Humanities and Social Sciences

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Content

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2015 | No 1 |

Editorial office

Redaktor naczelny:
dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Rada Naukowa:
Prof. Nidzara Osmanagic Bedenik (University of Zagreb – Croatia, Faculty of Economics and Business)
Prof. Ernst Berg (University of Bonn, Faculty of Agriculture)
Prof. Michal Lostak (University of Life Sciences Prague)
Prof. Olena P. Slavkova (Sumy National Agricultural University)
Prof. Josu Takala (University of Vaasa, Department of Production)
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
Prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Redakcyjny:
Dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW – redaktor naczelny, tematyczny (rynki rolne)
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski – redaktor statystyczny, tematyczny (metody ilościowe)
Prof. dr hab. Stanisław Urban – redaktor tematyczny (agrobiznes)
Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek – redaktor tematyczny (ekonomika produkcji i przedsiębiorstw)
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska – redaktor tematyczny (finanse) i artykuły w języku angielskim
Mgr Ewa Rodek – redaktor językowy (język polski)
Mgr Tom Kubicki – redaktor językowy (język angielski)
Dr inż. Anna Grontkowska – sekretarz redakcji

 

Contact

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych (bud. 7)
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/rnr/

Instructions for authors

„Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” publikują wyłącznie oryginalne prace naukowe prezentujące wyniki badań empirycznych oraz artykuły metodyczne. Redakcja nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych ani opracowań wtórnych, bazujących wyłącznie na danych obcych.

 1. Artykuł powinien zawierać w języku polskim i angielskim: tytuł, słowa kluczowe; w języku polskim (lub angielskim): nazwę instytucji i jej kierownika, synopsis, literaturę, a w języku angielskim summary (maksymalnie 14 wierszy).
 2. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały (bez numeracji) i jest zalecane, aby zawierał wstęp oraz wnioski lub podsumowanie, a na końcu dokładny adres do korespondencji.
 3. Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny zawierać nazwisko autora, rok wydania podany w wykazie literatury, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Wiatrak 1990], przy cytowaniu (kursywą) także numer strony. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska i imiona autorów, rok wydania i po dwukropku tytuł publikacji (kursywą), wydawnictwo lub nazwę czasopisma (w cudzysłowie), numer woluminu, strony.
  Przykład
  Bołtromiuk Artur 2011: Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa w kontekście Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej [w] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, Artur Bołtromiuk, Marek Kłodziński (red.), IRWiR PAN, Warszawa, p. 65.
  Gołębiewska Barbara 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem,Wydawnictwo SGGW, Warszawa, p. 35-38.
  Zawojska Aldona 2011: Pogoń za rentą i lobbing we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G”, T. 98, z. 3, p. 63-72.
 4. Prosimy o przygotowanie opracowania za pomocą edytora tekstowego (zalecany Word), wykresów w Excelu (wklejonych do WORD jako obiekt Excela) lub dołączonych w oddzielnych plikach. Inne obiekty (np. mapy) należy przesłać jako edytowany oddzielny plik.jpg lub plik.cdr. Tabele w formacie WORDA lub EXCELA można również przesłać w oddzielnych plikach.
 5. Należy wybrać format strony B5 (około 17cm x 24cm) oraz ustawić tak marginesy, aby tekst zajmował obszar na stronie o wymiarach: szerokość – 13 cm, wysokość – 19 cm. Tekst powinien być przygotowany bez wyróżnień, jednolicie (tylko cytowania kursywą).
 6. Wielkość liter w tekście – 10 pkt Times New Roman, pojedynczy odstęp międzyliniowy (interlinia), tytuł 12 pkt.
 7. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).
 8. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów (przypisy nadawane wyłącznie automatycznie).
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy, jeżeli negatywne recenzje pokrywają się ze zdaniem redakcji. Redakcja nie zwraca artykułów i zastrzega prawo skrótów tekstu, ograniczenia liczby rysunków, tabel, wykresów w ramach opracowania redakcyjnego. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.
 10. W celu zapobiegania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship autorzy przesyłają oświadczenia (wzór w załączniku). Ghostwriting i guest authorship są przejawami nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte tego typu zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi główną odpowiedzialność za udzielenie rzetelnych informacji.

Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
anna_grontkowska@sggw.pl

This page uses 'cookies'. Learn more