Details

Title

Dilemmas in the editing of historical sources: factors influencing translation using the example of texts from the turn of the 18th and 19th centuries

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Balogh, Michał : Uniwersytet Warszawski ; Balogh, Michał : Université Panthéon-Sorbonne, Paris

Authors

Keywords

editing ; historical sources ; translation ; partitions of Poland

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

578-592

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

ARCHIVE COLLECTIONS

- Archiwum Główne Akt Dawnych [AGAD]
- Archiwum Ghigiottiego [AG]
- Archiwum Publiczne Potockich [APP]
- Korespondencja Stanisława Augusta [KSA]
- Nuncjatura Stolicy Apostolskiej [NSA]
- Zbiór Popielów [ZP]


PRIMARY SOURCES

ASKENAZY SZ. (1918–1919): Napoleon a Polska, vol. 1–3, Kraków-Warszawa.
BAJER J. (2020) (ed.): Correspondance du roi Stanislas-Auguste et de Luigi Malabaila di Canale (1765–1773), Warszawa.
CHODŹKO L. (1829): Histoire des Légions polonaises en Italie, sous le commandement du général Dombrowski, Paris.
CZARTORYSKI A.J. (1887): Mémoires de Adam Czartoryski et correspondance avec l’Empereur Alexandre I. Preface de Charles de Mazade, vol. I–II, Paris.
ID. (1888): Memoirs of Prince Adam Czartoryski: And His Correspondence with Alexander I. With documents relative to the prince's negotiations with Pitt, Fox, and Brougham, and an account of his conversations with Lord Palmerston and other English statesmen in London in 1832, A. GIELGUD (ed.), vol. I–II, London.
ID. (1912–1913): Miemuary kniazia Adama Czartoriżskowo i jewo pieriepiska s impieratorom Aleksandrom I, Pieriewod s francuzskogo A. Dmitriewoj. Riedakcja i wstupitielnaja statia A. KIZWALTER (ed.), vol. I–II, Moskwa.
ID. (1904–1905): Pamiętniki księcia Adama Czartoryskiego, L. GADON, K. DE MAZADE (eds.), t. I– II, Kraków.
ID. (1986): Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809, J. SKOWRONEK (ed.), Warszawa.
DANILCZYK A., KORDEL J., ANIPIARKOU V., ŁUCZAK S. (2019) (eds.): Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772–1794, Warszawa.
DEMBIŃSKI B. (1902) (ed.): Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski, Lwów.
DĘBOWSKI M. (2013) (ed.): Pamiętniki króla Stanisława Augusta: antologia, Warszawa.
DUKWICZ D., ZIELIŃSKA E. (2017) (eds.): Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), Warszawa.
HANDELSMAN M. (1914) (ed.): Instrukcye i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807– 1813, vol. 1–2, Kraków.
JOBERT A. (1979): Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków.
JUSUPOVIĆ M., DANILCZYK A. (2016) (eds.), Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Wiedeń, vol. I (1788–1790), vol. II (1791–1792), Warszawa.
KALINKA W. (1868) (ed.): Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historyi drugiego i trzeciego podziału, Poznań.
KOCÓJ H. (2007) (ed.): Austria wobec Konstytucji 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo, Kraków.
ID. (2006) (ed.): Berlin wobec Konstytucji 3 maja, Kraków. ID. (2009) (ed.): Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja, Kraków.
ID. (2016) (ed.): Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego, Kraków.
KOSIŃSKI W. (1877) (ed.): Amilkar Kosiński we Włoszech 1795–1803 r. Zbiór materyałów do historyi Legionów Polskich we Włoszech, Poznań.
KOSTKIEWICZOWA T. (2015): Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte, Warszawa.
KOZŁOWSKI W.M. (1899) (ed): Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki, Lwów.
KUKIEL M. (1912): Próby powstańcze po trzecim rozbiorze, Kraków-Warszawa.
LEGRAND É. (1872) (ed.): Lettres de Constantin Stamaty a Panagiotis Kodrikas sur la Révolition Française. Janvier 1793, Paris.
LUTOSTAŃSKI K. (1918) (ed.): Les partages de la Pologne et la lutte pour l’indépendance, vol. 1–2, Lausanne.
MOŚCICKI H. (1947) (ed.): Pisma Tadeusza Kościuszki, Warszawa.
OGIŃSKI M. (1826–1827): Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu'a la fin de 1815, vol. 1–4, CHODŹKO L. (ed.) Paris-Gèneve.
PACHOŃSKI J. (1969): Legiony Polskie. Prawda i legenda, 1794–1807, vol. 1, Warszawa.
POSTÉN L. (1989) (ed.): Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie, Warszawa.
REYCHMAN J. (1956): Z nieznanej korespondencji Descorchesa i La Roche’a z 1794/95, „Przegląd Historyczny”, 1/47: 161–165.
ROGALSKI A. (2015) (ed.): Listy Napoleona i Józefiny, Poznań.
SIEVERS J.J. (1992), Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, GROCHULSKA B., UGNIEWSKI P. (eds.), Warszawa. STANISLAS AUGUSTE (2012): Mémoires, GRZESKOWIAK-KRWAWICZ A., TRIAIRE D. (eds.), Paris.
SKAŁKOWSKI A.M. (1908): O cześć imienia polskiego, Warszawa–Lwów. ID. (1912): O kokardę Legionów, Lwów. ID. (1948–1950) (ed.): Archiwum Wybickiego, vol. 1–2, Gdańsk.
THEINER A. (1864) (ed.): Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarium, vol. 4, Romae.
ZIELIŃSKA E., DANILCZYK A. (2013–2017) (eds.): Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780, 1781, 1782), ed., Warszawa [3 volumes].
ZIELIŃSKA Z. (2015) (ed.): Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764–1796), Kraków. Listy znakomitych Polaków wyjaśniające historyą Legionów Polskich (1831), Kraków.


METHODICAL TEXTS

DYMMEL P. (1995), Edytorstwo historyczne - stan i potrzeby, in: STASZEWSKI J. (red.), Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, vol. 1, part 2, Gdańsk-Toruń.
ID. (2000), Zagadnienia edytorskie źródeł do historii kościoła w Polsce: przewodnik bibliograficzny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 73: 33–143.
HANDELSMAN M. (2010): Historyka, Warszawa.
KOŁODZIEJCZYK D. (2013): Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Warszawa.
KONOPCZYŃSKI W. (1919): Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski, (okres od 1648 do 1795) in: „Nauka Polska”, vol. 2.
ID. (2015): Historyka, Warszawa.
LEPSZY K. (1953): Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław.
PERŁAKOWSKI A. (2015) (ed.): Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy, Kraków.
ID. (2018) (ed.): Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel, Kraków.
ID. (2011) (ed.): Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI–XVIII w.), Kraków.
TANDECKI J., KOPIŃSKI K. (2014), Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa.
ZIELIŃSKA Z. (2011), Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II – problemy edytorskie, „Wiek Oświecenia” 27: 11–25.

Date

2022.01.25

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139561

Aims and scope

„Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym obiegu naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej anglistyki, germanistyki, romanistyki oraz italianistyki.

Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.

„Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Forma papierowa i elektroniczna ukazuje się w tym samym czasie. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.

W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w językach kongresowych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.

Zadaniem "Kwartalnika Neofilologicznego" jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych i glottodydaktycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×