Details

Title

Cultural Context in Ukrainian Language Teaching in Poland

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Kononenko, Iryna : Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; Mytnik, Irena : Uniwersytet Warszawski, Warszawa ; Romaniuk, Svitlana : Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Authors

Keywords

language teaching ; the Ukrainian language ; intercultural communication ; cultural context ; grammatical‑lexical exercises

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

124-135

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

1. ANTONIW, O./ ROMANIUK, S./ SYNCZAK, O. (2014): Україна – Польща. Dialog kultur. Warszawa.
2. AHTOHIB, O. (2014): «Лінгвоукраїнознавчий словник власних назв у процесі навчання української мови як іноземної», Studia Ucrainica Varsoviensia, 2, 15–21.
3. DAKOWSKA, M. (2007): Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
4. DAKOWSKA, M. (2014): O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa.
5. DELURA, S./ JEŻ, M./ KONONENKO, I./ MYTNIK, I./ ROMANIUK, S./ SAMADOWA, A./ SANIEWSKA, M./ WASIAK, E./ ZAMBRZYCKA, M. (2014): Z ukraińskim na ty, cz. 2, Warszawa.
6. DELURA, S./ DROBISZEWSKA, U./ KONONENKO, I./ MYTNIK, I./ ROMANIUK, S., SANIEWSKA, M./ WASIAK, E./ ZAMBRZYCKA, M. (2013): Z ukraińskim na ty, cz. 1, Warszawa.
7. GRUCZA, F. (1989): „Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm: lingwistyczne i glottodydaltyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz zbieżności”, w: GRUCZA, F. (red.): Bilingwizm, bikulturyzm – implikacje glottodydaktyczne, Warszawa, 9–49.
8. HUMBOLDT VON, W. (2001): Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. Tłum. Elżbieta Kowalska, Lublin.
9. JAKUBOWSKA-KRAWCZYK, K./ ROMANIUK, S./ SANIEWSKA, M. (2018): Українською про культуру, Warszawa.
10. KOHOHEНKO, В./ KOHOHEНKO, I. (2010): Контрастивна граматика української та польської мов, Київ.
11. KOHOHEНKO, I./ (2017): Українська та польська мови: контрастивне дослідження / Język ukraiński i polski: studium kontrastywne, wyd. 2, Warszawa.
12. KOHOHEНKO, I./ CПІBAK, O. (2008): Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів, Київ.
13. KOHOHEНKO, I./ MИTHІK, I./ POMAНЮK, C. (2019): «Розвиток мовних компетенцій студентів на кафедрі україністики Варшавського університету», в: MАЦЮК, Г./ MИТНІК, I. (ред.): Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Language in Society: Semantics, Syntax, Pragmatics, Lublin, 43–56.
14. KOЧAH, I. (2012): «Становлення і розвиток методики викладання української мови як іноземної». Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 7, 17–24.
15. KONONENKO, I./ MYTNIK, I./ WASIAK, E. (2010): Słownik tematyczny polsko-ukraiński, Warszawa.
16. KOSTRO-OLECHOWSKA, K. (2014): „Różnice kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego licealistów z polskimi korzeniami ze Wschodu, Języki obce w szkole, 1, 109–112.
17. KRAMSCH, C. (1993): Context and Culture in Language Teaching, Oxford.
18. KRAMSCH, C. (1998): Language and Culture, Oxford.
19. MAЦЮK, Г./ MИTHІK I. (2019): «Динаміка комунікативної компетентності фахівця україніста в контексті вимог сучасного соціокультурного і політичного середовищ України та Польщі», in: NOVIKOVA, O./ SCHWEIER, U. (eds.): ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”, 101–110.
20. MAŁECKI, W. (2012): „Wilhelm von Humboldt jako prekursor antropologii hermeneutycznej”, Analiza i egzystencja, 19, 1–86.
21. MIHUŁKA, K. (2012): „Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego”, Języki obce w szkole, 2, 106–117.
22. MIHUŁKA, K. (2014): „Dylematy współczesnej dydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość”, Języki obce w szkole, 3, 78–87.
23. MIODUNKA, W. (red.) (2009): Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków.
24. POMAHЮK, C./ CAHЕBCЬKA, M. (2014): «Від Рукавички до GMO: вибір текстів на заняття з української мови для іноземців», Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 10, 187–194.
25. ROMANIUK, S./ SANIEWSKA, M. (2014): „Rzadko nauczany język sąsiada”, Języki obce w szkole, 4, 43–47.
26. ROMANIUK, S./ SANIEWSKA, M. (2017): Українською без табу, Warszawa.
27. SAPIR, E. (1978): Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa.
28. STRELAU, J. (2003): Psychologia, Gdańsk.
29. VOCKELL, E. (2006): Educational Psychology: A Practical Approach, West Lafayette.
30. WIERZBICKA, A. (1997): Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German and Japanese, Oxford.
31. WIERZBICKA, A. (2007): Różne języki – różne kultury, Warszawa.
32. ЖAЙBOPOHOK, В. (2007): Українська етнолінгвістика. Нариси, Київ.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137038

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 124-135

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×