Nauki Techniczne

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Zawartość

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie | 2020 | vol. XLVIII |

Abstrakt

Tekst przybliża problematykę tomu zorientowaną na zagadnienia dotyczące struktury przestrzennej i funkcji obszarów zurbanizowanych ze szczególnym odniesieniem do aspektów społecznych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Miłosz Zieliński
1
Przemysław Kowalski
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Landscape Architecture

Abstrakt

Stan środowiska zbudowanego skłania do zastanowienia się, w jaki sposób etyka wpływa na projektowaną przestrzeń i jej jakość estetyczną. W konsekwencji powstają pytania dotyczące — z jednej strony — zapisów obowiązującej architektów etyki zawodowej, z drugiej — praktycznych wskazówek mających związek z architektonicznym projektowaniem i planowaniem. W czasie, kiedy zagadnienia odporności ( firmitas) i użyteczności ( utilitas) zostały w dużej mierze opanowane przez inne gałęzie projektowania, nie zapominając o problematyce ekologicznej, uznano piękno (venustas) za najistotniejszy konstytutywny atrybut architektury. Przedstawiono wybrane interpretacje Piękna i jego związków z Dobrem (Witruwiusz, 1954; Tatarkiewicz, 1962, 1982), także w świetle najnowszych ustaleń neurobiologii i neuroestetyki (Zeki, 2011, 2019; Qiuling et al., 2018; Ishizu, Tsukiura, Cabeza, 2011). Przyjęto pojęcie stosowność1 (Krakowski, 1989) — rozumiane jako pojęcie piękna celowego, uwarunkowanego społecznie — za odpowiednie dla opisu standardu estetycznego projektowanego środowiska zbudowanego. Praca jest próbą znalezienia praktycznych sposobów zapewnienia jakości estetycznej (piękna) w nowo projektowanych i przeprojektowywanych sytuacjach przestrzennych. Wskazano — z jednej strony — dziedzinę prawodawstwa zawodowego (kodeksy etyki zawodowej architektów), gdzie zagadnienia estetyczne są zasadniczo pomijane, z drugiej zaś — konieczność nauczania i wdrażania procesu projektowania jako czułego (Tokarczuk, 2019) i uważnego dialogu (Dominiczak, 2016) w specyficznym rozumieniu spotkania z Innym (Drugim), niezależnie czy to będzie architekt, użytkownik, czy też budowla. Zwrócono uwagę na propozycję estetyki kreacyjnej (Sławińska, 1973) jako potencjalnie możliwej integralnej dziedziny twórczości projektanckiej. W odróżnieniu od etyki zawodowej architektów, która dotyczy osób biorących udział w procesie projektowania i odpowiedzialnych pod względem etycznym za swoje postępowanie w ramach zawodu (działalności projektanckiej), etyka architektury odnosi się do relacji estetycznych, jakie powstają w sytuacjach architektonicznych (Dominiczak, 2016). W takim rozumieniu obiekty zbudowane są personifikowane i — jako mające swoją tożsamość byty (o ile projektant zechce) — wchodzą w dialog z Innymi bytami (Levinas, 1998), które zarówno tworzą, jak i stanowią daną przestrzeń.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

J. Krzysztof Lenartowicz
1

 1. Lublin University of Technology, Faculty of Building and Architecture, Independent Architectural Laboratory

Abstrakt

W artykule omówiono wielowątkowy i wielowymiarowy proces przygotowania projektu budowlanego, który pociąga za sobą wprowadzenie nowej formy użytkowania do istniejących struktur urbanistycznych i architektonicznych o wartości historycznej. Przeprowadzono badania dotyczące uwarunkowań formalnych i przestrzennych, związanych z prawem miejscowym w wybranych krajach europejskich. Badania wykazały, że ścisłe i dokładne, a jednocześnie powszechnie zrozumiałe zapisy prawa miejscowego, dotyczącego planowanej zabudowy na terenach objętych ochroną konserwatorską, sprzyjają klimatowi akceptacji społecznej i wytworzeniu przychylnej atmosfery dla — czasami — znacznych ograniczeń i zakazów.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Janusz Barnaś
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture Institute of Urban and Regional Development

Abstrakt

Wschód Europy pozostaje obecnie na dalszym planie zainteresowań w zakresie nowej architektury. Tymczasem Moskwa jest największym miastem Europy i powstaje tam wiele ciekawych realizacji. Jej rynek biurowy jest intensywnie rozbudowywany, choć w przeciwieństwie do krajów demokracji wolnorynkowej, to czynnik polityczny odgrywa tam znaczącą rolę. Z interesujących realizacji wspomniano o Moskiewskim Międzynarodowym Centrum Biznesu jako o dużej operacji urbanistycznej i o Dominion Office Building jako o ciekawym dziele Zahy Hadid.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Złowodzki
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Architectural Design

Abstrakt

Zwiększające się zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w Moskwie, a także uwarunkowania ekonomiczno-polityczne w ujęciu globalnym, przyczyniły się do podjęcia działań związanych z budową wielofunkcyjnego zespołu Moskiewskiego Międzynarodowego Centrum Biznesowego w stolicy Rosji. Założenie o wiodącej funkcji biurowej to przykład działań polegających na deglomeracji biur poza centrum miasta. To także próba stworzenia prestiżowego miejsca (w tym atrakcyjnej architektury), elementu tożsamości miasta wskazującego na wysoki poziom rozwoju państwa, stosowanie nowych rozwiązań w dziedzinach urbanistyki i architektury (w tym techniki i nowoczesnych technologii).
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Zawada-Pęgiel
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Architectural Design

Abstrakt

Trwająca transformacja ekonomiczna rynku moskiewskiego w kierunku świadczenia usług i handlu powoduje konieczność rewitalizacji wielu dzielnic. Studium przypadku — budynku Dominion Tower — pokazuje, że rozwiązania z zakresu architektury i urbanistyki obiektów, których budowę można zakwalifikować do trendu punktowej ingerencji architektonicznej w istniejącą strukturę urbanistyczną, mogą mieć decydujące znaczenie w powodzeniu przedsięwzięcia mającego na celu aktywizację struktur miejskich.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wojciech Duliński
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Architectural Design

Abstrakt

Zaha Hadid była jedną ze star-architektów, starając się w swoich bardzo licznych projektach i realizacjach spełniać misję poszukiwania nowych kształtów, niejednokrotnie szokując ekstrawaganckimi formami nie mieszczącymi się w tradycyjnym pojmowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Autorka artykułu przedstawia propozycję podziału jej twórczości na trzy tendencje: inspirację konstruktywizmem, biomorfizmem, ekspresjonizmem.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of History of Architecture and Conservation of Monuments

Abstrakt

Arata Isozaki — laureat Nagrody Pritzkera w 2019 roku, dziękując za przyznanie nagrody stwierdził, iż jego artystycznym credo jest „Zmiana”. Niniejszy artykuł poświęcony jest dyskusji nad postawami artystycznymi architekta w jego karierze, która charakteryzuje się konsekwentnym dążeniem do rzucania wyzwania światu swoją wyrafinowaną architekturą, kreatywnym duchem i dowcipem.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Ingarden
1

 1. Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Architecture and Fine Arts

Abstrakt

Sztuka architektury i sztuka kulinarna to dziedziny, pomiędzy którymi znaleźć można liczne związki o charakterze społecznym i przestrzennym. W niniejszej publikacji wymienione zostaną najważniejsze z nich oraz omówione rozwiązania, które promują umiarkowanie w stosowaniu zasobów, przestrzeni i środków estetycznych, bazują na wiedzy wynikającej z kontekstu i ludzkiej skali czy wskazują na konieczność zwolnienia tempa życia, co — w obliczu współczesnych przemian cywilizacyjnych — stanowi szczególnie doniosłe wyzwania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Palej
1

 1. Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Architecture and Fine Arts, Chair of Urban Design and Landscape Architecture

Abstrakt

W artykule omówiono badania nad atmosferą architektury, stawiające w centrum ludzki odbiór przestrzeni, a przez to poszerzające humanistyczny aspekt teorii i projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego. Odnosząc badania własne do aktualnej wiedzy autorka przedstawia różne definicje atmosfery i metodologie jej opisu, które coraz mocniej wchodzą w obszar neurofizjologii i psychologii, ale też w nowym świetle wartościują kontemplację, opisy literackie, zdjęcia, scenografię.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Stec
1

 1. Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Architecture and Fine Arts

Abstrakt

Tematem referatu jest przedstawienie wyników własnych badań na temat oceny warunków środowiskowych w wybranych budynkach uniwersyteckich — w zakresie relacji budynek–otoczenie. Celem przeprowadzonych badań było studium behawioralnego i emocjonalnego zaangażowania użytkowników w miejsca studiowania i jego wpływ na ocenę funkcjonowania budynków i formowanie postulatów dotyczących poprawy istniejącego środowiska. Badania przeprowadzono w 5 budynkach, w kilku ośrodkach akademickich (Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Warszawski), przy użyciu techniki kwestionariuszowej; respondentami byli studiujący w badanych budynkach (N=184). Najliczniejszą grupę badanych stanowili studenci architektury; ponadto respondentami byli studenci: malarstwa, rzeźby, psychologii i architektury krajobrazu. Analiza wyników — obok sformułowania głównych wniosków dotyczących kształtowania „przestrzeni dla studentów” (w tym zarówno miejsc do pracy indywidualnej, jak i przestrzeni rekreacyjnych) — ujawniła istotną rolę otoczenia w zakresie sposobu użytkowania i opisu badanych budynków. „Lokalizacja” i generalnie „zewnętrzne” elementy należące do najbliższego „otoczenia”, takie jak ogród, zieleń i mała architektura służąca rekreacji, a także zewnętrzne „krawędzie” budynku — w tym m.in. elewacja i dach (!), a także bezpośrednie powiązania widokowe, stanowiły najliczniejszą grupę wśród wszystkich wymienianych przez respondentów „silnych stron” analizowanych budynków . Znaczący i zastanawiający wyjątek w tej grupie stanowi — najnowszy wśród analizowanych — budynek WICA (Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury) w Lublinie, najlepiej oceniany pod względem funkcjonalnym, ale też opisywany przy pomocy najbardziej neutralnych określeń (w skali „pozytywności”), którego studenci (N=31) w swoich ocenach i opisie zachowań nie uwzględniają (lub nie zauważają) relacji budynek–otoczenie. Analiza wyników ujawniła zindywidualizowany behawioralnie (analiza miejsc przebywania) i emocjonalnie (analiza miejsc ulubionych i treści znaczeniowych [w tym: lista przymiotnikowa]) obraz poszczególnych budynków, na który wpływ obok „oceny funkcjonalności” zdaje się także mieć „przyjazne” otoczenie. Stanowią o nim — jak wynika z analizy treści ankiet — zarówno wybrane relacje na poziomie urbanistycznym (dostępność, komunikacja, bliskość usług), jak również jakość (piękno i użyteczność) architektury krajobrazu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Angelika Lasiewicz-Sych
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture

Abstrakt

W artykule zarysowano ideę, której rozwinięcie mogłoby — zdaniem autora — posłużyć jako „filozoficzne wzmocnienie” interdyscyplinarnych nurtów współczesnej teorii urbanistyki. Zakładając, że refleksja na temat kulturowych aspektów ładu urbanistycznego — na tle filozofii miejskich wartości — pomoże w konceptualizacji polityk reagujących skuteczniej na dzisiejszy kryzys w środowisku miejskim, autor podejmuje próbę wyartykułowania pytań, które uznaje za ważne w dialogu między urbanistami i filozofami. Uwagę skupia na problematyce filozoficznego podłoża nowej, kulturalnej konstrukcji urbanistycznej miasta pierwszej połowy XXI wieku. Ideę tego kulturowego projektu nazwano Miastem Wartości 21 ( MW-21).
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew K. Zuziak
1

