Details

Title

“Slovenian/Carinthian/Jaun Valley dialect” numerals found in a Latin manuscript dated to the third quarter of 12th century (Heiligenkreuz, Cod. 250)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Lewaszkiewicz, Tadeusz : Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ; Wydra, Wiesław : Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Authors

Keywords

Slovenian language ; Slovenian numerals ; Slavic and Slavonic nasal vowels

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

69-86

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Aitzetmüller R., 1978, Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft, Freiburg i Br.
Bezlaj F., Snoj M., Furlan M., Klemenčič S., 1976–2007, Etimološki slovar slovenskega jezika, t. 1–5, Ljubljana.
Brajerski T., 1973, Język staro‑cerkiewno‑słowiański, Lublin.
Cappelli A., 1901, Lexicon abbreviaturarum, Leipzig.
Duma J., 1991, The development of the vowels *ǫ, *ę in the South‑Eastern Slavic dialects, [w:] Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages, red. I. Sawicka, A. Holvoet, Warszawa, s. 63–112.
Gsell B., 1891, Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Heiligenkreuz, [w:] Die Handschriften‑Verzeichnisse der Cistercienser‑Stifte I (Xenia Bernardina II,1), Wien.
Gieysztor A., 1973, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa.
Kaska K., 2014, Untersuchungen zum mittelalterlichen Buch‑und Bibliothekswesen im Zisterzienserstift Heiligenkreuz, Wien (zob. https://www.academia.edu/10028471/Untersuchungen_zum_mittelalterlichen_Buch-_und_Bibliothekswesen_im_Zisterzien-serstift_Heiligenkreuz (dostęp: 15.08.21).
Klemensiewicz Z., Lehr‑Spławiński Z., Urbańczyk S., 1965, Gramatyka histo-ryczna języka polskiego, Warszawa.
Koneski = Конески Б., 1967, Историjа на македонскиот jазик, Скопjе. Kortland F., 1975, Jers and Nazal Vowels in the Freising Fragments, “Slavistična revija”, 3–4, s. 402–412.
Kos J., Jakopin F., Faganel J. (red.), 1996, Zbornik Brižinski spomeniki, Ljubljana.
Kuraszkiewicz W., 1930, Połabskie samogłoski nosowe, „Slavia Occidentalis”, rocz. 9, s. 316–343.
Lackner F., Haidinger A., 1891 [w:] manuscripta.at Mittelalterliche Handschriften in Österreich https://manuscripta.at/hs_detail.php?ID=30416 (dostęp: 15.08.21).
Lehr‑Spławiński T., 1929, Gramatyka połabska, Lwów. Mikhailov N., 1998, Früslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550), Amsterdam.
Mirčev 1978 = Мирчев К., Историческа граматика на българския език, София.
Moszyński L., 1982, Zabytki fryzyńskie, [w:] Słownik starożytności słowiańskich.
Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, pod red. G. Labudy, Z. Stiebera, t. 7: Y–Ż i Suplementy, s. 24.
Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa. Nahtigal R., 1961, Die slavischen Sprachen. Abriß der vergleichenden Grammatik, Wiesbaden.
OLA = Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико‑грамматическая. Вып. 2а: Рефлексы *ę, ред. В.В. Иванов, Москва 1990; Вып. 2б: Рефлексы *ǫ, red. J. Basara, Wrocław 1990.
SEJPSław = Sławski F., 1952–1956, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1: A–J, Kraków. Sławski F., 1962, Zarys dialektologii południowosłowiańskiej (z wyborem tekstów gwarowych), Warszawa.
Stieber Z., 1989, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa. SWO 1995 = Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa.
Todorović B., 2011, Język słoweński, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, pod red. B. Oczkowej, E. Szczepańskiej, przy współpracy T. Kwoki, Kraków, s. 325–352.
van Wijk N., 1931, Geschichte der altkirchenslavischen Sprache. Erster Band: Laut‑ und Formenlehre, Berlin und Leipzig.

Date

2021.12.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138340
×