Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2023 | t. 26 | No 1

Abstrakt

W artykule omówiono obecność problematyki teatralnej na łamach „Gazety Żydowskiej”, wydawanej pod kontrolą władz okupacyjnych na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1940–1942. Uwaga jej publicystów koncentrowała się przede wszystkim na teatrach działających w warszawskim getcie, których aktywność prezentowana była z jednej strony jako świadectwo odrodzenia żydowskiej kultury, z drugiej zaś strony jako dowód rzekomej normalizacji sytuacji w dzielnicy i przejaw dopasowywania się jej mieszkańców do nowych warunków bytowych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Parnes
1
ORCID: ORCID
Agata Dąbrowska
2

  1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, ul. Bogucicka 3, PL 40-226 Katowice
  2. Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Narutowicza 59a, PL 90-131 Łódź

Abstrakt

Druga część artykułu obejmuje charakterystykę czasopism filatelistycznych tematycznych, wydawanych przez różne struktury PZF oraz czasopisma wydawane przez wydawców niezależnych od PZF. Omówiono także inicjatywy, których celem jest digitalizacja czasopism filatelistycznych i ich udostępnianie w Internecie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Lubczyńska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce

Abstrakt

Artykuł opisuje badania nad prasą lubuską, które zintensyfikowało po roku 2000 pojawienie się monografii A.K. Piaseckiego Lubuska czwarta władza. Próbę syntezy dziejów prasy lubuskiej (subregion gorzowski) podejmuje też Krzysztof Wasilewski. Instytucją koordynująca badania jest Biblioteka Cypriana Norwida (m.in. tom Oblicza prasy Ziem Zachodnich 1945–2012). Ważną rolę odgrywają „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, jak też monografie tytułów (Jolanty Chwastyk-Kowalczyk Pro Libris. Czasopismo Literacko-Kulturalne). Podjęto badania nad dziennikiem „Gazeta Nowa”.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Buck
1
ORCID: ORCID

  1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, PL 65-077 Zielona Góra

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został dyskurs, jaki miał miejsce w prasie polskiej okresu międzywojennego, na temat nowo powstałego parku w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina — Żelazowej Woli. Zrealizowana przez Franciszka Krzywdę-Polkowskiego koncepcja nowoczesnego parku wywołała szereg licznych wypowiedzi i komentarzy wielu ówczesnych przedstawicieli świata kultury. W wyniku kwerendy ustalono, iż zagadnienie to było podnoszone przede wszystkim na łamach periodyków literackich oraz informacyjnych (tygodników i dzienników). Zebrany materiał został poddany analizie, która pozwoliła autorowi skonstruować przestrzeń narracji, obejmującą zarówno zwolenników, jak i przeciwników koncepcji Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Ceglarek
1
ORCID: ORCID

  1. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina, Pałac Gnińskich PL 00-368 Warszawa

Abstrakt

Tematyka ekologiczna jest obecna współcześnie zarówno w książkach, jak i w czasopismach dla dzieci. W latach 2017–2021 „Kukbuk Dzieciaki”, jako pismo kształtujące postawę świadomego i wytrawnego odbiorcy kulinariów, a także promujące edukację i dobrą zabawę zamieszczało również materiały dotyczące proekologicznych zachowań. Artykuł ukazuje strategie wydawcy, który próbuje godzić komercyjny charakter pisma z misją popularyzowania ochrony planety i prawidłowych nawyków żywieniowych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bogumiła Staniów
1

  1. Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 9/13, PL 50-137 Wrocław

Instrukcja dla autorów

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji