Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 1

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article examines the representations of American family life and customs in the illustrated weekly Tygodnik Mód i Powieści [ A Weekly of Fashion and Novels] from 1860, when Jan Kanty Gregorowicz became editor-in-chief, until 1900. Women's lives got a lot of attention in these stories, in keeping with the magazine's profile. In Congress Poland Tygodnik Mód i Powieści had a large female readership (its main competitor was the weekly Bluszcz), though, by cultivating a lighter tone, it tried to appeal to a broader audience than a typical women's magazine.
Go to article

Bibliography

Brożek A., Ślązacy w Teksasie: relacje o najstarszych osadach polskich w Ameryce, War-szawa – Wrocław 1972.
Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820–1918: w kręgu ofiary i poświęcenia, War-szawa 1999.
Hine R.V., Raraggher J.M., Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Kraków 2011.
Kmiecik Z., Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865–1904, [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, [aut. Z. Kmiecik et al.], Warszawa 1976.
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
Matthews J.V., The rise of the new woman: the women’s movement in America, 1875–1930, Chicago 2003.
Matthews J.V., Women’s struggle for equality: the first phase, 1828–1876, Chicago 1997.
Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Chwalby, Warszawa 2005.
Rose K.D., Unspeakable awfulness: American through the eyes of European travelers, 1865–1900, New York – London 2014.
Rusinowa I., Indianie, traperzy i osadnicy w dziejach amerykańskiego Zachodu, Warszawa 1990.
Stocka A., Problematyka amerykańska na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1900–1914, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku, t. 2, pod red. Ł. Niewińskiego, Oświęcim 2015.
Stocka A., Stany Zjednoczone w korespondencjach Sygurda Wiśniowskiego do prasy warszawskiej, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności, t. 3, pod red. Ł. Niewińskiego, Oświęcim 2016.
Stocka-Ambruszkiewicz A., Amerykanki i kwestia kobieca na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1860–1915, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019, nr 2.
Zinn H., Ludowa historia Stanów Zjednoczonych: od roku 1492 do dziś, Warszawa 2016.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Stocka-Ambruszkiewicz
1
ORCID: ORCID

 1. Biblioteka Humanistyczno-Społeczna, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, PL 15-420 Białystok
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Ilustrowany Tygodnik Sportowy [The Illustrated Sports Weekly], published in Wilno (Vilnius) in 1921–1922, was the first sports newspaper launched in that region after World War I. This article analyzes the magazine's themes, its attitudes and biases, and, in particular, the goal and the role of its publication.
Go to article

Bibliography

Źródła:

„Ilustrowany Tygodnik Sportowy” Wilno: Romuald Kawalec, R. 1 (1921) – R. 2 (1922).

Literatura:

Bartosiewicz A, Gnacy K., Haber G., Magia pierwszej strony, czyli w czym tkwi siła przyciągania mediów prasowych, [w:] Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Opole 2010, s. 93–100.
Chmiel A., Sport w działalności Związku Bezpieczeństwa Kraju Ziemi Wileńskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2015, nr 1 (98), s. 218–231.
Cholewiński M., Julian Bohdanowicz (1892–1943), Muzeum Sztuki w Łodzi, https://zasoby.msl.org.pl/martists/view/436 [dostęp: 25.03.2021].
Czarkowski L., Pseudonimy i kryptonimy polskie, Wilno 1922, s. 167
Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844–1939. Czasopisma, kalendarze, jedno-dniówki. Dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” nr 2 Biblioteki Głównej AWF w Krakowie, Kraków 2001, s. 23–24.
Jasińska M., Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881–1981, Warszawa 1983.
Junosza-Dąbrowski W., Zadania prasy sportowej, „Sport Polski” 1938, nr 10, s. 3.
Katalog polskiej prasy sportowej, [w:] B. Tuszyński, Prasa i sport. Wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881–1981, Warszawa 1981, s. 495–516.
Kozłowska M., O Wilnie i śmiechu wileńskim: regionalna satyra i humor poetycki (1920– 1939) — rekonesans, [w:] Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 41–70.
Laskiewicz H., Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów, Szczecin 1998.
Małolepszy E., Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiado-mości Sportowe” (1938–1939), „Studia Humanistyczne” 2011, nr 11, s. 91–101.
Młodzianowska H., Prasa sportowa, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 187.
Młodzianowska H., Ogólne wiadomości o rozwoju polskiej prasy sportowej do 1945 r., [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 2, Warszawa 1968, s. 107–115.
Pełka J., Wychowawca i dowódca: szkic do portretu ppłka Franciszka Orłowicza, „Niepodległość i Pamięć” 2004, nr 11/1 (20), s. 110.
Porada Z., Polscy olimpijczycy (1924–1936) z Kresów Wschodnich, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, s. 161–189.
Sadowska J., Zimnoch K., Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2017.
Studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, opr. A. Srebrakowski, Wrocław 2008.
Śniadecki J., Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci, „Dziennik Wileński” 1805, nr 5, s. 1– 32; nr 6, s. 113–145; t. 3, nr 7, s. 225–247.
Tomaszewski P., Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie — zarys działalności, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 2, s. 29–43.
Tuszyński B., Sprintem przez prasę sportową, Warszawa 1975.
Tuszyński B., Rzut oka na główne kierunki rozwoju prasy sportowej do 1939 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, z. 4, s. 495–575.
Zakrzewski B., Orest Dżułyński (1890–1939), „Dyskobol. Magazyn Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” R. 2 (2019), nr 2 (6), s. 26–27.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Zimnoch
1
ORCID: ORCID

 1. Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Kolegium Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, PL 15-420 Białystok
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article deals with the final stage of the destruction of the cult Third Programme of the Polish Radio — popular primarily with the intelligentsia — in 2020– 2021. It was the last in a series of layoffs ordered by the PR management, appointed by Poland's ruling party. The dismissal of journalists whose professional skills and independence had built up the popularity of the station must be seen not only as arrogant disregard for the listeners' expectations but also a sign of decline of cultural standards in the mass media.
Go to article

Bibliography

Opracowania:

Chwastyk-Kowalczyk J., To nie jest Trójka, którą kochaliśmy… Subiektywne spojrzenie, [w:] Piętno władzy. Studia nad cenzura i zakresem wolności słowa, pod red. W. Ciszewskiej, Toruń 2019, s. 197–217.
Dobek-Ostrowska B., Polish Media System in a Comparative Perspective. Media in Politicd, Politics in Media, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2019.
Nygren G., Dobek-Ostrowska B., Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2015.

Artykuły prasowe:

Dłużewska E., Wytwórnia Mystic Production zawiesiła współpracę ze stacją, „Gazeta Wyborcza”, 18 V 2020, s. 2–3.
Dziennikarz Trójki komentuje swoje odejście. „Nikt nie namówi mnie, żeby im zaufać”, „Gazeta Wyborcza”, 23 III 2020, s. 2–3.
Jestem wściekły! Zbigniew Preisner o sytuacji w Trójce, „Gazeta Wyborcza”, 19 V 2020, s. 12.
Kamiński Ł., Piotr Kaczkowski po 57 latach odszedł z Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 21 V 2020, s. 2.
Kublik A., Chaotyczne zarzynanie radiowej Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 7 IX 2020, s. 4–5.
Kublik A., Coraz mniej Trójki w „Trujce”, „Gazeta Wyborcza”, 25 V 2020, s. 12.
Kublik A., Do kogo należy Wojciech Mann?, „Gazeta Wyborcza”, 3 XII 2020, s. 8.
Kublik A., Ernest Zozuń żegna się z Trójką, „Gazeta Wyborcza”, 7 XII 2020, s. 6.
Kublik A., Już nie „Zapraszamy do Trójki”, „Gazeta Wyborcza” 21 VIII 2020, s. 7.
Kublik A., Kto po Wojciechu Mannie, „Gazeta Wyborcza”, 13 III 2020, s. 13.
Kublik A., Kuba Strzyczkowski nowym szefem Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 26 V, 2020, s. 7.
Kublik A., Nowe Radio 357, „Gazeta Wyborcza” 6 X 2020, s. 6.
Kublik A., Nowy Świat po Trójce, „Gazeta Wyborcza”, 21 V 2020, s. 3.
Kublik A., Prezes Polskiego Radia o kryzys w Trójce obwinia Trójkę, „Gazeta Wyborcza”, 1 IX 2020, s. 8.
Kublik A., Radio Nowy Świat, czyli wejście smoka, „Gazeta Wyborcza”, 29 VII 2020, s. 6.
Kublik A., Radio Nowy Świat obudzi was głosem Manna, „Gazeta Wyborcza”, 10 VII 2020, s. 13.
Kublik A., Radiowa Trójka się rozstroiła, „Gazeta Wyborcza”, 13 X 2020, s. 8.
Kublik A., Trójka=3,3 proc., „Gazeta Wyborcza”, 15 X 2020, s. 7.
Kublik A., Trójka bez Niedźwieckiego, „Gazeta Wyborcza”, 18 V 2020, s. 2–3.
Kublik A., Trójka ginie za Kazika, „Gazeta Wyborcza”, 20 V 2020, s. 3.
Kublik A. Trójka jak zakładowy radiowęzeł w PRL, „Gazeta Wyborcza” , 4 IX 2020, s. 6.
Kublik A., Trójka już nie zaprasza, „Gazeta Wyborcza”, 2 X 2020, s. 10.
Kublik A., Trójka, słuchalność pikuje, ramówki brak, „Gazeta Wyborcza”, 11 IX 2020, s. 10.
Kublik A., Trójka tonie bez artystów i reklam, „Gazeta Wyborcza”, 9 IX 2020, s. 6–7.
Kublik A., Trojka w chaosie, „Gazeta Wyborcza”, 28 VIII 2020, s. 8.
Kublik A., Znów iskrzy w Trójce, „Gazeta Wyborcza”, 16 VII 2020, s. 10.
Łukaszewski J., Trójka: słuchalność spada, kryzysu nie ma, „Gazeta Wyborcza”, 5–6 IX 2020, s. 6–7.
Mam w kieszeni dynamit, „Duży Format” — dodatek „Gazety Wyborczej”, 29 VI 2020, s. 10–11.
Nie zapraszam do Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 24 VIII 2020, s. 6.
Nogaś M., Coście uczynili (nawet) z Listą Przebojów Trójki?, „Gazeta Wyborcza”, 18 V 2020, s. 3.
Olszański: Trójka już nie istnieje, „Gazeta Wyborcza”, 27 VIII 2020, s. 10.
Powrotów nie będzie. Z Markiem Niedźwieckim rozmawia Grzegorz Szymanik, „Duży Format” — dodatek „Gazeta Wyborcza”, 31 VIII 2020, s. 6–7.
Radkowski M., Słuchacze płaczą do słuchawek, „Gazeta Wyborcza”, 26 V 2020, s. 18–19.
Sukces Radia Nowy Świat. Pół miliona słuchaczy, „Gazeta Wyborcza”, 29 VII 2020, s. 1.
Środa M., Hodowla nihilistów, „Gazeta Wyborcza”, 6 VI 2018, s. 18.
Tęskniliśmy za Trójką więc będzie Radio 357, „Gazeta Wyborcza”, 8 X 2020, s. 7.
To już nie była Trójka. Z Wojciechem Mannem rozmawia Agnieszka Kublik, „Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza”, 14–15 III 2020, s. 18–19.
Trójka poniżej trójki, „Gazeta Wyborcza”, 12 XI 2020, s. 2.
Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
1
ORCID: ORCID

