Nauki Humanistyczne i Społeczne

Meander

Zawartość

Meander | Vol. 76 (2021)

Abstrakt

Po piętnastu latach z funkcji redaktora naczelnego „Meandra” ustąpił Mikołaj Szymański. Jest to zamknięcie pewnego etapu w dziejach naszego pisma, bo kwalifikacje redaktorskie Mikołaja Szymańskiego, jego erudycja, wyczucie języka i umiejętność podejmowania najlepszych decyzji są niezrównane. Ścieżka przed „Meandrem” jest jednak jasno wytyczona, możemy tylko się starać z niej nie zbaczać oraz iść pewnym krokiem – prosząc, jak dotąd, o wsparcie i zaufanie wszystkich badaczy starożytności i jej wielbicieli: naszych Czytelników. Zamieszczone tu listy władz Wydziału I Polskiej Akademii Nauk i będącego częścią tego wydziału Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej – wydawcy „Meandra” – oraz pieśni autorstwa zaprzyjaźnionych autorek są pomyślane jako wirtualny odpowiednik uroczystości dziękczynnej dla znakomitego redaktora, która nie mogła dojść do skutku w normalnej formie ze względu na pandemię COVID‑19. Mamy tu więc i część oficjalną, i mniej oficjalne convivium, bez którego Mikołaja Szymańskiego czcić się nie godzi. Radosna nuta jest na miejscu, bo wokół tej niezwykłej osoby po prostu nie ma miejsca na inne uczucia, nawet przy okazji pożegnania. Zresztą słowo „pożegnanie” wydaje się jakoś przesadzone i niestosowne: cieszymy się, że Mikołaj Szymański jest z nami i zawsze możemy na niego liczyć. I co tu kryć – nieraz z tego będziemy korzystać.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Buko
Kazimierz Ilski
Jerzy Danielewicz
ORCID: ORCID
Krystyna Bartol
Anna Maciejewska
Dorota Sutkowska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Commemoratio nuper mortui Silvestri Dworacki (1937–2020), professoris Universitatis Posnaniensis, litterarum Graecarum scrutatoris illustris praecipue comoediae Graecae studiis excellentis.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Elżbieta Wesołowska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Quibusdam eventibus relatis commemoratur Iosephus Macjon, qui in Universitate Lodziensi doctor litterarum Graecarum et Latinarum fuit utriusque linguae peritus.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Sowa
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Investigantur loci e poetis Graecis ante Alexandrum florentibus sumpti, quibus inventores rerum ac artium ostenduntur.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Stuligrosz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Proverbia Aesopo attributa (secundum editionem a Perry factam) hic a Michaele Wojciechowski Polonice vertuntur introductione atque annotationibus additis. Quae proverbia non multum discrepant ab Aesopi fabulis, nonnulla autem vere ab Aesopo scripta esse potuerunt. Quae tamen quantaeque, pro certo comperiri non potest.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Wojciechowski
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Consideratur Platonis librorum De legibus versio Armena, aetate, quae philograeca dicitur, facta (VI–VIII saec.). Cum auctor imprimis scrutetur, quibus singulis verbis oratio Platonis versa sit, tamen alia quoque inquiruntur, sicut quo stilo interpres usus sit in textu Armeno componendo. Variis modis locutiones linguae Graecae proprias vertendi accurate perspectis etiam aetas, qua illa versio Armena exorta sit, potest disputari. Ten
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Roberto Peressin

Abstrakt

ARGUMENTUM

Accuratius hic quam antea disceptatur de aetate, qua libri De lingua Latina a Varrone scripti ac producti sint. Demonstratur Varronem opus suum in lucem edidisse desinente anno 45 aut ineunte 44 a.C.n., cum fasti a Caesare emendarentur. Praetera docet auctor teste Censorino (De die nat. 22, 9–13) Varronem ea, quae ibi de mensium nominibus disseruisset, in posteriore quodam scripto correxisse.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bartosz Jan Kołoczek
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Ultima ode primi libri carminum Horatianorum ab Anna Maciejewska Polonice versa.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Maciejewska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Aeneae Silvii Piccolominei (postea Pii II) epistula ad Procopium de Rabenstein, in qua somnium de Fortunae regno narratur, ab Evelina Drzewiecka hic primum Polonice vertitur.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewelina Drzewiecka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Disseritur hic de Constantino V, iconoclasmi fautore notissimo, et de morbo leprae, quo dicebatur oppressus. Auctor complura testimonia complectens quosdam locos e medicis antiquis, scriptoribus rerum gestarum Byzantinarum nec non testimoniis controversiae iconoclasmi sumptos varie ac mire internecti monstrat.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Samuel Tchorek-Bentall

Abstrakt

ARGUMENTUM

Cleopatra apparet in aliquot pelliculis ab arte cinematographica inventa usque ad annum 1954 editis. Mutantem in eis reginae Aegypti imaginem congruere monstratur opinionibus, quae tunc de feminis decenter se gerendis fovebantur, vestitum autem actricum sequi ornatum muliebrem illorum temporum.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Monika Maciejewska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Imprimuntur hic et illustrantur epistulae in bibliotheca Catholicae Universitatis Lublinensis nuper repertae, quae a Thaddaeo Zieliński ad professorem philologiae classicae Miecislaum Popławski missae sunt.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Jońca

Abstrakt

ARGUMENTUM

Auctor describit pugillares patris sui nuper a se domi repertos, quibus usus est anno 1938/1939, cum in ludo Bydgostiano Latine disceret.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Appel
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri Vladimiri Lengauer de Dionyso et cultu Dionysiaco apud antiquos.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Filip Doroszewski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura libri Xenodoci Malinowski de variis rebus, quae inter Polonos et Graecos intercedebant.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Kordos

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura carminum Matthiae Casimiri Sarbievii ab Adalberto Ryczek Polonice versorum, quae in libro, qui Signa siderum inscribitur, continentur.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Heintze

Abstrakt

ARGUMENTUM

Auctor narrat, quibus viris doctis olim usus sit regiones mundi communismo infectas incolentibus. Tales amicitiae in mundo diviso rempublicam litterarum recreabant.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Oswyn Murray

Abstrakt

ARGUMENTUM

Eva Wipszycka, professor Universitatis Varsoviensis, praecipue rerum gestarum Ecclesiae in Aegypto studiosa, narrat in colloquio cum Andrea Gillmeister et Hadriano Szopa habito de sua vita ac studiis.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Wipszycka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Benedictus Bravo, Universitatis Varsoviensis professor de rebus a Graecis gestis scrutandis optime meritus, cum Andrea Gillmeister et Hadriano Szopa de vita sua ac studiis loquitur.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Benedetto Bravo
Andrzej Gillmeister
Adrian Szopa
ORCID: ORCID

Abstrakt

ARGUMENTUM

Haec narratiuncula est parodia loci ex Athenaei Deipnosophistis, ubi brevissime describitur ratio obscuri piscis coquendi, qui taenia vocatur.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Blanka Maruszewska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Horatianus Sermo I 9, qui incipitur verbis: „Ibam forte Via Sacra”, a Luca Libowski in linguam Polonicam libere versus.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

ARGUMENTUM

Parodia Horatiani Sermonis I 9 oratione soluta scripta, in qua auctor ipsi Horatio in viis Lutetiae obviam venit atque cum eo de eius carminibus sermocinatur.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy R. Kaczyński (przeł. z j. francuskiego)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Illustre Fragmentum tragoediae Graecae a Ioanne Kwapisz et Catharina Pietruczuk Polonice versum in honorem profestricis Margaritae Borowska.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Kwapisz (przeł. z j. angielskiego)
Katarzyna Pietruczuk (przeł. z j. angielskiego)

Abstrakt

ARGUMENTUM

Soph. fr. 965 Radt in honorem profestricis Margaritae Borowska iocose completur. Alluditur hic ad eius egregiam navium veliferarum scientiam.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mikołaj Szymański (przeł. z j. greckiego)

Instrukcja dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail. Przyjmiemy jednak materiały w każdej formie. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym. Proces recenzji jest opisany szczegółowo na stronie https://journals.pan.pl/meander/. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).


2. Tekst główny powinien być pisany czcionką Times New Roman, wielkość 12 pkt z interlinią 1,5. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie wewnątrz tekstu zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Prosimy o dołączenie zwięzłych streszczeń i słów kluczowych po polsku oraz angielsku. Dołączenie streszczenia po łacinie mile widziane.


3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Odnośniki do już zacytowanych wcześniej publikacji powinny mieć następującą postać: Campbell, op. cit., s. 42. Zamiast „op. cit.” należy podać skrócony tytuł, jeśli pojawiły się wcześniej odnośniki do więcej niż jednej pracy tego samego autora. Na końcu artykułu należy dołączyć bibliografię, wyliczającą wszystkie prace przywołane w przypisach.


4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Dodatkowe informacje

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Zasady etyki publikacyjnej


Zasady etyki

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma „Meander” są zgodne z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE) ( https://publicationethics.org/core-practices).
„Meander” nie pobiera żadnych opłat od autorów.


Autorstwo

Publikujemy wyłącznie oryginalne, niedrukowane wcześniej artykuły, które nie są w trakcie oceny w innym czasopiśmie. Ewentualną zależność zgłaszanej pracy od wcześniejszej publikacji własnego autorstwa należy starannie opisać w odpowiednim przypisie. Należy podać wszystkich autorów proponowanego artykułu wraz z ich afiliacjami – „autorem” w tradycyjnym rozumieniu jest osoba, która w znacznym stopniu wpływa na pomysł, strukturę, założenie, powstawanie i proces pisania artykułu i bierze odpowiedzialność za jego treść (w całości lub za konkretną część).
Jeżeli zgłoszony artykuł ma więcej niż jednego autora, prosimy o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, która m.in. podpisze licencję na publikację, będzie odpowiadać na pytania dotyczące artykułu, prowadzić komunikację z redakcją, a także wprowadzać poprawki do artykułu i dokona korekty autorskiej.
Podziękowania dla osób, które nie są autorami tekstu, ale w ważny sposób przyczyniły się do jego powstania, można umieścić w pierwszym nienumerowanym przypisie.


Konflikt interesów

Autorzy i recenzenci powinni poinformować redakcję o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na proces recenzyjny lub wydawniczy.
W procesie oceny zgłaszanych propozycji dokładamy starań, żeby nie dopuścić do powstania konfliktu interesów, wybierając recenzenta z innego ośrodka akademickiego niż autor oraz zapewniając w pełni anonimową recenzję (recenzent nie zna tożsamości autora, autor nie zna tożsamości recenzenta).
Ewentualna informacja o źródłach finansowania powinna być podana w pierwszym nienumerowanym przypisie.


Dostęp

Poczynając od 2021 roku artykuły zamieszczane w „Meandrze” są ogólnodostępne na warunkach licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).

Zachęcamy autorów do umieszczania artykułów w otwartych repozytoriach, pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej – https://journals.pan.pl/meander).

Artykuły publikowane przed 2021 rokiem nie są udostępniane na warunkach licencji Creative Commons. Niemniej dostęp do nich jest bezpłatny i nieograniczony. W celu otrzymania zgody na wykorzystanie artykułów z „Meandra” prosimy o kontakt z redakcją pod adresem meander@inbox.com.


Własność intelektualna

Naszą szczególną troskę budzi rzetelność naukowa zamieszczanych prac i uszanowanie norm wypracowanych w wielowiekowej historii badań nad starożytnością. Usilnie zalecamy autorom dochowanie najwyższej staranności w cytowaniu i przytaczaniu cudzych prac oraz poglądów; zasięg tak dosłownych cytatów (umieszczanych w cudzysłowie), jak i omówień cudzych prac (wyraźnie wprowadzonych przez wyrażenia takie jak „Według X-a...”, „Jak pisze Y...”) musi być rzetelnie zaznaczony, a w każdym przypadku musi się pojawić przypis z dokładnym adresem bibliograficznym przywoływanej pracy. Poza wyjątkowymi, należycie zaznaczonymi przypadkami niedopuszczalne jest cytowanie „z drugiej ręki”; generalnie zakłada się, że autor bezpośrednio zapoznał się z wszystkimi przywoływanymi w swojej pracy publikacjami. Wszystkie źródła, z których korzystał autor, muszą być podane w przypisach i bibliografii. Redakcja nie toleruje plagiatów.


Uchybienia standardom naukowym i etycznym

Redakcja przywiązuje szczególną wagę do niedopuszczania do publikacji prac skażonych nieetycznymi praktykami. Odpowiedzialnością redaktorów jest skrupulatne sprawdzanie przypadków potencjalnego plagiatu lub manipulacji cytatami. Wykrycie takich praktyk – w szczególności dopuszczenie się plagiatu – będzie skutkowało dyskwalifikacją tekstu i żądaniem złożenia wyjaśnień przez autora. Artykuły, co do których dopiero po ich publikacji okaże się, że powstały przy użyciu nieetycznych praktyk mogą zostać usunięte ze strony internetowej czasopisma.

Redakcja traktuje poważnie wszystkie otrzymane wskazania uchybień standardom naukowym i etycznym, jakiejkolwiek skali, niezależnie od tego, czy wyjdą na jaw przed czy po publikacji artykułu. Reakcja na ewentualne uchybienia standardom naukowym i etycznym będzie zależała od ich skali; każdy taki przypadek będzie rozpatrywany jednostkowo. Autorzy, co do których istnieje podejrzenie, że dopuścili się uchybień standardom naukowym proszeni są o wytłumaczenie i zawsze mają okazję odpowiedzieć na zarzuty.

Jako że „Meander” publikuje artykuły dotyczące kultury antyku, redakcja nie przewiduje w praktyce wydawniczej zaistnienia innych problemów natury etycznej, np. dotyczących badań na ludziach lub zwierzętach.


Skargi i odwołania

Redakcja „Meandra” dokłada wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje konfliktowe rozwiązane zostały bez szkody dla żadnej ze stron. Skargi i odwołania powinny być w pierwszej kolejności kierowane do redakcji ( meander@inbox.com) lub bezpośrednio do redaktora naczelnego ( jan.kwapisz@uw.edu.pl). Jeżeli skarga dotyczy redaktora naczelnego, należy skierować ją do przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

W przypadku skarg dotyczących zachowania recenzenta lub procesu recenzyjnego, redakcja może podjąć decyzję o wysłaniu tekstu do dodatkowej recenzji. Redakcję reprezentuje redaktor naczelny, powoływany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN i odpowiadający przed nim w zgodzie z regulaminem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej.


Dyskusje i poprawki po publikacji

Redakcja „Meandra” zaprasza do brania udziału w dyskusji dotyczącej artykułów publikowanych w czasopiśmie w formie listów do redakcji.

Redakcja umożliwia na łamach pisma wskazywanie i korygowanie usterek w ramach sprostowania oraz debatę zgodnie z polskim prawem prasowym (Dz.U. 2018 poz. 1914, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001914).


Procedura recenzowania

Proces recenzji

Wszystkie propozycje publikacji naukowych zgłaszane do druku w „Meandrze” podlegają procesowi recenzji wedle następujących zasad:

1. Redakcja podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do recenzji lub odrzuceniu go bez wszczęcia procesu recenzyjnego (tzw. desk rejection). Oczekujemy, że proponowane artykuły będą przygotowane w zgodzie ze wskazówkami dla autorów zamieszczonymi na tej stronie internetowej oraz na trzeciej stronie okładki w każdym numerze „Meandra”. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować odesłaniem propozycji do poprawienia na najwcześniejszym etapie.

2. Każda praca zakwalifikowana do etapu recenzji zostaje wysłana do niezależnego recenzenta spoza ośrodka, z którym związany jest autor artykułu. Recenzentami są eksperci w swoich dziedzinach wybierani w zgodzie z tematyką przedkładanego tekstu. Redakcja informuje autora o posłaniu artykułu do recenzji zewnętrznej.

3. Proces recenzji jest anonimowy, recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind review).

4. Recenzent rekomenduje tekst do przyjęcia, sugeruje dokonanie poprawek lub opowiada się za odrzuceniem recenzowanego artykułu.

5. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku, odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek lub odrzuceniu artykułu. Redakcja umożliwia autorowi zapoznanie się z recenzją i przekazuje jasny komunikat o decyzji dotyczącej losów zaproponowanego tekstu, w razie potrzeby przekazując sugestie poprawek. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli konieczne jest dokonanie znacznych zmian, redakcja może ponownie skierować artykuł do recenzji – do drugiego recenzenta – po naniesieniu przez autora poprawek.

6. W przypadku nieotrzymania informacji o wyniku procesu recenzyjnego po upływie trzech miesięcy od uzyskania informacji o wysłaniu artykułu do recenzji – lecz nie wcześniej – zaleca się kontakt z redakcją.

7. Otrzymanie informacji o przyjęciu tekstu do druku nie oznacza, że zostanie on opublikowany w niezmienionej formie, ponieważ wszystkie materiały podlegają gruntownemu opracowaniu redakcyjnemu (w porozumieniu z autorem).

8. Materiały niemające charakteru naukowego – na przykład recenzje, wspomnienia, wywiady, sprawozdania, utwory literackie – z zasady nie podlegają ocenie zewnętrznych recenzentów, choć mogą zostać do nich skierowane.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji