Nauki Techniczne

Archives of Environmental Protection

Zawartość

Archives of Environmental Protection | 2009 | vol.35 | No 4

Abstrakt

Emisja pyłu ze źródeł energetycznych i przemysłowych powoduje wprowadzenie do powietrza wielu zanieczyszczeń. w tym związków pierwiastków śladowych zawartych w paliwach i surowcach. Znajdują się one w ziarnach pyłu respirabilnego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przedstawiono wyniki badań nad występowaniem wybranych pierwiastków śladowych we frakcjach PM1, PM2,5 i PM10 pyłu emitowanego z kotłów spalających węgiel i wyposażonych w urządzenia ochrony powietrza takie jak cyklon, elektrofiltr, instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową i metodą półsuchą. Badano też pyl emitowany z baterii koksowniczej (opalanie baterii) i z pieca obrotowego do wypalania cementu. Material badawczy został pobrany za pomocą impaktora kaskadowego umożliwiającego wydzielenie ze strumienia spalin odpylonych w elektrofiltrze frakcji pyłu o różnej wielkości ziarna. Do oznaczenia pierwiastków śladowych: Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb i Sc wykorzystano metodę atomowej emisyjnej spektrometrii o wzbudzeniu plazmowym (ICP-AES) po uprzedniej mineralizacji próbek metodą mikrofalową. Przedstawiono wyniki pomiarów i analiz określając zakresy występowania pierwiastków śladowych w emitowanym pyle i wskaźniki emisji w PM,,· Stwierdzono, że kotły energetyczne o du/ej mocy i piece do wypalania klinkieru w przemyśle cementowym wyposażone w urządzenia ochrony powietrza odpowiadające wymogom BAT nic wprowadzają do powietrza pyłu i pierwiastków śladowych związanych z pyłem w ilościach stanowiących zagrożenie. Nadal nadmierną emisję pyłu, w tym frakcji rcspirabilncj, wykazują komunalne obiekty energetyczne stosujące jedynie odpylacze mechaniczne (cyklony). Opalanie baterii koksowniczych nic stanowi zagrożenia ze względu na niewielki zasięg oddziaływania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Konieczyński
Katarzyna Stec

Abstrakt

Deposition of aerosols in the respiratory tracts depends on their size distribution. Investigation of such distribution has therefore great meaning lor appropriate assessment o frisk caused by hazardous pollutants that appear in environment both as a result of human activities like industry, emission from motor vehicles. municipal emission due to house furnaces and natural phenomena. The results or screening measurements or size distribution performed in several places located on highly populated areas in Upper Silesia, Poland arc described in this paper. The applied equipment makes it possible to cover the range from several nanometers up to 20 rim, practically all particles that belong to the rcspirable class. Obtained results prove that a lot of particles having a size of the order or submicrons are produced close lo high density tra Ilic roads. This concentration strongly changed in time.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krystian Skubacz

Abstrakt

Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (nitro-WWA) mogą powstawać podczas spalania paliwa w silnikach Diesla i w silnikach benzynowych oraz mogą powstawać podczas reakcji WWA z tlenkami azotu zachodzących w fazie gazowej. Związki te mogą być odpowiedzialne głównie za aktywność mutagenną pyłu zawieszonego w powietrzu. Stosując alternatywną do obecnych metodę oznaczania nitro-WWA w powietrzu, zbadano poziomy stężeń dla sumy WWA, nitro-WWA i dinitro-WWA w obszarze miejskim oraz pozamiejskim w trzech miastach Górnego Śląska w Polsce. Znaleziono zależność pomiędzy stężeniem WWA i nitro-WWA w obszarze miejskim i poza miejskim jak również zbadano rozprzestrzenienie się tych związków w zależności od odległości od drogi. Badania wykazały znaczący wpływ środków transportu drogowego na poziomy stężeń nitro-WWA w powietrzu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marzena Zaciera
Wojciech Mniszek
Jolanta Kurek

Abstrakt

Aerozole wewnątrz pomieszczeń generowane między innymi przez systemy klimatyzacyjne s,, szczególnie istotne w szkołach. Pomiary prowadzone w nowym. klimatyzowanym audytorium pokazały, że koncentracja aerozoli w bardzo dużym stopniu zależy od działania klimatyzacji i obecności studentów. Uzyskane wyniki pokazały, że w klimatyzowanej auli koncentracja aerozoli była około pięciokrotnie wyższa w porównaniu z sytuacją. gdy aula nic była klimatyzowana. Wynikać to może z faktu zwiększonej cyrkulacji powietrza i związanej z tym resuspcnsji cząstek aerozolowych osiadłych na powierzchniach wewnętrznych. Może to również wskazywać na nieefektywność działania systemu filtrującego powietrze. Obecność studentów w auli powodowała wzrost koncentracji grubych cząstek aerozolowych niezależnie od działania systemu klimatyzacyjnego. Dla zapewnienia pożądanej _jakości powietrza wewnętrznego wyniki monitoringu cząstek aerozolowych powinny być brane pod uwagę przy sterowaniu procesami klimatyzacji w tego typu pomieszczeniach.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bernard Połednik
Marzenna Dudzińska
Mariusz Skwarczyński

