Applied sciences

Archiwum Energetyki

Content

Archiwum Energetyki | 2012 | No 2

Instructions for authors

W ARCHIWUM ENERGETYKI drukowane są prace oryginalne, nie publikowane w innych

wydawnictwach. Układ nadesłanej pracy powinien być

dostosowany do podanych niżej wskazówek:

 1. Autorzy winni przesłać do redakcji 3 egzemplarze pracy (oryginał i 2 kopie) w formie wydruku formatu A-4 wraz z rysunkami i tablicami. Kartki winny być pisane jednostronnie z interlinią 1,5 wiersza. Do pracy dołącza się imię i nazwisko autora do korespondencji wraz z tytułem naukowym oraz dokładnym adresem, numerem telefonu kontaktowego oraz e-mailem. Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron.
 2. W nagłówku na pierwszej stronie podaje się imię i nazwisko autora, a poniżej nazwę reprezentowanej instytucji i miejscowość, niżej – tytuł artykułu. Po tytule należy umieścić krótkie streszczenie (do 15 wierszy maszynopisu). Wszystkie rozdziały (razem ze wstępem) powinny być ponumerowane cyframi arabskimi.
 3. W artykule stanowiącym skrót obronionej rozprawy doktorskiej autora zamieszcza się odsyłacz przy tytule artykułu, a u dołu pierwszej strony podaje się: tytuł rozprawy doktorskiej, jeśli różni się od tytułu artykułu, datę i miejsce przyjęcia rozprawy oraz imię i nazwisko promotora. Wraz z wydrukiem artykułu należy w tym przypadku przesłać kopie recenzji opracowanych w toku przewodu doktorskiego.
 4. Wartykule zawierającym dużą liczbę wzorów i oznaczeń, ważniejsze oznaczenia można podać w zestawieniu Oznaczenia, umieszczonym między streszczeniem i wstępem. Numeracja wzorów powinna być ciągła w obrębie całego artykułu.
 5. Jako obowiązujący przyjmuje się Międzynarodowy Układ Jednostek i Miar (SI).
 6. Wszystkie rysunki (w tym również fotografie, wykresy, schematy itp.) powinny być  ponumerowane cyframi arabskimi. Nie należy bezpośrednio na rysunkach umieszczać objaśnień, lecz odnośniki numerowane lub literowane, same zaś objaśnienia podać w przypisach przeznaczonych do wydrukowania pod rysunkami. Wielkość rysunku nie może przekraczać formatu 12, 5 × 17, 0 cm.
 7. Tablice powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Każda tablica powinna mieć odpowiedni tytuł. Wielkość tablicy nie może przekraczać formatu 12,5 × 17,0 cm. Mniejsze tablice można grupować po kilka na stronie.
 8. Do wydruku pracy autor zobowiązany jest dołączyć pliki komputerowe z tekstem pracy i rysunkami. Praca winna być napisana za pomocą Worda – ∗.docx, ∗.rtf lub opracowana w systemie LATEX-a – ∗.tex. Materiał ilustracyjny (rysunki, schematy, wykresy, obrazy) należy dołączyć w postaci osobnych plików graficznych: ∗.cdr, ∗.eps (grafika wektorowa); ∗.jpg, ∗.tif, ∗.bmp, ∗.png, ∗.gif (grafika rastrowa). Preferowanym formatem jest Encapsulated PostScript – ∗.eps. W przypadku rysunków i fotografii skanowanych lub zrzutów ekranu należy zastosować rozdzielczość minimum 300 dpi. Pliki komputerowe należy dostarczyć na dyskietkach lub płytach CD.
 9. Każda pozycja bibliografii powinna zawierać nazwiska autorów i pierwsze litery imion, dwukropek oraz pełny tytuł w języku oryginału, kropka, a ponadto: a) przy wydawnictwach książkowych nazwę wydawnictwa oraz miejsce i rok wydania: b) przy czasopismach nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, numery stron. Pozycje rosyjskojęzyczne należy wpisywać w transkrypcji.
 10. Do pracy należy dołączyć streszczenie w języku angielskim o treści odpowiadającej streszczeniu w języku polskim i podać pełny tytuł pracy w tłumaczeniu na język angielski.
 11. Zaleca się publikowanie prac w języku angielskim. W takim przypadku streszczenie w języku angielskim umieszcza się po tytule, a streszczenie w języku polskim na końcu pracy. Tytuły pozycji bibliografii napisanych w innym języku należy przetłumaczyć na język angielski, a na końcu podać w nawiasie język oryginału np. (in Polish).
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian stylistycznych, skrótów i innych zmian w układzie pracy, nie naruszających jej strony merytorycznej.

Zgłoszen

This page uses 'cookies'. Learn more