Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2020 | t. 23 | No 3 |

Abstrakt

Popular science magazines published in Poland between 1758 and 1939 are an important resource for all kinds of research including interdisciplinary analysis as well testing new methodological approaches. They provide insights into the changing understanding of science and its social functions, the status of the scientist, models of popularization of science, the channels and forms of communications, techniques of construction of the popular science text enhanced with graphics and illustrations.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Wrona
Agnieszka Cieślikowa
Dorota Kamisińska
Ewa Wójcik
Renata M. Zając

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę opisu czasopisma bibliograficzno-recenzyjnego „Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie”, poświęconego bieżącej rejestracji polskiej produkcji wydawniczej oraz bibliografii zawartości czasopism. Pismo wydawane było przez księgarza Teodora Paprockiego w Warszawie w latach 1882–1886. W artykule omówiono jego historię, strukturę, szatę graficzną, zawartość treści, metodę opracowania oraz rolę, jaką czasopismo pełniło w środowisku pracowników książki i naukowym oraz odegrało w rozwoju polskiej bibliografii księgarskiej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Alicja Matczuk

Abstrakt

W artykule omówiono rolę tygodnika „Bluszcz” w aktywizacji i kształtowaniu postaw społecznych i politycznych kobiet w latach 1921–1939, od wznowienia działalności pisma po przerwie do jej ostatecznego zakończenia. Pismo w omawianym okresie bardzo intensywnie próbowało oddziaływać na swoje czytelniczki dążąc do ich uświadomienia obywatelskiego, zachęcając do uczestnictwa w sferze publicznej i pracy na rzecz własnego środowiska, przybliżając rolę kobiet po zrównaniu praw wyborczych, zadania, formy pracy społecznej, struktury organizacyjne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Robert Kotowski

Abstrakt

Artykuł został poświęcony wydawanemu przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie „Ateneum Wileńskiemu”. Pismo skoncentrowane na historii dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego ukazywało się w latach 1923–1939 przy finansowym wsparciu Wydziału Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Periodyk o charakterze regionalnym, odegrał znaczącą rolę w upowszechnianiu badań z zakresu historii politycznej, prawa, kultury, historii społeczno-gospodarczej i źródłoznawstwa Litwy XIV–XIX w. Rocznik był jednym z wiodących pism naukowych w Polsce, a zawarte w nim prace zachowały w wielu przypadkach swą naukową wartość.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Sierżęga

Abstrakt

Stosunkowo zaniedbany naukowo i krytycznie jest wczesny okres twórczości Hanny Krall, wybitnej i szeroko znanej reporterki. Chodzi zwłaszcza o teksty obrazujące życie społeczno-polityczne w epoce Edwarda Gierka oraz rejestrujące coraz silniejsze niepokoje na przełomie lat 70. i 80., prowadzące w konsekwencji do ustrojowej transformacji. Autor artykułu pragnie wypełniać tę lukę.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Kaliszewski

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia inseratów prasowych jako nośników faktograficznych, przyczy-niających się do pogłębiania interpretacji badań nad przeszłością. Dają one możliwość uzupełniania i weryfikowania wniosków opracowanych na podstawie innych dokumentów, a czasami nawet rzucają na te wnioski nieco odmienne światło. Ogłoszenia zawarte w „Lwowskich Tygodniowych Wiadomościach”, dotyczące mienia po skasowanych klasztorach na obszarze Galicji, pokazują na przykład, jak ciekawy materiał kryją łamy prasy prowincjonalnej. Dzięki anonsom publikowanym w lwowskim piśmie perio-dycznym, ukazującym się w latach 1786–1788, można wzbogacić wiedzę na temat dziejów zakonów w Galicji, a w szczególności losów i skali mienia, które zostało im zabrane. Wobec szeregu drobiazgowych danych, umieszczanych w ogłoszeniach prasowych, jest to materiał wart bliższej uwagi.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Halina Rusińska-Giertych

Abstrakt

W niniejszym tekście opisano trzy polskie inicjatywy prasowe z I połowy XIX wieku, które nie doczekały się realizacji. Dwie z nich powstały w Krakowie i jedna w Kaliszu. Ich poznanie było możliwe dzięki odnalezionym w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej prospektom wydawniczym, w których wydawcy przedstawili swoje zamierzenia.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Danuta Hombek

Abstrakt

Prasę polonijną zaczęto wydawać w XIX w. na terenie USA, w Rosji zaś od początku XX w. Artykuł zawiera analizę zawartości czasopism polonijnych wydawanych na przełomie XX i XXI w. w Federacji Rosyjskiej na terenach ziemi kubańskiej i stawropolskiej. Zaprezentowano działalność wydawniczą stowarzyszeń polonijnych poprzez omówienie trzech tytułów prasowych ukazujących się w Krasnodarze, Piatigorsku i Żeleznowodsku.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dariusz Kuźmina

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę bibliometryczną i zwięzły przegląd dorobku Mariana Gieruli (1955–2020). W okresie 1981–2019 autor opublikował 164 oryginalne publikacje naukowe, w tym 85 artykułów i monografii w języku polskim, angielskim i niemieckim, 42 w języku rosyjskim oraz 37 raportów badawczych i ekspertyz.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Władysław Marek Kolasa
ORCID: ORCID

Instrukcja dla autorów


  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.

  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).

  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji