Humanities and Social Sciences

Finanse

Content

Finanse | 2013 | No 1

Instructions for authors

 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny finansów.
2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (dokument MS Word na CD lub e-mailem na adres kb@sgh.waw.pl ) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego wraz z oświadczeniem (dostępnym na stronie http://knfpan.pan.pl pod zakładką informacje dla autorów) na adres: Katedra Bankowości, Komitet Nauk o Finansach przy PAN, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z odstępem 1,5 między wierszami w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 25 stron maszynopisu. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
3. Do tekstu na końcu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z tytułem artykułu po angielsku oraz autorem / autorami. Streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe.
4. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. Jednak lingwistyczne opracowanie artykułu pozostawione jest w gestii autora, ponieważ redaktorzy nie sprawdzają artykułów pod kątem językowym. W takim przypadku należy dołączyć DODATKOWE oświadczenie, że artykuł został sprawdzony przez native speakera. Oświadczenie dostępne jest na stronie komitetu http://knfpan.pan.pl pod zakładką informacje dla autorów.
5. Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne też jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
6. Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście – przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
a. w odniesieniu do pozycji książkowych – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
b. w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
c. w odniesieniu do artykułów z czasopism – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
d. w przypadku korzystania z internetu należy podać adres i datę dostępu.
Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony).
6. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
7. Warunkiem przyjęcia tekstu do oceny i dalszej pracy jest podanie przez autora pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail (na oddzielnej kartce przy składaniu wydrukowanych wersji oraz w mailu przy wysyłaniu artykułu w wersji elektronicznej oraz notki afiliacyjnej: tytuł naukowy oraz nazwa uczelni albo innej jednostki (tylko jedna jednostka). Dane afiliacyjne mogą zostać zamieszczone w opublikowanych tekstach.
8. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach czasopisma „FINANSE”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
9. Materiały zamieszczone w „FINANSACH” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
10.Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich.
11.Redakcja podkreśla, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykry

This page uses 'cookies'. Learn more