Humanities and Social Sciences

Libri Gedanenses

Content

Libri Gedanenses | 2021 | vol. 38

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper attempts to look at the history of the Gdańsk bookery in the context of the metaphor used by Samuel Schelwig in 1677, describing the Library of the Gdańsk City Council as a memorial erected owing to the donations of the subsequent generations – people willing to secure gratitude from the future generations through their participation in this noble project. The text also shows this practice in earlier, 15th-century realizations as exemplified by the collections of St. Mary’s Church Library, and presents the role of the commemorative function for the implementation of the idea to establish the current Gdańsk PAN Library in 1596. Here, this event is shown as a natural consequence of the city authorities being presented with the monastery library belonging to St. Franciscan monks from Gdańsk and the collection of books of Giovanni Bernardino Bonifacio, as well as the Gdańsk elite’s efforts to secure an institution of memory for the city and educational back-up facilities for local schools.
Go to article

Bibliography

Index librorum qui ex donatione munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothcae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 1.

Assmann A., Cultural memory and western civilization. Arts of memory, Cambridge 2011.
Brodnicki M., Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa, Gdańsk, 2016.
Cieślak K., Kościół – cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV–XVIII), Gdańsk 1992.
Cubrzyńska-Leonarczyk, M., Proweniencja, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 466a–467b.
Gmiterek H., Szymon Teofil Turnowski w obronie zgody sandomierskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin” Polonia, Sectio F, t. 31/2 (1976), s. 13–40.
Günther O., Michael Krauses Gedenkbuch zur Geschichte des Danziger Franziskanerklosters (1574– 1586), „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins“, Jg. 2 (1903) Nr 4, s. 55–59.
Hirsch T., Die Ober-Pfarrkirche von St. Marien in Danzig, Th. 1–2, Danzig 1843.
Jaśniewicz A., Portrety Giovanniego Bernardino Bonifacio (1517–1597), [w:] Włochy w Gdańsku, t. 1: Eseje, red. M. Kaleciński, Gdańsk 2019, s. 139–151.
Krollmann C., Geschichte der Stadtbibliothek zu Königsberg. Mit einem Anhang: Katalog der Bibliothek des M. Johannes Poliander, Königsberg 1929.
Kubicki R., W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI w., „Rocznik Zachodniopomorski”, R. 31[40] (2016) z. 1, s. 111–128.
Lepacka A.M., Giovanni Bernardino Bonifacio i jego przyjaciel Basilius Amerbach. Kwestia portretu renesansowego, [w:] Między Italią a Rzeczpospolitą. Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria (1517– 1597 – perpetuus viator, red. A. Baliński, B. Gryzio, M. Michalska, Gdańsk 2019, s. 107–132.
Müller M.G., Między niemieckim konfesjonalizmem a polską tolerancją. Konflikty wyznaniowe między luteranami a ewangelikami reformowanymi w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, red. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk 2017, s. 92–109.
Nowak Z., Kultura, nauka i sztuka w Gdańsku na przełomie dwóch epok [w:] Historia Gdańska, t. 2: 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 352–402.
Nowak Z., Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem, Gdańsk 2008.
Oliński P., Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 2018.
Rollau J., Przywilej dotyczący klasztoru Szarych Mnichów na Przedmieściu Gdańska [1555], przeł. M. Gaworska, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 19–20.
Schelwig S., O początkach biblioteki gdańskiej. List i rozprawa, tłum. Z. L. Pszczółkowska, Gdańsk 1992.
Schwartz F., Die Anfange der Danziger Stadtbibliothek, „Zentralblatt fur Bibliothekswesen“, Jg. 52 (1935) Heft 4.
Szteinke A.J. OFM, Rękopisy doby staropolskiej prowincji małopolskiej reformatów w Bibliotece Głównej Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, współpr. D. Szymczak, Łódź 2013, s. 15–25.
Go to article

Authors and Affiliations

Beata Gryzio
1 2
ORCID: ORCID

  1. Dział Zbiorów Specjalnych, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
  2. Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Library of the Council of the City of Gdańsk was initially managed by the Collegium Scholarchale – a city authority responsible for the supervision of the schools of Gdańsk. Since the 1650s, one of its members occupied the prestigious position of the protolibrarian, i.e. the custodian of the Gdańsk bookery. For the next one and a half centuries the most eminent members of the city patrician milieu carried out the duty, caring for the institution that was entrusted to them to a greater or lesser extent. Some of them limited their work solely to supervising book purchases, while others engaged themselves in improving the conditions in which the Library was functioning – by acquiring additional funds, planning and supervising renovations or developing the catalogue of the holdings. The article presents the figures of the subsequent nineteen protolibrarians and – above all – the place of the Library curator in their cursus honorum. It also explains what kind of education and experience were required to be appointed to this position.
Go to article

Bibliography

Index librorum qui ex donatione, munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 1.
Hanow M. Ch., Proto-scholarcharum et proto-bibliotecariorum Gymnasii Academici Gedanensis meritorum memoria saecularis saeculi eiusdem secundi, paucis adumbrata et exhibita ipso Athenaei die natali Idibus Jun. MDCCLVIII, [w:] Acta jubilaei secundi Gymnasii Gedanensis anno Domini MDCCLVIII die XIII Junii solenniter celebrati publicis impensis prelo subiecta, [Gedani1759].


