Humanities and Social Sciences

Kultura i Społeczeństwo

Content

Kultura i Społeczeństwo | 2019 | No 4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This essay addresses the question of the ties between various social levels, particularly in connection with research on Polish society at various stages of its post-war history. In reference to the theoretical reflections and research presented by Mikołaj Pawlak in the book Tying Micro and Macro: What Fills Up the Sociological Vacuum in 2018, the author of the article argues for the necessity of careful consideration in formulating research generalities, especially when they refer to terms or metaphors coined earlier, such as the idea of a sociological vacuum proposed in the 1970s by Stefan Nowak.
Go to article

Authors and Affiliations

Janusz Mucha

Instructions for authors

1. „Kultura i Społeczeństwo” zamieszcza wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane. Zakładamy, że proponując tekst autor deklaruje tym samym, iż jest to jego oryginalna, samodzielna praca. W uzasadnionych przypadkach w przypisie powinny znaleźć się informacje o genezie tekstu (np. że jest to fragment pracy magisterskiej, doktorskiej czy opracowania grantowego) oraz o ewentualnych promotorach czy współpracownikach.
2. Wszystkie materiały są oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów z zachowaniem zasady anonimowości (double-blind review). Dlatego prosimy o przekazywanie tekstownie podpisanych i załączanie w oddzielnej kopercie (oznaczonej tytułem artykułu) nazwiska autora, adresu, maila oraz telefonu kontaktowego. Autorów prosimy też o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami.
3. Teksty — o objętości maksimum 1,5 ark. wyd. — należy składać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach, wydrukowane z podwójną interlinią(wraz z zapisem elektronicznym).
4. Tablice i wykresy należy załączać na oddzielnych stronach, a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca.
5. Bibliografię prosimy sporządzać (w porządku alfabetycznym) według zasad stosowanych w naszym czasopiśmie:
Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
Szacki Jerzy (red.), 1995a, Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Szacki Jerzy, 1995b, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odniesienie w tekście ma wówczas postać (Weber 2002, s. 113).
Prosimy o niepodawanie adresów internetowych, dzięki którym dotarto do tekstów, lecz o umieszczanie w bibliografii opisu ich wersji pierwotnych.
6. W artykułach możliwe są oczywiście także przypisy treściowe (nie bibliograficzne), zamieszczone u dołu strony. W recenzjach preferujemy przypisy bibliograficzne w dołu strony, które mają wówczas postać:
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cyt. wyd, s. 233. Tamże, s. 255.
7. Tych, którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych”, prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim — ewentualnie także angielskim — (o objętości nie przekraczającej1000 znaków, liczonych ze spacjami) oraz o wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.

This page uses 'cookies'. Learn more