Details

Title

Jan Karłowicz rediscovered

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2021

Volume

No LXX

Affiliation

Sawaniewska‑Mochowa, Zofia : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Authors

Keywords

Jan Karłowicz ; 19th century ; unknown archival sources ; history of Polish dialectology ; history of Polish ethnolinguistics ; history of Polish folklore studies ; Lithuanian mythology resources ; lexicons/dictionaries

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

223-234

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Dźwigoł R., 2004, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne. Kraków.
Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
Karaś H., 2014, Z dziejów „Słownika wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia…” Jana Karłowicza. Rękopis a druk, „Prace Filologiczne”, t. 65, s. 187–204.
Kempiński A. M., 1993, Słownik mitologii ludów europejskich, Poznań.
Koniusz E., 2001, Polszczyzna z historycznej Litwy w „Słowniku gwar polskich” Jana Karłowicza, Kielce.
Mastianica‑Stankevič O., 2020, Mečislovas Davainis‑Silvestraitis i jo Dienoraštis, [w:] Davainis‑Silvestraitis M., Dienoraštis 1904–1912, parengė O. Mastianica-‑Stankevič, J. Venckienė, Vilnius, s. 11–82.
Mikulėnienė D., 2018, Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. I dalis: Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai, Vilnius.
Nitsch K., 1911/1958, [rec.] Recenzja „Słownika gwar polskich” J. Karłowicza, „Rocznik Slawistyczny”, rocz. 4 (1911), s. 199–243. [Przedruk w: K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, t. 4: Pisma dialektologiczne, Wrocław; Kraków 1958, s. 195–225].
Okoniowa J., 2003, Jan Karłowicz. W setną rocznicę śmierci, „Język Polski”, rocz. 83, z. 4–5, s. 246–250.
Okoniowa J., 2012, Jan Karłowicz – uczony okresu przełomu, „LingVaria”, rocz. 7, nr 1 (13), s. 141–150.
Okoniowa J., 2013, „Słownik gwar polskich” Jana Karłowicza. Dziedzictwo. Inspiracje. Wyzwania, „Prace Filologiczne”, t. 64, część 1, s. 245–258.
OSN = Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, red. F.J. Studnička, t. 1–28, Praha 1888–1909.
Rak M., 2020, Krakowskie listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 r., „LingVaria”, rocz. 15, nr 2 (30), s. 221–244. [Wersja online: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.17; dostęp: 4.08.2021].
Rak M., 2021, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etno-lingwistyka i lituanistyka, Kraków. – (Biblioteka „LingVariów”; 30). [Wersja online: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/201; dostęp: 4.08.2021].
Rutkovska K, 2013, Lietuvių tautosakos rinkėjų Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio‑Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos, „Archivum Lithuanicum”, 15, s. 349–376.
Sakalauskienė V., Sawaniewska‑Mochowa Z., 2017, Dvikalbiai žodynai kaip kultūros tekstai (XIX a. kun. Antano Juškos žodynų pagrindu), „Acta Linguistica Lithuanica”, t. 76, s. 89–104, [online: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/860/951; dostęp: 2.08.2021].
Sawaniewska‑Mochowa Z., 1990, Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa. – (Polono‑Slavica Varsoviensia ; 5).
Sawaniewska‑Mochowa Z., 2007, „Teksty szlachty żmujdzkiej” jako źródło do badań nad polszczyzną kresową, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper‑Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń, s. 181–199.
Sawaniewska‑Mochowa Z., 2013, Dziewiętnastowieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badania polszczyzny regionalnej, „Prace Filologiczne”, t. 64, część 1, s. 331–342.
SD = Slavyanskiye drevnosti. Etnolingvisticheskiy slovar’, red. N.I. Tolstoy, t. 1: A (Avgust) – G (Gus’), 1995; t. 2: D (Davat’) – K (Kroški), 1999; t. 3: K (Krug) – P (Perepelka), 2004; t. 4: P (Pereprava cherez vodu) – S (Sito), 2009; t. 5: S (Skazka) – Ya (Yashcherica), 2012, Moskva.
SGP = Karłowicz J., Słownik gwar polskich, t. 1–6 (t. 4–6 do druku przygotował J. Łoś), Kraków 1900–1911.
SM = Slavyanskaya mifologiya. Enciklopedicheskiy slovar’, red. S.M. Tolstaya, 2 izd., Moskva 2002.
SML = Karłowicz J., Słowniczek mitologii litewskiej (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. PAU W I–191a).
SMP = Karłowicz J., Słownik mitologii polskiej (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. PAU W I–191a).
SSiSL = Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. i koncepcja całości J. Bartmiński, zast. red. S. Niebrzegowska‑Bartmińska, t. 1: Kosmos, z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; z. 2: Ziemia, woda, podziemie, 1999; z. 3: Meteorologia, 2012; z. 4: Świat, światło, metale, 2012; t. 2: Rośliny, z. 1: Zboża, 2017; z. 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, 2018; z. 3: Kwiaty, 2019; z. 4: Zioła, 2019; z. 5: Drzewa owocowe i iglaste, 2020, Lublin.
WEPI = Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, red. J. Aleksandrowicz, t. 1–55, Warszawa 1890–1914.

Date

2021.12.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138354
×