Nauki Humanistyczne i Społeczne

Libri Gedanenses

Zawartość

Libri Gedanenses | 2015 | vol. 31/32

Abstrakt

The paper aims to give the results of initial research on the collection of incunabula from the St John’s church in Gdańsk. The collection constitutes significant part of PAN Biblioteka Gdańska. The author reconstructed the size and contents of the collection on the basis of the original church catalogues, marks of ownership and the physical details of the items. The books were gathered in the St John’s church from the time of the collections foundation until the 20th century. The paper establishes also the losses sustained by St John’s church’s library during World War II. Thanks to the incunabula’s content analysis the author determines the thematic focal points of the collection.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Gryzio
ORCID: ORCID

Abstrakt

The purpose of the paper is to discuss the Zernecke family’s library curated by PAN Biblioteka Gdańska.
Walter Friedrich Heinrich Zernecke (1862–1925) bequeathed his book-collection (1321 volumes) and his family collection of souvenirs to the library. The author reconstructed the contents of the collection on the basis of marks of ownership that occur in the survived books. The collection consists mainly of books devoted to historical, heraldic and genealogical studies (by Jacob Heinrich, Daniel Andreas, Valentin Heinrich, Wilhelm Ferdinand and Walter Friedrich Heinrich). Zernecke’s manuscript collection contains materials written by prominent members of the Zernecke family (Jacob Heinrich, Heinrich and Daniel Andreas). The most valuable part of the collection is a group of iconographic materials including an oil painting (Heinrich Zernecke’s portait by J. Wessel), engravings and photographic portraits of the family members and their book plates.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Helena Dzienis

Abstrakt

The paper aims to give a comprehensive account of books by Polish authors published in B. Z. Milski’s publishing house in Gdańsk in the 1890s. Bernard Zygmunt Milski was the founder and editor of “Gazeta Gdańska”. The author discussed Polish books published between 1891 and 1900. Milski deserves all of the credit for publishing “Krzyżacy” by Henryk Sienkiewicz in 1900. From among various periodicals and supplements published by Milski only the book calendars have been described in the article.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Czerniakowska

Abstrakt

The paper discusses the history of Clara Bernthal, a postcard publishing house from Gdańsk founded in 1898. The author provided information about the founder of the publishing house and the postcards on the basis on the archival materials. The text has been supplemented by a catalogue of Clara Bernthal postcards from Biblioteka Gdańska’s holdings. Collectors, museum registrars and librarians will find this information helpful in identifying publication dates of the postcards.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marta Pawlik-Flisikowska

Abstrakt

The article discusses the features of 19th-century periodicals from Wilno (Vilnius). In the first part of the 19th century Wilno (Vilnius) became an important cultural centre which influenced the intellectual life of the rest of the region. The literary magazines which have survived in the library’s holdings („Dziennik Wileński”, „Gazetę Literacką Wileńską”, „Tygodnik Wileński”, „Wiadomości Brukowe”, „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe”, „Znicz”, „Rusałka”, „Athenaeum”, „Rubon”, „Pamiętnik Naukowo-Literacki”) reflect the diversity of the intellectual life in Wilno. The author provided detailed information about the editors and their magazines focusing on the literary and cultural character of the periodicals. In 1851 the final issue of the „Athenaeum” (ed. By I. K. Krasicki) was published; the date has been interpreted as a turning point, after which no periodical was brought out in Wilno for the following six-year period.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dagmara Binkowska

Abstrakt

The eternal traveller, who was to become the founder of the Gdańsk Library, traversed Moravia several times and sojourned there at least twice. During his stay of 1562–1564, which was probably the longest, died his little dog named Viola, a reminiscency of his Apulian fatherland taken along in exile. Bonifacio wrote elegies after that death, in which he utters many names of persons of similar Weltanschauung he knew. Together with him mourned his favourite servant Julia: she was to be unable to stand the consequent void of the death and abandoned her master (and lover). So Bonifacio was hit by a double loss. He tried to overcome the depression in which he stayed: He succeeded with the animal, the dogs, who were to accompany him as far as to Gdańsk, but he failed with the women. He was to go his way without company, dedicating his leisure to the reading of his books (he possessed over 1000 volumes), but merging into depression. Blinded in a shipwreck, he bequeathed his books and the manuscript with the verses on Viola in 1591 to the city of Gdańsk; he died six years later.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Manfred Welti

Instrukcja dla autorów

INFORMACJA DLA AUTORÓW


Redakcja „Libri Gedanenses” decyduje o przyjęciu tekstu i po uzyskaniu pozytywnych recenzji o umieszczeniu w jednym z działów czasopisma: artykuły i komunikaty, materiały, eseje oraz recenzje i polemiki. Redakcja nie przyjmuje materiałów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją wydawniczą oraz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skracania tekstów, a także wyboru ilustracji w uzgodnieniu z Autorami. Nadesłane materiały nie są zwracane.

Autorzy przenoszą na PAN Bibliotekę Gdańską prawa majątkowe i prawa pokrewne do opublikowanych tekstów na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem i techniką cyfrową oraz wprowadzanie do obrotu egzemplarzy i rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w repozytoriach cyfrowych.

„Libri Gedanenses” nie płaci honorariów autorskich. Autor otrzymuje egzemplarz autorski rocznika i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf).


Instrukcja wydawnicza

Redakcja „Libri Gedanenses” prosi o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowywania i nadsyłania tekstów i ilustracji.

Autorzy podają tytuł/stopień naukowy/zawodowy, aktualne miejsce pracy oraz adres e-mail i adres pocztowy.

Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF.
Artykuł nie może przekraczać 48 000 znaków (ze spacjami), a recenzja 12 000 znaków (ze spacjami).
Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza; formatowanie przypisów w dole strony: czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 wiersza.
Wskazane jest sporządzanie przypisów i zestawianie bibliografii na wzór stosowany w czasopiśmie.
Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie o objętości od 800 do 1200 znaków (ze spacjami) i 5-7 słowami kluczowymi.
Ilustracje powinny być wykonane w formacie TIFF o rozdzielczości 600 dpi.
Spis ilustracji musi zawierać informacje o wykonawcach skanów/zdjęć i właścicielach odpowiednich praw autorskich.

Teksty oraz ilustracje należy nadsyłać w formie cyfrowej na adres: libri@bg.pan.pl (wyjątkowo na płycie CD/DVD pocztą na adres: „Libri Gedanenses”, PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15).

Dodatkowe informacje

Archiwum

Bibliografia zawartości „Libri Gedanenses” tom 1-35 (1968-2018) jest dostępna na stronie https://bgpan.gda.pl/o-bibliotece/libri-gedanenses/

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej „Libri Gedanenses” są zgodne z opracowanym przez Committee on Publication Ethics „Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Komitet Redakcyjny ocenia nadsyłane prace pod kątem ich zawartości bez względu na osoby autorów. Wszystkie otrzymane materiały pozostają poufne. Wgląd do nich mają wyłącznie redaktorzy, recenzenci, ewentualnie doradcy redakcji. Także recenzje posiadają charakter poufny.

„Libri Gedanenses” publikuje wyłącznie teksty oryginalne. Redakcja oczekuje od autorów rzetelności naukowej i uszanowania norm publikacji, zwłaszcza staranności w przytaczaniu wyników obcych prac. Zakłada się, że autorzy zapoznali się z przywoływanymi pozycjami.

Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie pracy powinny być wymienione jako współautorzy. Pierwszy z nich przesyła ostateczny tekst do czasopisma po zatwierdzeniu przez pozostałych wersji przeznaczonej do publikacji.

Komitet Redakcyjny ma zawsze prawo wycofania pracy, jeśli stanowi plagiat, tekst był wcześniej opublikowany albo przedstawione wyniki badań okazały się niewiarygodne, zarówno z powodu świadomego działania autora, jak i niezawinionego błędu.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania


Komitet Redakcyjny „Libri Gedanenses” podejmuje wstępną decyzję o odrzuceniu albo zakwalifikowaniu nadsyłanych prac do recenzji. Podstawowymi kryteriami oceny są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. Zaakceptowane materiały podlegają redakcji w porozumieniu z autorami.

Prace recenzowane są zgodnie z zasadami double blind review process. Każda z nich opiniowana jest przez dwóch znawców, wybieranych w sposób wykluczający konflikt interesów z autorem.

Recenzenci rekomendują oceniane teksty do przyjęcia, sugerując dokonanie uzupełnień i naniesienie poprawek albo opowiadają się za ich odrzuceniem. Recenzje są sporządzane na piśmie i kończą się jednoznaczną oceną opiniowanych prac. Na ich podstawie ostateczne decyzje podejmuje Komitet Redakcyjny.

Prace niemające charakteru naukowego – recenzje i polemiki oraz wspomnienia i sprawozdania – z zasady nie podlegają recenzjom, choć mogą zostać do nich skierowane. Pełna lista recenzentów podawana jest w odpowiednim tomie czasopisma.

Recenzenci


Recenzenci:


Tom 38 (2021)


dr Zbigniew I. Brzostowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

dr hab. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)

dr Anna Łysiak-Łątkowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Andrzej Woziński (Uniwersytet Gdański)


Tom 37 (2020)


dr hab. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Edmund Kotarski

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)


Tom 36 (2019)


dr hab. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Edmund Kotarski

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji