Humanities and Social Sciences

Studia Socjologiczne

Content

Studia Socjologiczne | 2020 | No 4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zgodnie z postulatem Maksa Webera, socjologia może przewidywać i wyjaśniać działania pod warunkiem ich wcześniejszego zrozumienia. Prezentowany artykuł rozszerza ten postulat na zjawiska społeczne w makroskali, dla których socjologia może szukać sensu, nawet jeśli nie jest on widoczny dla działających podmiotów. Perspektywą, która umożliwia taki zabieg, jest teoria zróżnicowania funkcjonalnego. Została ona zastosowana do opisania roli sędziowskiej, której znaczenie można właściwie skonceptualizować jedynie w kontekście relacji między systemami społecznymi. Autor wychodzi od koncepcji Niklasa Luhmanna, by zerwać z jego ujęciem i za Shmuelem Eisenstadtem zwrócić się w stronę systemu wartości, który mógłby legitymizować rolę sędziowską. Argumentacja autora podbudowana jest wynikami badań empirycznych i uzupełniającą je typologią procesów legitymizacji i delegitymizacji roli sędziowskiej. W konkluzji autor przedstawia konsekwencje teoretyczne sporów wokół roli sędziego oraz możliwości socjologicznego odczytywania aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce.

Go to article

Authors and Affiliations

Michał Kaczmarczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tekst podejmuje problem roli i znaczenia koncepcji granic między pracą i życiem (Border i Boundary Theory) w relacji do koncepcji równowagi między pracą a życiem (Work-Life Balance). Pierwsza część artykułu to krytyczny przegląd badań oraz podejść do problematyki WLB w kontekście zachodnim i na rodzimym gruncie. Autorki wskazują na wielość koncepcji służących badaniu i wyjaśnianiu równowagi praca–życie oraz na ich główne ograniczenia. W drugiej części tekstu przedstawiono teoretyczny zarys koncepcji obszarów granicznych z perspektywy teorii granic praca–życie, wskazując na główne cechy granic, ich umiejscowienie oraz style i taktyki zarządzania nimi. Opisano także model służący do badania dynamiki domen praca–życie z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej oraz organizacyjnej.

Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Mroczkowska
Małgorzata Kubacka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł dotyczy postaw Polaków wobec demokracji – jej normatywnych wizji i ocen funkcjonowania. Czterolecie 2015–2019 to szczególny okres polskiej demokracji, przez kompetentnych obserwatorów krytycznie traktowany z różnych powodów. Z tego względu praca ma charakter głównie eksploracyjny. Postawiono trzy pytania badawcze: (1) czy determinanty normatywnych wizji demokracji i ocen jej funkcjonowania zmieniły się w omawianym okresie; (2) Jak różne „klasy” demokratów współwystępują z podziałami politycznymi i zróżnicowaniem społecznym; (3) Jaki jest zakres akceptacji autorytarnych wizji demokracji w świadomości Polaków. Wyniki wskazują z jednej strony na identyczny stosunek do ideału demokracji i ogólną ocenę jej funkcjonowania w latach 2015–2019, a zarazem na znaczne różnice w jej determinantach. Miejscami są one oczekiwane i logiczne, bywają też zaskakujące. Obecny poziom satysfakcji z demokracji w znacznej mierze przypisać można właśnie postawom i ocenom, które albo nie odnoszą się do demokracji (‛fałszywa świadomość’), albo są wynikiem entuzjastycznego uniesienia związanego z identyfikacją polityczną badanych.

Go to article

Authors and Affiliations

Michał Kotnarowski
Radosław Markowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Celem artykułu jest wyjaśnienie mobilizacji wyborczej i zwiększonego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w Polsce jesienią 2019 roku. Frekwencja wyborcza po raz pierwszy w historii postkomunistycznej Polski przekroczyła w nich 60%. Pytania badawcze i hipotezy dotyczą wzrostu frekwencji, (rosnącej) stabilności wyborczej i/lub rosnącej mobilizacji, a także mechanizmów (poziomu makro i mikro) wyjaśniających obserwowane zjawisko. Ustalenia empiryczne potwierdzają (w znacznej części) postawione hipotezy. Frekwencja wyborcza w 2019 roku wzrosła na skutek „zatrzymania” w procesie wyborczym wyjątkowo wielu (jak na polskie warunki) wyborców, a także na skutek szerokiej mobilizacji osób dotychczas niegłosujących. Oba zjawiska miały związek z postępującą polaryzacją polityczną, zwiększającą się rywalizacyjnością wyborów i rosnącą identyfikacją partyjną elektoratów. Procesy te w części były efektem podmiotowego sprawstwa aktorów działających na polskiej scenie politycznej, a w części produktem „strukturalnych” fenomenów, dziejących się poza wolą i kontrolą tychże.

Go to article

Authors and Affiliations

Mikołaj Cześnik
Rafał Miśta
Marta Żerkowska-Balas
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Podejście agregacyjne to obecnie dominujący sposób prowadzenia analiz w badaniach nad działaniami zbiorowymi i ruchami społecznymi. W obrębie metod agregacyjnych działania analizuje się jako sumę wartości odrębnych elementów (zmiennych). Artykuł zawiera praktyczną ilustrację technik uzupełnienia agregacyjnych metod badawczych metodami relacyjnymi w socjologii ruchów społecznych. Autor opisuje wyniki badania, którego przedmiotem był ruch skrajnej prawicy w Polsce, w latach 1990–2013. Po zaobserwowaniu zmian czasowych w wariancji przemocy stosowanej przez ruch skrajnej prawicy, zaistniała potrzeba zastosowania bardziej precyzyjnego narzędzia, które umożliwiłoby wyjaśnienie, dlaczego w określonym przedziale czasowym skala przemocy istotnie zmalała. Regresja logistyczna okazała się tylko częściowo pomocna w ustaleniu warunków, w których przemoc ze strony skrajnej prawicy słabnie. Dopiero relacyjne ujęcie pozwoliło uchwycić najważniejsze cechy „przestrzeni” (pola), w jakiej funkcjonuje ruch skrajnej prawicy w Polsce.

Go to article

Authors and Affiliations

Daniel Płatek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule opisano spory wokół sposobów zbierania danych na temat smogu w Polsce. Ramą teoretyczną analizy są studia nad nauką i technologią, a w szczególności badania nad rolą infrastruktur, standardów i danych. W części opisowej przedstawiono rolę infrastruktury pomiarowej w kształtowaniu relacji pomiędzy różnymi podmiotami zajmujący się pomiarem jakości powietrza, a następnie zanalizowano dwa wymiary konfliktu. Pierwszy z nich dotyczy kwestii metodologicznych i związany jest z rzetelnością pomiaru. Drugi natomiast – ontologii smogu, to znaczy odmiennego ujmowania problemu zanieczyszczenia przez ekspertów i obywateli, co ma przełożenie na praktyki społeczne.

Go to article

Authors and Affiliations

Michał Wróblewski
Wojciech Goszczyński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The main aim of the analysis is to determine to what extent preference for specific musical genres is related to social position. The study was based on data from a survey conducted in 2019 on a random sample of Poles. The explained phenomena are six genres representing broad spectrum of musical tastes: classical music, jazz, rock, rap, pop, and disco polo. The results of the analysis indicate that the diversity of musical tastes does not come down to one dimension. Family socialization, educational level, and, in part, class position exert the highest impact not only on preferences of classical music but also on liking jazz, rock and disco polo. The class effect appears almost negligent in preference for pop and rap which lead us to general conclusion that cultural stratification does not cover all forms of activity having a selective effect. Musical preferences turn out to be extremely strongly connected with parent’s cultural capital and respondents’ level of education.

Go to article

Authors and Affiliations

Henryk Domański
Dariusz Przybysz
Katarzyna Wyrzykowska
Kinga Zawadzka

Editorial office

Editors

Editor in Chief

Jacek Wasilewski (Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences) e-mail: jwasilew@swps.edu.pl

Managing Editor

Barbara Gruszka (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences) e-mail: bgruszka@ifispan.waw.pl

Associate Editors

Wojciech Adamek (Jagiellonian University) – Classical Sociological Theory; Book-reviews; Letters and Polemics

Marta Bucholc (University of Warsaw, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) – Humanistic Sociology

Henryk Domański (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences) – Social Structure and Mobility

Anna Horolets (University of Warsaw) – Social Anthropology

Piotr Jabkowski (Adam Mickiewicz University in Poznan) – Statistical Editor; Quantitative Research Methods; Quality of Life Studies

Katarzyna Kajdanek (University of Wroclaw) – Urban Sociology; Community Studies

Łukasz Krzyżowski (University of Science and Technology – AGH Krakow, Humboldt University)– Demography and Migration Studies; Qualitative Research Methods

Magdalena Nowicka (Humboldt-Universität zu Berlin) – Ethnicity; Collective Identity; Sociological Theory

Marta Olcoń-Kubicka (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences) – Economic Sociology

Krzysztof Pietrowicz (Nicolaus Copernicus University) – Contemporary Sociological Theory; Science and Technology Studies

Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca) – Sociology of Religion, Demographic Analysis

Tomasz Szlendak (Nicolaus Copernicus University) – Sociology of Culture; Sociology of Family

Contact

Journal Office Address

00-330 WARSZAWA, Nowy Świat 72, room 235

phone: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23

e-mail: redakcja@studiasocjologiczne.pl

Instructions for authors

Information for Authors

Only original contributions will be published in ‘Studia Socjologiczne’. The manuscripts submitted to ‘Studia Socjologiczne’ will not have been published before and they will not be under consideration for publication anywhere else at the time of their submission, notwithstanding the form and the language of the publication. We publish articles in English, provided that they have been written in clear academic English as customary for publications in social sciences (no proof reading will be done). All submissions, including book reviews, should have a title. For articles and review essays please provide an abstract and keywords.

Since 2019 all authors submitting publications to Studia Socjologiczne are required to provide their ORCID identifier (Open Researcher and Contributor ID), which will be printed next to the author’s name and affiliation. It can be obtained by registering at https://orcid.org.

Any and all submissions should be made online through the Editorial System available at https://www.editorialsystem.com/stsoc/. Please follow the guidelines below.

Title

As concise as possible, preferably 5-7 words, unequivocal, without any quotations and, as far as possible, without metaphors. We suggest to refrain from using subtitles. The title should be clear and easy to memorize both in English and in Polish.

Word count

The submissions should be between 5,000 and 9,000 words, including tables and graphs. 5,000 words is roughly 15 printed pages (Times New Roman 12, 1.5 interline spacing).

Formatting

Please apply the following formatting throughout the text: A4 paper size; Word or equivalent format; Times New Roman 12; 1.5 interline spacing; 25 mm margins on all sides; justified; continuous page numbers in bottom right-hand corner; title of the article in bold and centred; all headings left-aligned, bold and indented. Paragraphs should be indented. Tables, graphs, etc. should be in black and white only and attached at the end of the text as an appendix.

Structure

The article should include the following elements, which should be easily identifiable for the reviewers (the authors may compose and name these elements in any way they choose, always bearing in mind that including them increases the chances of manuscript acceptance).

1. Main thesis (research question, problem to be solved)

2. Theory/literature review (as well as an indication of direct connection between the theory and the research problem)

3. Method

4. Data and analysis; interpretation of research findings and their discussion

5. Conclusion

Abstract

The abstract should make it easier for the reader to reach the article and provide an incentive to read it. It should present research questions, aim and scope of the work, data, method, and scope of research as well as main theses and findings.

The abstract should be written in third person and should neither repeat nor paraphrase the title of the article. It should not include definitions or quotations, and should not be argumentative. It should be concise, without any stylistic effects or repetitions. We encourage the authors to use simple or compound sentences, without parentheses. An abstract that is imprecise, inaccurate or irrelevant makes it difficult to reconstruct the article’s contents, thus reducing the chances of a reaction from readers.

Keywords

The author should give 3-5 keywords. The first may be the name of sociological subdiscipline to which the submission belongs. Keywords should not be too general (e.g. globalization, capitalism, social change), they can be proper nouns. Keywords should make it possible for the reader to find the article in an electronic database. We suggest to use standard terminology, to refrain from using neologisms, metaphors etc.

Reviews and acceptance

Any submission is accompanied by a statement made by each of the authors confirming that the submission it her/his/their original work and that the participation of any other person who contributed to it has been duly acknowledged (e.g. as a footnote or a note acknowledging such person’s making the data available, developing the method of measurement, methodological consultation etc.), and that no person has been named as the author of the submission whose contribution is negligible (honorary authorship).

AUTOR'S STATEMENT

If work on the submission was supported by a fellowship, a research grant, etc., the author should name any such sources of funding of the work or its publication in a footnote.

Each submission is reviewed by two reviewers in a double-blind system (the reviewers do not know who the author is and the author does not know who the reviewers are). A list of reviewers is published on the cover of paper version and on the journal’s website.

The reviews are made in writing and should be concluded by qualifying the submission into one of the following four categories:

1. Accept (without revision or with minor technical and editing corrections).

2. Accept subject to revision (a minor revision as suggested by the reviewer).

3. Revise and resubmit for review (a major, substantial revision as suggested by the reviewer).

4. Reject.

The main criteria which the reviewers take into account are:

a/ Originality and theoretical impact of the problem (including research design and method);

b/ Methodological correctness; credibility and relevance of the data;

c/ Clear presentation of the main thesis/research question; clear and logical argumentation;

d/ The extent to which the submission increases or modifies the existing theoretical insights, research methods or findings;

e/ Formal correctness of the text (including compliance with editing guidelines).

Depending on the form and content of the text, the further criteria may include:

a/ the potential to inspire a scientific discussion;

b/ teaching potential;

c/ originality of the empirical data.

Revisions

Most reviews suggest minor or major revisions. Revisions should be clearly marked in the manuscript (e.g. through track changes option, different colour etc.). In case of a paper resubmitted after a major revision (reviewer’s decision no 3: ‘Revise and resubmit for review’), three documents should be submitted:

• draft version of the manuscript (the original text with clearly visible track of changes);

• clean version of the manuscript without track changes;

• response to reviewers, containing the answers to the questions raised in reviews, indicating what has been changed and what has been left unchanged in the paper (and explaining why it has been done so).

Self-citations

Academic journals are ranked according to various criteria. Rankings are important because the publication’s ‘value’ expressed in points depends on them. Self-citations (in this case meaning references to other articles published in the same journal) are a factor negatively influencing the journal’s position in rankings (the more self-citations there are, the worse it is for the journal). References to and citations from other journals, preferably the top ones in a given field, are favoured. Naturally, in some cases referencing an article published in ‘Studia Socjologiczne’ can be absolutely necessary for constructing an adequate argumentation. However, the manuscripts containing an excessive number of self-citations will not be forwarded to reviewers unless the number of self-citations is radically cut.

Ethical standards

The editors of ‘Studia Socjologiczne’ are committed to maintaining academic integrity and high standards of research practice. All instances of breaching the legal and the ethical principles of the academic practice, including plagiarism and self-plagiarism, will be registered and publicized.

Referencing Style Guide

References to literature should be inserted in text (not in or endnotes!) in the following form: (Okólski 2012: 75). The notes in manuscript should be kept to a minimum and take the form of endnotes that are placed before the Reference list.

Reference list should be formatted in the following way:

Monograph:

Cooley, Charles H. 1922. Human Nature and the Social Order. New York: Scribner’s.

Edited volume:

Berkman, Lisa F. and Ichiro Kawachi, eds. 2000. Social Epidemiology. New York: Oxford University Press.

Chapter in a book:

Znaniecka Łopata, Helena. 1965. The Function of Voluntary Associations in an Ethnic Community: Polonia. In: E. Burgess and D. Bogue (eds). Contributions to Urban Sociology. Chicago: University of Chicago Press, p. 203–223.

Journal article:

Okólski, Marek. 2012. Modernising impacts of emigration. “Studia Socjologiczne” 3: 49-80.

Journal article (if DOI is available):

Halamska, Maria. 2016. The Evolution of Family Farms in Poland: Present Time and the Weight of the Past. „Eastern European Countryside” 22: 27-51, DOI: https://doi.org/10.1515/eec-2016-0002.

Internet sources:

The reference in the text should have the same form as in the case of ‘paper’ publications. In the Reference list at the end of the manuscript the link to the publication and the date of access (DD MM YYYY) should be provided alongside the source description.

Example 1: reference in text (WB Group 2017); in reference list: WB Group. 2017. International Debt Statistics. http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/IDS-2018.pdf. Access 08.11.2017.

Example 2: reference in text (Wang 2017); in bibliography: Wang, Trisia. 2017. Big Data Needs Thick Data. „Etnography Matters”. http://ethnographymatters.net/blog/2013/05/13/big-data-needs-thick-data/. Dostęp 17.09.2017.

Editorial System User Guide

1. Go to https://www.editorialsystem.com/stsoc/

2. Click ‘Create an account’ and provide your email address as a login.

3. Fill in the registration form and select a password. It is important that you memorise (write down) your password, because all your contacts with the editorial team will run through the Editorial System (ES) only.

4. The log-in procedure is the same for Reviewers and Authors. The system ascribes a reviewer status and informs Reviewers about it by an email. The following part of the Guide is addressed to Authors.

5. After successfully logging in, click ‘Submit new manuscript’.

6. Follow the instructions that will appear on the monitor. The submission procedure for ‘Studia Socjologiczne’ consists of 12 steps. Each step should be passed, otherwise the ES will not proceed with submitting the manuscript to the editorial team. Below please find the additional information in some of the steps:

Step 3: Running head. ES allows 60 symbols, we recommend to limit short title to 30-35. Short title will appear on the journal cover and in the running head.

Step 4: Abstract. ES allows 150 words.

Step 5: Authors. Submitting author (a person logged in ES) will be automatically indicated as the Corresponding author (all communication with the editorial team will run through the email of this person) as well as the first author. Since 2019 all authors have to provide their ORCID identifier. It can be obtained at https://orcid.org. If there are more authors than one, click ‘Add author’ and provide their details. After the co-authors are added, the order in which the authors’ names will appear can be changed (i.e. the submitting author should not necessarily be the first author of the manuscript). If you want to change the corresponding author, select an ‘set a corresponding author’ icon beside this person’s name.

Step 6: Author’s statement. The statement should be filled in and signed (the form is available for download from ‘Studia Socjologiczne’ website), scanned and attached through ES. Manuscripts with no author’s statement cannot be submitted.

Step 7: Keywords. Each keyword should be confirmed by a separate ENTER.

Step 8: Topics. Indicate the topics (ideally one!) that best match the manuscript’s content. Your choice will help us in selecting competent reviewers.

Step 10: Files. Upload manuscript. ES allows to upload separate files with tables and figures but this is not obligatory. However, we advise to upload heavy or complex figures/graphs as separate files. Please remember that figures, maps or diagrams in colour will not be accepted. Please make sure that all such material is provided in grey-scale and is perfectly readable.

Step 11: PDF file. ES will automatically generate a PDF file, which has to be opened and accepted. Reviewers will work with the PDF file, but they will also have access to the original file.

Step 12: Submit manuscript. ES will assign a number to the manuscript, this number shall be used in contacts with the editorial team. After the successful submission of the manuscript the Author will receive an automatic message confirming the submission.

This page uses 'cookies'. Learn more