 1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article analyzes some selected themes that may have been of interest to the Polish expatriates in Brazil, judging by the content of the Gazeta Polska w Brazylii [ The Polish Newspaper in Brazil] after it resumed publication in July 1893 until the end of the year. The analysis reveals that the range of topics which the editors thought attractive to their readers was fairly broad. It included, apart from Brazilian and Polish affairs, information about developments in Germany, Russia, Austro-Hungary, France and Italy.
Go to article

Bibliography

„Gazeta Polska w Brazylii” 1893, nr 1–24.
Kaczmarek M., Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, t. 6.
Kozłowska J., Polacy w Brazylii, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Geograficzne X” 1983, z. 88.
Kula M., Polonia brazylijska, Warszawa 1981. Kula M., Polono-Brazylijczycy i parę kwestii im bliskich, Warszawa 2012.
Kula M., Polska diaspora w Brazylii, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.
Mazurek J., Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa 2006.
Mazurek J., Specyfika polskiej emigracji do Brazylii, „Niepodległość i Pamięć” 2020, nr 2.
Mazurek J., Wenczenowicz T.J., de Oliveira M., Polacy pod Krzyżem Południa, Warszawa 2009.
Michalik-Sztumska M., Wychodźstwo polskie w Brazylii. Stan badań nad zagadnieniem, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2010, z. 11.
Olszycki M., Historyczne uwarunkowania obecności Polaków w Brazylii, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2019, nr 4.
Osowska L., Polskie placówki typograficzne w Brazylii, „Acta Universitatis Nicolai Coper-nici. Bibliologia” 1998, t. 2–3, s. 184.
Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870–1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977.
Pitoń J., Najstarsze towarzystwa polonijne i ich dorobek, [w:] Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, red. A. Olcha, Warszawa 1971.
Wójcik W., 75 lat prasy polskiej w Brazylii, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol-skiego” 1968, z. 2.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Landmann
1
ORCID: ORCID

 1. Wydział Logistyki i Transportu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, PL 51-168 Wrocław
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article tries to answer the question about the way the losses in the Battle of Tsushima, one of the key battles of the Russo-Japanese War (1904–1905) were reported in contemporary Polish press, in particular Warsaw's leading daily newspaper Kurier Warszawski. The analysis, divided into sections, juxtaposes the actual press coverage with the matching accounts in the literature on the subject. As the number of items referring to the Tsuishma story is very large, only some have been included in the study, which concludes with a summary of the research results.
Go to article

Bibliography

Źródła:

„Kurjer Warszawski” 28 V 1905 – 3 VI 1905.


Wspomnienia:

Czetwieruchin B.M., Ostatni z Cuszimy, oprac. G. Mullern, Gdańsk 2005.


Opracowania:

Czechowski A., Historja Wojny Rosyjsko-Japońskiej, Warszawa 1906.
Dmochowski T., Walka polityczna mocarstw o dominację w dorzeczu Amuru, t. 1: Mandżuria i Przyamurze w okresie zmierzchu dawnych potęg (koniec XIX w. – 1917 r.), Toruń 1999.
Dyskant J.W., Cuszima 1905, Warszawa 1989.
Dyskant J.W., Michałek A., Port Artur Cuszima 1904–1905, Warszawa 2005.
Gribovskiy V.Yu., Rossiyskiy flot Tikhogo okeana, 1898–1905. Istoriya sozdaniya i gibeli, Moskva 2004.
Kowner R., The A to Z of the Russo – Japanese War, Plymouth 2006.
Nowikow-Priboj A., Cuszima, t. 1–2, przeł. W. Broniewski, Warszawa 1979.
Olender P., Rosyjsko-japońska wojna morska 1904–1905, t. 1–2, Sandomierz 2011–2012.
Olender P., Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu, Kraków 2010.
Rogacki T., Japońsko-rosyjska wojna morska, Zabrze – Tarnowskie Góry 2011.
Rossiya i SSSR v voynakh XX veka Poteri vooruzhennykh sil, red. G.V. Krivosheyev, Moskva 2001.
Thiess F., Cuszima: epopeja wojny morskiej, przeł. J. Bułakowska, Sierpów 2015.
Tubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984.
Wieczorkiewicz P., Historia wojen morskich. Wiek pary, Poznań 2015.

Go to article

Authors and Affiliations

Marek Janczurewicz
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Polish-language press in occupied Poland was fully controlled by the German authorities of the so-called General Government. Nowhere was its function as a propaganda tool more crass than in its coverage of events like the death of General Władysław Sikorski, commander-in-chief of the Polish Army and Prime Minister of the Polish government-in-exile in an air crash off Gibraltar. All news reports and commentaries pushed the idea that it was an assassination organized by the British and the Soviets. The article argues that as in other cases the Germans with their allegations and manipulation made the most of the story of Sikorski's death to utterly discredit the allies in the eyes of the Poles.
Go to article

Bibliography

Prasa:

„7 dni” „Biuletyn Informacyjny”
„Dziennik Radomski”
„Gazeta Lwowska”
„Goniec Krakowski”
„Ilustrowany Kurjer Polski”
„Kurier Kielecki”
„Nowy Kurier Warszawski”

Opracowania:

Cytowska E., Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939–1945), Warszawa – Łódź 1986.
Dobroszycki L., Reptile journalism. The official Polish-Language press under the Nazis, 1939–1945, New Haven 1994.
Dobroszycki L., Założenia i organizacja prasy niemieckiej w języku polskim w tzw. Generalnej Guberni w latach 1939–1945 w świetle dokumentów, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1967, t. 6, nr 1.
Głowiński T., O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Wrocław 2000.
Goebbels J., Dzienniki, t. III, tłum. E.C. Król, Warszawa 2014.
Grabowski F., Liberator AL. 523. Analiza techniczna katastrofy gibraltarskiej, Warszawa 2017.
Hochhuth R., Soldaten, Nekrolog auf Genf, Hamburg 1967.
Irving D., Accident: the Death of general Sikorski, Londyn 1967.
Irving D., Wypadek: śmierć generała Sikorskiego, Pruszków 2000.
Jockheck L., Propaganda im Generalgouvernement. Die NS-Besatzungspresse für Deutsche und Polen 1939–1945, Osnabrück 2006.
Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, Warszawa 2014.
Klimkowski J., Katastrofa w Gibraltarze: kulisy śmierci generała Sikorskiego, Katowice 1964.
Kołtunowski P., Prasowy aparat propagandowy III Rzeszy i GG, „Zeszyty Prasoznawcze” 1987, R. XXVIII, nr 1.
Kowalski W.T., Tragedia w Gibraltarze, Warszawa 1982.
Landau L., Kronika lat wojny i okupacji, t. I, Warszawa 1962.
Landau L., Kronika lat wojny i okupacji, t. III, Warszawa 1963.
McGilvray E., Polski rząd na uchodźstwie, Warszawa 2011.
Napora M., Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940–1944, Warszawa 2017.
Od Gibraltaru do Wawelu. Pamięci Generała Sikorskiego, oprac. A.K. Kunert, R.E. Stolarski, Z. Walkowski, Warszawa 2010.
Piątkowski S., Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945), Lublin – Radom 2013.
Piątkowski S., Życie codzienne Polaków w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych polskojęzycznej prasy niemieckiej, Warszawa 2021.
Pośpieszalski K.M., Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Cz. II: Generalne Gubernatorstwo, Poznań 1958.
Prasa polska w latach 1939–1945, red. J. Łojek, Warszawa 1980.
Sobczak J., Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939–1945, Poznań 1988.
Strumph-Wojtkiewicz S., Sikorski i jego żołnierze, Łódź 1946.
Subotkin W., Tragiczny lot generała Sikorskiego: fakty i dokumenty, Warszawa 1986.
Suchcitz A., Dokumenty wyłowione z morza po katastrofie gibraltarskiej, „Białostockie Teki Historyczne” 2013, t. 11.
Sündermann H., Tagesparolen. Deutsche Presseweisungen 1939–1945. Hitlers Propaganda und Kriegsführung, Leoni am Starnberger See 1973.
Szafran Cz., Katastrofa w Gibraltarze w świetle najnowszych badań historycznych, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 14/3.
Tebinka J., Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 33/3.
Whiteley J., Śmierć generała Sikorskiego, Warszawa 2007.
Woźniak K., Gross A., Konopka T., Pohl J., Kłys M., Raport z sądowo-lekarskiej sekcji ekshumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2009, t. 59, nr 1.
Woźniakowski K., Niemiecka polskojęzyczna prasa „gadzinowa” czasów II wojny światowej 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia), „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8.
Woźniakowski K., Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939– 1945. Studia i szkice zebrane, Opole 2014.
Woźniakowski K., Prasa — kultura — wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945, Kraków 2005.
Wójcik W., Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków 1988.
Żaroń P., Generał Władysław Sikorski. Żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939–1943, Toruń 2002.
Go to article

Authors and Affiliations

Wojciech Grott
1
ORCID: ORCID

 1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, PL 80-862 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

It seems that Polish IT press has its best years far behind. After its popularity skyrocketed in the 1990s, when it was the primary source of information for millions of computer owners, it has lost much of its attractiveness and usefulness. Nowadays information and advice can be found in countless websites and discussion forums, as well as YouTube channels. In effect, today, most of the magazines in that market segment are aimed at professionals.
Go to article

Bibliography

Cetera W., IKS — Informatyka, Komputery, Systemy 1986–1989.
Studium przypadku, Warszawa 2016. http://www.it-professional.pl/o-miesieczniku/ [dostęp: 6.06.2021].
https://prasaplus.pl/titlesReports/titleReport/6584/11/8 [dostęp: 6.06.2021].
https://www.pbc.pl/rynek-prasowy/ [dostęp: 6.06.2021].
https://www.similarweb.com/website/pcformat.pl/#overview [dostęp: 5.08.2021].
https://www.similarweb.com/website/computerworld.pl/ [dostęp: 5.08.2021].
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-gazety-luty-2021-gazeta-wyborcza-rekordowy-spadek [dostęp: 6.06.2021].
Kanał magazynu „IT Resseller” https://www.youtube.com/channel/UCFzJktqQf46aL-Juz0mHx9PA [dostęp: 6.06.2021].
Kolasa W.M., Prasa komputerowa w Polsce. Historia i statystyka, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 2, Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, 2001, z. 1, s. 109–135.
Media Kit czasopisma „Computer Reseller News”, udostępniony przez redakcję.
Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007.
Stopka redakcyjna, „IT Reseller” 2021, nr 338 (numeracja ciągła), s. 3.
Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Ciszek
1
ORCID: ORCID

 1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Instructions for authors

Submissions
Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • I declare that the text of the article has been prepared in accordance with the YHPP Guidelines for Authors
 • I declare that I have read the information on the ethics of publishing in YHPP and I confirm that the article has not been previously published

Author Guidelines

Preliminary requirements

We invite you to submit full texts of articles in electronic form (in formats: *.doc, *.dox or *.rtf,) in Polish or English prepared in accordance with the requirements given below. For texts in Polish, it is necessary to include the title in English. as well as the abstract and keywords in both Polish and English. Preferred length of the article: 10-20 standard pages, i.e. 18000 - 36000 characters (including spaces).

When qualifying the text, we pay particular attention to a clear statement of the subject and purpose of the research, the use of appropriate research methods and the need to refer to previous publications in the field of the research subject.

The suggested method of submission is the option in the system "Submit new text" (button above, option available after logging in). In some justified cases, it is also possible to send the article directly to the email address of the Editorial Secretary.

Basic data on the formatting of the text for publication

 • A4 page format (margins: 2.5 cm);
 • standard font: Times New Roman 12 pt for the main text and 10 pt for the footnotes;
 • paragraph: line spacing of 1.5 lines;
 • alignment of main text and footnotes - to the left;
 • graphics (figures, diagrams) may be embedded in the main document, but in this case they should additionally be sent in separate files (preferably in TIFF format).

Detailed guidelines for authors

For a detailed list of editorial and content requirements to be included in manuscripts submitted for publication, please refer to the special guide for authors: Detailed Editorial Guidelines for YHPP [Polish]. Authors are kindly requested to read the document carefully and take the requirements into account.

