Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2019 | No 3 |

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę funkcji czasu gramatycznego Perfekt w kodowaniu czasów realnych współczesnego języka niemieckiego przy połączeniu dwóch odrębnych koncepcji, tj. schematu Reichenbacha oraz modelu Weinricha oraz próbę ich połączenia w jeden, prototypowy model. Jako dodatkowe kryterium wprowadzona zostaje klasyfikacja sposobów wykonania czynności wg. Vendlera, gdyż jednym z celów artykułu jest także zbadanie użycia czasowników posiłkowych haben-mieć oraz sein-być w peryfrazach czasownikowych w zależności od ich Aktionsart, czyli rodzaju czynności.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michail L. Kotin
Kamila Torba
Robert Wawrzynkiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie wpływu współczesnej filozofii spekulatywnej na neofantastykę (Le Monde enfin J.-P. Andrevona). Filozofia spekulatywna przedstawia współczesny świat jako źródło kosmologicznego horroru dla istoty ludzkiej. W mojej analizie, skupiam się na dwóch wywołujących grozę motywach obecnych zarówno w filozofii spekulatywnej, jak i powieści Andrevona: końcu antropocentrycznego świata i początku nowego, nieludzkiego świata zdominowanego przez naturę.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Gadomska

Abstrakt

Artykuł omawia najważniejszą włoską powieść historyczną i koncentruje się na jej głównych szlakach migracyjnych, zwłaszcza tymi, którymi podążają główne postaci utworu. Omawia również różnorodność przedstawień problematyki krańca i granicy (także w sensie metaforycznym) w powieści.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Fabio Danelon

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest zbadanie wpływu języka matki i ojca na rozwój języka dwujęzycznego dziecka. Zakłada się, że język matki ma największy wpływ na język dziecka. Ponadto język matki jest odpowiedzialny za największą część różnorodności w języku, który dzieci rozumieją i używają, a także za rozwój dwujęzyczności. Uważamy również, że ojcowie wpływają na język domu, a matki wpływają na język dziecka. W naszej analizie skupiamy się na ilości i jakości ekspozycji na dane języki, schemacie używania języka przez rodziców, języku formalnych instrukcji i stylu interakcji rodzicdziecko. Przebadano ponad sto pięćdziesiąt studiów przypadków przedstawiających różne konstelacje językowe, takie jak np. polski i angielski, polski i rosyjski, polski i niemiecki, polski i ukraiński, polski i białoruski, polski i włoski. W związku z tym mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu artykułowi będziemy mogli lepiej zrozumieć wpływ międzyjęzykowy na osoby dwujęzyczne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ilona Banasiak
Magdalena Olpińska-Szkiełko

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wartości tekstów, które przetrwały w więcej niż jednej wersji, w badaniach nad przyczynami zaniku słów. Wybrany materiał obejmuje sześć nieużywanych obecnie angielskich czasowników z grupy preterite-present. Przeanalizowane średniowieczne manuskrypty często wykazują różnice ortograficzne i morfologiczne, a także różnią się użytymi leksemami. Różnice te są cennym materiałem dla badań nad czynnikami, które spowodowały zanik tych czasowników.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Wojtyś

Abstrakt

Po wyjściu z enerdowskiego więzienia Erich Loest zaczął w latach 60. pisać pod pseudonimem Hans Walldorf kryminały. Jego serię zaledwie kilku powieści kończy zbiór opowiadań Oakins macht Karriere. Loest w poszczególnych historiach, opowiadających o toczących się śledztwach prowadzonych przez londyńskiego detektywa Pata Oakinsa, dokonał swoistego rodzaju trawestacji klasycznej konwencji gatunkowej, odchodząc od socjalistyczno-dydaktycznego charakteru kryminału we wschodniej części Niemiec.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wolfgang Brylla

Abstrakt

Artykuł bada poziom świadomości językowej wśród zaawansowanych użytkowników języka polskiego jako obcego (146 uczestników kursu języka polskiego prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego). Badana świadomość językowa odnosi się do rezultatów w nauce i obserwowanych zmian w języku respondentów oraz percepcji materiału językowego (gramatyki, słownictwa i elementów fonologii) pokazując przede wszystkim trudności językowe, z jakimi borykają się badani. Po ukazaniu najbardziej problematycznych kwestii, autorka przedstawia propozycję ćwiczeń podnoszącą świadomość językową osób uczących się języka polskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marzena S. Wysocka

Abstrakt

Psychologia pozytywna jest stosunkowo nowym pojęciem w przyswajaniu języka drugiego. Celem artykułu jest przybliżenie tego pojęcia, zaprezentowanie definicji psychologii pozytywnej, jej założeń i historii. Zasadnicza część artykułu przedstawia znaczenie psychologii pozytywnej w akwizycji języka drugiego prezentując wiele związków pomiędzy obiema dziedzinami nauki. Autorka zachęca do tego, aby wszystkie szkoły oraz klasy językowe wprowadziły pozytywne podejście do nauczania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Budzińska

Abstrakt

Niniejsze badanie dotyczy problemów związanych z niską standaryzacją słów w podręcznikach Gamo, afroazjatyckim języku omotycznym Etiopii. Zaobserwowano problemy z wyznaczeniem jednego pojęcia w dwóch lub więcej słowach, przy użyciu różnych form językowych dla tej samej funkcji gramatycznej i degeminacji oraz skrócenia długich spółgłoskowych i samogłoskowych segmentów. Problemy te obniżają jakość podręczników i nauki języka ojczystego oraz obciążają uczniów pedagogicznie i poznawczo.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Almaz Wasse Gelagay

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania socjolingwistycznego środowiska językowego w szkołach średnich na Ukrainie, na podstawie którego stwierdzono jego dwujęzyczność. W badaniu udowodniono, że specyfika sytuacji językowej na Ukrainie polega na tym, że jakość środowiska językowego nie odpowiada deklarowanemu poziomowi szkół. Prześledzono zmiany w ocenie środowiska językowego szkół średnich w ciągu dekady (od 2006 do 2017 roku), na podstawie których stwierdzono, że istnieje możliwość opracowania zaleceń w celu poprawy wsparcia prawnego używania języków w systemie edukacji na Ukrainie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Oksana Danylevska

Abstrakt

Zagadnienie analizy morfologicznej określeń stomatologicznych jest kluczowym czynnikiem w zakresie strategii translacyjnych i kompilacji słownika terminologicznego. Badania przeprowadzono w kontekście aktualnej pracy leksykograficznej autora zwanej angielsko-ukraińsko-rosyjskim definiującym słownik terminów stomatologicznych. Aby zapewnić użytkownikowi słownika niezawodne techniki konstruowania znaczenia terminów, określono względną częstość morfemów stosowanych do formowania słów w dziedzinie stomatologii.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Yuliia Deviatko

Instrukcja dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@pan.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny c/o Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa .


Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.Pliki do pobrania:


- WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

- GUIDELINES FOR AUTHORS

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji