Nauki Humanistyczne i Społeczne

Meander

Zawartość

Meander | Vol. 75 (2020) |

Abstrakt

ARGUMENTUM

Investigantur operum loci, ex quibus pateat, qualem se Isocrates lectoribus et auditoribust ostendere velit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew Danek

Abstrakt

ARGUMENTUM

Auctrix scrutatur dodecasyllabos Cassiae et aliorum poetarum eius aevi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Warcaba

Abstrakt

ARGUMENTUM

In hac dissertatiuncula auctrix de Cassiae, monachae doctae, saeculo nono p.Ch.n. in civitate Byzantio viventis, poesi scribit. Verba docent, exempla trahunt – ea sententia in Cassiae tropariis, id est hymnis matutino aut vesperis cantatis, optime illustrata est. Verbis poeticis Cassia sanctorum exempla demonstrat, qui conversio-nem paenitentiamque fideles docent et pro eorum salute apud Deum orare possunt.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Heszen

Abstrakt

ARGUMENTUM

Hic Polonice vertuntur nonnulli hymni in sanctorum honorem Cassiae, abbatissae Byzantinae, quae saeculo nono vivebat, adscripti.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kasja Zakonnica
Agnieszka Heszen (przeł. z j. greckiego)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Hic Polonice vertitur Catulli carmen 33 (O furum optime balnerariorum…).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katullus
Łukasz Libowski (przeł. z j. łacińskiego)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Epigrammata quaedam ex Martialis libris XIII (Xenia) et XIV (Apophoreta) Polonice versa et commentario instructa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Łuka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Auctor demonstrat versionem Cochanovianam hymni Sapphici ad Venerem directi fretam esse editione Henrici Stephani Parisiis anno 1556 impressa. Quicumque abhinc voluerit id carmen Latinum commentario instruere, hoc memoria tenere debebit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Robert A. Sucharski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Polonice vertitur commentarioque instruitur clarissima inscriptio hieroglyphica incisa in columna, quam erexit Ptolemaeus anno 311 a.Chr.n.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Wojciechowska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Id, quod Agathias dicit de septem neo-Platonicis philosophis in aula Chosrois I hospitio acceptis, monstrat permagnam morum imperii Byzantini et Persici discrepantiam ignorantiamque mutuam.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Maksymiuk

Abstrakt

ARGUMENTUM

Inde ab anno 1945 Stephanus Srebrny (1890–1962), eximius antiquitatis atque rerum theatralium scrutator, conabatur efficere, ut Aeschyli fabulae ab eo Polonice redditae publici iuris fierent. Epistulae, quas hac de re misit ad officinam editoriam et quas ab ea recepit, in Bibliotheca Universitatis Thoruniensis Nicolao Copernico dicatae collectae, monstrant, quam difficiles fuerint ii conatus. Liber impressus est demum anno 1952.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Bibik

Abstrakt

ARGUMENTUM

Explorantur responsa a praeceptoribus, qui annis 2009–2016 linguam Latinam, e lyceis tunc paene evanescentem, docebant, data ad quaestiones, quo animo discipuli eam linguam tractarent et quomodo id penderet ex eorum familiarum cultu atque humanitate.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Samsonowicz-Kaczmarek

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri Iacobi Howland, cui titulus est Glauconis fata.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Zygmuntowicz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura quattuor vitarum Platonis, ab Apuleio, Olympiodoro, auctore anonymo et Diogene Laertio conscriptarum, quas Polonice nuper reddidit Casimirus Pawłowski.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri, quem Casimirus Pawłowski scripsit de Alcinoo et de Platonismo, qui a historicis philosophiae medius appellatur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura primi libri Bibliothecae historicae Diodori Siculi de Aegypto narrantis, nuper a Margarita Wróbel Polonice redditi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Filip Taterka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura Facetiarum libri Poggiani ab Inga Grześczak Polonice versi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Skwara

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri Marci Węcowski, in quo disceptatur, quo primum consilio ostracismus ab Athensiensibus institutus sit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Sawiński

Abstrakt

ARGUMENTUM

Hic Philippus Taterka respondet Martino Janus, qui in volumine „Maeandri” anno MMXVIII edito Manethonis fragmenta ab eo Polonice reddita recensuit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Filip Taterka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Spectaculum a Ioanne Klata anno 2018 Gedani factum describitur a femina antiquitatis atque rerum theatralium perita, quae directorem adiuvit in Troadis Euripideis nostris temporibus aptandis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Śmiechowicz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Universitatis Varsoviensis professor Vladimirus Lengauer, rerum gestarum atque religionis Graecae scrutator clarissimus, narrat Andreae Gillmeister et Hadriano Szopa de suis studiis iuvenilibus et de via, quae eum ad hodiernas investigationes duxerit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Lengauer
Andrzej Gillmeister
Adrian Szopa

Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY

Krystyna Bartol (Poznań),

Małgorzata Borowska (Warszawa),

Jerzy Danielewicz (Poznań),

Włodzimierz Lengauer (Warszawa),

Ignacy Lewandowski (Poznań),

Jerzy Mańkowski (Warszawa),

Henryk Podbielski (Lublin),

Marek Starowieyski (Warszawa),

Marian Szarmach (Toruń),

Mikołaj Szymański (Warszawa)

Joachim Śliwa (Kraków)

 

REDAKCJA


Jan Kwapisz (red. nacz.),

Adam Ziółkowski

Helena Teleżyńska (sekr.)


Adiustacja streszczeń angielskich: Stephen C. Farrand

Winieta tytułowa według projektu Jerzego Hryniewieckiego

 

Kontakt

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel. 604 300 815
e-mail meander@inbox.com

 

 

Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Dodatkowe informacje

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji