Humanities and Social Sciences

Psychological Studies

Editorial office

 Editor-in-Chief
Prof. Magdalena Marszal-Wisniewska, Warsaw School of Social Sciences and Humanities; Polish Academy of Sciences, Poland

Scientific Secretary
Joanna Sweklej, Ph. D. . Warsaw School of Social Sciences and Humanities; Polish Academy of Sciences, Poland

Editorial Advisory Board
Prof. Zdzisław Chlewiński, Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Janusz Reykowski, Warsaw School of Social Sciences and Humanities; Polish Academy of Sciences, Poland
Prof. Krystyna Drat-Ruszczak, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty of Sopot, Poland
Prof. Anna Grabowska, Nencki Institute of Experimental Biology; Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Poland
Prof. Mirosław Kofta, University of Warsaw, Polish Academy of Sciences, Poland
Prof. Edward Nęcka, Jagellonian University, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Poland

Editors
Cognitive psychology
Prof. Maciej Haman,University of Warsaw, Poland
Robert Balas, Ph. D. Warsaw School of Social Sciences and Humanities; Polish Academy of Sciences, Poland

Personality psychology
Prof. Piotr Oleś, Catholic University of Lublin, Poland

Clinical psychology
Prof. Lidia Cierpiałkowska, Adam Mickiewicz University of Poznan, Poland

Developmental psychology
Prof. Anna Brzezińska, Adam Mickiewicz University of Poznan; Warsaw School of Social Sciences and Humanities; Poland

Social psychology
Prof. Bogdan Wojciszke, Warsaw School of Social Sciences and Humanities; Polish Academy of Sciences, Poland
Wiesław Baryła, Ph. D. Unieversity of Gdansk, Poland

Neuropsychology and neurophysiology
Prof. Emilia Łojek, University of Warsaw, Poland
Prof. Jan Kaiser, Jagiellonian University, Poland

Methodology
Prof. Jerzy Brzeziński,Adam Mickiewicz University of Poznan, Poland

Technical Editors
Magdalena Nowicka, Ph. D. , Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Poland

Contact

 Psychological Studies

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
redakcja@studiapsychologiczne.pl

http://www.studiapsychologiczne.pl

Instructions for authors

ZASADY OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W

„STUDIACH PSYCHOLOGICZNYCH"

„Studia Psychologiczne" publikują prace ze wszystkich dziedzin psychologii, udostępniając autorom dwa działy:

I – Artykuły - rozprawy teoretyczne z wyraźną tezą odautorską oraz artykuły empiryczne oparte na serii badań. Artykuły teoretyczne powinny prezentować koncepcję własną autora, wskazywać problemy otwarte bądź formułować nowe hipotezy. Nie powinny natomiast mieć charakteru wyłącznie przeglądowego.

II - Doniesienia z badań - krótkie sprawozdania z badań empirycznych (z pominięciem obszernych wstępów teoretycznych i szczegółowych opisów metod) oraz streszczenia z badań. Te ostatnie mają być najkrótszą formą prezentacji wyników własnych badań, pełniąc głównie funkcje informacyjne.

Artykuły powinny być złożone poprzez specjalną ścieżkę elektroniczną dostępną na stronie www.studiapsychologiczne.pl. Uwaga - począwszy od stycznia 2012 nie przyjmujemy tekstów przesłanych pocztą tradycyjną bądź też przysłanych na skrzynkę redakcja@studiapsychologiczne.pl.

Przed złożeniem artykułu należy założyć własne konto wpisując w odpowiednie pola formularza swoje dane osobowe, w tym aktualny adres mailowy.

Konto autora zawierać będzie   informacje o statusie artykułu i może służyć autorowi przy składaniu kolejnych tekstów.

Przekazanie artykułów do redakcji oznacza, że nie były one dotychczas nigdzie publikowane.


KWALIFIKOWANIE DO DRUKU

1.Nadesłane prace są przekazane do recenzji.

2.Recenzje są dwustronnie anonimowe. Recenzenci nie będą znali autorów, jak i autorzy - recenzentów.

3.Na podstawie recenzji redakcja podejmować będzie decyzję dotyczącą kwalifikacji pracy do druku. Autor zostanie powiadomiony o decyzji Redakcji.

5.Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty.

