Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2020 | t. 23 | No 3 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Popular science magazines published in Poland between 1758 and 1939 are an important resource for all kinds of research including interdisciplinary analysis as well testing new methodological approaches. They provide insights into the changing understanding of science and its social functions, the status of the scientist, models of popularization of science, the channels and forms of communications, techniques of construction of the popular science text enhanced with graphics and illustrations.

Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Wrona
Agnieszka Cieślikowa
Dorota Kamisińska
Ewa Wójcik
Renata M. Zając
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is a critical profile of Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie [Warsaw Bibliographical News], a learned journal with a mission to keep a systematic record of current Polish publications and provide bibliographic information about their contents, published in 1882–1886 Teodor Paprocki, a leading Warsaw bookseller. The article outlines the history of the journal; analyzes its structure, layout, contents, editorial techniques, and its functioning in the bookselling trade and the academic community; and, finally, assesses its role in the development of professional bibliography writing in Poland.

Go to article

Authors and Affiliations

Alicja Matczuk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article discusses the role of the illustrated women's magazine Bluszcz [Ivy] in shaping and stimulating its readers' social and political engagement throughout the interwar period, from its relaunch in 1921 until 1939. Addressed to educated, middle-class women, it strove to raise their awareness in the wake of the women's enfranchisement act of 1918 and inspire them to participate in public life, to energize the local community, and to organize and promote various forms of social work.

Go to article

Authors and Affiliations

Robert Kotowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is a profile of Ateneum Wileńskie, an annual published by the Society of the Friends of Science in Wilno in 1923–1939 with the financial support of the Ministry of Religious Affairs and Public Education. It featured articles on the history of the former Grand Duchy of Lithuania and played an important role in the popularization of research in the field of political history, law, culture, social and economic history and historical sources of Lithuania in the 16th–19th century. Ateneum Wileńskie was one of the leading academic periodicals in Poland, and most of the materials that were published by it have retained their value.

Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Sierżęga
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Hanna Krall is an acclaimed journalist and author, whose books were translated into multiple languages. However, relatively little critical attention has been given since her rise to world fame to her early work as a journalist. This article revisits this unjustly neglected part of her biography, when she made her name by reportages portraying the realities of life in Poland in the 1970s (the Edward Gierek's decade) and registering the tensions that led to the political earthquake of 1980 and culminated in the collapse of the communist system in 1989.

Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Kaliszewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article attempts to show the importance of newspaper advertisements as a factual source which offers valuable insights into past events. The study of advertisements helps the researcher to complement and verify what has been gleaned from the usual documents, and sometimes can even provide a corrective to conclusions reached by other means. In particular, the advertisements in Lwowskie Tygodniowe Wiadomości [Lwów Weekly News], published 1786–1788 show how much information about property from the monasteries of Galicia, dissolved by Emperor Joseph II in 1782–1788, can be found in the local press. It is a source which not only contains important clues about the history and the scale of the dissolution but also a wealth of minor details that it would be hard find anywhere else.

Go to article

Authors and Affiliations

Halina Rusińska-Giertych
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines three aborted publishing projects involving popular science magazines from the early 19th century, two of them in Cracow, one in Kalisz. Their history has been reconstructed thanks to the publishers' prospectuses found in collections of the Jagiellonian Library.

Go to article

Authors and Affiliations

Danuta Hombek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

While in the United States Polish newspapers and magazines began to spring up in the late 19th century, in Russia the Polish diaspora did not produce their own press until the early 20th century. This article surveys the contents of three periodicals and other publications produced by Polonia associations in Krasnodar, Zheleznovodsk and Stavropol in Southern Russia.

Go to article

Authors and Affiliations

Dariusz Kuźmina
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article contains a bibliometric analysis and a concise review of the achievements of Marian Gierula (1955–2020). In the period 1981–2019, the author published 164 original scientific publications, including 85 articles and monographs in Polish, English and German, 42 in Russian and 37 research reports and expertises.

Go to article

Authors and Affiliations

Władysław Marek Kolasa
ORCID: ORCID

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more