Humanities and Social Sciences

Kultura i Społeczeństwo

Content

Kultura i Społeczeństwo | 2013 | No 3 |

Instructions for authors

1. „Kultura i Społeczeństwo” zamieszcza wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane. Zakładamy, że proponując tekst autor deklaruje tym samym, iż jest to jego oryginalna, samodzielna praca. W uzasadnionych przypadkach w przypisie powinny znaleźć się informacje o genezie tekstu (np. że jest to fragment pracy magisterskiej, doktorskiej czy opracowania grantowego) oraz o ewentualnych promotorach czy współpracownikach.
2. Wszystkie materiały są oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów z zachowaniem zasady anonimowości (double-blind review). Dlatego prosimy o przekazywanie tekstownie podpisanych i załączanie w oddzielnej kopercie (oznaczonej tytułem artykułu) nazwiska autora, adresu, maila oraz telefonu kontaktowego. Autorów prosimy też o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami.
3. Teksty — o objętości maksimum 1,5 ark. wyd. — należy składać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach, wydrukowane z podwójną interlinią(wraz z zapisem elektronicznym).
4. Tablice i wykresy należy załączać na oddzielnych stronach, a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca.
5. Bibliografię prosimy sporządzać (w porządku alfabetycznym) według zasad stosowanych w naszym czasopiśmie:
Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
Szacki Jerzy (red.), 1995a, Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Szacki Jerzy, 1995b, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odniesienie w tekście ma wówczas postać (Weber 2002, s. 113).
Prosimy o niepodawanie adresów internetowych, dzięki którym dotarto do tekstów, lecz o umieszczanie w bibliografii opisu ich wersji pierwotnych.
6. W artykułach możliwe są oczywiście także przypisy treściowe (nie bibliograficzne), zamieszczone u dołu strony. W recenzjach preferujemy przypisy bibliograficzne w dołu strony, które mają wówczas postać:
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cyt. wyd, s. 233. Tamże, s. 255.
7. Tych, którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych”, prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim — ewentualnie także angielskim — (o objętości nie przekraczającej1000 znaków, liczonych ze spacjami) oraz o wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.

This page uses 'cookies'. Learn more