Humanities and Social Sciences

Slavia Orientalis

Content

Slavia Orientalis | 2014 | No 2 |

Editorial office

Redakcja:

Andrzej Dudek (redaktor naczelny)

Bartłomiej Brążkiewicz (sekretarz redakcji)


Komitet redakcyjny:

Adam Bezwiński
Wojciech Chlebda
Maria Cymborska-Leboda
Adam Fałowski, Stefan Kozak
Izabella Malej
Eliza Małek
Jolanta Mędelska
Michael Moser
Siergiej Nikołajew
Andriej Ranczyn
Janusz Rieger
Lucjan SuchanekRada Naukowa:


Zadania Rady Naukowej kwartalnika „Slavia Orientalis”

a) doradzanie Redakcji w sprawach związanych z poziomem naukowym kwartalnika,

b) zwracanie uwagi na dostrzeżone przypadki nieuczciwości naukowej,

c) proponowanie uwzględnienia w projektach wydawniczych pisma nowych aspektów badawczych dotyczących słowiańszczyzny wschodniej,

d) opiniowanie koncepcji numerów tematycznych planowanych przez Redakcję,

e) troska o rozpoznawalność i wizerunek kwartalnika w międzynarodowym środowisku naukowym


Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”

• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Wadim Krys’ko (Rosja, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Российской Академии Наук, Москва)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)Recenzenci (2015-2019)

Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bacewicz, Florij, prof., Uniwersytet Lwowski

Bednarczyk, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Betko, Iryna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bezwiński, Adam, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Charciarek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Śląski

Czyżewski, Feliks, prof. zw., dr hab. UMCS w Lublinie

Diec, Joachim, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Dudek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Fałowski, Adam, prof. zw., dr hab. Uniwersytet Jagielloński

Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Śląski

Głuszkowski, Michał, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gołębiowska-Suchorska, Agnieszka, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Grzybowski, Stefan, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kowalska-Stus, Hanna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN

Kościołek, Anna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

Ksenicz, Andrzej, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Łucewicz, Ludmiła, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski

Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Marszałek, Marek, dr hab. prof. uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Gdański

Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu

Nikołajew, Siergiej, prof., Instytut Literatury Rosyjskiej (Dom Puszkinowski)

Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przebinda, Grzegorz, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa

Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Trojanowska, Beata, dr hab. Prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Waligórska-Olejniczak, Beata, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Woźniak, Anna, prof. zw., dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski


Recenzenci (2012-2014)
Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bednarczyk, Anna, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab. Uniwersyey Marii Curie-Skłodowskiej
Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Czyżewski, Feliks, prof. dr hab. UMCS w Lublinie
Diec, Joachim, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Duda, Katarzyna, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dudek, Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Fałowski, Adam, prof.dr hab. Uniwersyetet Jagielloński
Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN
Kościołek, Anna, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej
Kozak, Stefan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Łucewicz, Ludmiła, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Majmieskułow, Anna, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski
Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki
Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mianowska, Joanna, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu
Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa
Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

Contact

ADRES REDAKCJI:

„Slavia Orientalis”

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Rosji i Europy Wschodniej

Al. Mickiewicza 3,

31-120 Kraków

E- mail: slavia-orientalis@uj.edu.pl

Instructions for authors

Zasady publikowania w kwartalniku „Slavia Orientalis”

I. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Wszelkie formy plagiatu („ghostwriting”) i autoplagiatu („guest authorship”) będą traktowane przez redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować oraz powiadamiać stosowne instytucje o łamaniu i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

II. „Slavia Orientalis” zamieszcza materiały w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, polskim i angielskim.

Do tekstu prosimy dołączyć: polską, angielską i rosyjską wersję tytułu, tekst streszczenia artykułu w języku angielskim (do 0,5 stronicy), pięć angielskich słów kluczowych, krótką informację o autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres pocztowy i elektroniczny, a także adres miejsca pracy, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 tytułów).

III. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;

b) informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;

c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu.

IV. Wymogi techniczne:

a) teksty prosimy przysyłać w jednym egzemplarzu wraz z zapisem elektronicznym tekstu

zarówno w pliku doc., jak i pdf;

b) teksty w języku angielskim winny się rozpoczynać streszczeniem w języku rosyjskim lub polskim (ok. 0,5 stronicy);

c) teksty w językach rosyjskim, ukraińskim, białoruskim winny rozpoczynać się streszczeniem w języku angielskim (ok. 0,5 stronicy);

d) teksty w języku polskim winny zawierać streszczenie w języku angielskim (0,5 stronicy) oraz 5 słów kluczowych w języku tekstu oraz w języku angielskim;

e) w tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim

i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);

f) tytuły utworów literackich występujących w tekście w języku polskim po raz pierwszy należy podać w nawiasie w wersji oryginalnej (nie w transliteracji);

g) maszynopis winien być przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;

h) czcionka: Times New Roman (CE lub CYR) o wielkości 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza;

i) strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami

w wersie (1800 znaków na stronie);

j) objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stronic maszynopisu;

k) przypisy: pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane przez opcję „Wstaw przypis”) i tekst bez bibliografi i końcowej;

l) opis źródeł w przypisach prosimy dostosować do przedstawionego poniżej wzorca:

Książka:

J. Kowalski, Historia literatury, Kraków 1990, s. 23.

Ibidem, s. 13.

J. Kowalski, Historia…, s. 56.

Fragment książki:

A. Nowak, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, Warszawa 1987, s. 98.

Ibidem, s. 13.

A. Nowak, Z dziejów…, s. 135.

Artykuł w czasopiśmie:

L. Nowacka, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, s. 45.

Źródło internetowe:

Irina Yazykova, Obraz Bogurodzicy w ruskiej ikonografi i, [w:] https://www.ortodox.ru (28.03.2011).

V. Wszelkie zmiany o charakterze merytorycznym wprowadzane przez Autora w korekcie dokonywane będą na koszt Autora.

VI. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

VII. Tekst powinien być przygotowany według wzoru:

Imię i nazwisko

Miasto, uniwersytet

TYTUŁ W JĘZYKU ARTYKUŁU

Tytuł w języku angielskim

ABSTRACT:

KEYWORDS:

SŁOWA KLUCZOWE:

Tekst artykułu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требования, предъявляемые к текстам, публикуемым в квартальнике „Slavia Orientalis”

I. „Slavia Orientalis” принимает в печать материалы, которые до сих пор нигде не публиковались. Все формы плагиата („ghostwriting”) и автоплагиата („guest authorship”) будут признаны редакцией как проявление научной недобросовестности. Редакция будет документировать и извещать соответствующие учреждения о на- рушении этических законов, обязывающих в науке.

II. „Slavia Orientalis” помещает материалы на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках. Редакция обращается к авторам с просьбой предоставить: польскую, английскую и русскую версии заглавия, резюме на английском языке (до 0,5 страницы), пять ключевых слов на английском языке, а также краткую информацию о себе, со- держащую следующие данные: имя и фамилия автора, ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый и электронный адреса; заглавия важнейших публикаций (книг и статей) с указанием места и года издания (5 заглавий).

III. Кроме статей редакция помещает также:

а) научно-аналитические рецензии, заключающие в себе оценку и полемику – объемом до 5 машинописных страниц;

б) информацию о новых книгах – объемом до 2 машинописных страниц;

в) обзоры, посвященные научным симпозиумам и конференциям – объемом до 3 машинописных страниц.

IV. Технические требования:

а) просьба присылать тексты в одном экземпляре вместе с электронной записью текста в файлах doc. и pdf;

б) тексты на английском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на русском или польском языке (ок. 0,5 страницы);

в) тексты на русском, украинском и белорусском языках в начале статьи должны сoпровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы);

г) тексты на польском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы) и ключевыми словами (до пяти) на языке статьи и на английском;

д) в текстах на польском и английском языках цитаты и примечания на русском, украинском и белорусском языках следует приводить в оригинальной версии (не в транслитерации);

е) заглавия литературных произведений, приводимые в тексте на польском языке впервые, должны сопровождаться в скобках оригинальной версией (не в транс- литерации);

ж) подготовленная к печати машинопись должна содержать регулярный интервал и поля с левой стороны;

з) шрифт: Times New Roman (CE или CYR) размером 12, расстоянием между строчками 1,5;

и) согласно принятым нормам, машинописная страница содержит 30 строк текста по

ок. 60 печатных знаков в каждой строке (т. е. 1800 печатных знаков на странице);

й) объем присылаемых текстов не может превышать 20 машинописных страниц;

к) сноски: внизу страницы при непрерывной нумерации для всего текста (выполняемые при помощи „Вставка сносок”, статья без библиографического списка в конце текста;

л) при ссылках на источники следует соблюдать форму записи, соответствующую приводимому ниже образцу:

Книга:

А.И. Иванов, История литературы, Москва 1990, с. 23.

Там же, с. 13.

А.И. Иванов, История…, с. 56.

Фрагмент книги:

Е. Сидоров, Из истории письменности, [в:] История цивилизации, Москва 1987, с. 98.

Там же, с. 13.

Е. Сидоров, Из истории…, с. 135.

Статья в журнале:

О. Ахманова, Теория речевых актов, „Вопросы языкознания” 1963, № 1, с. 45.

Источник по Интернету:

Петр Паламарчук, Москва, Мосох и Третий Рим, [в:] https://www.omolenko.com/publicistic/palamarchuk.htm (28.03.2011).

V. Любого рода существенные изменения, вносимые автором в корректуру, будут реализованы за счет автора.

VI. Материалы, присланные не по просьбе Редакции, обратно не высылаются.

VII. Текст должен быть приготовлен по данному образцу:

Имя и фамилия

Город, университет

ЗАГЛАВИЕ НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ

Заглавие на английском языке

ABSTRACT:

KEYWORDS:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Текст статьи.

This page uses 'cookies'. Learn more