona programu metafizyki opisowej i związanego z nim pojęcia osoby. W drugiej części przedstawiam nieredukcyjny naturalizm Strawsona, skupiając się przy tym na dwóch zagadnieniach należących do zakresu umysł-ciało: pytaniu o istnienie innych umysłów oraz pytaniu o nomologiczną redukcję stanów mentalnych osoby do stanów fizycznych jej ciała (tzw. teoria identyczności umysł-ciało). Następnie wskazuję na kilka możliwości użycia Strawsonowskiej koncepcji osoby w perspektywie innych pytań z zakresu problemu umysł-ciało (tożsamość osób z rozdwojonym mózgiem, fazy rozwoju osoby).
Go to article

Authors and Affiliations

Józef Bremer
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Celem artykułu jest krytyczna analiza Strawsonowskiej koncepcji pierwotności logicznej pojęcia osoby, zawartej w trzecim rozdziale Indywiduów. Wskazuje się na problemy związane z rozróżnieniem na M-orzeczniki i P-orzeczniki, pokazuje różne sposoby rozumienia pierwotności pojęcia osoby, dowodzi luk w argumentacji Strawsona i wątpliwego potencjału analizowanej teorii do rozstrzygania podstawowych problemów z zakresu filozofii umysłu. Zostają zaproponowane sposoby poradzenia sobie z niektórymi z przedstawionych trudności, ale nie ze wszystkimi.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Stępnik
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł rozważa dwa pytania: po pierwsze, jaki jest charakter metafizycznego rozumienia osoby przez Petera Strawsona w świetle bliskości jego sposobu uprawiania filozofii zarówno do metafizycznej tradycji Arystotelesa, jak i ontologicznej tradycji Kanta, po drugie, jakie jest największe wyzwanie strawsonowskiego wyboru antropologicznego zawartego w postulacie pierwotności pojęcia osoby ludzkiej. Dyskusja rozumienia metafizyki zawarta zarówno w Individuals, jak i w innych tekstach Strawsona prowadzi do konstatacji, że chociaż w sensie ogólnym oksfordzki uczony jest związany z kantowskim odniesieniem do schematu pojęciowego i jego wpływu na nasze rozumienie świata, to w przypadku definicji człowieka jako osoby Strawson w jednoznaczny sposób nawiązuje do philosophia perennis, czego przykładem jest odniesienie do cielesności oraz czasoprzestrzenności ludzkiego bytu, manifestujące się w uznaniu ontologicznego pierwszeństwa rzeczywistości partykulariów przed rzeczywistością czysto mentalną. Tym samym, największym wyzwaniem dla rozumienia człowieka w świetle konstytucji duchowo-cielesnej jawi się u Strawsona kartezjańska aporia antropologiczna. Efektem analizy zawartej w artykule jest stwierdzenie próby rozwiązania przez Strawsona aporii braku komunikacji między świadomością a cielesnością poprzez szczególne ujęcie stosunku między ciałem a świadomością, które wykracza poza założoną przez Kartezjusza ontologię fundamentalnej różnicy między res cogitans i res extensa. Strawson proponuje uznanie ich jednoczesnej istotności, nie proponując jednak żadnego nowego rozwiązania ontologicznego porównywalnego, dla przykładu, z zaproponowanym przez H.E. Hengstenberga personalizmem konstytucji osoby ludzkiej z trzech (Geist – Leib – Existenzprinzip), a nie z wykluczających się dwóch (Geist – Leib) elementów.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Pasterczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Peter F. Strawson utożsamia jaźń z ucieleśnionym podmiotem działającym. Celem artykułu jest analiza tych fragmentów filozoficznych prac Strawsona, które bezpośrednio odnoszą się do pojęcia jaźni. Staram się pokazać, że spojrzenie Strawsona na naturę jaźni i autoreferencji lokuje się daleko od nihilizmu L. Wittgensteina w tej sprawie oraz umiarkowanego nihilizmu bronionego przez G.E.M. Anscombe.
Go to article

Authors and Affiliations

Adriana Schetz
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Peter F. Strawson i John L. Austin podchodzą do problemu innych umysłów z pozornie odmiennych perspektyw. Strawson patrzy na ten problem z perspektywy metafizyki opisowej, która w dużej mierze abstrahuje od konkretnych sytuacji, w których używamy języka mentalnego. Austin natomiast uważa, że zrozumienie, co się dzieje w takich sytuacjach, jest istotne dla rozwiązania tego problemu. Jak się jednak okazuje, rozważania obu autorów w kluczowych momentach korzystają z podobnych obserwacji. Ponadto perspektywa Austina, który patrzy na język pod kątem tego, jak jest on używany, pozwala na sformułowanie odpowiedzi na zarzuty wobec argumentów Strawsona. Nie wyklucza to również możliwości przyznania racji Strawsonowi co do prymatu referencyjnej funkcji języka, o ile odpowiednio ją rozumiemy. Ostatecznie więc, w kwestii problemu innych umysłów podejścia Strawsona i Austina nie konkurują ze sobą, a wzajemnie się uzupełniają.
Go to article

Authors and Affiliations

Mateusz Karwowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule konfrontuję koncepcję osoby Petera Strawsona z koncepcją osoby Paula Ricoeura, traktując je jako reprezentatywne ilustracje podejścia semantyczno-ontologicznego i pragmatyczno-egzystencjalnego (lub hermeneutycznego) zarazem do problemu języka i do problemu bytu zwanego osobą. Zaznaczam różnice między tymi podejściami, ale wskazuję także na ich punkty wspólne. Zgodnie z przedstawioną interpretacją, Ricoeur w swojej próbie przezwyciężenia ograniczeń semantycznej teorii osoby rozwija i uwypukla wątki, które w sposób marginalny były obecne już w teorii Strawsona, a skądinąd docenia znaczenie tych, które w tej teorii były pierwszoplanowe, chociaż je relatywizuje. Stosunek Ricoeura do Strawsona pokazuje złożoną relację między tzw. filozofią kontynentalną i tzw. filozofią analityczną.
Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Kowalska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Autor stara się wyjaśnić, jakie konsekwencje dla moralności społecznej pociąga za sobą przyjęcie tezy, że postawy moralne wyrażają się nie tylko w słowach, ale także w postawach reaktywnych. Peter F. Strawson przyjmuje pogląd, że objawy resentymentu mogą zmienić postawy osób odpowiedzialnych za ich wywołanie. Z drugiej strony, umiemy kontrolować postawy gniewu i zniecierpliwienia w zależności od tego, jakie motywy przypisujemy sprawcom i jaką zdolność samokontroli. Wydaje się ponadto, że postawy reaktywne, choć są mniej jednoznaczne niż wypowiedzi słowne, są jednocześnie bardziej szczere i uczciwe.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Hołówka
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article aims to briefly present Peter Strawson’s view expressed in his seminal article Freedom and Resentment (1962). We start with certain remarks on the position of the article among other works by Strawson and on reasons of its vast popularity manifested by many modern authors interested in the issues of responsibility or free will. Next, we move on to the issue of interpretation of the central thought of Strawson’s work. To do this, we present the most common interpretation, which at the first glance seems to express the core of Strawson’s view in a fairly convincing way. Then we adopt a slightly different perspective on the main line of reasoning in the article in question and in this context we try to interpret its general message. We argue that the main topic of the article is the philosophical issue of punishment. For this is the problem which – if we are right – is the proper object of the debate between an optimist who is also a compatibilist and a pessimist who is also a libertarian.

Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Gut
Stefaan E. Cuypers
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł koncentruje się na realizacji dwóch celów badawczych. Pierwszym jest rekonstrukcja i krytyka wyłaniającej się z tekstu Petera Strawsona pt. Freedom and Resentment próby sprowadzenia stanowiska antykompatybilistycznego do absurdu. Wątpliwości wokół tej próby odwołują się m.in. do eksperymentu myślowego nawiązującego do fikcyjnej techniki Ludovycka z Mechanicznej pomarańczy Anthony’ego Burgessa. Drugim celem badawczym tekstu jest zarysowanie pewnej wersji kompatybilizmu – wersji zarówno unikającej zarzutów Strawsona wobec tradycyjnych teorii tego typu, jak i umożliwiającej głębszą analizę różnych możliwych interpretacji sporu kompatybilistów z ich przeciwnikami. Proponowane stanowisko obejmuje hipotezę dotyczącą funkcji postawy uczestniczącej oraz ekspresywistyczne analizy pojęć kluczowych dla praktyki przypisywania odpowiedzialności moralnej. Zasadniczym elementem tych analiz jest centralna rola przypadająca stanom umysłu polegającym na akceptacji planów dla moralnych uczuć reaktywnych.
Go to article

Authors and Affiliations

Adrian Kuźniar
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents Peter F. Strawson’s remarks on the free will debate, which he has presented in the essay ‘Freedom and Resentment’. Strawson avoids taking a stance on the question whether the thesis of determinism is correct. Instead he shows the essential difficulties and far reaching consequences of acknowledging this thesis. He recognizes the inseparable connection between freedom and responsibility in the philosophy after Kant. He consequently questions whether we really understand what it would mean to claim that determinism is true. He focuses on what he calls ‘reactiv attitudes’ triggered by the way in which other people behave toward us. Their behavior evokes emotional reaction in us – gratitude, respect, curiosity, but also distrust, resentment, disappointment. Those emotional responses are not purely subjective and they underlie moral judgments and complicated interpersonal relations. We suspend our reactive attitudes towards animals, very small children or people that we think are mentally ill. Instead we adopt objective (psychiatric, scientific) attitudes towards them. But to acknowledge the thesis of determinism implicates that we should treat all people this way. The paper is not so much concerned with an analysis of advantages and weak points of Strawson’s version of compatibilism, but focuses instead on the originality of his contribution to the debate on free will and on his brilliant treatment of reactive attitudes.

Go to article

Authors and Affiliations

Karolina Rychter
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule zestawiam ze sobą i zarazem oceniam dwa zupełnie odmienne sposoby ujmowania rzeczywistości moralnej. Immanuel Kant stworzył nie tylko bardzo wymagającą, ale zarazem zawiłą, sztuczną i nieempiryczną etykę. W dodatku jest ona mocno obciążona metafizycznie, a nawet teologicznie. Natomiast Peter Strawson w artykule z 1962 roku dokonał naturalistycznego i realistycznego opisu rzeczywistości moralnej.
Go to article

Authors and Affiliations

Wacław Janikowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Esej Freedom and Resentment (1962) w ciągu półwiecza stał się być może najchętniej komentowaną i najsłynniejszą pracą Petera F. Strawsona, reprezentatywną dla metody i głębi jego metafizyki deskryptywnej. W artykule podejmuję próbę zrekonstruowania wyłożonej tam koncepcji odpowiedzialności, winy i kary. Tekst składa się z części ekspozycyjnej (podrozdziały 2, 3) oraz interpretacyjnej (4) i krytycznej (5), w których przekonuję, że nawet jeśli Strawsonowi udało się odeprzeć „pesymistyczną” argumentację wymierzoną przeciwko kompatybilizmowi, to jego naturalistyczne stanowisko, podobnie jak tradycyjny „optymizm”, nie dostarcza właściwego rodzaju uzasadnienia etycznego dla reaktywnych emocji i postaw odwetowych. Nerwem jego rozumowania jest przesłanka głosząca, że porzucenie ich jest praktycznie niemożliwe z punktu widzenia istot, którymi jesteśmy. Ocena argumentacji zależy więc od eksplikacji właściwego sensu niemożliwości praktycznej. Można wyróżnić jej interpretację naturalistyczną (odwołującą się do naturalizmu typów lub egzemplarzy) oraz transcendentalną. Mankamentem tej ostatniej jest niemożność formalnego rozróżnienia między metafizyczną a etyczną treścią stanowiska Strawsona. Zaletą interpretacji w duchu naturalizmu typów jest natomiast logiczna separacja obu poglądów. Jej zaakceptowanie uwyraźnia w konsekwencji zarzuty metaetyczne oraz antropologiczne (związane z naturą winy i odpowiedzialności, a także melioryzmem motywowanym przez metafizykę poruszeń moralnych), na które naraża się koncepcja Strawsona, nie naruszając jednak zrębu jego kompatybilistycznej argumentacji.
Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Jędrczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Freedom and Resentment (1962), written by Peter Frederick Strawson, is one of the most influential papers in 20th century investigations regarding the problem of free will. An interesting criticism of that work was proposed by his son, Galen Strawson, who analyzed and rejected his father’s view, called the theory of reactive attitudes. In my paper I reconstruct the views of Peter Strawson and present counterarguments put forward by Galen Strawson. In the summary I suggest, following Robert Kane, that the disagreement may reflect some important changes in analytic philosophy.

Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Jarocki

Instructions for authors

1. Długość artykułów: rozprawy − do 40.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 20 stron), recenzje − do 10.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron).

2. Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć:
a) 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku;
b) krótkie streszczenie (ok. 1/3 strony) po polsku lub po angielsku;
c) krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze.

3. Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał. Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma, i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

This page uses 'cookies'. Learn more