Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 4

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article examines the reception in Polish press of a series of articles published in The Pall Mall Gazette in 1885 exposing the widespread practice of child prostitution. The publication caused a huge scandal and led to changes in British criminal law and the rise of investigative journalism (dubbed 'New Journalism').
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Stępnik
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, PL 20-031 Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article examines the presentation of wars, uprisings, and life in the Polish army in children's magazines in the years immediately preceding World War II. The analysis, primarily focused on Poranek. Tygodnik dla starszych dzieci [ The Morning — A Weekly for Older Children] (1937–1939) looks into the contexts of the publication of that content.
Go to article

Authors and Affiliations

Marcin Zaborski
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, PL 03-815 Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is the first part of a longer article on the post-war Polish philatelic press. It contains an overview of this press segment in the context of the rising interest in philately in Poland and a review of the magazines published by the Central Management Board of the Polish Philatelic Association and the local branches of the PPA.
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Lubczyńska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents a profile of Gazetka Radiowa published in Warsaw in 1937–1938, addressed to the youngest users of the radio, then a rapidly expanding new medium. The profile covers key aspects of the magazine's printing process, sales and marketing as well as an analysis of its content in comparison with other periodicals of this kind. An estimated fifty titles were launched in Poland in the radio guide market segment after the first issue of Przegląd Radiotechniczny went to print in 1923. While providing information about radio programmes and technology, they led the way in the transition to a new age of public communication.
Go to article

Authors and Affiliations

Izabela Krasińska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more