6.Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych uzupełnień oraz poprawek stylistycznych i nieścisłości terminologicznych. W przypadku większych zmian praca będzie zwracana Autorowi z prośbą o dokonanie poprawek.

 

WYMAGANIA FORMALNE

1.Przekazane do redakcji maszynopisy powinny być opracowywane nadzwyczaj starannie pod względem formalnym. Teksty niespełniające wymagań formalnych będą odsyłane nadawcom.

2.Objętość artykułu nie może przekraczać 40.000 znaków (ze spacjami) łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami i streszczeniem (do 1000 znaków ). Doniesień z badań nie   może przekraczać 20.000 znaków).

4. Tekst należy przygotować z podwójną interlinią, wyrównany tylko do lewego marginesu o szerokości 4 cm (prawy margines powinien mieć szerokość 1 cm). Preferowana czcionka - Times New Roman/Courier, 12 pkt. Każdy nowy paragraf tekstu oraz każdy przypis należy ro, zpoczynać wcięciem (ok. 1,5 cm). Następujące części maszynopisu powinny zaczynać się od nowej strony: tekst, literatura cytowana, przypisy, tabele, podpisy pod rycinami, ryciny i streszczenia.

5.Numeracja stron powinna być ciągła. Numerujemy strony aż do spisu rysunków włącznie (z wyjątkiem stron z rysunkami)

6.W pliku artykułu nie umieszczamy danych o autorach.

7.Tytuł główny pracy powinien być powtórzony na pierwszej stronie tekstu. Tytuł powinien być sformułowany zwięźle, ale bez stosowania skrótów. Umieszcza się go centralnie oraz pisze dużymi literami.

8.Proponujemy trzypoziomową strukturę śródtytułów

(rozpoczynając od najbardziej ogólnego):

(I)umieszczony na środku, bez podkreślenia, bez kropki na końcu;

(II) bez wcięcia z lewej strony, bez kropki na końcu;

(III) wcięcie z lewej strony, na końcu kropka, brak przejścia do nowej linii. Na przykład:

METODA BADAŃ PROCEDURA DOBORU OSÓB

       Faza selekcji. Selekcji badanych dokonano...

Śródtytułów nie należy numerować, natomiast na marginesie należy zaznaczyć ołówkiem rzymską cyfrę odpowiadającą randze danego tytułu.

9. Kolejność poszczególnych części tekstu:

a) Strona tytułowa

b) Streszczenie polskie ze słowami kluczowymi

c) Właściwy tekst

d) Literatura cytowana

i) Tłumaczenie streszczenia oraz słów kluczowych (wraz z tytułem i afiliacją!) na język angielski

e) Przypisy

f) Tabele

g) Spis rysunków

g) Rysunki

10. Literatura cytowana powinna obejmować wyłącznie te publikacje, na które Autor powołuje się w swojej pracy (Uwaga! Nie umieszcza się w bibliografii prac cytowanych za innym autorem). Powinna być ułożona w porządku alfabetycznym, bez numeracji. Każdą pozycję bibliograficzną (stanowiącą odrębny paragraf) należy zaczynać od nowego wiersza. Dane w pozycji bibliograficznej powinny być podane w następującej kolejności:

- dla książek: nazwisko autora, przecinek, inicjały imion z kropkami po nich (i spacją między inicjałami imion danego autora),  rok wydania podany w nawiasie, kropka, tytuł książki (kursywą), kropka, miejsce wydania, dwukropek, nazwa wydawnictwa, kropka. W przypadku rozdziału w książce po tytule książki w nawiasie zakończonym kropką umieszczamy zakres stron, które sygnalizujemy skrótem „s.” i łączymy myślnikiem bez spacji. Np.:

Bernstein, T. M. (1965). The careful writer: A modern guide to English usage. New York : Atheneum.

Hartley, J. T., Harker,  J. O. i Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues..., [w:] L.W. Poon (red.), Aging in the1980s: Psychological issues (s. 239-252). Washington: American Psychological Association.

W przypadku większej liczby autorów wszystkie nazwiska z wyjątkiem ostatniego należy rozdzielić przecinkiem, a przed ostatnim nazwiskiem postawić spójnik „i”.

- dla czasopism: nazwisko autora, przecinek, inicjały imion z kropkami po nich i spacją pomiędzy inicjałami tego samego autora, rok wydania podany w nawiasie, kropka, tytuł artykułu, kropka, pełny tytuł czasopisma, (kursywą), przecinek, numer tomu (kursywą), przecinek, ew. nr zeszytu (kursywą), przecinek, strony artykułu połączone myślnikiem bez spacji i bez skrótu „s.”, kropka. Np.:

Spetch, W. I., Wilkie, D. M. i Posner, F. D. (1983). Subjective shortening: A model of pigeons memory for

evident duration. Journal of Experimental Psychology:

Animal Behavior Processses, 9, 2 , 14-30.

- dla materiałów nieopublikowanych: nazwisko autora, przecinek, inicjały imion autora z kropkami po nich oddzielone spacją, rok powstania podany w nawiasie, kropka, tytuł pracy (kursywą), kropka, formuła: „Materiał nie opublikowany", kropka. W przypadku nieopublikowanej pracy magisterskiej lub doktorskiej należy użyć formuły: „Nieopublikowana  praca magisterska (doktorska)", po której następuje nazwa uczelni i miejscowość.

Powołując się na bibliografię należy podawać w tekście nazwisko autora i rok wydania pracy. Kiedy nazwisko autora/autorów stanowi część zdania, rok publikacji umieszcza się w nawiasie np. White (1978); White i Carter (1968). Kiedy nazwiska nie są częścią zdania umieszcza się je wraz z rokiem publikacji w nawiasie oddzielając te elementy przecinkiem (White i Carter, 1978). W przypadku dosłownego cytatu należy podać także stronę, np. (White, 1978, s. 153).

W przypadkach formatowania spisu Literatury cytowanej oraz powoływania się na literaturę w tekście zalecamy korzystanie z zasad opisanych w:

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresy psychologii. Warszawa: Akademica Wydawnictwo SWPS.  

11. Przypisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i mieć numeracje ciągłą dla całej pracy. Tekst przypisów z odpowiednim oznaczeniem należy umieścić na odrębnej stronie, po bibliografii.

12.Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (Tabela 1). Każda tabela powinna być umieszczona na oddzielnej stronie. W prawym górnym rogu należy po dać skrótowy tytuł artykułu oraz stronę maszynopisu, na której znajduje się miejsce na daną tabelę. W lewym górnym rogu należy podać napis Tabela n, następnie odstęp i tytuł tabeli. W tekście miejsce, w którym powinna się

znaleźć tabela należy zaznaczyć w następujący sposób:

tu wstawić Tabelę 1. Tabele powinny być tak skonstruowane, by były czytelne bez opisywania ich w tekście. Powinny rozszerzać i uzupełniać dane zawarte w tekście, a nie powielać je. Wielkość tabel należy dostosować do szerokości i długości strony (maksymalnie 15,5 x 21,5 cm).

13.Spis tytułów rycin powinien być zrobiony według następującego wzoru:

Ryc. 1. (tytuł)

Ryc. 2. (tytuł)
14.Ryciny (rysunki, wykresy) powinny być wykonane z dużą starannością i wydrukowane w wysokiej rozdzielczości, bez użycia kolorów. Ryciny bryłowe dopuszczalne są w wypadku trójwymiarowego układu współrzędnych.  Każda rycina powinna być umieszczona na oddzielnej stronie i ponumerowana (ryc. 1., ryc. 2.) w lewym górnym rogu. Ryciny muszą być czytelne i rzeczywiście ułatwiać zrozumienie tekstu.
15.Streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim nie powinno przekraczać 200 wyrazów (20 wierszy, do 1000 znaków). Jego treść powinna być zrozumiała bez odwoływania się do tekstu. Streszczenie w języku angielskim winno zawierać także tłumaczenie nazwy instytucji oraz tytułu artykułu.
np. Słowa kluczowe: depresja, lęk, psychoterapia, myśli automatyczne,   ruminacja.
16. Plik artykułu powinien obejmować zarówno teks, t jak i ryciny oraz tabele. Powinien być on zapisany w formacie doc, docx bądź pdf. W nazwie pliku nie wolno umieszczać nazwisk autorów artykułu.

This page uses 'cookies'. Learn more