Procedure for acceptance of texts for publication

 • submission by the Author of a text for print (formatted according to the requirements given) via the electronic article acceptance system on the journal's website or, in justified cases, by e-mail to the Editorial Secretary;
 • checking by the Secretary of the Editorial Office or the Editor-in-Chief whether the submitted text meets the formal requirements (compliance with the journal's profile and appropriate formatting, etc.) and, if necessary, sending the text back to be corrected,
 • checking the text in the anti-plagiarism system;
 • Preliminary assessment of the text for content by the Editor-in-Chief, possible notification of non-acceptance of the text or its return for correction or necessary completion; in case of doubt the Editor-in-Chief may refer the text for an opinion of a member of the Editorial Board or other expert in the field of the subject of the article,
 • confirmation or refusal of the text for further procedure,
 • sending the article to two reviewers in the "double-blind review" system; in case of significant interdisciplinarity of the subject matter or divergent opinions of reviewers, the text may be sent to a third reviewer,
 • notification of the Author by the Editorial Secretary or the Editor-in-Chief of the receipt of the reviews along with the transmission of the texts of the reviews, possibly also the comments of the Editor-in-Chief and an indication of the deadline for the sending of the corrected text,
 • the sending of the revised text by the Author (in the event of disagreement with the comments in the review, together with the Author's position on the matter) together with a statement of copyright,
 • acceptance of the text for publication and notification by the Editorial Secretary to the Author of the acceptance of the text after reviews for publication (in case of doubts as to the correction of the text in accordance with the comments of the reviewers or editors, referral for re-examination or return for re-editing),
 • linguistic correction and typesetting of the article, if necessary contacting the author in case of doubts concerning the wording of the text or graphic solutions, in case of major editorial changes in the text of the article, sending the article to the Author after typesetting, with a short deadline for response,
 • posting the electronic version of the article in the archive on the journal's website.

Authors of texts accepted for publication should send a publishing contract to the editorial office within 14 days from the date of notification of acceptance of the text. In addition to the transfer of copyright, the contract also contains declarations of originality and contribution of individuals to the work, in particular authorship of concepts, assumptions, methods and information about the sources of funding for the work, including contributions from scientific and research institutions, associations and other entities.

Publication costs
There is no charge for the publication of articles in the journal ‘Yearbook of the History of Polish Press’.

Expected time to publication

The expected processing time for submitted manuscripts is 2-3 months, and the average time of the publication of an article is 5 months. The time of publication depends mainly on the topic of the article and the time the author needs to make corrections after reviews. It usually does not exceed 7 months.

Appendices for authors


Anti-plagiarism procedure

 • The procedure is used to verify the originality of articles and covers texts submitted to the editorial board. Its main purpose is to provide support in counteracting infringements of copyright and related rights;
 • Verification of works is carried out in the Plagiat.pl system, under the licence of the Scientific Publishing House of UP in Krakow [Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie];
 • The anti-plagiarism procedure is supported by the Editorial Office Secretary.

Warnings

The editors of YHPP would like to inform you that they counteract academic dishonesty. The applied ethical principles are described in detail in the chapter "Principles for authors" in the section Publication ethics. We kindly ask authors to read the rules carefully.

Copyright Notice

By submitting an article for publication, you agree to transfer copyright free of charge to the Publisher and to allow the work to be published in print in any number of copies and posted as open access (CC BY 4.0 licence) on the journal's website and other digital publishing platforms with which the Publisher has or will enter into an appropriate sharing agreement. In the case of multi-author articles, it is assumed that the author who submitts the paper ("corresponding author") has the power of attorney to represent the other co-authors in this respect. Authors are asked to sign the relevant declaration, which is included in the publishing contract.

The authors grant the publisher a licence to publish the article, in accordance with Polish copyright law. The copyright transfer agreement must be signed by the authors before the article is published. From 2021 onwards, articles are made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence.

Privacy Statement

The members of the editorial board of the academic journal ‘Yearbook of the History of Polish Press’ respect the principle of confidentiality, which means that they do not disclose any information about the authors, reviewers or persons who have registered on the webpages of the journal in order to use the newsletter service. The persons authorised to possess the above information are the editors and the Publisher.

Information on the processing of personal data of the Authors (RODO)

Based on Article 13 (and/or) 14 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L.2016.119.1 of 04.05.2016 – hereinafter: GDPR or the Regulation), we would like to inform you that:

I. Administrator of Personal Data: The administrator of the Personal Data of the Author(s)/Reviewer(s) is the Pedagogical University in Kraków (address: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, website: www.up.krakow.pl). You can contact the Personal Data Administrator by e-mail: info@up.krakow.pl or in writing to the correspondence address indicated in the first sentence.
II. Data Protection Inspector: Author(s)/Reviewer(s) may contact the Data Protection Inspector appointed by the Administrator in matters concerning: personal data processing, exercising the rights concerning personal data processing by writing to the e-mail address iod@up.krakow.pl, or the address of the Data Controller indicated in point I.
III. Purposes of the processing of personal data: A higher education institution shall process personal data in order to prepare and execute a publishing agreement in accordance with Article 6, section 1, letter b) of the Regulation (EU), and in particular: --- response to the information sent to the Publisher using the contact form/e-mail, --- implementation of the publishing process related to the publication of the paper by the Author(s), --- publishing the name, surname, degree or title and affiliation of the Author(s), --- making data available to other entities connected with the publishing process, databases and other information, promotional and scientific portals, --- sending author’s copies of printed works. Providing personal data by you is a condition of contract performance, order, publication of your work or where you acted as a Reviewer, Editor or Member of the Academic Council. You are obliged to provide them, and the consequence of not providing personal data will be a refusal to publish or accept the article/review by the Publisher.
IV. Recipients of personal data: Collected personal data may be made available to entities and public bodies authorised to process personal data on the basis of generally applicable law and entities processing personal data at the request of the controller in connection with the performance of the task entrusted to them.
V. The period of storage of personal data of the Author(s): Personal data collected on the basis of Article 6(1)(b) of the Regulation (EU), i.e. will be processed for a maximum period of 50 years from the date of signature of the agreement.
VI. Rights of data subjects: The Author(s) have the right to: --- access their data (information about the data processed by the Administrator), including obtaining a copy of the data. The law will be implemented to the extent technically and legally possible, --- rectification (correction of data when they are not in line with the actual state), --- erasure or restriction of data processing in cases provided for by law. The personal data collected are not subject to automated decision-making, including profiling.
VII. Supervisory authority in the field of personal data: The supervisory authority for personal data is the President of the Office for the Protection of Personal Data. The Author(s), in the event that they consider that the processing of personal data violates the provisions of the Regulation, have the right to lodge a complaint to the aforementioned supervisory authority.

Publication Ethics Policy

Code of ethics

The Editorial Board of ‘Yearbook of the History of Polish Press’ (YHPP) applies core practices of publication ethics according to the guidelines of COPE – Committee on Publication Ethics. All parts involved in the publishing process (editors, authors, reviewers, and publishers) are familiarized with the practices applied in the journal.

The authors, when submitting the manuscript, must confirm their knowledge of these rules.In the case of manuscripts with multiple authors, the authors must declare who contributed to the work and in what capacity. YHPP does not accept the manuscripts that have been under consideration for publication anywhere else. Reviewers who accept to assess the manuscript must confirm the knowledge of the code of ethics (Guidelines for reviewers) as well as declare any conflict of interest.

Detailed guidelines on publication ethics applied in the journal are available at COPE website: https://publicationethics.org/guidance/Guidelines. The basic standards of ethics applied in YHPP, based on the guidelines of COPE are presented below.

Code of conduct for Editorial Board

Fair play. Submitted manuscripts are assessed based on their content without discrimination on grounds of race, ethnicity, gender, sexual orientation, nationality, religious or political beliefs.

Confidentiality. All submissions are confidential. It is unacceptable to disclose their content to the third parties by anyone except if authorized by the Editor-in-Chief. Any part of manuscripts cannot be used by the persons involved in the process of reviewing and editing.

Independence of the Parties and Conflict of Interest. The selection of reviewers is carried out with the utmost care and ethical standards, and in accordance with the principle of independence of the parties. The reviewers should not be affiliated with the same academic institution as any of the authors of the manuscripts, and they cannot assess the manuscripts where a conflict of interest may occur between the reviewer and the author(s).

Prevention of ghostwriting and guest authorship. Editorial Board of YHPP feels responsible for the research reliability, and it implements the rules of prevention of ghostwriting and guest authorship. “Ghostwriting” is a phenomenon of not disclosing the name of a person who is the author or who has made a significant contribution to the submission. The significant contribution should be always reported by indicating the names of all authors or by acknowledging this person. “Guest authorship” is based on attributing to particular person authorship or co-authorship, even though her/his contribution to the publication was very little or did not happen at all. To prevent ghostwriting and guest authorship, the authors are asked to disclose each author’s contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study; the main responsibility in contribution reporting lies on the corresponding author. The Editorial Board requires a financial disclosure as well as disclosure of any support made by research institutions, associations, and any other subjects. The Editorial Board documents any manifestation of scientific misconduct, particularly violation of scientific research ethics. All cases will be revealed, and the relevant actors (i.e., institutions that employ the authors, scientific societies, scholarly editors associations, etc.).

Decisions on publication. The Editor-in-Chief takes the final decision on which materials will be and which will not be published. The Editor-in-Chief’s decision is based on the reviewers’ assessments, journal editorial policy, as well as on the legal requirements considering plagiarism and other copyright violation.

Code of conduct for Reviewers

Contribution to the work of Editorial Board. Reviewers assist in the work of the Editorial Board and they influence the decisions made by editors. They may also assist the authors in improving their manuscripts.

Qualifications and promptness. Any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript, or knows that its prompt review will be impossible should immediately notify the Editorial Board.

Confidentiality. All texts submitted for publication, reviewed, and edited are confidential. It is unacceptable to disclose their content to third parties, except if authorized by the Editor-in-Chief. The content of the entrusted editorial staff and reviewed texts may not be used in any form by persons involved in the editing and reviewing process.

Standards of objectivity. Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Reviewers should express their remarks clearly with supporting arguments.