Abstrakt

Oznaczanie i modelowanie glinu w połączeniach z siarczanami w wodach powierzchniowych ł frakcjonowanie glinu w osadach dennych
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Frankowski
Anetta Zioła-Frankowska
Jerzy Siepak

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia aktualnych stężeń pozostałości agrochemicznych: herbicydów fcnoksyoctowych (4), herbicydów triazynowych (4) i insektycydów (7) oraz innych zanieczyszczeń w wodach zlewni rzeki Supraśli. Okres badawczy trwał dwa lata, od maja 2003 do kwietnia 2005 roku. Pozostałości pestycydów określano metodą chromatografii gazowej GC z detektorem ECD. Największe stężenia pestycydów fcnoksyoctowych wykryto w okresie wiosenno-jesiennym ( 120 ug/dm'). Najważniejszym jednak spostrzeżeniem jest fakt występowania w wodach powierzchniowych, często ujmowanych do picia, znacznych ilości środków ochrony roślin, które w świetle nowej ustawy o jakości wody przeznaczonej do picia, należy usuwać w procesach uzdatniania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Ignatowicz

Abstrakt

Badano zmiany parametrów fizykochemicznych oraz strukturę fitoplanktonu w wodzie dimiktycznego, podgórskiego zbiornika zaporowego (Zbiornik Dobczycki, południowa Polska), przez który we wrześniu przeszła lala powodziowa. Temperatura wody, pH oraz za\vartości tlenu rozpuszczonego i wodorowęglanów wykazywały znaczne zróżnicowanie w słupie wody w okresie lata. Fala wczbraniowa płynąca przez zbiornik we wrześniu zaburzyła letnią stratyfikacj~ wykształconą w pelagialu. Spowodowała ona rozcie1iczenic stężc1i soli (chlorków i siarczanów) oraz niewielki wzrost zawartości azotanów i fosforu ogólnego. Porównujc1c okres przed wezbraniem i krótko po przejściu fali powodziowej, w sklad,:ie fitoplanktonu stwic:rdzono zmiany w obrębie dominujących gatunków należących do sinic (Cyannbactcria).
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Szarek-Gwiazda
Grażyna Mazurkiewicz-Boroń
Elżbieta Wilk-Woźniak

Abstrakt

Badania nad poziomym rozmieszczeniem makrozoobentosu piaszczystego dna w okolicach Jastarni i Juraty prowadzone były jednorazowo latem 2004 roku. Wyznaczono 15 stanowisk w okolicach Juraty dzieląc stanowiska na cztery promienie oddalone od siebie o 100 m oraz 4 stanowiska w pobliżu portu w Jastarni. Bezkręgowce denne na tym obszarze reprezentowane były przez 18 gatunków i 3 grupy ponadgatunkowe, które w pobliżu Juraty osiągały zagęszczenie X = 1840 osobn. · nr' i masę mokrą X = 121,8 g,,,,;m·', a w okolicach Jastarni x = 638 osobn.im? i x = 376,6 g,,,,,,·m·'. Najczęściej spotykanymi gatunkami były Hediste diversicolor, Cerastoderma g!aucum i Hydrobia u/vae. Większą bioróżnorodnością wyznaczoną wskaźnikiem ShannonaWienera charakteryzowały się stanowiska najbardziej oddalone od brzegu w Juracie. Skład gatunkowy oraz struktura jakościowo-ilościowa fauny dennej w tej części Zatoki Puckiej świadczy o niezadowalającym stanie środowiska oraz niskiej wartości tych obszarów jako miejsca żerowania ryb.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krystian Obolewski
Anna Jarosiewicz

