Humanities and Social Sciences

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Content

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies | 2017 | T. LXX | No 1 |

Instructions for authors

Instrukcje dla autorów

W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim oryginalne artykuły. Złożenie artykułu w redakcji drogą elektroniczną jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do publikacji w żadnym innym czasopiśmie. Autorzy przyjmują także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich praw do jej zgłoszenia. Wszystkie nadesłane do redakcji artykuły oceniane są przez dwóch niezależnych recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dyscyplinie. Recenzenci zostają poproszeni o wykonanie recenzji, otrzymują tekst artykułu (bez danych personalnych autorów) oraz formularz recenzji, w uzasadnionych przypadkach poszerzony o dodatkowe pytania dotyczące artykułu. Czas oczekiwania na recenzje wynosi od 1 do 6 miesięcy. Po zakończeniu procesu recenzowania Autorzy są informowani o jego wynikach oraz – jeżeli obie recenzje są pozytywne – proszeni o naniesienie sugerowanych poprawek. O przyjęciu pracy do druku decydują opinie niezależnych recenzentów i akceptacja redakcji.


Prześlij swój artykuł



INSTRUKCJA DLA AUTORÓW „Rocznika Orientalistycznego”

- Każdy nadesłany materiał zostanie poddany recenzji, kwalifikującej tekst do publikacji. Zarówno nazwiska recenzentów, jak i rezultaty ich pracy są danymi poufnymi Redakcji.

- „RO” prosi o nadesłanie wraz z publikacją wszystkich niestandardowych czcionek w niej użytych oraz, pliku w formacie *.doc, *.docx, a w uzasadnionych przypadkach także jako *.pdf.

- Przyjmujemy teksty w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

- Całość tekstu powinna składać się z nagłówka tytułowego, tekstu głównego, słów kluczowych (co najmniej 4-5.) i abstraktu w j. angielskim (od 150 do 200 słów).

- Autorzy proszeni są o podanie swojego numeru ORCID oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej (na końcu artykułu).

- Autor zapewnia, że posiada stosowne zezwolenia na reprodukowanie w swoim artykule cudzych materiałów. Autor oświadcza, że nadesłany tekst nie był wcześniej w żadnej formie opublikowany. Redakcja jednocześnie, że zarówno „ghostwriting”, jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

- Zgłaszając artykuł do „Rocznika Orientalistycznego” Autor jednoznacznie wyraża zgodę na udzielenie autorskiej licencji eksploatacyjnej do nadesłanego tekstu (dot. postaci drukowanej i/lub elektronicznej), co obejmuje prawo Redakcji do: kopiowania, publikacji, reprodukcji, cytowania, umieszczenia w formie elektronicznej w bazach danych, itp., itd. Czas trwania udzielonej licencji jest zgodny z dyrektywą UE. Licencja zostaje udzielona „RO” nieodpłatnie.

- Autor otrzymuje 2 egz. numeru „RO” w przypadku artykułu i 1 egz. w przypadku recenzji.

- Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania złożonych tekstów.

- Po przyjęciu tekstu do druku i zredagowaniu Autor otrzyma drogą elektroniczną tekst do korekty, którą jest zobowiązany uczynić i odesłać do Redakcji w możliwie najszybszym terminie.

Style of Reference

Style Sheet

Additional info

"Rocznik Orientalistyczny" znalazł się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z liczbą 40 punktów.


Obecnie jest indeksowany w następujących bazach:

ARIANTA

AWOL - The Ancient World Online

CEJSH

ERIH Plus

ICI Journals Master List

MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals

Slavic Humanities Index



Zob też: http://www.kno.pan.pl/index.php/rocznik-orientalistyczny

This page uses 'cookies'. Learn more