 1. Rzeszow University of Technology

Abstrakt

Pojęcie centrum cechuje pluralizm semantyczny, gdyż nawet w dyscyplinie naukowej architektury i urbanistyki znaczenie uzależnione jest od skali ujęcia zagadnienia. Autorka odwołuje się do badań nad definiowaniem centrów i śródmieść z okresu drugiej połowy XX wieku konfrontując je ze współczesnymi teoriami (przestrzenie przepływu) we wszystkich aspektach środowiska miasta.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Ziobro
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of City and Regional Planning

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie szans i zagrożeń dla centrum Krakowa generowanych przez rozwiązania Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, opracowanego w 1964 roku przez zespół pod kierownictwem Stanisława Hagera i przyjętego do realizacji w 1967 roku. W artykule omówiono w szczególności idee dotyczące przebudowy układu komunikacyjnego okolic dworca kolejowego i skonfrontowano je z paradygmatami dotyczącymi rozwoju centrów miast.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Kurtyka
1

 1. Vice-Chairman of the Board AMW Invest Sp. z o.o., Military Construction Project Office

Abstrakt

Autor będący pracownikiem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie opisuje proces obejmowania planami zagospodarowania przestrzennego obszaru Krakowa, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opis procesu rozpoczyna rok 2003, kiedy obowiązujące w Polsce plany ogólne utraciły moc, a kończy — 2020, w którym obszar UNESCO jest chroniony planami miejscowymi w całości, jednak około 50% jego strefy buforowej wciąż pozostaje bez ochrony planistycznej. W artykule zwrócono również uwagę na kwestię, kto faktycznie — w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa — sporządza poszczególne dokumenty planistyczne. Aspekt ten, po zderegulowaniu Izby Urbanistów jest istotną kwestią dokumentacyjną.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marceli Łasocha
1

 1. Spatial Planning Office of Krakow

Abstrakt

W Polsce przestrzeń wiejska i jej funkcje — w nowej sytuacji politycznej i gospodarczo-ekonomicznej po 1989 roku — ulegają stałym przeobrażeniom. Scheda przeszłości (a także specyfika rozwojowa wsi) sprawia, że procesy te trudno poddają się sterowaniu, zwłaszcza w kierunku wymogów zrównoważonego rozwoju. A przecież powinny skutecznie wpisywać się w strategię rozwojową całego kraju. W celu dobrego zrozumienia tych problemów (warunek wstępny rozważań) konieczne jest więc odniesienie się do historii — co najmniej od czasu zakończenia drugiej wojny światowej aż po dzień dzisiejszy. Analiza tych przemian powinna być punktem wyjścia do innowacyjnych koncepcji i wprowadzania w życie działań naprawczych. Problematyka poruszana w artykule dotyczy obszaru województwa małopolskiego. Skoncentrowano się głównie na planowaniu przestrzennym, gospodarce terenami wiejskimi, architekturze wiejskiej i ochronie zasobów rodzimej kultury. Podstawowy wniosek z rozważań skłania do stwierdzenia, że warunkiem poprawy sytuacji i wyeliminowania z przestrzeni wiejskiej zjawisk negatywnych powinna być kompleksowa współpraca pomiędzy różnymi dziedzinami naukowymi, a więc — w wymiarze interdyscyplinarnym. Współdziałanie o cechach holistycznych może zahamować niekorzystne procesy i przyczynić się do niegenerującej konfliktów stabilizacji rozwoju terenów wiejskich.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Hubert Mełges
1
Małgorzata Mełges
1

 1. The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ, Institute of Technical Sciences

Abstrakt

W zarządzaniu przestrzenią przyrodniczą miast, regionów, a nawet krajów stosowana jest obecnie koncepcja zielonej infrastruktury. W Polsce koncepcja ta jest znana, o czym świadczą coraz liczniejsze publikacje na jej temat. Celem przedstawionych badań jest ustalenie, czy i w jakim stopniu założenia koncepcji są wykorzystywane w planowaniu struktury przestrzennej polskich miast. Badania skoncentrowano na Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego trzech miast — Gdańska, Łodzi i Wrocławia.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Szulczewska
1

 1. Institute of Urban and Regional Development

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie potrzeby przywrócenia racjonalnego podejścia do dzisiejszego planowania urbanistycznego i architektury. Wiele badań i projektów dotyczących współczesnego miasta koncentruje się głównie na różnych rodzajach „nowatorskich” konfiguracji miejskich, które mają poradzić sobie z obecnymi i przyszłymi problemami. Wydaje się jednak, że często brakuje w nich historycznej, kulturowej, psychologicznej i społecznej świadomości. A przecież postrzeganie i rozumienie miasta opiera się głównie na jego obrazach, wspomnieniach i konotacjach z przeszłości. Wciąż podejmowane są próby zbliżenia się do racjonalnej równowagi między starym a nowym, tradycyjnym a nowoczesnym, formą a funkcją, pięknem a postępowymi aspektami miasta. Tekst stanowi studium przypadku dzielnicy Amsterdamu — IJburg — jako przykładu dużego przedsięwzięcia, który może ułatwić omówienie roli i potencjału tkwiącego w tradycyjnej typologii urbanistycznej i architektonicznej, pomocnego w procesie tworzenia nowych układów miejskich. Wnioski przedstawione w tekście, oparte na analizowanym projekcie dzielnicy IJburg, koncentrują się na wskazaniu typów urbanistycznych i architektonicznych z przeszłości jako narzędzi projektowych, które wciąż mogą zapewniać niezwykłe twórcze i instrumentalne możliwości oraz funkcjonować jako nośniki znaczenia i tożsamości kulturowej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Mielnik

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę różnych koncepcji wprowadzania i integracji agrokultury ze współczesnymi społecznościami miejskimi. Nowe źródła, akademickie i praktyczne, dają wiarygodne informacje do wstępnych, holistycznych ocen scenariuszy upraw w różnych kontekstach miasta. Wskazują pożytki społeczne oraz ogólnie korzystny wpływ upraw miejskich na środowisko. W artykule wymieniono nowe metody i techniki ocen społeczno-środowiskowych, a także wskazano na potrzebę opracowania nowych wskaźników i standardów zarządzania miejską przestrzenią zieloną.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tomasz Jeleński
1

 1. Cracow University of Technology, International Centre of Education, Faculty of Architecture

Abstrakt

Znaczenie amerykańskich wystaw światowych, zarówno w historii tych wydarzeń, jak i historii planowania, urbanistyki, architektury i architektury krajobrazu jest szczególne. Artykuł stanowiący rozszerzenie pierwszej części raportu z realizacji projektu badawczego pt. „Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ światowych wystaw amerykańskich na rozwój i planowanie miast” przedstawia retrospektywne spojrzenie na amerykańskie targi na przykładach Filadelfii, Buffalo, Saint Louis i Cleveland, kładąc szczególny nacisk na ślady wystaw w przestrzeni i krajobrazie miast oraz ich wpływ na rozwój miast-gospodarzy.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Izabela Sykta
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Landscape Architecture

Abstrakt

The focus point of this article is the territory of historical greenery (THG) of landscape architecture (LA) as a result of interaction between material environment design as applied art and society. As an object of applied art and anthropogenic activity, LA, as well as its research is an important area for natural, anthropogenic, social and economic sustainability. The study of THG problems today is based on the innate human right to live in a harmonious space of both aesthetic material and natural environment. Aesthetic quality criteria are important for understanding the systemic relationships between nature and human interaction embodied in LA as an applied art form. Therefore, the anthropogenic objects of LA and the spaces formed by them in the urban environment require studies of the material and natural environment and the anthropogenic functioning as a whole. Based on heuristic, qualitative and quantitative research methods and case studies, the article discusses the problems of interaction between present anthropogenic and natural processes, as well as the possible influence of such interactions on scenarios of LA development and future management of the territory of historical greenery.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jonas Jakaitis
1

 1. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Architecture

Abstrakt

Wśród współczesnych projektów opakowań produktów spożywczych pojawiają się liczne odwzorowania krajobrazu. Wykorzystywanie krajobrazu jako komunikatu handlowego ma długą tradycję i jest powszechne, co skłania do wyodrębnienia pojęcia krajobrazu konsumpcyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań wydzielono dwa podstawowe rodzaje wizerunków krajobrazu — widoki krajobrazu rzeczywistego (rozpoznawalne, istniejące miejscowości, budynki itp.) oraz widoki krajobrazu wyobrażeniowego (wyimaginowany widok sugerujący typ krajobrazu). Wyniki badań dotyczących masowego przekazu marketingowego opartego na krajobrazie ilustrują w szerszym sensie ogólny stan społecznej świadomości dotyczącej piękna. W kontekście praktyk sprzedaży zebrane wyniki mogą być pomocne przy opracowywaniu strategii marketingowej, tworzącej wizerunek produktów za pomocą motywów krajobrazowych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Gałecka-Drozda
1
Ewa De Mezer
2

 1. Poznan University of Life Sciences, Department of Landscape Architecture
 2. Association of Polish Landscape Architects, Greater Poland Branch

Abstrakt

Kwestia dostępności środowiska życia człowieka i dostosowywania go do (bardzo różnorodnych) potrzeb użytkowników nie jest nowa, jednak nie w każdym zakresie udało się już wypracować odpowiednie wzorce i wytyczne uniwersalnego projektowania. Dostępne dla wszystkich użytkowników i odpowiadające ich zróżnicowanym potrzebom otwarte strefy nauki i rekreacji stanowią przejaw nowego sposobu myślenia o roli przestrzeni miejskich. Artykuł ma na celu zarówno przybliżenie rozwiązania modelowego — Darrell’s Dream Boundless Playground, jak i określenie wytycznych, które mogłyby stać się pomocne dla tworzenia kolejnych, wolnych od barier, przestrzeni tego rodzaju.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paulina Tota
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Urban Design

Abstrakt

Artykuł niniejszy jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora, poświęconej urbanizacji Małopolski pod rządami Bolesława Wstydliwego (Krasnowolski, 2004–2005, s. 36–37, 38–39). Zarazem jest to rozwinięcie tematu obszernej pracy autora sprzed kilkunastu lat (Krasnowolski, 2004) . Omawiany okres zamyka się zasadniczo w ćwierćwieczu, w latach 1279–1306. Pierwsza z tych dat to początek panowania Leszka Czarnego jako następcy Bolesława Wstydliwego, druga — zajęcie Krakowa przez Władysława Łokietka, konkurującego skutecznie z władcami Czech, wykorzystującego śmierć Wacława III (Wyrozumski, 1992, s. 200–201). Ówczesną urbanizację uznać można za kontynuowanie polityki miejskiej Bolesława Wstydliwego, przy nieco mniejszej dynamice działań, co wynikało z niestabilności politycznej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bogusław Krasnowolski
1

 1. Pontifical University of John Paul II in Krakow

Abstrakt

Praca prezentuje autorską koncepcję zagospodarowania placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Miejsca, którego znaczenie historyczne, urbanistyczne, tożsamościowe jest nie do przecenienia. Losy tego miejskiego wnętrza przez ostatnie dwa stulecia naznaczone są ciągłymi przemianami, a jego obecna forma stanowi przedmiot dyskusji. Koncepcja ma charakter osobistej refleksji architekta, mieszkańca Warszawy oraz twórcy wrażliwego na potrzeby humanistyczne.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marek Budzyński
1

 1. Emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew Zuziak
1

 1. Rzeszów University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew Zuziak
1

 1. Rzeszów University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Autorzy i Afiliacje

Miłosz Zieliński
1

 1. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Institute of Landscape Architecture

Instrukcja dla autorów

Na łamach czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków ale także z dziedzin pokrewnych oraz prace w ujęciu interdyscyplinarnym.

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (5 pkt), (po ewaluacji z 2015 roku, utrzymanej w 2016, 2017 i 2018)

Wskaźnik Index Copernicus ICV 2016 wynosi 67.61

Od tomu 2017 artykuły publikowane w roczniku indeksowane są w bazie Emerging Sources Citation Index

Rocznik indeksowany jest w bazach:

ARIANTA

BazTech

CEON

ICI Journals Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Instrukcje dla autorów: http://teka.pk.edu.pl/index.php/dla-autorow/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji