Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 4

Abstrakt

Artykuł przedstawia recepcję w prasie polskiej skandalu ujawnionego przez „Pall Mall Gazette” w 1885 roku. Zdemaskowanie skali i zasięgu prostytucji dziecięcej doprowadziło do zmian w ustawodawstwie brytyjskim i zmian w prasie, czego efektem był rozwój „nowego dziennikarstwa”.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Stępnik
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, PL 20-031 Lublin

Abstrakt

Autor bada, w jaki sposób czasopisma kierowane do dzieci przed drugą wojną światową prezentowały informacje o wojnach, powstaniach i działaniach polskiej armii. Sprawdza, w jakich kontekstach mówiono wówczas o wojsku i żołnierzach. Analiza obejmuje czasopismo zatytułowane „Poranek. Tygodnik dla starszych dzieci”, ukazujące się w latach 1937–1939.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Zaborski
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, PL 03-815 Warszawa

Abstrakt

Pierwsza część artykułu poświęconego polskiej prasie filatelistycznej, ukazującej się od 1945 r., zawiera ogólną charakterystykę tego segmentu na tle rozwoju filatelistyki w Polsce. Ponadto omówiono tu czasopisma wydawane nakładem Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów oraz nakładem Okręgów PZF.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Lubczyńska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano ukazującą się w Warszawie w latach 1937–1938 „Gazetkę Radiową” adresowaną do najmłodszych użytkowników — nowego w tamtych czasach środka masowego przekazu — radia. Dokonano analizy formalno-wydawniczej oraz zawartości treściowej periodyku, zaprezentowano go na tle innych polskich czasopism radiowych dwudziestolecia międzywojennego. Szacuje się, że od 1923 r., kiedy to prasy drukarskie opuścił pierwszy polski periodyk radiowy pt. „Przegląd Radiotechniczny”, ukazywało się w Polsce przeszło 50 tytułów z tego segmentu prasowego. Na ich łamach zwracano uwagę na różne aspekty radiotechniki oraz radia jako powszechnego nadawcy.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Izabela Krasińska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Instrukcja dla autorów

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji