Nauki Techniczne

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Zawartość

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management | 2011 | No 2

Abstrakt

Obecnie, ze względu na niestabilną sytuację na rynku paliw, jak również z dbałości o środowisko naturalne, obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi technologiami (również znanymi, ale niestosowanymi z różnych względów na szerszą skalę) opartymi na wykorzystaniu węgla. Ich stosowanie wymaga szczegółowego rozpoznania budowy pokładów węgla. Taką możliwość, jak się wydaje, stwarza opis pokładów węgla, przy użyciu zmodyfikowanej metodyki standardowo stosowanej analizy mikrolitotypowej. Metoda ta jest również przydatna w badaniach facjalnych pokładów węgla kamiennego. Modyfikacja tej metody badawczej, w celu umożliwienia opisu zmienności mikrolitotypowej w profilu pokładu węgla, polega na 10-krotnym zwiększeniu wymiarów pola siatki 20-punktowej - do wymiarów 500 x 500 [...]. Identyfikowane w trakcie obserwacji mikroskopowych mikrolitotypy umieszczane są w komputerowej bazie danych zgodnie z ich lokalizacją w profilu. Pozwala to na późniejszą interpretację graficzną - wykreślenie profilu mikrolitotypowego.W opisie wyodrębniono 13 asocjacji, w większości zgodnych z powszechnie stosowanymi mikrolitotypami. Zastosowano jednak kilka zmian: w obrębie witrytu wydzielono telo-witryt - zbudowany z telinitu lub kolotelinitu, w profilu makroskopowo widoczny jako warstewki witrynu i detro-żelo-witryt - zbudowany z kolodetrynitu, witrodetrynitu, korpożelinitu i żelinitu, w profilu makroskopowo identyfikowany jako duryn; w obrębie mikrolitotypów bimaceralnych wydzielono witrynertyt (W), witrynertyt (I), klaryt (W), klaryt (I), duryt (L), duryt (I) na podstawie dominującego składnika podanego w nawiasie. Przyjęta metodyka badań umożliwia szczegółową charakterystykę zmienności petrograficznej w profilu pokładu węgla. Pozwala ona w szczególności opisać zmienność w obrębie węgla matowego (durynu), którego odcinki występujące w pokładzie, mimo to, że makroskopowo wyglądają bardo podobnie lub niemal identycznie, mogą mieć bardzo zróżnicowany skład petrograficzny. Największy udział w budowie pokładu ma duroklaryt - 23,8%, nastepnie witryt 18,7% i klaroduryt 17,6%; kilkuprocentowy udział mają witrynertyt (I), witrynertyt (W), inertyt, klaryt (W), witrynertoliptyt, duryt (I), duryt (L); poniżej jednego procenta jest liptytu i klarytu (L). Sekwencja występujących po sobie mikrolitotypów ilustruje również zmienność facjalną, co pozwala na interpretację środowisk depozycji torfu w paleotorfowisku pokładu 116/2. Dominujący udział procentowy w profilu ma facja Forest Moor - 33,5%, a najmniejszy facja Forest Terrestial Moor - 12,5%.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Misiak

Abstrakt

Przedstawiono położenie, budowę geologiczną i charakterystykę struktury Kamionek pod kątem podziemnego składowania dwutlenku węgla. Leży ona na terenie niecki płockiej, w SW części bloku Płońska i jest ona przykładem rowu synsedymentacyjnego o założeniach wczesno- i środkowojurajskich. Została rozpoznana półszczegółowym zdjęciem sejsmiki refleksyjnej oraz trzema głębokimi otworami wiertniczymi (Kamionki 1, Kamionki 2 i Kamionki IG-3). Przyjmując umownie zarys antykliny wyznaczony izohipsą stropu jury dolnej, jej długość wynosi około 15 km, szerokość około 5 km i powierzchnia około 75 km2. Dane geologiczne, sejsmiczne i złożowe pozwalają stwierdzić, że struktura ta dobrze spełnia warunki stawiane miejscom podziemnego składowania dwutlenku węgla. Pierwszoplanowym poziomem zbiornikowym dla podziemnego składowania CO2 są utwory formacji mogileńskiej barremu-albu środkowego, o śmiąższości średnio 170 metrów, średnim udziale piaskowców 85%, porowatości około 20%, przepuszczalności powyżej 100 mD sięgającej do 2000 mD. Serię uszczelniającą stanowią margle, wapienie, opoki i kreda pisząca kredy górnej o miąższości około 1000 metrów. Drugoplanowym poziomem zbiornikowym są osady formacji borucickiej toarsu górnego. Struktura Kamionek jest jedną z dziewięciu struktur wytypowanych w utworach mezozoiku niecki płockiej do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Znajduje się w niewielkiej odległości od dużego emitenta CO2 - PKN ORLEN SA (Płock), natomiast w odległości od 50-100 km znajdują się kolejni duzi emitenci (Vettenfall Heat Poland SA - Żerań, Soda Polska Ciech Sp. z o.o. - Janikowo i Inowrocław oraz Dalkia Łódź ZEC SA) mogący być zainteresowani geologicznym unieszkodliwianiem dwutlenku węgla.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Sylwester Marek
Lidia Dziewińska
Radosław Tarkowski

Abstrakt

Jeżeli wyniki wzbogacania dają się opisać na tzw. wykresie Fuerstenaua krzywą opisywaną równaniem matematycznym z jednym dopasowywanym parametrem, wtedy parametr ten może być wykorzystany jako wskaźnik selektywności wzbogacania. Jeżeli równanie to ma postać [...] (gdzie \epsilon oznacza uzysk składnika użytecznego w koncentracie, a [...] uzysk nieużytecznego składnika w odpadzie), wtedy przy stałej selektywności wzbogacania (stałe a) wzrost zawartości składnika użytecznego w nadawie \alfa powoduje, że następuje wzrost ilości składnika użytecznego zarówno w koncentracie \beta jak i w odpadzie \theta, przy czym przy stałym uzysku składnika użytecznego w koncentracie \epsilon stosunek \theta do \beta rośnie liniowo z \alfa. Oznacza to, że przy stałej selektywności procesu separacji a oraz stałym uzysku składnika użytecznego w koncentracie \epsilon wzrost zawartości składnika użytecznego w nadawie \alfa powoduje większy wzrost ilości składnika użytecznego w odpadzie niż w koncentracie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Duchnowska
Jan Drzymała

Abstrakt

Przemysłowe urządzenia realizujące przeróbkę materiałów ziarnistych w warunkach wysokoenergetycznej warstwy fluidalnej pozwalają uzyskać gwarantowane uziarnienie produktu, przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonności procesu.W części IV artykułu zaprezentowano macierzowy model ewolucji składu ziarnowego materiału w młynie strumieniowo-fluidyzacyjnym. Proponowany model oparty na równaniu bilansu masowego populacji ziaren składa się z trzech macierzy blokowych: macierzy całego układu M, macierzy wejść (nadawy bądź produktu) stopni układu F i macierzy nadawy całego układu F0. W omawianym przypadku w macierzy blokowej M występują: macierz jednostkowa I, macierz zerowa 0, macierz przejścia P i dwie macierze klasyfikacji C. Macierz przejścia wyznaczono, bazując na dyskretnych postaciach funkcji selekcji i funkcji rozdrabniania, zaś macierze klasyfikacji - wykorzystując równanie, opisujące klasyfikację ziaren w komorze mielenia młyna. W pracy podano model (punkt 2.1), potwierdzono poprawność przyjętych dyskretnych postaci funkcji selekcji i funkcji rozdrabniania oraz przedstawiono sposób wyznaczenia macierzy przejścia dla fluidalnego mielenia ziaren (punkt 2.2), a także macierzy klasyfikacji grawitacyjnej i odśrodkowej ziaren (punkt 2.3). Weryfikacje modelu uzyskano opierając się na wynikach z badań eksperymentalnych, które przeprowadzono na laboratoryjnym stanowisku młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Eksperyment obejmował mielenie wybranych klas ziarnowych kamienia wapiennego w warunkach burzliwej warstwy fluidalnej, co przedstawiono w części I i II artykułu (Zbroński, Górecka-Zbrońska 2007a, b). Parametrami identyfikacji były: współczynnik proporcjonalności - występujący w równaniu dyskretnej postaci funkcji selekcji oraz rozmiary ziaren granicznych - występujące w równaniu na diagonale elementy macierzy klasyfikacji dla stopnia grawitacyjnego i stopnia odśrodkowego (punkt 3). Do oceny statystycznej prognozowania uziarnienia produktu mielenia zastosowano klasyczny test Fishera- Snedecora (punkt 4). Potwierdzono brak istotnych rozbieżności między oznaczeniami składu ziarnowego numerycznego i eksperymentalnego. Przeprowadzona weryfikacja eksperymentalna, identyfikacja parametryczna i ocena statystyczna modelu dowodzi, że możliwe jest adekwatne prognozowanie składu ziarnowego produktu mielenia strumieniowo-fluidalnego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Daniel Zbroński

Abstrakt

Prezentowany artykuł dotyczy możliwości i celowości wykorzystania podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych. Autor koncentruje się na AGG Typu I i II tj. związanych z pracami geologiczno- poszukiwawczymi oraz dokumentowaniem złoża kopalin, upatrując w nich właśnie obszaru zastosowania omawianego podejścia. Analiza obejmuje trzy najczęściej wykorzystywane metody wyceny: wartości szacunkowej, wielokrotności wydatków na prace geologiczne oraz Killburn'a, wskazując ich zalety, wady oraz potencjalne błędy w ich stosowaniu. W konkluzji autor wskazuje obszary, w których zastosowanie wyżej wymienionych metod znajduje uzasadnienie i pozwala na osiągnięcie wartościowych wyników wyceny.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Robert Uberman

Abstrakt

The paper presents an impact of the metallurgical wastes dumping site on the following parts of the environment: air, soil and surface waters. Some of the methods used to prevent wastes interactions were showed. The results of the metallurgical wastes leachate samples research, in which toxic metal ions have been found, are presented results of examinations performed on water extracts derived from two types of metallurgical wastes were given. The chemical analysis of water extracts indicate exceeded concentration of toxic metals, such as: lead, arsenic, barium and others. Preliminary results of some metals elimination from the water extracts with PUROLITE ion-exchangers were also presented. The utilised acidous cationit with Na+ groups exchanges the Ba2+ ions in almost 90%, similar to S 930 ionit with chelating groups (Table 5 and 7). Whereas the anionit with hydroxyl groups removes the arsenic ions(V) from the solution with the 60% efficacy (Table 7).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Stanisława Sanak-Rydlewska
Agnieszka Gala
Łukasz Wajda

Abstrakt

A large amount of solid and liquid wastes produced by mines and mills each year needs to be managed and minimized by alternative disposal methods like paste and dry stack. Increasingly strict environmental legislation and cost competitiveness also dictate the utilization of technically suitable, economically viable, environmentally acceptable, and socially responsible techniques. This paper reviews some of these techniques that could potentially reduce large volumes of mine wastes (with a focus on mine tailings and waste rocks) without causing significant environmental hazards. The new emerging techniques such as environmental desulphurization, covers built with sulphide-free tailings, co-disposal of tailings and waste rocks, geotextile tube dewatering, and use of tailings in the cement production and road construction for both industrial and environmental purposes are discussed in terms of waste minimization. The existing methods and approaches for efficient waste treatment and disposal are also discussed in this review paper.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Erol Yilmaz

Abstrakt

Mining activities from exploration to final material handling up to shipment pass through various stages where environmental pollution results. Mining method can and should be selected in such a way that their impact on individuals and environmental to be minimized. Until now, different mining specialists have carried out many studies on mining method selection. Unfortunately neither of previous approaches takes into account of the environmental consideration and methodology for assessment of environmental impacts criterion. This paper discusses environmental impacts of mining operations associated with different mining methods. For this purpose, the Folchi approach was modified for environmental impact assessment which associates the mining methods inherently and developed of a procedure to assist a selecting of mining method. Firstly, the general and explanatory information about effects of mining on the environmental pollution are given in the paper. Moreover field and purposes of the study are introduced. The paper presents an environmental assessment for different mining methods. And, secondly, the impacts of each mining methods on environment are focused and discussed. Finally, some concluding remarks are made and the related applications for the mining method selection are discussed by using in a case study. As the main advantage, this new algorithm takes several environmental issues and their interaction takes into consideration for environmental assessment of a mining method selection.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

F. Samimi Namin
K. Shahriar
A. Bascetin

Abstrakt

Open pit mining has severe environmental impacts on the environment of mining region. Mined land reclamation procedure in open pit mining contains numerous activities in order to prevent, monitor, control reduce environmental impacts of a project from exploration stage to exploitation, to mine closure and beyond. After mine closure, a permanent Post Mining Land Use (PMLU) should be implemented as an appropriate choice for use of different sections of mined land in an open pit mine. Mined land in open pit mining comprise different sections as pit(s), waste dump(s), tailing pond(s), roads, areas for on site facilities and free land zones which are not mined. The selected PMLU for each section of mined land as the most appropriate alternative based on the different points of view is presented as Optimum Post Mining Land Use (OPMLU). OPMLU for each section of mined land and the specifications of mine site are the most decisive parameters which affect the quality and volume of mine closure procedure, reclamation process and their costs. Furthermore, to define Ultimate Pit Limit (UPL) in open pit mining, consideration of mine closure and reclamation costs is essential as other costs of a mining project. Therefore, defining OPMLU for each section of mined land is essential within planning phase of an open pit mining project. In this paper the applicable alternatives of PMLU, the effective criteria, attributes and sub-attributes for defining OPMLU are presented for pit area amongst different sections of mined land. Pit area amongst different sections of mined land has more significant effects on the adjacent environment and also on defining OPMLU for the other sections of mined land. As there are several alternatives of PMLU, several criteria, attributes and sub-attributes for defining OPMLU, Multi Attribute Decision Making (MADM) methods are efficient techniques to define OPMLU for pit area. Fuzzy sets use a spectrum of numbers instead of using absolute numbers. As well, the nature of the effective parameters for defining OPMLU is same as Fuzzy numbers including incremental changes without definite limits thus the use of Fuzzy MADM modeling can produce more reliable results than the other techniques. As pair-wise comparisons and judgments through Fuzzy numbers have proper consistency with the nature of the effective parameters for defining OPMLU accordingly, a model is developed to attain OPMLU for pit area through Fuzzy Analytical Hierarchy Processing (FAHP). As a case study the model was implemented in Sungun copper mine in Northwest of Iran. Lumber production was defined as OPMLU for the pit area in this mine. It is finally concluded that using the developed model, OPMLU is defined for pit area as a key parameter to estimate reclamation costs in planning phase of an open pit mining project.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

A.H. Bangian
M. Ataei
A. Sayadi
A. Gholinejad

Abstrakt

The corporate cost of capital is used by valuators to discount future flows of income from an entity in order to derive a present-day, forward-looking value of that entity. The cost of capital is therefore determined as the weighted cost of the various sources of funding, being typically equity, debt and preference instruments. The tricky and important part is estimating the cost of equity, which usually needs the application of finance models. The study on the texts on mineral valuation or mineral project evaluation demonstrates that the capital asset pricing model (CAPM) is a general model for estimating the cost of equity. However, according to shortfalls and problems relating to it a relatively similar and simpler model i.e. the single-index market model is proposed. The single index market model is an important tool in contemporary research in finance. Much of the importance of the model follows from its 'beta' parameter which, ideally, measures the sensitivity of returns on a security to changes in a market model. To estimate the cost of equity of the mining and cement companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) The single-index market model is selected because of the shortfalls and problems of the CAPM as well as the lack of commercial services for determining the market premium. The regression analysis as well as the statistical analysis is carried out using Excel spreadsheet. The statistic significance of the model is tested using t and F test statistics. The results showed that the independent variable (the rate of return on the market index) has a genuine effect on the dependent variable (the rate of return for the stock) and there is a statistically significant linear relationship between the two variables at significance level of 5%. Finally, the cost of equity formining and cement companies is estimated 25.0% and 31.0% respectively. Knowing the cost of equity, calculating the discount rate will not be very difficult.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mohsen Taheri
Mehdi Irannajad
Majid Ataee-Pour

Dodatkowe informacje

The subject matter of the articles published in Mineral Resources Management covers issues related to minerals and raw materials, as well as mineral deposits, with particular emphasis on:

 • The scientific basis for mineral resources management,
 • The strategy and methodology of prospecting and exploration of mineral deposits,
 • Methods of rational management and use of deposits,
 • The rational exploitation of deposits and the reduction in the loss of raw materials,
 • Mineral resources management in processing technologies,
 • Environmental protection in the mining industry,
 • Optimization of mineral deposits and mineral resources management,
 • The rational use of mineral resources,
 • The economics of mineral resources,
 • The raw materials market,
 • Raw materials policy,
 • The use of accompanying minerals,
 • The use of secondary raw materials and waste,
 • Raw material recycling,
 • The management of waste from the mining industry.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji