Nauki Humanistyczne i Społeczne

Meander

Zawartość

Meander | Vol. 75 (2020)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Investigantur operum loci, ex quibus pateat, qualem se Isocrates lectoribus et auditoribust ostendere velit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew Danek

Abstrakt

ARGUMENTUM

Auctrix scrutatur dodecasyllabos Cassiae et aliorum poetarum eius aevi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Warcaba

Abstrakt

ARGUMENTUM

In hac dissertatiuncula auctrix de Cassiae, monachae doctae, saeculo nono p.Ch.n. in civitate Byzantio viventis, poesi scribit. Verba docent, exempla trahunt – ea sententia in Cassiae tropariis, id est hymnis matutino aut vesperis cantatis, optime illustrata est. Verbis poeticis Cassia sanctorum exempla demonstrat, qui conversio-nem paenitentiamque fideles docent et pro eorum salute apud Deum orare possunt.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Heszen

Abstrakt

ARGUMENTUM

Hic Polonice vertuntur nonnulli hymni in sanctorum honorem Cassiae, abbatissae Byzantinae, quae saeculo nono vivebat, adscripti.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kasja Zakonnica
Agnieszka Heszen (przeł. z j. greckiego)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Hic Polonice vertitur Catulli carmen 33 (O furum optime balnerariorum…).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katullus
Łukasz Libowski (przeł. z j. łacińskiego)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Epigrammata quaedam ex Martialis libris XIII (Xenia) et XIV (Apophoreta) Polonice versa et commentario instructa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Łuka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Auctor demonstrat versionem Cochanovianam hymni Sapphici ad Venerem directi fretam esse editione Henrici Stephani Parisiis anno 1556 impressa. Quicumque abhinc voluerit id carmen Latinum commentario instruere, hoc memoria tenere debebit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Robert A. Sucharski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Polonice vertitur commentarioque instruitur clarissima inscriptio hieroglyphica incisa in columna, quam erexit Ptolemaeus anno 311 a.Chr.n.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Wojciechowska
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Id, quod Agathias dicit de septem neo-Platonicis philosophis in aula Chosrois I hospitio acceptis, monstrat permagnam morum imperii Byzantini et Persici discrepantiam ignorantiamque mutuam.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Maksymiuk

Abstrakt

ARGUMENTUM

Inde ab anno 1945 Stephanus Srebrny (1890–1962), eximius antiquitatis atque rerum theatralium scrutator, conabatur efficere, ut Aeschyli fabulae ab eo Polonice redditae publici iuris fierent. Epistulae, quas hac de re misit ad officinam editoriam et quas ab ea recepit, in Bibliotheca Universitatis Thoruniensis Nicolao Copernico dicatae collectae, monstrant, quam difficiles fuerint ii conatus. Liber impressus est demum anno 1952.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Bibik
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Explorantur responsa a praeceptoribus, qui annis 2009–2016 linguam Latinam, e lyceis tunc paene evanescentem, docebant, data ad quaestiones, quo animo discipuli eam linguam tractarent et quomodo id penderet ex eorum familiarum cultu atque humanitate.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Samsonowicz-Kaczmarek

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri Iacobi Howland, cui titulus est Glauconis fata.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Zygmuntowicz
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura quattuor vitarum Platonis, ab Apuleio, Olympiodoro, auctore anonymo et Diogene Laertio conscriptarum, quas Polonice nuper reddidit Casimirus Pawłowski.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri, quem Casimirus Pawłowski scripsit de Alcinoo et de Platonismo, qui a historicis philosophiae medius appellatur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura primi libri Bibliothecae historicae Diodori Siculi de Aegypto narrantis, nuper a Margarita Wróbel Polonice redditi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Filip Taterka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura Facetiarum libri Poggiani ab Inga Grześczak Polonice versi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Skwara

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri Marci Węcowski, in quo disceptatur, quo primum consilio ostracismus ab Athensiensibus institutus sit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Sawiński

Abstrakt

ARGUMENTUM

Hic Philippus Taterka respondet Martino Janus, qui in volumine „Maeandri” anno MMXVIII edito Manethonis fragmenta ab eo Polonice reddita recensuit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Filip Taterka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Spectaculum a Ioanne Klata anno 2018 Gedani factum describitur a femina antiquitatis atque rerum theatralium perita, quae directorem adiuvit in Troadis Euripideis nostris temporibus aptandis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Śmiechowicz
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Universitatis Varsoviensis professor Vladimirus Lengauer, rerum gestarum atque religionis Graecae scrutator clarissimus, narrat Andreae Gillmeister et Hadriano Szopa de suis studiis iuvenilibus et de via, quae eum ad hodiernas investigationes duxerit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Lengauer
Andrzej Gillmeister
Adrian Szopa
ORCID: ORCID

Instrukcja dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail. Przyjmiemy jednak materiały w każdej formie. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym. Proces recenzji jest opisany szczegółowo na stronie https://journals.pan.pl/meander/. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).


2. Tekst główny powinien być pisany czcionką Times New Roman, wielkość 12 pkt z interlinią 1,5. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie wewnątrz tekstu zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Prosimy o dołączenie zwięzłych streszczeń i słów kluczowych po polsku oraz angielsku. Dołączenie streszczenia po łacinie mile widziane.


3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Odnośniki do już zacytowanych wcześniej publikacji powinny mieć następującą postać: Campbell, op. cit., s. 42. Zamiast „op. cit.” należy podać skrócony tytuł, jeśli pojawiły się wcześniej odnośniki do więcej niż jednej pracy tego samego autora. Na końcu artykułu należy dołączyć bibliografię, wyliczającą wszystkie prace przywołane w przypisach.


4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Dodatkowe informacje

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Zasady etyki publikacyjnej


Zasady etyki

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma „Meander” są zgodne z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE) ( https://publicationethics.org/core-practices).
„Meander” nie pobiera żadnych opłat od autorów.


Autorstwo

Publikujemy wyłącznie oryginalne, niedrukowane wcześniej artykuły, które nie są w trakcie oceny w innym czasopiśmie. Ewentualną zależność zgłaszanej pracy od wcześniejszej publikacji własnego autorstwa należy starannie opisać w odpowiednim przypisie. Należy podać wszystkich autorów proponowanego artykułu wraz z ich afiliacjami – „autorem” w tradycyjnym rozumieniu jest osoba, która w znacznym stopniu wpływa na pomysł, strukturę, założenie, powstawanie i proces pisania artykułu i bierze odpowiedzialność za jego treść (w całości lub za konkretną część).
Jeżeli zgłoszony artykuł ma więcej niż jednego autora, prosimy o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, która m.in. podpisze licencję na publikację, będzie odpowiadać na pytania dotyczące artykułu, prowadzić komunikację z redakcją, a także wprowadzać poprawki do artykułu i dokona korekty autorskiej.
Podziękowania dla osób, które nie są autorami tekstu, ale w ważny sposób przyczyniły się do jego powstania, można umieścić w pierwszym nienumerowanym przypisie.


Konflikt interesów

Autorzy i recenzenci powinni poinformować redakcję o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na proces recenzyjny lub wydawniczy.
W procesie oceny zgłaszanych propozycji dokładamy starań, żeby nie dopuścić do powstania konfliktu interesów, wybierając recenzenta z innego ośrodka akademickiego niż autor oraz zapewniając w pełni anonimową recenzję (recenzent nie zna tożsamości autora, autor nie zna tożsamości recenzenta).
Ewentualna informacja o źródłach finansowania powinna być podana w pierwszym nienumerowanym przypisie.


Dostęp

Poczynając od 2021 roku artykuły zamieszczane w „Meandrze” są ogólnodostępne na warunkach licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).

Zachęcamy autorów do umieszczania artykułów w otwartych repozytoriach, pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej – https://journals.pan.pl/meander).

Artykuły publikowane przed 2021 rokiem nie są udostępniane na warunkach licencji Creative Commons. Niemniej dostęp do nich jest bezpłatny i nieograniczony. W celu otrzymania zgody na wykorzystanie artykułów z „Meandra” prosimy o kontakt z redakcją pod adresem meander@inbox.com.


Własność intelektualna

Naszą szczególną troskę budzi rzetelność naukowa zamieszczanych prac i uszanowanie norm wypracowanych w wielowiekowej historii badań nad starożytnością. Usilnie zalecamy autorom dochowanie najwyższej staranności w cytowaniu i przytaczaniu cudzych prac oraz poglądów; zasięg tak dosłownych cytatów (umieszczanych w cudzysłowie), jak i omówień cudzych prac (wyraźnie wprowadzonych przez wyrażenia takie jak „Według X-a...”, „Jak pisze Y...”) musi być rzetelnie zaznaczony, a w każdym przypadku musi się pojawić przypis z dokładnym adresem bibliograficznym przywoływanej pracy. Poza wyjątkowymi, należycie zaznaczonymi przypadkami niedopuszczalne jest cytowanie „z drugiej ręki”; generalnie zakłada się, że autor bezpośrednio zapoznał się z wszystkimi przywoływanymi w swojej pracy publikacjami. Wszystkie źródła, z których korzystał autor, muszą być podane w przypisach i bibliografii. Redakcja nie toleruje plagiatów.


Uchybienia standardom naukowym i etycznym

Redakcja przywiązuje szczególną wagę do niedopuszczania do publikacji prac skażonych nieetycznymi praktykami. Odpowiedzialnością redaktorów jest skrupulatne sprawdzanie przypadków potencjalnego plagiatu lub manipulacji cytatami. Wykrycie takich praktyk – w szczególności dopuszczenie się plagiatu – będzie skutkowało dyskwalifikacją tekstu i żądaniem złożenia wyjaśnień przez autora. Artykuły, co do których dopiero po ich publikacji okaże się, że powstały przy użyciu nieetycznych praktyk mogą zostać usunięte ze strony internetowej czasopisma.

Redakcja traktuje poważnie wszystkie otrzymane wskazania uchybień standardom naukowym i etycznym, jakiejkolwiek skali, niezależnie od tego, czy wyjdą na jaw przed czy po publikacji artykułu. Reakcja na ewentualne uchybienia standardom naukowym i etycznym będzie zależała od ich skali; każdy taki przypadek będzie rozpatrywany jednostkowo. Autorzy, co do których istnieje podejrzenie, że dopuścili się uchybień standardom naukowym proszeni są o wytłumaczenie i zawsze mają okazję odpowiedzieć na zarzuty.

Jako że „Meander” publikuje artykuły dotyczące kultury antyku, redakcja nie przewiduje w praktyce wydawniczej zaistnienia innych problemów natury etycznej, np. dotyczących badań na ludziach lub zwierzętach.


Skargi i odwołania

Redakcja „Meandra” dokłada wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje konfliktowe rozwiązane zostały bez szkody dla żadnej ze stron. Skargi i odwołania powinny być w pierwszej kolejności kierowane do redakcji ( meander@inbox.com) lub bezpośrednio do redaktora naczelnego ( jan.kwapisz@uw.edu.pl). Jeżeli skarga dotyczy redaktora naczelnego, należy skierować ją do przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

W przypadku skarg dotyczących zachowania recenzenta lub procesu recenzyjnego, redakcja może podjąć decyzję o wysłaniu tekstu do dodatkowej recenzji. Redakcję reprezentuje redaktor naczelny, powoływany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN i odpowiadający przed nim w zgodzie z regulaminem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej.


Dyskusje i poprawki po publikacji

Redakcja „Meandra” zaprasza do brania udziału w dyskusji dotyczącej artykułów publikowanych w czasopiśmie w formie listów do redakcji.

Redakcja umożliwia na łamach pisma wskazywanie i korygowanie usterek w ramach sprostowania oraz debatę zgodnie z polskim prawem prasowym (Dz.U. 2018 poz. 1914, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001914).


Procedura recenzowania

Proces recenzji

Wszystkie propozycje publikacji naukowych zgłaszane do druku w „Meandrze” podlegają procesowi recenzji wedle następujących zasad:

1. Redakcja podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do recenzji lub odrzuceniu go bez wszczęcia procesu recenzyjnego (tzw. desk rejection). Oczekujemy, że proponowane artykuły będą przygotowane w zgodzie ze wskazówkami dla autorów zamieszczonymi na tej stronie internetowej oraz na trzeciej stronie okładki w każdym numerze „Meandra”. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować odesłaniem propozycji do poprawienia na najwcześniejszym etapie.

2. Każda praca zakwalifikowana do etapu recenzji zostaje wysłana do niezależnego recenzenta spoza ośrodka, z którym związany jest autor artykułu. Recenzentami są eksperci w swoich dziedzinach wybierani w zgodzie z tematyką przedkładanego tekstu. Redakcja informuje autora o posłaniu artykułu do recenzji zewnętrznej.

3. Proces recenzji jest anonimowy, recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind review).

4. Recenzent rekomenduje tekst do przyjęcia, sugeruje dokonanie poprawek lub opowiada się za odrzuceniem recenzowanego artykułu.

5. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku, odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzuceniu artykułu. Redakcja umożliwia autorowi zapoznanie się z recenzją i przekazuje jasny komunikat o decyzji dotyczącej losów zaproponowanego tekstu, w razie potrzeby przekazując sugestie poprawek. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli konieczne jest dokonanie znacznych zmian, redakcja może ponownie skierować artykuł do recenzji – do drugiego recenzenta – po naniesieniu przez autora poprawek.

6. W przypadku nieotrzymania informacji o wyniku procesu recenzyjnego po upływie trzech miesięcy od uzyskania informacji o wysłaniu artykułu do recenzji – lecz nie wcześniej – zaleca się kontakt z redakcją.

7. Otrzymanie informacji o przyjęciu tekstu do druku nie oznacza, że zostanie on opublikowany w niezmienionej formie, ponieważ wszystkie materiały podlegają gruntownemu opracowaniu redakcyjnemu (w porozumieniu z autorem).

8. Materiały niemające charakteru naukowego – na przykład recenzje, wspomnienia, wywiady, sprawozdania, utwory literackie – z zasady nie podlegają ocenie zewnętrznych recenzentów, choć mogą zostać do nich skierowane.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji