Life Sciences and Agriculture

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Content

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture | 2013 | No 4 |

Editorial office

President of editorial and scientific committee
Redaktor naczelny:
prof. Eugeniusz Krasowski
kontakt: eugeniusz.krasowski@up.lublin.pl

Secretary
Zbigniew Burski


Editorial committee  

Jan Glinski, Karol Cupial, Aleksandr Dashchenko, Sergiey Fedorkin,
Oleksandr Holubenko, Anatoliy Yakovenko, Janusz Laskowski,
Jerzy Merkisz, Ryszard Michalski, Aleksandr Morozow, Janusz Myslowski, Ilya Nikolenko,
Pawel Nosko, Stanislaw Niziiiski, Marek Opielak, Marek Rozmus, Wolodymyr Snitynskiy

 
Scientific committee

Andrzej Ambmzik, Kielce, Poland Volodymyr Bulgakow, Kiev, Ukraine Kazimierz Dreszer, Lublin, Poland Bohdan Hevko, Ternopil, Ukraine Marek Idzior, Poznan, Poland L.P.B.M. Jonssen, Groningen, Holland Elzbieta Kusinska, Lublin, Poland Jozef Kowalczuk, Lublin, Poland Stepan Kovalyshyn, Lwow, Ukraine Nikolaj Lubomirski, Simferopol, Ukraine Kazimierz Lejda, Rzeszow, Poland Leszek Moscicki, Lublin, Poland Ignace Niedziolka, Lublin, Poland Valery Diadychev, Lugansk, Ukraine     Juriy Osenin, Lugansk, Ukraine Janusz Nowak, Lublin, Poland Sergiey Pastushenko, Kherson, Ukraine Jozef Sawa, Lublin, Poland Ludvikas Spokas, Kaunas, Lithuania Povilas A. Sirvydas, Kaunas, Lithuania Stanisiaw Sosnowski, Rzeszow, Poland Aleksandr Sydorchuk, Lw6w, Ukraine Georgij Tayanowski, Minsk, Belarus Wojciech Tanas, Lublin, Poland Henryk Tylicki, Bydgoszcz, Poland Danis Viesturs, Ulbrok, Latvia Dmytro Voytiuk, Kiev, Ukraine Janusz Wojdalski, Warszawa, Poland Bogdan Zoltowski, Bydgoszcz, Poland

Contact

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2,
20-080 Lublin
tel./fax (48 81) 441 30 00
e-mail: lublin@pan.pl


Instructions for authors

Na łamach czasopisma zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie
prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów. Prace
proponowane do druku w Tece poszczególnych komisji oddziału lubelskiego PAN
należy przesyłać na adres odpowiednich Komisji.


Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac.
1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać
12 stron formatu A-4.
2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman
(TNR) 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w
tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, prosimy jednak o zrezygnowanie z podkreślania
liter, wyrazów i zdań.
3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5
cm); opisy tabel czcionką TNR 10 pkt, wypełnienie tabel 10 pkt, pojedynczy odstęp,
rozszerzenie plików zawierających tabele – doc. lub rtf.

Obowiązuje następujący układ pracy:
1. Tytuł artykułu w języku polskim lub angielskim (jeżeli cała praca jest w języku
angielskim, to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
2. Imię i nazwisko autora (-ów).
3. Streszczenie pracy (od 300 do 500 znaków).
4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
5. Tekst główny artykułu powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki,
dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
6. Tytuł, abstract (300-500 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe
w języku angielskim.
7. Adres miejsca pracy autora (-ów) w języku polskim i angielskim.
Jan Kowalski, Katedra ....., Nazwa uczelni, adres, e-mail
8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane
w języku polskim i angielskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.


Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. g·dm-3 (a nie
g/dm3).
Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych
autorów podajemy w nawiasie kwadratowym nazwisko autora(-ów) i rok wydania publikacji
zamieszczonej w Wykazie piśmiennictwa, np. [Chełkowski 1966].
Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący
sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest
wydanych więcej prac tego samego autora, po roku naleŜy oznaczyć poszczególne
pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania;
numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.
1. Chełkowski Z., 1966: Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gospod. Ryb. 1(2), 18–19.
2. Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN Warszawa.
3. Horabik J., 1994: Load distribution in a model bin as influence d by mechanical properties
of wheat grain (in Polish). Acta Agrophysica, 1.5. Jury W.A., Roth K., 1990: Transfer Function
and Solute Movement through Soil. In: Theory and Applications. Birkhaser Verlag, Basel, Switzerland.
4. Turski W., 1972: Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf.

Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2-5 czerwca 1971. PWN Warszawa, 132-139.
Prace w języku angielskim: tytuły publikacji powinny być w jęz. angielskim, francuskim
lub niemieckim, z zaznaczeniem języka oryginalnego tej publikacji, np. (in
Polish), (in Russian) itp.


Autor przesyła do redakcji tekst pracy w 2 egzemplarzach. W przypadku otrzymania
recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz redakcyjny z uwagami recenzenta,
poprawiony egzemplarz pracy wraz z nośnikiem elektronicznym (dyskietka, CD) i
ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora. Część główną publikacji
(streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) naleŜy zapisać w jednym
pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się dodatkowo w oddzielnych
plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a
także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany
jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku
Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).


Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na
wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.


Autorzy otrzymują jeden egzemplarz tomu.

This page uses 'cookies'. Learn more