Hanow M. K., Wspomnienie zasług protoscholarchów i protobibliotekarzy Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego wielce znakomitych, szlachetnych i gorliwych, przygotowane i przedstawione dokładnie w dniu jubileuszu Gimnazjum, 13 czerwca Roku Odkupienia Pańskiego 1758, oprac. i tłum. R. Dzięgielewski, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, Gdańsk 2008, s. 473–532.

Bellwon J., Księgozbiór Ludwika Ajchlera zachowany w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, „Libri Gedanenses”, t. 2/3 (1969), s. 5–33.
Bibliografia [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1…, s. 401–408.
Bieńkowska B., From Negation to Acceptance. The Reception of the Heliocentric Theory in Polish Schools in the 17th and 18th Centuries, [w:] Reception of Copernicus Heliocentric Theory, ed. J. Dobrzycki, s. 79–116.
Binkowska D., Ludzie Biblioteki. Christian Gottfried Ewerbeck (1761–1837), [w:] Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 229–241.
Bogucka M., Przemiany społeczne i ustrojowe (1570–1655), [w:] Historia Gdańska, t. 2: 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 543–578.
Budzyński J., Dawne humanistyczne Gimnazjum Akademickie w Gdańsku w XVI i XVII wieku, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 4: W progach muz i Minerwy, red. Z. Głombiowska, Gdańsk 2008, s. 7–69;
Christian Gabriel Schröder (von Schröder), [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 256.
Dzienis H., Gerhard Cimmermann i jego księgozbiór ofiarowany Bibliotece Rady Miasta Gdańska, „Libri Gedanenses”, t. 33 (2016), s. 5–27.
Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008.
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Księga pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum Gdańskiego 1558–1958, Gdynia 1959.
Hirsch T., Geschichte des Academischen Gymnasiums in anzig in ihren Hauptzügen dargestellt, Danzig 1837.
Kaczor D., Christian Schröder, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 215–217.
Kaczor D., Gottfried Bentzmann, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 243–245.
Kaczor D., Johann Ernst Schmieden, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 222–225.
Kaczor D., Samuel Wolff, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 240–242.
Kizik E., Koszty utrzymania Gimnazjum Akademickiego, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie…, s. 43–65.
Kościelak S., Abraham Groddeck, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 245–246.
Kościelak S., Dzieje wyznaniowe Gdańska od XVI do początku XIX wieku, [w:] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. E. Kizik, S.Kościelak, Gdańsk 2017, s. 64–91.
Kościelak S., Johann Gottfried von Diesseldorf, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 240–242.
Kościelak S., Salomon Gabriel Schumann, [w:] Poczet sołtysów, burmistrzów…, s. 242–243.
Kronika Biblioteki Gdańskiej 1596–2016, red. A. Baliński, A. Frąckowska, M. Otto, Gdańsk 2017.
Kubik K., Wybór źródeł do dziejów oświaty i nauki Pomorza Gdańskiego w XVII i XVIII wieku, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” R. 6 (1963) nr 11, s. 31–103.
Kubik K., Mokrzecki L., Trzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Lis S., 1681 (2) Protobibliotekarz Johann Ernest Schmieden, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 58–59.
Madeja-Grzyb M., 1655 Protobibliotekarz Adrian Engelcke, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 40–41.
Mokrzecki L., Gdańskie Gimnazjum Akademickie – zarys dziejów, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1…, s. 13–41.
Mokrzecki L., Refleksje o Gimnazjum Gdańskim w dobie I Rzeczypospolitej, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 37–52.
Nowak Z., Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596–1817, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1…, s. 109–132.
Nowak Z., Gdańszczanie na studiach w Królewcu w XVI i XVII wieku, „Rocznik Gdański”, R. 57 (1997) z. 2, s. 121–134.
Nowak Z., Michała Krzysztofa Hanowa wspomnienie zasług protobibliotekarzy gdańskich XVII i XVIII w., [w:] Bibliologia dyscypliną integrującą. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, red. M. Mlekicka, Warszawa 1993, s. 145–151 („Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, tom specjalny).
Ogonowska E., Engelke (Engelcke) Adrian, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1: A–F, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992, s. 389.
Otto M., [nota katalogowa], [w:] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 2: Katalog, red. P. Paluchowski, A. Larczyńska, M. Płóciennik, Gdańsk 2017, s. 231.
Otto M., 1632 Pierwsza aukcja dubletów, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 22–23.
Otto M., 1654 Protobibliotekarz Gabriel Schumann, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 38–39.
Otto M., 1661 Protobibliotekarz Joachim Schrader, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 44–45.
Otto M., 1662 Protobibliotekarz Benjamin Engelcke, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 46–47.
Otto M., 1665 Protobibliotekarz Christian Schröder, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 48–49.
Otto M., 1692 Protobibliotekarz Daniel Schlieff, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 70–71.
Otto M., 1706 Protobibliotekarz Gottfried Reyger, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 78–79.
Otto M., 1717 Protobibliotekarz Johann Gottfried von Diesseldorff, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 82–83.
Otto M., 1720 Protobibliotekarz Salomon Gabriel Schumann, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 84–85;
Otto M., 1722 Protobibliotekarz Gottfried Bantzmann, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 86–87.
Otto M., 1723 Protobibliotekarz Abraham Groddeck, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 88–89.
Otto M., 1730 Protobibliotekarz Albrecht Rosenberg, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 92–93.
Otto M., 1749 Protobibliotekarz Johann Siegmund Ferber, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 96–97.
Otto M., 1751 Protobibliotekarz Georg Simon von Bömeln, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 98–99.
Otto M., 1752 Protobibliotekarz Christian Gabriel Schröder, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 100–101.
Otto M., 1753 Protobibliotekarz Johann Hieronymus Broen, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 102–103.
Otto M., 1774 (1) Protobibliotekarz Samuel Wolff, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 86–87.
Otto M., 1780 Protobibliotekarz Michael Groddeck, [w:] Kronika Biblioteki Gdańskiej…, s. 112–113.
Otto-Michalska M., Wytworny język inwentarza. O zapisach donacyjnych w „Index librorum qui ex donatione, munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt”, „Studia Classica et Neolatina”, t. 16 (2018), s. 173–182.
Pawlak M., Gimnazja akademickie Elbląga, Gdańska i Torunia. Podobieństwa i różnice, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 179–196.
Pelczar M., Kościół św. Jakuba – Biblioteką Miejską, [w:] Szpital i kościół św. Jakuba. 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku, red. A. Sroka OFM Cap., Toruń 2009, s. 241–259.
Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku, red. B. Możejko, Gdańsk 2015.
Podlaszewska K., Schmieden Jan Ernest, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 163–164.
Pszczółkowska Z.L., Custodes librorum Gedanensium, [w:] „W kręgu książki”, nr 12, Gdańsk 1989, s. 49–67.
Ratajczak Z., Kilka uwag o donatorach Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska, „Libri Gedanenses”, t. 4/5 (1973), s. 31–43.
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1–4, red. S. Gierszewski, Z. Nowak, Gdańsk 1992– 1997, Suplement 1–3, red. Z. Nowak, J. Borzyszkowski, Gdańsk 1998–2012.
Trzoska J., Groddeck Abraham, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2: G–K, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 112–113.
Trzoska J., Groddeck Michał, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2: G–K, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 116–117.
Weichbrodt D., Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig: in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Bd. 1–5, Klausdorf/Schwentine [1986–1993].
Welti M., Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria 1517–1597. Der Grundstock der Bibliothek Danzig der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Bern 1985.
Zdrenka J., Rats- und Gerichtspatriziat der Altstadt (1377–1792) und der Jungstadt (1387–1454/1455) Danzig, Hamburg 1991.
Zdrenka J., Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Bd. 1: 1342–1525, Hamburg 1991. Zdrenka J., Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Bd. 2: 1526–1792, Hamburg 1989.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Michalska
1
ORCID: ORCID

  1. Dział Zbiorów Specjalnych, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper seeks to present the characteristic types of collectors’ marks with the coat of arms of Gdańsk on the historical bindings of books from the collections of the Gdańsk Library. The city’s coat of arms as adopted in 1457 did not undergo any changes in the subsequent centuries, although its graphic form did. Its various elements were transformed relatively frequently, which created a sequence of heraldic varieties. This concerned in particular the shape of the escutcheon, as well as the representation of the crosses and the crown. The images of the two lions supporting the escutcheon also underwent changes. We have managed to identify more than twenty different representations of the coat of arms from the 16th–18th centuries on the original bindings of the gradually extended collection of manuscripts and early printed books.
Go to article

Bibliography

Bogucka M., Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku, Warszawa 1962.
Cubrzyńska-Leonarczyk M., Polskie superekslibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Centuria druga, Warszawa 2001.
Dutkowski J., Suchanek A., Corpus nummorum Gedanensis, Gdańsk 2000.
Dzienis H., Katalog zbioru numizmatycznego Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
Gumowski M., Herby miast polskich, Warszawa 1960.
Kopicki E., Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. 2: Monety ostatnich Jagiellonów, Stefana Batorego i Zygmunta III: 1506–1632, Warszawa 1976.
Sipayłło M., Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1988.
Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.
Go to article

Authors and Affiliations

Helena Dzienis
1

  1. Dział Zbiorów Specjalnych, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80–858 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dismantled during the Second World War, the Mannerist-Baroque organ from the Holy Trinity Church in Gdańsk was rebuilt and restored in the years 2008–2018. This unique, huge, extensive object is among the largest and most interesting gems of the art of music in Poland, deserving special attention not only because of its sound, but also its excellent decoration and its polemical, confessional ideological programme.
We probably owe the creation of the instrument to the community of Gdańsk Reformed Protestants – Calvinists. The initial decoration of the organ cases and galleries was largely based on the very popular stencils by the Dutch artist Hans Vredeman de Vries. After the Holy Trinity Church was finally taken over by Lutherans in the 17th century, the decoration of the organ was complemented with the theological message appropriate for this particular religious group and contained in the paintings that were incorporated into the gallery and the main case of the instrument.

Go to article

Bibliography

Źródła
Archiwum Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku

Darecka K., Piwek A., Odbudowa organów z kościoła św. Trójcy w Gdańsku. Inwentaryzacja i wytyczne konserwatorskie, mps, Gdańsk 2006.
Deurer J., Dokumentacja rysunkowo-fotograficzna organów z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, Gdańsk 1943.
Dorawa M., Dokumentacja historyczno-konserwatorska organów z kościoła pw. św. Trójcy w Gdańsku, mps, Toruń 1984.


PAN Biblioteka Gdańska

Cornelis Floris de Vriendt, Frans Huys, Pourtraicture ingenieuse de plusieurs facons de Masques, [Anvers: H. Liefrinck] 1555 (sygn. Al. 4047).
Hans Vredeman de Vries, Architectura oder Bauung der Antiquen auss dem Vitruvius, Antorff: G. de Jode 1581 (sygn. Ea 3373 2°).
Hans Vredeman de Vries, Architectura… De Oorden Tuscana…, Antwerpen: H. Cock 1578 (sygn. Ea 3370 4°).
Hans Vredeman de Vries, Differents Pourtraicts de la Menuiserie…, [Anvers: P. Galle] [1583] (sygn. Al. 4049).
Hans Vredeman de Vries, Scenographiae siue Perspectivae…, Anvers: H. Cock 1560 (sygn. Uph. f. 1790).


Literatura

Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Wystawa – Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj–sierpień 1997, t. 2: Katalog, red. nauk. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997.
Borggrefe H., Gdańsk i Niderlandy około roku 1600 – krótkie wprowadzenie do tematu europejskiego, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku…, s. 9–12.
Boros G., Obowiązek piękna. O pożytkach korzystania z wzorników architektonicznych, [w:] Obowiązek piękna.., s. 7–26.
Chrzanowski T., Geografie niderlandyzmu polskiego (XV–XVII w.), [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Toruń, grudzień 1992, red. T. Hrankowska, Warszawa 1995, s. 59–80.
Chrzanowski T., Sztuka w Polsce. Od I do II Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
Cieślak K., Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, Wrocław 2000.
Csombor Márton, Podróż do Gdańska, tłum. J. Śląski, Gdańsk 2013.
DaCosta Kaufmann T., O rozpowszechnianiu się sztuki niderlandzkiej, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku…, s. 13–21.
Darecka K., Problematyka techniczna i konserwatorska prospektu organowego z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, [w:] Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, red. J. Krawczyk, Wydawnictwa Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 215–222.
Drost W., Swoboda F., Kunstdenkmäler der Stadt Danzig, Bd. 5: Sankt Trinitatis und andere Kirchen in Danzig, Stuttgart 1972.
Dyżewski J., Odbudowa prospektu wielkich organów w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, Biuletyn Konserwatorski Pomorza Gdańskiego, Zeszyt 2, Gdańsk 2014, s. 7–27.
Franckenberger A., Mowa na temat początków szkolnictwa dla uczczenia szlachetnego pana Konstantego Ferbera, fundatora Gimnazjum Gdańskiego, wygłoszona do studiującej młodzieży przez obejmującego urząd rektora [1568], przeł. R. Dzięgielewski, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 27–33.
Janca J., Abriss der Geschichte des Orgelbaus in den Kirchen Danzigs bis 1800, Baerenreiter Kassel, Basel– London–New York 1989.
Jank T., Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku w 500 lat od zakończenia budowy, Gdańsk 2014.
Jank T., Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku. Odbudowa prospektu organowego, „Renowacje i Zabytki”, nr 3 (47) (2013), s. 55–60.
Kościelak S., Wolność wyznaniowa w Gdańsku w XVI–XVIII wieku, [w:] Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, red. J. Iluk, D. Mariańska, Gdańsk–Koszalin 1997, s. 1–17.
Kubik K., Mokrzecki L., Trzy wieki nauki gdańskiej, szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Lewko P., Organy kościoła św. Trójcy w Gdańsku – koncepcja rekonstrukcji, [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. 13, Prace Specjalne Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, nr 71, Gdańsk 2006, s. 302–323.
Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Weserrenaissance–Museum Schloß Brake Lemgo, Gdańsk 2006.
Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, oprac. G. Boros, A. Frąckowska, F. Skibiński, Gdańsk 2017.
Okuciowy ornament, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969.
Organy z franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. 400 lat historii, red. o. T. Jank OFMConv., A.M. Szadejko, M. Zakrzewska, Gdańsk 2018.
Pabiś-Gagis J., Konserwacja polichromii prospektu organowego, [w:] Organy z franciszkańskiego kościoła…, s. 95–104.
Popinigis D., Gimnazjum Gdańskie i muzyka, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008, s. 275–297.
Ripa C., Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2002. Skibiński F., Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, [w:] Obowiązek piękna…, s. 27–47.
Sulewska R., Wpływ wzorów Hansa Vredemana de Vriesa na snycerstwo Polski Północnej, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku…, s. 107–112.
Szadejko A.M., Historia organów z kościoła Świętej Trójcy, [w:] Organy z franciszkańskiego kościoła…, s. 43–57.
Szadejko A.M., Muzyka i muzycy w kościele Świętej Trójcy na przestrzeni wieków, [w:] Organy z franciszkańskiego kościoła…, s. 27–41.
Szadejko A.M., Organy w kościele oo. Franciszkanów pw. św. Trójcy w Gdańsku. Koncepcja i realizacja odbudowy historycznego instrumentu, [w:] „Musica Sacra”, t. 6, Prace specjalne Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, nr 81, Gdańsk 2010, s. 111–140.
Wieczorkiewicz H., Oprawa zewnętrzna organów z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, problem rekonstrukcji, [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. 5, Prace Specjalne Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, nr 33, Gdańsk 1984, s. 151–156.
Wzorniki graficzne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. Katalog wystawy PAN Biblioteka Gdańska 26 lutego – 15 kwietnia 2015, oprac. A. Frąckowska, Gdańsk 2015.
Zgliński M., Nowożytny prospekt organowy i jego twórcy, Warszawa 2012.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Jank OFMConv.
1

  1. Klasztor Franciszkanów w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper discusses the first Gdańsk address books published by Ferdinand Troschel in the period between the Second Partition of Poland and the establishment of the Napoleonic Free City of Gdańsk. During this period, the books were issued in 1796, 1797, and 1800. Their publication was based on the privilege the Prussian King Frederick William II issued on 16 May 1795. The address books covered the area of the city of Gdańsk, the United City of Chełm and their nearest environs.
Not only information from address books, but also notifications of their sale and press advertisements concerning their publisher were used in this article. Apart from typical personal and topographic information, the address books provide a lot of interesting details on the public life of the time and the functioning of offices, which have not survived in any other sources available today.
Go to article

Bibliography

Źródła

Adreßbuch der Königl. West‑Preußischen See- und Handelstadt Danzig und der combinirten Städte Stolzenberg fürs Jahr 1797, Danzig 1797, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sygn.. Uph o. 4837 i Od 693 8° [druk zaginiony], Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Sz 6774 [strata wojenna].
Adreßbuch der Königl. West‑Preußischen See und Handelstadt Danzig und der combinirten Städte Stolzenberg, Danzig 1796, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sygn. Uph o. 4836 i Od 693 8° [druk zaginiony], Dänische Königliche Bibliothek, sygn. 161, 280c-1796.
Adreßbuch der Königl. West‑Preußischen See und Handelstadt Danzig und der combinirten Städte Stolzenberg fürs Jahr 1800, Danzig 1800, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sygn. Uph o. 4838 i Od 693, 8° [druk zaginiony], Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Sz 6774 [strata wojenna].

Dantziger Kühr: wie die Bürgermeistere, Burggraffen, Rahtsherren, Richtere undt Schöppen der Königlichen Stadt Dantzig... gekohren, auch wie und wannein Jeder gestorben sey... Von Anno 1342 biss Anno 1684, Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, R/G,20.
Fasti Vrbis Gedanensis Praeconsulorum et Consulorum nec non Scabinorum ab A. Christiano 1342, Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, R/G,21.

„Danziger Intelligenz-Blatt“, No. 104, 1813.
„Danziger Nachrichten und Anzeigen“, St. 1, 6, 7, 8, 1796; St. 75, 76, 77, 1797; St. 28, 29, 1800.
„Königlich Preußische Danziger Nachrichten und Anzeigen zum Nutzen und Besten des Publikums“, St. 39, 51, 1795.

Literatura

Baszanowski J., Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846, Gdańsk 1995.
Biernat C., Zabór Gdańska przez Prusy i prawno-ustrojowe tego konsekwencje, [w:] Historia Gdańska, t. 3, cz. 2: 1793–1815, red. E. Cieślak, Gdańsk 1993, s. 26–37.
Catalogus Civium Gedanensium. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, t. 3: Księga obywatelska (główna) z lat 1732–1792, edycja A. Groth, D. Kaczor, E. Łączyńska-Bartoszek, wstęp i opracowanie D. Kaczor, Gdańsk 2019.
Catalogus Civium Gedanensium. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, t. 8: Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1768–1794 oraz 1807–1814, edycja A. Groth, D. Kaczor, E. Łączyńska- Bartoszek, wstęp i opracowanie D. Kaczor, Gdańsk 2019.
Cyrson E., Ustrój Gdańska w latach 1793–1807, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 19, 1967, z. 1, s. 109–134.
Das Danziger Adreßbuchwesen, von R. Wenzel, Hamburg 2004.
Duisburg F.K.G. von, Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der freien Stadt Dantzig, Dantzig 1809.
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700–1910, bearb. unter der Leitung von P. Geils, W. Gorzny, Teil 2: Ad-Ala, München 1979.
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Historia Gdańska, t. 5: Bibliografia Gdańska, red. E. Cieślak, oprac. J. Kucharski, P. Szafran, Sopot 1997.
Keyser E., 125 Jahre Danziger Adreßbuch, [w:] Das Danziger Adreßbuchwesen,.., s. XLIX–LI.
Keyser E., 125 Jahre Danziger Adreßbuch, „Freie Stadt- Heimatblätter der Danziger Zeitung” [dodatek do „Danziger Zeitung” z datą 4 Juni 1921], [brak numeru], s. 81–82.
Kizik E., Gdańskie karczmy i zajazdy na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 2, red. tenże, Gdańsk 2011, s. 212–217.
Kościelak S., Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych, „Studia Historica Gedanensia”, t. 7, 2016, s. 75–103.
Maciejewski T., Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. 20, 2017, s. 38;
Maciejewski T., Ustrój konstytucyjny i sądowy napoleońskiego (1807–1814) i wersalskiego (1920–1939) Wolnego Miasta Gdańska w rozwoju prawno-historyczno-porównawczym, Gdańsk 2017.
Millack W., Französische Propaganda in Danzig 1807–13, „Zeitschrift des Westpreuβischen Geschichtsvereins”, H. 65, 1925, s. 91–109.
Paluchowski P., Das itzt-lebende Dantzig… – drukowane spisy gdańskich urzędników z lat 1741–1810, „Libri Gedanenses” 37 (2020), s. 67–81.
Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska, red. B. Możejko, Gdańsk 2015.
R. v., Das Danziger Adreßbuch von 1797, [w:] Das Danziger Adreßbuchwesen…, s. LIII–LVII
R. v., Das Danziger Adreßbuch von 1797, „1. Beilage zu Nr 22419 der Danziger Zeitung” [dodatek do „Danziger Zeitung” z datą 14 Februar 1897 (Morgen-Ausgabe)], [s. 1–2]
Wendland [J.], 1807–1813. Aus dem „Gedenkbuch der Diakonen a. 1801” und aus dem „Memorial oder Aktenbuch der Kirchenvorsteher der Kirchen St. Johannis a. 1796”, „Mitteilungen des Westpreuβischen Geschichtsvereins”, J. 25, 1926, Nr. 3, s. 53–59.
Zdrenka J., Kürtag, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 553.
Zdrenka J., Spisy Kiery, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 942.
Zdrenka J., Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814. Spisy, Gdańsk 2008.
Zdrenka J., Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814. Biogramy, Gdańsk 2008.

Gliński M., Adolph Heinrich Ferdinand Troschel, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=TROSCHEL_ ADOLPH_HEINRICH_FERDINAND
Gliński M., Adolf Eugen Troschel, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=TROSCHEL_ADOLF_ EUGEN (dostęp: 6.10.2020).
Paluchowski P., Zjednoczone (Kombinowane) Miasto Chełm, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=ZJEDNOCZONE_MIASTO_CHEŁM
Szarszewski A, Fundacja Barbary Renner, https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=FUNDACJA_ BARBARY_RENNER
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Paluchowski
1
ORCID: ORCID

  1. Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper is the first presentation of the diary of Paul Friedrich Knaack from 1811 – Tagebuch vom Jahre 1811 – a previously unknown historical source, which is currently privately owned. The author of the diary was a watchmaker, tuner of the bells of the carillon of the Main Town Hall in Gdańsk, as well as a copyist of a manuscript containing arrangements of Protestant songs for the Town Hall’s automaton. In his diary, he recorded what he did every day of 1811 and somehow incidentally wrote what happened around him. We have thus received a multicolour picture of the daily life in the Napoleonic Free City of Gdańsk at the threshold of the subsequent changes in its political life.
The content of Knaack’s diary allows us to complement his biography and correct some facts on him given in relevant literature. However, this does not mean that the entire curriculum vitae of the Gdańsk watchmaker and bell tuner has already been explained.
Go to article

Bibliography

Adress-Buch der Stadt Danzig und dazu gehörigen Vorstädte, Danzig 1836.
Adress-Buch der Stadt Danzig und der dazu gehörigen Vorstädte, Danzig 1839.
Adreß-Buch für das Königliche Danziger Regierungs-Departement mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Danzig und ihres Polizei-Bezirks, Danzig 1817.
Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Danzig und dessen Vorstädten pro 1864/65 … Danizg 1864.
Barylewska-Szymańska E., Życie codzienne w okresie Wolnego Miasta Gdańska. Wybrane zagadnienia, [w:] Napoleon i Gdańsk …, s. 93–103.
Damps E., Historia teatru miejskiego w Gdańsku (1801–1841), Gdańsk 2015.
Danziger Stadt- und Adreβ-Almanach für das Jahr 1831, hrsg. v. Wilhelm Schumacher, Danzig 1831. Das jetzt-lebende Danzig Anno 1810…, Danzig 1810.
Duisburg F.G. v., Wolne Miasto Gdańsk 1809, przekł. i wyjaśnienia A. Masłowski, R. Kowald, Malbork 2016.
Hoburg K,, Geschichte und Beschreibung des Rathauses der Rechtstadt Danzig, Danzig 1857.
Januszajtis A., Gdańskie zegary, dzwony i karyliony, Pelplin 2003.
Kaczor D., Podstawy prawne polityki fiskalnej Wolnego Miasta Gdańska 1807–1813, [w:] Napoleon i Gdańsk…, s. 67–83.
Kizik E., Dekalog III. Niedziela w miastach hanzeatyckich w XVI–XVIII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski, J. Dumanowski, Toruń 2002, s. 160–171.
Kizik E., Finanse Gdańska w latach napoleońskiego Wolnego Miasta 1807–1813/14, [w:] Napoleon i Gdańsk…, s. 55–64.
Kizik E., Gute Policey, dyscyplinowanie zachowań społecznych w ewangelickim Gdańsku w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, red. J. Axer, Warszawa 2001, s. 73–91.
Kizik E., Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.
Kościelak S., Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych, „Studia Historica Gedanensia”, t. VII (2016), s. 75–103.
Kotarski E., Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku, Gdańsk 1997.
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, opr. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa– Poznań 1974.
Michalak J.M., Siedem lat chudych. Życie muzyczne i teatralne Gdańska okresu napoleońskiego, [w:] Napoleon i Gdańsk…, s. 105–118.
Napoleon i Gdańsk. Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk 1807–1813/14. Materiały z sympozjum i wystawy w 200. rocznicę utworzenia Wolnego Miasta Gdańska, Gdańsk 20 lipca – 30 grudnia 2007, red. naukowy T. Stegner, Gdańsk 2008.
Neuer Wohnungs-Anzeiger nebst Allgem. Geschäfts–Anzeiger von Danzig und den Vorstädten für 1869. Danzig, Danzig 1869.
Popinigis D., Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, Gdańsk 2014.
Prószyńska Z., Słownik gdańskich zegarmistrzów i gnomoników, [w:] Zegary gdańskie..., s. 131–201.
Sz[ychliński] G., Zegar wieżowy kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, [w:] Zegary gdańskie…, s. 230b–231b.
Verzeichniβ der Grundstücke in der Stadt, und zwar innerhalb der Rechtstadt, Altstadt, Vorstadt, Niederstadt und Auβenwerke, zusammengestellt nach den neuen und alten Servis= Nummern. Hinzugefügt sind die Hypothekenbuchs-Nummern und Namen der Besitzer nach den Kämmerei-Heberegistern, Danzig 1854.
Weichbrodt D., Patrizien, Bürger, Einwoher der Freien und Hansestadt Danzig im Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Klausdorf / Schwentine [1988–1992], Band 3.
Zajewski W., Stagnacja gospodarcza i eksploatacja finansowa Wolnego Miasta Gdańska, [w:] Historia Gdańska, red. Edmund Cieślak, t. 3 cz. 2, Gdańsk 1993, s. 150–167.
Zegary gdańskie, red. Z. Prószyńska, E. Barylewska-Szymańska, D. Kaczor, W. Szymański, Gdańsk 2005.

August von Kotzebue, Aufführungshäufigkeit seiner Stücke in Königsberg 1804–1873, http: //kultur-in-ostpreussen.de/images/stories/AdK/Auswertungen/Kotzebue%20Auff%C3%BChrungsh% C3%A4ufigkeit%201804-1873.pdf
Gliński M., Bertling Carl Friedrich Theodor, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BERTLING_ CARL_FRIEDRICH_THEODOR
Gliński M., Błędnik, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=B%C5%81%C4%98DNIK,_wiadukt
Gliński M., Michalak J.M., Frantzius Friedrich Wilhelm, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=FRANTZIUS_FRIEDRICH_WILHELM
Méhul Etienne-Nicolas, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/search?q=Mehul&searchBtn= Search&isQuickSearch=true
Michalak J. M., Bachmann Jean Peter Heinrich, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BACHMANN_ JEAN_PETER_HEINRICH
Śliwiński B., Gęsia Karczma, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=G%C4%98SIA_KARCZMA
Go to article

Authors and Affiliations

Danuta Popinigis
1
ORCID: ORCID

  1. W latach 2015–2020 profesor w Katedrze Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im.Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Gdańsk publishers of printed music included both large, energetically operating companies, and small firms we know of only from single publications. The majority of them are booksellers who, just like in the 17th and 18th centuries, financed – and sometimes also copied in their own printing establishments – the items they were selling. Additionally, they not only extended the range of goods in their bookshops to include stationery, works of art and instruments, including grand pianos, but also offered a broad range of services, such as the lending of books and printed music, and even organising concerts. During the period in question, the range of publications covered school and church songbooks (mostly Protestant), but also compositions designed to entertain, with the dominating role of the grand piano as a solo and accompanying instrument. What marked out Gdańsk at the end of the 19th century/ beginning of the 20th century, was its published works for male choirs, addressed to the city’s numerous singing associations.
Go to article

Bibliography

Kartoteka drukarzy gdańskich XIX i XX wieku, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska.

Babnis M., C.A. Reichel’s „Musikalisches Wochenblatt” – a source to the repertoire played in Gdańsk salons in the second decade of the 19th century, [w:] Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas = Gdańsk and European Musical Culture, Gdańsk 2000, s. 388–419 (Prace specjalne nr 57 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku).
Babnis M., Czasopisma kulturalne wydawane w Gdańsku do połowy XIX wieku, „Libri Gedanenses” t 19/20 (2001/2002) [2003], s. 60–85.
Babnis M., Drukarstwo gdańskie w czasach zaboru pruskiego (1793–1919), „Libri Gedanenses” t. 15/16 (1997–1998) [1998], s. 89–118.
Babnis M., Życie kulturalne w Gdańsku w czasach zaboru pruskiego (1793–1919). Teatr i muzyka, „Gdański Rocznik Kulturalny”, t. 15 (1994), s. 22–41.
Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, Kraków 1987. Loew P.O., Lexikon Danziger Komponisten (Mitte 19. bis Mitte 20. Jahrhundert). Ein Beitrag zur Geschichte der lokalen Musikkultur, [w:] Musikalische Beziehungen zwischen Mitteldeutschland und Danzig im 18. Jahrhundert, hg. D. Popinigis, K.-P. Koch, Sinzig 2002 (=IME 1/9).
Michalak J.M., Od Förstera do Frühlinga. Przyczynki do dziejów życia muzycznego i teatralnego dawnego Gdańska, Gdańsk 2009 (Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski nr 12).
Zakrzewska-Nikiporczyk B., Życie muzyczne Pomorza w latach 1815–1920, Gdańsk 1982 (Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski nr 2).

„Hofmeister Monatsberichte”, https://hofmeister.rhul.ac.uk/2008/index.html
Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger von Danzig und dessen Vorstädte (1849), https://digitale-bibliothekmv.de/viewer/image/PPN823208621_1849/1/
Eduard Sobolewski, https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Sobolewski
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), https://www.estreicher.uj.edu.pl
Gliński M., Księgarstwo, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=KSI%C4%98GARSTWO
Hermann Buchholz, https://opac.rism.info/metaopac/singleHit.do?methodToCall=showHit&cur- Pos=3&identifier=251_SOLR_SERVER_1652492539RISM
Karlsruher Virtueller Katalog, https://kvk.bibliothek.kit.edu/
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: A.G. Harpf, https://portal.dnb.de/opac/simpleSearch?query=A.+G.+Harpf
Michalak J.M., Carl Anton Reichel, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=REICHEL_CARL_ ANTON
Michalak J.M., Ludwig Traugott Granzin, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=GRANZIN_ LUDWIG_TRAUGOTT
Paluchowski P., Drukarstwo i drukarnie, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=DRUKARSTWO_ I_DRUKARNIE
Reinhold Bergell, https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Bergell
Vogel B., Instrumenty muzyczne – budownictwo, Tabela: Budowniczowie instrumentów muzycznych, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=INSTRUMENTY_MUZYCZNE_%E2%80%93_ BUDOWNICTWO
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Kubiak
1
ORCID: ORCID

  1. Dział Zbiorów Specjalnych, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

Instructions for authors


Instructions for authors

Information for authors

Decisions on whether any given text shall be published are taken by the Editors of Libri Gedanenses. After receiving positive reviews, they also decide on the placement of submissions in one of the following sections: ‘papers and announcements’, ‘materials’, ‘essays’, or ‘reviews and polemics’. The Editors do not accept materials which are inconsistent with the editorial guidelines and reserve the right to introduce changes and shorten texts, as well as to select illustrations in consultation with Authors. The submitted materials are not returned.
Authors transfer to Gdańsk PAS Library the copyright and related rights to the published texts in all currently known areas of exploitation, including the ones specified in Art. 50 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights, in particular: copying and reproducing by print or digital technique, putting copies into circulation, and disseminating them in electronic form in open digital repositories.
Libri Gedanenses does not pay fees to authors. Authors receive one copy of the annual and an electronic version of their publication (pdf).

Editorial guidelines

The Editors of Libri Gedanenses kindly ask Authors to comply with the guidelines concerning the preparation and submission of texts and illustrations for publication that are presented below. Authors are required to specify their academic/professional title/degree, current place of work, and their e-mail address – or, if necessary, address for correspondence.
Texts should be prepared in WORD in the RTF format. Papers should not have more than 48,000 characters (spaces inclusive), and reviews no more than 12,000 characters (spaces inclusive). Text formatting: font Times New Roman 12, line spacing 1.5 points; formatting of footnotes: font Times New Roman 10, line spacing 1.5 points. Footnotes and bibliographies should be modelled on the ones published in the journal. An abstract of 800-1200 characters (spaces inclusive) and 5-7 keywords should be provided with every text.
Illustrations should be made in the TIFF format, 600 dpi. Every list of illustrations must contain information on who are the authors of scans/photos and copyright owners.
Texts and illustrations should be submitted in the digital form to libri@bg.pan.pl (or, exceptionally, on a CD/DVD by post to: Libri Gedanenses, PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15).

Additional info

Archival issues

Bibliography of the contents of Libri Gedanenses volumes 1-35 (1968-2018) is available at https://bgpan.gda.pl/o-bibliotece/libri-gedanenses/

Publication Ethics Policy

Publication ethics

The publication ethics of Libri Gedanenses are consistent with the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by the Committee on Publication Ethics https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

The Editorial Board evaluates the submitted works in terms of their contents without regard to the authors. All the submitted materials remain confidential. They are only available to editors, reviewers and, in some cases, the editors’ advisors. Reviews are confidential also.

Libri Gedanenses publishes only original texts. The Editors expect authors to maintain scientific reliability and respect publication standards, with particular regard to quoting the results of other authors’ works. It is assumed that authors had read the works they refer to.

All persons who contributed a significant input into the development of the work should be mentioned as co-authors. The first author mentioned should submit the final text to the journal after it has been approved as the version for publication by all other co-authors.

The Editorial Board is entitled to reject the work if it is guilty of plagiarism, if the text has already been published, or if the presented research results turn out to be unreliable due to the author’s conscious activity or their involuntary error.

Peer-review Procedure

Reviewing procedure

Preliminary decisions on the rejection or acceptance of the works submitted for reviewing are taken by the Editorial Board of Libri Gedanenses. The basic evaluation criteria include the consistence of the topic with the journal’s profile, the text’s scientific value, its logical organization and linguistic form. The accepted materials are edited in agreement with the authors.

The papers undergo a double blind review process. Each of them is reviewed by two reviewers selected in a manner excluding a conflict of interests with the author. Reviewers recommend that the reviewed papers be accepted, suggesting the introduction of corrections, or that they be rejected. Reviews are made in writing and are completed with a clear evaluation of a given work under review. It is on their basis that the final decisions are taken by the Editorial Board.

Non-scientific texts – such as reviews, polemics, obituaries and reports – are in principle not reviewed, although they may be referred for a review.

A full list of reviewers is given in the appropriate volume of the journal.


Reviewers


Recenzenci:


Tom 38 (2021)


dr Zbigniew I. Brzostowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

dr hab. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)

dr Anna Łysiak-Łątkowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Andrzej Woziński (Uniwersytet Gdański)


Tom 37 (2020)


dr hab. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Edmund Kotarski

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)


Tom 36 (2019)


dr hab. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Edmund Kotarski

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)

This page uses 'cookies'. Learn more