Humanities and Social Sciences

Psychological Studies

Content

Psychological Studies | 2011 | No 3

Instructions for authors

ZASADY OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W

„STUDIACH PSYCHOLOGICZNYCH"

„Studia Psychologiczne" publikują prace ze wszystkich dziedzin psychologii, udostępniając autorom dwa działy:

I – Artykuły - rozprawy teoretyczne z wyraźną tezą odautorską oraz artykuły empiryczne oparte na serii badań. Artykuły teoretyczne powinny prezentować koncepcję własną autora, wskazywać problemy otwarte bądź formułować nowe hipotezy. Nie powinny natomiast mieć charakteru wyłącznie przeglądowego.

II - Doniesienia z badań - krótkie sprawozdania z badań empirycznych (z pominięciem obszernych wstępów teoretycznych i szczegółowych opisów metod) oraz streszczenia z badań. Te ostatnie mają być najkrótszą formą prezentacji wyników własnych badań, pełniąc głównie funkcje informacyjne.

Artykuły powinny być złożone poprzez specjalną ścieżkę elektroniczną dostępną na stronie www.studiapsychologiczne.pl. Uwaga - począwszy od stycznia 2012 nie przyjmujemy tekstów przesłanych pocztą tradycyjną bądź też przysłanych na skrzynkę redakcja@studiapsychologiczne.pl.

Przed złożeniem artykułu należy założyć własne konto wpisując w odpowiednie pola formularza swoje dane osobowe, w tym aktualny adres mailowy.

Konto autora zawierać będzie   informacje o statusie artykułu i może służyć autorowi przy składaniu kolejnych tekstów.

Przekazanie artykułów do redakcji oznacza, że nie były one dotychczas nigdzie publikowane.


KWALIFIKOWANIE DO DRUKU

1.Nadesłane prace są przekazane do recenzji.

2.Recenzje są dwustronnie anonimowe. Recenzenci nie będą znali autorów, jak i autorzy - recenzentów.

3.Na podstawie recenzji redakcja podejmować będzie decyzję dotyczącą kwalifikacji pracy do druku. Autor zostanie powiadomiony o decyzji Redakcji.

5.Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty.

6.Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych uzupełnień oraz poprawek stylistycznych i nieścisłości terminologicznych. W przypadku większych zmian praca będzie zwracana Autorowi z prośbą o dokonanie poprawek.

 

WYMAGANIA FORMALNE

1.Przekazane do redakcji maszynopisy powinny być opracowywane nadzwyczaj starannie pod względem formalnym. Teksty niespełniające wymagań formalnych będą odsyłane nadawcom.

2.Objętość artykułu nie może przekraczać 40.000 znaków (ze spacjami) łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami i streszczeniem (do 1000 znaków ). Doniesień z badań nie   może przekraczać 20.000 znaków).

4. Tekst należy przygotować z podwójną interlinią, wyrównany tylko do lewego marginesu o szerokości 4 cm (prawy margines powinien mieć szerokość 1 cm). Preferowana czcionka - Times New Roman/Courier, 12 pkt. Każdy nowy paragraf tekstu oraz każdy przypis należy ro

This page uses 'cookies'. Learn more