Abstrakt

Procesy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów są bardzo często prowadzone jako dwa oddzielne procesy technologiczne. Podejmując wysiłki zmierzające do zmiany tej praktyki trzeba pamiętać, że dotrzymanie standardów oczyszczania ścieków jest celem nadrzędnym a osady ściekowe są produktem ubocznym, który należy usunąć z oczyszczalni. Konsekwencje środowiskowe różnych sposobów postępowania z osadami ściekowymi są rzadko rozważane, z drugiej strony włączenie procesów przeróbki osadów w ciąg technologiczny oczyszczania ścieków może przynieść oszczędności i być przyjazne środowisku naturalnemu. W pracy, w oparciu o eksperymenty, sugeruje się możliwość ściślejszej integracji procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Celem badań było zminimalizowanie ilości osadów. poprawienie ich jakości oraz odzysk fosforu i poprawa efektów usuwania azotu. Pojawiająca się na powierzchni bioreaktorów piana może być eliminowana w procesach przcróbk i osadów.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Suschka
Eligiusz Kowalski

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem promieniowania mikrofalowego na proces oczyszczania ścieków w reaktorze z błoną biologiczną. Do reaktorów umieszczonych we wnętrzu komory mikrofalowej dostarczano promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2,45 GI-Iz. Jako źródło mikrofal wykorzystano pracujący ze stalą moc magnetron, natomiast sterowania ilością dostarczanego promieniowania odbywało si, poprzez zmienne czasy trwania następujących kolejno faz napromieniowania i oczyszczania. Badania przeprowadzono w trzech układach następujących cyklicznie faz: 7 s napromieniowanie 10 min oczyszczanie, 7 s napromieniowanie 5 min oczyszczanie oraz 25 s napromieniowanie I O min. oczyszczanie. W ten sposób dostarczanego do reaktora promieniowania, odpowiednio w ilości 1,2 W·s. 2,5 W· s oraz 4,3 W· s. Uzyskane wyniki badań wskazują, że promieniowanie mikrofalowe wpływa na proces biologicznego oczyszczania ścieków nie tylko w wyniku klasycznego ogrzewania. ale i poprzez swoje właściwości atcrrnicznc. Szczególnie w przypadku przemian prowadzących do usunięcia azotu obserwowane było istotne zwiększenie ich sprawności w wyniku oddziaływania mikrofal.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Zieliński
Mirosław Krzemieniewski

Abstrakt

Badano profilowe zróżnicowanie zawartości miedzi, cynku i niklu w leśnych glebach bielicoziemnych na Nizinie Poludniowopodlaskiej. Stwierdzono znaczne ich zróżnicowanie. Na zawartość i zróżnicowanie w profilu analizowanych metali ciężkich w badanych glebach największy wpływ miały: mało zasobna skala macierzysta oraz charakterystyczne dla tych gleb procesy glebotwórcze (głównie bielicowanie).
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Kalembasa
Marcin Becher
Krzysztof Pakuła

Instrukcja dla autorów

Archives of Environmental Protection
Instructions for Authors

Archives of Environmental Protection is a quarterly published jointly by the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Thanks to the cooperation with outstanding scientists from all over the world we are able to provide our readers with carefully selected, most interesting and most valuable texts, presenting the latest state of research in the field of engineering and environmental protection.

Scope
The Journal principally accepts for publication original research papers covering such topics as:
– Air quality, air pollution prevention and treatment;
– Wastewater treatment and utilization;
– Waste management;
– Hydrology and water quality, water treatment;
– Soil protection and remediation;
– Transformations and transport of organic/inorganic pollutants in the environment;
– Measurement techniques used in environmental engineering and monitoring;
– Other topics directly related to environmental engineering and environment protection.

The Journal accepts also authoritative and critical reviews of the current state of knowledge in the topic directly relating to the environment protection.

If unsure whether the article is within the scope of the Journal, please send an abstract via e-mail to: aep@ipispan.edu.pl

Preparation of the manuscript
The following are the requirements for manuscripts submitted for publication:
• The manuscript (with illustrations, tables, abstract and references) should not exceed 20 pages. In case the manuscript exceeds the required number of pages, we suggest contacting the Editor.
• The manuscript should be written in good English.
• The manuscript ought to be submitted in doc or docx format in three files:
– text.doc – file containing the entire text, without title, keywords, authors names and affiliations, and without tables and figures;
– figures.doc – file containing illustrations with legends;
– tables.doc – file containing tables with legends;
• The text should be prepared in A4 format, 2.5 cm margins, 1.5 spaced, preferably using Time New Roman font, 12 point. Thetext should be divided into sections and subsections according to general rules of manuscript editing. The proposed place of tables and figures insertion should be marked in the text.
• Legends in the figures should be concise and legible, using a proper font size so as to maintain their legibility after decreasing the font size. Please avoid using descriptions in figures, these should be used in legends or in the text of the article. Figures should be placed without the box. Legends should be placed under the figure and also without box.
• Tables should always be divided into columns. When there are many results presented in the table it should also be divided into lines.
• References should be cited in the text of an article by providing the name and publication year in brackets, e.g. (Nowak 2019). When a cited paper has two authors, both surnames connected with the word “and” should be provided, e.g. (Nowak and Kowalski 2019). When a cited paper has more than two author, surname of its first author, abbreviation ‘et al.’ and publication year should be provided, e.g. (Kowalski et al. 2019). When there are more than two publications cited in one place they should be divided with a coma, e.g. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Internet sources should be cited like other texts – providing the name and publication year in brackets.
• The Authors should avoid extensive citations. The number of literature references must not exceed 30 including a maximum of 6 own papers. Only in review articles the number of literature references can exceed 30.
• References should be listed at the end of the article ordered alphabetically by surname of the first author. References should be made according to the following rules:

1. Journal:
Surnames and initials. (publication year). Title of the article, Journal Name, volume, number, pages, DOI.
For example:

Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of the article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330

If the article has been assigned DOI, it should be provided and linked with the website on which it is made available.

2. Book:
Surnames and initials. (publication year). Title, Publisher, Place and publishing year.
For example:

Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Title of book, Work & Studies, Zabrze 2019.

3. Edited book:

Surnames and initials of text authors. (publishing year). Title of cited chapter, in: Title of the book, Surnames and
initials of editor(s). (Ed.)/(Eds.). Publisher, Place, pages.
For example:

Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Work & Studies, Zabrze, pp. 145–189.

4. Internet sources:
Surnames and initials or the name of the institution which published the text. (publication year). Title, (website address (accessed on)).
For example:

Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).

5. Patents:

Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009.
Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Materials published in language other than English:
Titles of cited materials should be translated into English. Information of the language the materials were published in should be provided at the end.
For example:

Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)

Not more than 30 references should be cited in the original research paper.


Submission of the manuscript
By submitting the manuscript Author(s) warrant(s) that the article has not been previously published and is not under consideration by another journal. Authors claim responsibility and liability for the submitted article.
The article is freely available and distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution and reproduction in any medium provided the article is properly cited, is not used for commercial purposes and no modification or adaptation are made.


© 2021. The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial, and no modifications or adaptations are made


The manuscripts should be submitted on-line using the Editorial System available at http://www.editorialsystem.com/aep. Authors are asked to propose at least 4 potential reviewers, including 2 from Poland, together with their e-mail addresses. The journal does not have article processing charges (APCs) nor article submission charges.

Review Process
All the submitted articles are assessed by the Editorial Board. If positively assessed by at least two editors, Editor in Chief, along with department editors selects two independent reviewers from recognized authorities in the discipline.
Review process usually lasts from 1 to 4 months.
Reviewers have access to PUBLONS platform which integrates into Bentus Editorial System and enables adding reviews to their personal profile.
After completion of the review process Authors are informed of the results and – if both reviews are positive – asked to correct the text according to reviewers’ comments. Next, the revised work is verified by the editorial staff for factual and editorial content.

Acceptance of the manuscript

The manuscript is accepted for publication on grounds of the opinions of independent reviewers and approval of Editorial Board. Authors are informed about the decision and also asked to pay processing charges and to send completed declaration of the transfer of copyright to the editorial office.

Proofreading and Author Correction
All articles published in the Archives of Environmental Protection go through professional proofreading process. If there are too many language errors that prevent understanding of the text, the article is sent back to Authors with a request to correct the indicated fragments or – in extreme cases – to re-translate the text.
After proofreading the manuscript is prepared for publishing. The final stage of the publishing process is Author correction. Authors receive a page proof copy of the article with a request to make final corrections.

Article publication charges
The publication fee of an article in the Journal is:
25 EUR/100 zł per page (black and white or in gray scale),
35 EUR/130 zł per page (color).

Payments in Polish zlotys
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

Payments in Euros
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Authors are kindly requested to inform the editorial office of making payment for the publication, as well as to send all necessary data for issuing an invoice.
 

Dodatkowe informacje

Abstracting & Indexing

Archives of Environmental Protection is covered by the following services:

AGRICOLA (National Agricultural Library)

AGRIS

Arianta

Baidu Scholar

BazTech

CABI (over 50 subsections)

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Engineering Village

FSTA - Food Science & Technology Abstracts

Genamics JournalSeek

GeoArchive

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Inspec

Japan Science and Technology Agency (JST)

J-Gate

Journal Citation Reports/Science Edition

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Microsoft Academic

Naviga (Softweco)

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons

ReadCube

Reaxys

SCOPUS

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

TEMA Technik und Management

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

Web of Science - Biological Abstracts

Web of Science - BIOSIS Previews

Web of Science - Science Citation Index Expanded

WorldCat (OCLC)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji