Humanities and Social Sciences

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Content

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny | 2016 | No 2

Instructions for authors

 1. „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" to czasopismo naukowe, kwartalnik.
 2. Redakcja przyjmuje teksty do działów: „Artykuły", „Informacje", „Recenzje".
 3. Teksty (wydruk + wersja elektroniczna) prosimy przesyłać na adres:
  • Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34, 31-010 Kraków.
 4. Plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc
  • Czcionka 12 punktów Times New Roman
  • Interlinia 1,5 wiersza
  • Lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm
 5. Dopuszczamy obie przyjęte powszechnie formy sporządzania przypisów:
  • w tekście bądź na dole strony.
  • Przypisy w tekście winny przyjmować formę: (Nowak 2005: 60). W tym przypadku
  • na końcu tekstu powinna zostać umieszczona bibliografia pozwalająca jednoznacznie
  • zidentyfikować przywoływaną publikację.
  • Przypisy na dole strony winny przybierać formę:
  • W. Roszkowski, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce
  • 1918- 1939, Warszawa 1986, s. 11.
  • R. Radzik, Ewolucja narodowa społeczności Kresów Wschodnich,
  • „Kultura i Społeczeństwo" 1991, nr 2, s. 69-71.
  • S. Siekierski, Dwór ziemiański we wspomnieniach współczesnych [w:] Dworki, pejzaże,
  • konie, redaktor K. Stępnik, Lublin 2002, s. 24-28.
 6. Wraz z tekstem artykułu autor winien przesłać jego streszczenie
  • (o objętości 750-1500 znaków) oraz słowa kluczowe (3-7) związane z jego treścią.
 7. Autorzy proszeni są również o podanie adresu do korespondencji tradycyjnej oraz adresu mail-owego oraz miejsca pracy, określającego naukową afiliację.
 8. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
 9. Po otrzymaniu tekstu redakcja potwierdza jego odbiór.
 10. Teksty złożone do druku są recenzowane. Po uzyskaniu recenzji redakcja zawiadamia autora, czy jego tekst został przyjęty do druku.
 11. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w wersji papierowej i elektronicznej.

This page uses 'cookies'. Learn more