Details

Title

A model monograph of Slovenian antroponymy and toponymy

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Lewaszkiewicz, Tadeusz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Authors

Keywords

Slovenian language ; anthroponymy ; toponymy ; Tolminsko

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

217-222

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 1–2, red. E. Rzetelska‑Feleszko, A. Cieślikowa, przy współudziale J. Dumy, Warszawa 2002–2003.
Toporišič J., 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.
Torkar S., 2010, Slovanski antroponimi v toponimiji Tolminske, „Jezikoslovni zapiski”, letn. 16, št. 1, s. 7–23.
Torkar S., 2020, Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske, Ljubljana.
Trpin D., 1994, Viri za zgodovino Tolminskega w starejših fondih in zbirkah Arhiva Slovenije do leta 1783, „Kronika”, letn. 42, št. 1, s. 15–20.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138353
×