Acknowledgment of sources. Reviewers, if needed, should indicate relevant published works that have not been cited by the authors. Any statement that has been reported in previous publications should be accompanied by the relevant in-text citation. A reviewer should also notify the Editorial Board of any substantial similarity between the manuscript under consideration and any other published manuscript.

Independence of the parties and conflicts of interest. The selection of reviewers is carried out with the utmost care and ethical standards, and in accordance with the principle of independence of the parties. In particular, the principle applies, according to which reviewers should not work at the same academic institution as any of the authors of the texts under evaluation, and they cannot evaluate texts where there may be a conflict of interest between the reviewer and the author(s).

Code of conduct for Authors

Scientific Reliability. The authors should describe their research in a reliable way and interpret the results in an objective manner. Collected data and the study should be described in a way that permits others to replicate the work. Unreliable and unethical presentation and interpretation of data and results are unacceptable.

Originality. Authors may submit only original manuscripts of their authorship. In case when they have used the work and/or statements of others, these elements should be cited. The Editorial Board checks all manuscripts for plagiarism in plagiarism checker software.

Data access. Authors could be asked to provide the raw data of their study, so they should be prepared to ensure public access to data. The authors should also archive data for a reasonable number of years after publication.

Redundant publication. Authors should not publish articles describing essentially the same research in more than one journal of primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical behavior and is unacceptable.

Acknowledgment of sources. Authors should ensure that they have properly acknowledged the work of others, and should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported study. Information obtained privately, from conversation or correspondence with third parties, must not be used or reported without explicit, written permission from the source.

Authorship of the manuscript. Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made substantial contributions should be listed as co-authors. The corresponding author should also verify that all co-authors have approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Conflict of interest. Authors should include a statement disclosing any financial or other substantive conflicts of interest that may be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Notification for fundamental errors. When authors discover a significant error or inaccuracy in their own published work, they are obliged to promptly notify the Editorial Board and cooperate with them to either correct the paper in the form of an erratum or to retract the paper.


Peer-review Procedure

Peer Review Process and Criteria

‘Yearbook of the History of Polish Press’ welcomes only fully original articles (not previously printed anywhere) which present the latest research results and which are not a compilation of already existing studies.

The first stage of the reviewing procedure is the opinion of the Editor-in-Chief (or a member of the Editorial Board indicated by him/her), who takes a preliminary decision on admitting the article to further reviewing or rejecting it, of which they inform the author immediately. In some cases, their decision is consulted with a member of the Editorial Board who specialises in the issue in question. The reasons for rejection at this stage may include, but are not limited to, incompatibility of the manuscript's subject matter with the journal's profile, failure to meet standards for article structure, low substantive level, gross linguistic deficiencies, non-compliance with the principles of publication ethics or other legitimate reasons.

The submission then proceeds to the external review stage. Each article undergoes anonymisation, i.e. the concealment of data that could identify the author, before it is sent to the Reviewers. At least two independent reviewers from outside the author's unit are appointed to evaluate each publication. The editors ensure that there is no conflict of interest (especially business or personal relationships) between authors and reviewers in the review process. Reviews are processed in a 'double-blind review process' in which reviewers and authors do not know each other's identities.

Reviews are written and descriptive. In his/her assessment the reviewer takes into account the originality and substantive value of the article, its form (composition, language), the quality of the sources, scientific reliability. Reviewers may also indicate the qualification of the article to a given category of scientific texts. All remarks, corrections and suggestions for possible changes are placed by the reviewer in the review form, so that the author can get acquainted with them and take them into account in the final editing of the text. The review concludes with a conclusion and an unequivocal request that the article should or should not be accepted for publication. Two positive reviews are required for an article to be accepted for publication. In t case of a significant divergence of reviews, the editorial board may decide to appoint a third reviewer.

Upon completion of the external review stage, the author is notified accordingly by the editorial board. In addition to the reviewers' conclusions, the author may receive additional comments and suggestions for changes from the Editor-in-Chief (or a member of the Editorial Board designated by the Editor-in-Chief) or the language editor.

The review process is confidential. A collective list of reviewers working with the journal is published once a year under Editorial Board / List of Reviewers. The ethical aspects of the responsibilities of reviewers and authors are outlined below in the Ethical Principles section. The editors also accept non-peer-reviewed material (reports, commentaries, letters, etc.) for publication.

Obligations of reviewers The reviewer's opinion is a key element of the editorial process, as it is on the basis of this opinion that the editorial board makes the substantive decision on whether or not accept the article for publication. In order for this process to proceed properly, we ask reviewers to evaluate manuscripts objectively and we oblige them to maintain confidentiality, to report conflicts of interest and to pass on information on suspected plagiarism. For details, please see the chapter 'Reviewer policies' in the section on Publication Ethics (below). Forms for reviewers
 • Review form (used for traditional review circulation);
 • A declaration of no conflict of interest (from 2023 onwards the statement is part of the review form);
 • System form (available to registered reviewers)..
List of reviewers

This page uses 'cookies'. Learn more