Nauki Humanistyczne i Społeczne

Meander

Zawartość

Meander | Vol. 73 (2018) |

Abstrakt

ARGUMENTUM

Adducuntur et examinantur ea loca apud scriptores Graecos et Romanos, ab Homero usque ad Patres Ecclesiae Procopiumque, in quibus homines in litore secure ludunt aut spectando mare animi curas minuunt, aut in ripa maritima ambulantes de philosophia disputant, aut in litore sedentes hauriunt voluptatem ex solitudine.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan M. Kozłowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Monstratur, quam ingeniose Callimachus in hymno sexto, Cereri dicato, Iliade utatur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Annette Harder

Abstrakt

ARGUMENTUM

De Rufino, cuius epigrammata amatoria in quinto libro Anthologiae Palatinae continentur, dissentiunt viri docti, alii aliter eius vitae tempus computantes. Eis philologorum litibus enarratis describitur hic materia ac forma carminum Rufini, quorum decem Polonice redduntur.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Tomasz Witczak

Abstrakt

ARGUMENTUM

Nonnus in Dionysiacorum versibus I 154–534 de Typhonis, Terrae Tartarique filii, cum deis certamine narrat. Typhon ordinem universi evertere conatur et Iovis sede potiri. Eum Dionysiacorum locum, in quo poeta de constellationibus multa scripsit, in linguam Polonicam transtuli, annotationibus instruxi et brevem introductionem ei praemisi, in qua mihi proposui de stilo arteque scribendi atque ingenio poetae agere. Nonnus ex magno numero scriptorum exempla hausit (ante omnia ex Homeri, Hesiodi, Arati, Oppiani, Apollodori et Moschi operibus) et proprium stilum creavit.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kryńska

Abstrakt

ARGUMENTUM

Prima decem carmina secundi et tertii libri Epigrammatum Martialis hic ab Ioanna Stadler Polonice vertuntur brevi introductione atque annotationibus additis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Stadler

Abstrakt

ARGUMENTUM

Locus Petronianus libere ab Agatha Łuka in linguam Polonicam versus.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Łuka

Abstrakt

ARGUMENTUM

Disquiritur hic de Petronii morte a Tacito (Ann. XVI 18–19) descripta.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Kłos

Abstrakt

ARGUMENTUM

Investigatur origo fabularum, in talibus operibus ut pote Legenda aurea aut Boccaccii libri De casibus virorum illustrium asservatarum, quae narrant de Iuliani Apostatae morte et de eius cadaveris fatis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Spieralska-Kasprzyk

Abstrakt

ARGUMENTUM

Odyssea Nicolai Kazantzakis (1883–1957), unius ex clarissimis scriptoribus Graecis nostrorum temporum, primum typis excusa anno 1938, constat plus quam 30 000 versibus 17 syllabarum. In ea Ulixes ille Homericus occisis procis taedio Ithacae captus peregrinatur quaerens veritatem, quae mentem humanam huncque mundum excedat. Heros, sub cuius persona ipse scriptor latere videtur, abiectis omnibus, quae prius colebat, intrepide suum iter persequitur, quod potest dividi in tres partes, easdem, quas cernit in vita humana Severinus Kierkegaard: curam pulchri, iusti et divini.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Bzinkowski

Abstrakt

ARGUMENTUM

Narratur, quomodo Aristophanis fabulae Russice sint redditae, exactius autem inquiritur modus vertendi ab Hadriano Piotrovskij (1898–1937) usurpatus.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Śmiechowicz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura Anthologiae poeseos lyricae aetate Hellenismi scriptae Georgii Danielewicz, qui liber non tantum multa carmina Graeca post Alexandri mortem composita Polonice reddit, sed etiam textum criticum praebet atque in introductione et commentariis magnopere auget litterarum eius temporis notitiam.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Kwapisz

Abstrakt

ARGUMENTUM

Censura versionis Polonicae fragmentorum, quae ex Manethonis Aegyptiacis asservantur, a Philippo Taterka factae.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Janus

Abstrakt

ARGUMENTUM

Narratur de seminario Collegii Historiae Antiquae Societatis Historicae Polonae „Meministi? De memoria et oblivione in temporibus antiquis et de temporibus antiquis in memoria et oblivione”, quod actum est Posnaniae diebus 20–22 mensis Septembris anni 2017.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Balbuza

Instrukcja dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Dodatkowe informacje

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji