Humanities and Social Sciences

Meander

Content

Meander | Vol. 62 (2007) | fasc. 3-4

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail. Przyjmiemy jednak materiały w każdej formie. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym. Proces recenzji jest opisany szczegółowo na stronie https://journals.pan.pl/meander/. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie wewnątrz tekstu zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po polsku, angielsku i po łacinie oraz słów kluczowych w języku polskim i angielskim będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Odnośniki do już zacytowanych wcześniej publikacji powinny mieć następującą postać: Campbell, op. cit., s. 42. Zamiast „op. cit.” należy podać skrócony tytuł, jeśli pojawiły się wcześniej odnośniki do więcej niż jednej pracy tego samego autora. Na końcu artykułu należy dołączyć bibliografię, wyliczającą wszystkie prace przywołane w przypisach.

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Additional info

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Publication Ethics Policy

Publishing Ethics


“Meander” follows the guidelines of publishing ethics as laid out in the COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/core-practices). We accept only original articles which have not been published elsewhere; if the author is submitting a paper based on their previous work, they must diligently acknowledge this fact in the appropriate footnote. We are deeply committed to ensuring scholarly conscientiousness of the papers published in our journal and respect for the scholarly norms elaborated throughout the centuries of studies on Antiquity. We strongly encourage authors to heed carefully the guidelines for quoting or otherwise referencing the works and ideas of others; the scope both of verbatim quotes (placed in brackets) and of referencing the work of other scholars (introduced in a clear manner by statements such as “According to X…”, “As noted by Y…”) must be distinctly designated and an appropriate footnote containing a precise bibliographical entry of the work referenced must be supplied. Apart from exceptional, appropriately annotated cases, it is not allowed to use second-hand quotations; it is assumed as a general rule that the author has direct knowledge of all the works referenced in their paper. The editorial board is committed to the upkeep of ethical standards and will not allow any papers written with the use of unethical practices to be published. If such practices are detected – in particular the use of plagiarism – the article will be disqualified from being published in “Meander” and the author will be asked for an explanation.
The editorial board makes every effort to ensure that no conflict of interest arises during the review process. The reviewer is chosen from a research institution different from the author’s and the review process is double blind (the reviewer does not know the identity of the author and vice versa).

We treat seriously any allegations of misconduct or malpractice.

The editorial board is represented by the editor-in-chief, appointed by the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences and accountable before the Committee in accordance with the Committee’s regulations.

Peer-review Procedure

Peer Review Process

All research papers submitted to “Meander” undergo a review process as follows:

1. The editorial board approves the article for external review. If the article is not deemed to be of enough merit, the editorial board can reject it without the external review process taking place (desk rejection). Articles should be prepared according to the guidelines for authors available online or on the third page of the cover of every issue of “Meander”. Failure to comply with the guidelines may result in returning the article to the author for corrections at an earlier stage.

2. Every paper approved for review is sent to an independent reviewer who is not associated with the author’s research institution. The reviewers are experts in their respective fields, chosen according to the subject matter of the submitted article. The editorial board informs the author about submitting their article for review.

3. The review process is anonymous, the identity of both the reviewer and the author is concealed (double blind review).

4. The reviewer recommends the article for publication, correction, or rejection.

5. Basing on the review, the editorial board decides to accept the article, return it to the author for correction, or reject the article. The editorial board discloses the content of the review to the author and informs them of the outcome regarding their text, suggesting necessary corrections if need be. In some cases, especially if there arises the need for far-reaching corrections, the editorial board can have the article reviewed again, by a second reviewer, after its resubmission.

6. If the review process is taking more than three months and the author has not heard about its outcome, they should contact the editorial board. Please do not enquire about your article before that time.

7. Accepting the article for publication does not mean it will be published exactly in the form it was submitted as all papers undergo a thorough editing process (with the author’s permission).

8. Materials which are not of a strictly scholarly nature – such as reviews, obituaries, interviews, reports, literary works – are not in general submitted to external review, but they may be if the need arises.

This page uses 'cookies'. Learn more