Nauki Techniczne

Archives of Environmental Protection

Zawartość

Archives of Environmental Protection | 2010 | vol. 36 | No 3

Abstrakt


Barwniki i pigmenty stanowią ważną grupę zanieczyszczeń organicznych środowiska wodnego. Jedną ze skutecznych metod usuwania barwników z wód i ścieków jest ich adsorpcja na porowatych substancjach zarówno naturalnych, jak i odpadowych. Przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania iłów smektytowych towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania barwników bezpośrednich. Przy oszacowywaniu parametrów sorpcji tych barwników na cząstkach ilu smektytowego lepsze dopasowanie izotermy teoretycznej do danych doświadczalnych uzyskano wykorzystując model regresji liniowe Freundlicha. Uzyskane wyniki badań pokazują, że największą rolę w wiązaniu barwników bezpośrednich przez il smektytowy odgrywały oddziaływania elektrostatyczne oraz wiązania wodorowe.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Kyzioł-Komosińska
Czesława Rosik-Dulewska
Magdalena Pająk
Marcin Jarzyna

Abstrakt

Dwa porowate nośniki ceramiczne z unieruchomionym osadem czynnym stanowiły stacjonarne wypełnienie bioreaktorów, w których oczyszczaniu poddawano ścieki komunalne przy hydraulicznym czasie zatrzymania od 15 do 70 min i cyrkulacji wewnętrznej równej 20, 40 i 60 dm+h'. W zależności od hydraulicznego czasu zatrzymania, współczynnik przyrostu biomasy zmieniał się z O, I 38 do 0,066 g TSS·g COD·' w reaktorze I oraz z O, 175 do O, I 07 g TSS·g COD·' w reaktorze II. Zwiększenie obciążenia objętości reaktorów ładunkiem zanieczyszczeń oraz wydajności cyrkulacji wewnętrznej powodowało zmniejszenie przyrostu biomasy. Spadek przyrostu biomasy odpowiadał wzrostowi stosunku oddychania endogennego i substratowego unieruchomionej biomasy.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Zielińska
Irena Wojnowska-Baryła

Abstrakt

Na terenie zakładów mleczarskich powstają dwa rodzaje ścieków: poprodukcyjne i nieprodukcyjne. Oczyszczanie ścieków przemysłu mleczarskiego przebiega kilkuetapowo. W oczyszczaniu wstępnym ze ścieków usuwane są min. tłuszcze i piasek. Oczyszczanie drugiego stopnia to głównie oczyszczanie tlenowe metodą osadu czynnego, ale również metody pogłębionego utlenienia, a także oczyszczanie beztlenowe. W ostatnich latach coraz więcej zakładów decyduje się na oczyszczanie ścieków w sekwencyjnych reaktorach biologicznych (SBR), ponieważ wykazują się wysokim stopniem elastyczności w działaniu, pozwalając użytkownikowi zmieniać warunki, tak, aby dopasować je do zmieniającej się jakości ścieków surowych. W przeprowadzonych badania prześledzono kinetykę oczyszczania syntetycznych ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR. Analizowano usunięcie związków azotu, fosforu, węgla organicznego a także kinetykę stężenia tlenu rozpuszczonego i potencjału redoks. Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej w dwóch reaktorach o pojemności 12 dm3 każdy. Reaktory pracowały w cyklu 12-godzinnym, z czego napełnianie trwało 3 godziny, napowietrzanie 7 godzin, następnie była godzinna sedymentacja, półgodzinna dekantacja i półgodzinna przerwa techniczna. W prezentowanych badaniach średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych wynosiło: OWO 329 mg C/dm3, azotu amonowego 11, 15 mg NNH/dm3, a fosforu ogólnego 15,42 mg P/dm3.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mariusz Wojnicz
Anna M. Anielak

Abstrakt

Wody ujmowane ze zbiornika zaporowego Wisła-Czarne należą do wód miękkich o niskiej zasadowości. Pomimo wysokich wartości SUVA należą do wód trudnopodatnych na oczyszczanie metodą koagulacji. W celu uzyskania założonych efektów uzdatniania proces koagulacji musi być prowadzony w różnych układach technologicznych (koagulacji objętościowej lub powierzchniowej), których wybór zależy od jakości oraz temperatury wody surowej. Skuteczne uzdatnianie badanych wód siarczanem glinu, nawet w okresach bardzo niskich temperatur wody było możliwe przy zachowaniu ściśle ustalonych parametrów technologicznych. Jednak z uwagi na dużą zmienność jakości ujmowanej wody, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów atmosferycznych były one trudne do utrzymania. Zmiana rodzaju koagulantu na wstępnie zhydrolizowany koagulant glinowy Flokor 1.2A pozwoliła nie tylko na eliminację środków do korekty pH, ale także umożliwiła zastosowanie koagulacji powierzchniowej w okresach niskiej mętności wody surowej. Dzięki wprowadzeniu koagulacji powierzchniowej w połączeniu z modernizacją filtrów pospiesznych w zakresie konstrukcji drenażu oraz wymiany złoża z piaskowego na antracytowa - piaskowe uzyskano stabilniejszą pracę układu uzdatniania w aspekcie zmian jakości wody surowej, mniejsze zużycie reagentów oraz zapewniono pełne usuwanie prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Gumiińska
Marcin Kłos
Anna Pawłowska

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki otrzymane podczas eksperymentów na sztucznych mokradłach, które były wybudowane oraz monitorowane na obrzeżu składowiska odpadów komunalnych na południu Polski. Mokradło miało złoże składające się ze żwiru oraz kamienia, na którym posadzono trzcinę, pałkę oraz wierzbę. Wykonano też poletko kontrolne bez roślinności. Każde poletko było zasilane kontrolowaną ilością odcieków ze składowiska odpadów. Pomiary jakości odcieków wykazywały bardzo wysokie stężenia szeregu wskaźników. W szczególności stwierdzano wysokie stężenia: BZT, ChZT, azotu oraz metali ciężkich. Ten wysoki poziom zanieczyszczeń był prawdopodobnie odpowiedzialny za wypadnie wierzby, której rośliny obumarły po upływie kilku miesięcy od posadzenia. Efektywność usuwania zanieczyszczeń mierzona jako obniżenie stężeń wybranych parametrów, dla czasów zatrzymania do 24 h wynosiła od O do 87%. Zauważono jednak, że efektywność usuwania zanieczyszczeń na poletku kontrolnym była tylko o kilka procent niższa niż na poletkach z roślinnością.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz A. Wójcik

Abstrakt

Technologia przepuszczalnych reaktywnych barier (PRB) należy do metod remediacji wód gruntowych. W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są bezpośrednio w warstwie wodonośnej poprzez przepływ skażonego strumienia wód gruntowych przez wypełnioną odpowiednim materiałem (aktywnym) barierę aktywną. W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem się osadów w żelazie metalicznym stosowanymjako material aktywny technologii PRB. Osady te mogą zmniejszać aktywność materiału i jego zdolność filtracyjną. Tworzeniu się osadów mogą towarzyszyć zmiany pH, potencjału redox oraz stężenia tlenu. Zmiany te były obserwowane w badaniach laboratoryjnych przedstawionych w artykule. Ponadto w artykule przedstawiono i udowodniono następującą zasadę: aby zwiększyć skuteczność działania typu Funnel-and-Gate technologii PRB przez zwiększenie szerokości strefy oczyszczania, stosunek współczynnika filtracji materiału aktywnego do współczynnika filtracji warstwy wodonośnej (k,,,/k,ą) powinien przyjąć wartość 6. Ze względu na tworzenie się osadów w żelazie metalicznym, które mogą zmniejszyć jego zdolność filtracyjną, założono jednak, iż stosunek ten powinien wynosić I O. Wartość ta daje pewność, że zmniejszenie się wartości współczynnika filtracji materiału aktywnego na skutek tworzenia się osadów, nie wpłynie w znaczący sposób na szerokość strefy oczyszczania. Przedstawione rozwiązanie może zapewnić skuteczne i długotrwale oczyszczanie wód gruntowych w typie Funnel-and-Gate technologii PRB.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tomasz Suponik
ORCID: ORCID

Abstrakt

Badaniami objęto niewielkie (4,6 ha) jezioro meromiktyczne, położone w silnym zagłębieniu terenu i otoczone skarpą o znacznym nachyleniu. Na skutek zawalenia się brzegów zbiornik ten dwukrotnie uległ spłyceniu (z 20 do 18 m). Jest on zasilany wodami podziemnymi, posiada także stosunkowo stały odpływ. Ograniczona dynamika wód skutkowała spłyceniem warstwy epilimnionu (z 4 do 2 m), wytworzeniem monimolimnionu poniżej 13 m głębokości z charakterystycznym niewielkim (0,2° C) wzrostem temperatury w profilu pionowym oraz stałym odtlenieniem wód poniżej 7-1 I m. Stosunek wskaźników materii organicznej (BZT5 i ChZT-Mn) przed zawaleniem brzegów jeziora świadczy przewadze materii produkowanej w zbiorniku, w ostatnim okresie obserwowano sytuację odwrotną. W monimolimnionie nastąpiło nagromadzenie materii allochtonicznej, a jej beztlenowy rozkład powodował powstawanie znacznych ilości amoniaku. Stwierdzono także spadek wartości przewodnictwa elektrolitycznego w tej partii wód.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Renata Tandyrak
Mariusz Teodorowicz
Joanna Gorchowska

Abstrakt

Praca dotyczy małego zbiornika wodnego Psurów zlokalizowanego na rzece Prośnie (prawostronny dopływ rzeki Warty) w województwie opolskim (południowa Polska). W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wody rzeki Prosny dopływającej i odpływającej ze zbiornika oraz wody retencjonowanej w zbiorniku. Wykonano także analizę przepływów rzeki Prosny powyżej i poniżej zbiornika Psurów. Badania wykonano w okresie od listopada 2006 do października 2008 r. Pomiarami objęto następujące wskaźniki jakości wody: PO/, NO,·, NO;, NH;, BZT5, tlen rozpuszczony, temperaturę wody, odczyn wody, przewodność elektrolityczną, zawiesinę ogólną i chlorofil a, dla których obliczono podstawowe statystyki opisowe. Wyniki badań wykazały, że mały zbiornik wodny Psurów redukował ładunki fosforanów (średnio o 21 %), azotanów (o 26%), azotynów (o 9%), amoniaku (o 5%) i zawiesiny ogólnej (o 17%). Stwierdzono, że między objętością wody odpływającej ze zbiornika Psurów a objętością wody dopływającej do zbiornika istnieje wysoka zależność (r = 0,93), istotna statystycznie na poziomie p < 0,05. Na podstawie kryterium Vollenweidera zbiornik Psurów zakwalifikowano do zbiorników politroficznych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mirosław Wiatkowski

Abstrakt

W doświadczeniu poletkowym badano bezpośredni i następczy wpływ nawożenia kompostem z odpadów zieleni miejskiej w dawkach IO i 20 Mgha' na skład agregatowy, wodoodporność agregatów, właściwości wodne i powietrzne gleby płowej typowej wytworzonej z lessu, ulegającej powierzchniowej erozji wodnej. W pierwszym roku badań stwierdzono, że nawożenie kompostem istotnie zmniejszyło niekorzystną zawartość bryi o wymiarach> IO mm, a zwiększyło zawartość powietrznie suchych agregatów 1-5 mm i 0,25-1 mm w warstwie 0-1 O cm gleby zerodowanej. Wdrugim roku po zastosowaniu kompostu wglebie istotnie zwiększyła się zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w porównaniu z glebą poletek kontrolnych. W trzecim roku po zastosowaniu kompostu nie stwierdzono istotnych różnic w składzie agregatowym i wodoodporności agregatów glebowych. W bezpośrednim działaniu dodatek kompostu istotnie zmniejszy! gęstość gleby, istotnie zwiększy!wilgotność aktualną, pelnąpojemnośćwodną, przewodnictwo wodne nasycone, porowatość ogólną, zawartośćmakroporówo średnicy> 20 μmi przepuszczalność powietrznąwpowierzchniowej warstwie gleby. Podwpływemnawożenia kompostemnie zmieniła się istotnie polowa pojemnośćwodna i retencja wody użytecznej dla roślin, natomiast zawartośćmezoporówglebowych o średnicy 0,2-20 μmistotnie zmniejszyła się. Wartości wskaźnika jakości stanu fizycznego gleby S według Dextera w glebie nawożonej kompostem były zbliżone do wartości wskaźnika w obiektach kontrolnych. Bardziej skuteczne było nawożenie kompostem w dawce 20 Mg·ha·1•
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Paluszek

Abstrakt

Żużle powstałe w wyniku przetopu i obróbki rud metali stanowią poważne zagrożenie dla środowiska na Górnym i Dolnym Śląsku. Odpady te często zajmują duże obszary znajdujące się na terenach miejskich bądź w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Dodatkowo, żużle metalurgiczne mogą zawierać znaczące ilości (nawet do kilkunastu procent wagowych) toksycznych dla środowiska pierwiastków metalicznych. Prezentowany artykuł porusza główne problemy związane ze składowaniem żużli metalurgicznych na terenie Górnego i Dolnego Śląska. Podstawowe pytania, na które autorzy próbują odpowiedzieć w niniejszej pracy to: (I) jakie są charakterystyczne cechy żużli zdeponowanych na Śląsku (2) jak należy badać tego rodzaju odpady aby przewidzieć ich potencjalny wpływ na środowisko (3) czy wszystkie żużle metalurgiczne są niebezpieczne dla środowiska (4)jak planować składowanie tych odpadów oraz (5) czy i jak można powtórnie je wykorzystać. W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania autorzy dokonują porównania wyników uzyskanych w czasie badań różnych typów żużli metalurgicznych zdeponowanych na Górnym i Dolnym Śląsku. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość żużli metalurgicznych zdeponowanych na Górnym i Dolnym Śląsku stanowi poważny problem dla środowiska. W celu dokładnej oceny ryzyka jakie niesie za sobą składowanie tego rodzaju odpadów należy prowadzić dokładny monitoring składowisk połączony z różnego rodzaju badaniami. Na podkreślenie zasługuje użyteczność badań mineralogicznych do oceny mobilności pierwiastków metalicznych, które powinny być używane w celu uzupełnienia analiz chemicznych wymaganych przez normy prawne.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Kierczak
Hubert Bril
Catherine Neel
Jacek Puziewicz

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań nad sedymentacją zawiesiny zrzutowych wód kopalnianych KWK ,,Ziemowit" na osadniku ziemnym oraz w warunkach laboratoryjnych na osadniku modelowym. Zbadano przyczyny zlej pracy osadnika kopalni i zaproponowano zmiany technologiczne pozwalające uzyskać zrzuty wód o ustabilizowanej zawartości zawiesin i usprawnić proces oczyszczania wód kopalnianych z zawiesiny mechanicznej. Wykazano, że zaburzenia w pracy osadnika spowodowane są nagromadzonym osadem, powodującym uprzywilejowany przepływ wody po powierzchni, a także gwałtownymi periodycznymi zrzutami tych wód. W badaniach modelowych oceniono wpływ temperatury, prędkości przepływu wody i napowietrzenia wody kopalnianej na proces sedymentacji zawiesiny.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Jabłońska
ORCID: ORCID

Instrukcja dla autorów

Archives of Environmental Protection
Instructions for Authors

Archives of Environmental Protection is a quarterly published jointly by the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Thanks to the cooperation with outstanding scientists from all over the world we are able to provide our readers with carefully selected, most interesting and most valuable texts, presenting the latest state of research in the field of engineering and environmental protection.

Scope
The Journal principally accepts for publication original research papers covering such topics as:
– Air quality, air pollution prevention and treatment;
– Wastewater treatment and utilization;
– Waste management;
– Hydrology and water quality, water treatment;
– Soil protection and remediation;
– Transformations and transport of organic/inorganic pollutants in the environment;
– Measurement techniques used in environmental engineering and monitoring;
– Other topics directly related to environmental engineering and environment protection.

The Journal accepts also authoritative and critical reviews of the current state of knowledge in the topic directly relating to the environment protection.

If unsure whether the article is within the scope of the Journal, please send an abstract via e-mail to: aep@ipispan.edu.pl

Preparation of the manuscript
The following are the requirements for manuscripts submitted for publication:
• The manuscript (with illustrations, tables, abstract and references) should not exceed 20 pages. In case the manuscript exceeds the required number of pages, we suggest contacting the Editor.
• The manuscript should be written in good English.
• The manuscript ought to be submitted in doc or docx format in three files:
– text.doc – file containing the entire text, without title, keywords, authors names and affiliations, and without tables and figures;
– figures.doc – file containing illustrations with legends;
– tables.doc – file containing tables with legends;
• The text should be prepared in A4 format, 2.5 cm margins, 1.5 spaced, preferably using Time New Roman font, 12 point. Thetext should be divided into sections and subsections according to general rules of manuscript editing. The proposed place of tables and figures insertion should be marked in the text.
• Legends in the figures should be concise and legible, using a proper font size so as to maintain their legibility after decreasing the font size. Please avoid using descriptions in figures, these should be used in legends or in the text of the article. Figures should be placed without the box. Legends should be placed under the figure and also without box.
• Tables should always be divided into columns. When there are many results presented in the table it should also be divided into lines.
• References should be cited in the text of an article by providing the name and publication year in brackets, e.g. (Nowak 2019). When a cited paper has two authors, both surnames connected with the word “and” should be provided, e.g. (Nowak and Kowalski 2019). When a cited paper has more than two author, surname of its first author, abbreviation ‘et al.’ and publication year should be provided, e.g. (Kowalski et al. 2019). When there are more than two publications cited in one place they should be divided with a coma, e.g. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Internet sources should be cited like other texts – providing the name and publication year in brackets.
• The Authors should avoid extensive citations. The number of literature references must not exceed 30 including a maximum of 6 own papers. Only in review articles the number of literature references can exceed 30.
• References should be listed at the end of the article ordered alphabetically by surname of the first author. References should be made according to the following rules:

1. Journal:
Surnames and initials. (publication year). Title of the article, Journal Name, volume, number, pages, DOI.
For example:

Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of the article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330

If the article has been assigned DOI, it should be provided and linked with the website on which it is made available.

2. Book:
Surnames and initials. (publication year). Title, Publisher, Place and publishing year.
For example:

Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Title of book, Work & Studies, Zabrze 2019.

3. Edited book:

Surnames and initials of text authors. (publishing year). Title of cited chapter, in: Title of the book, Surnames and
initials of editor(s). (Ed.)/(Eds.). Publisher, Place, pages.
For example:

Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Work & Studies, Zabrze, pp. 145–189.

4. Internet sources:
Surnames and initials or the name of the institution which published the text. (publication year). Title, (website address (accessed on)).
For example:

Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).

5. Patents:

Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009.
Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Materials published in language other than English:
Titles of cited materials should be translated into English. Information of the language the materials were published in should be provided at the end.
For example:

Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)

Not more than 30 references should be cited in the original research paper.


Submission of the manuscript
By submitting the manuscript Author(s) warrant(s) that the article has not been previously published and is not under consideration by another journal. Authors claim responsibility and liability for the submitted article.
The article is freely available and distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution and reproduction in any medium provided the article is properly cited, is not used for commercial purposes and no modification or adaptation are made.


© 2021. The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial, and no modifications or adaptations are made


The manuscripts should be submitted on-line using the Editorial System available at http://www.editorialsystem.com/aep. Authors are asked to propose at least 4 potential reviewers, including 2 from Poland, together with their e-mail addresses. The journal does not have article processing charges (APCs) nor article submission charges.

Review Process
All the submitted articles are assessed by the Editorial Board. If positively assessed by at least two editors, Editor in Chief, along with department editors selects two independent reviewers from recognized authorities in the discipline.
Review process usually lasts from 1 to 4 months.
Reviewers have access to PUBLONS platform which integrates into Bentus Editorial System and enables adding reviews to their personal profile.
After completion of the review process Authors are informed of the results and – if both reviews are positive – asked to correct the text according to reviewers’ comments. Next, the revised work is verified by the editorial staff for factual and editorial content.

Acceptance of the manuscript

The manuscript is accepted for publication on grounds of the opinions of independent reviewers and approval of Editorial Board. Authors are informed about the decision and also asked to pay processing charges and to send completed declaration of the transfer of copyright to the editorial office.

Proofreading and Author Correction
All articles published in the Archives of Environmental Protection go through professional proofreading process. If there are too many language errors that prevent understanding of the text, the article is sent back to Authors with a request to correct the indicated fragments or – in extreme cases – to re-translate the text.
After proofreading the manuscript is prepared for publishing. The final stage of the publishing process is Author correction. Authors receive a page proof copy of the article with a request to make final corrections.

Article publication charges
The publication fee of an article in the Journal is:
25 EUR/100 zł per page (black and white or in gray scale),
35 EUR/130 zł per page (color).

Payments in Polish zlotys
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

Payments in Euros
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Authors are kindly requested to inform the editorial office of making payment for the publication, as well as to send all necessary data for issuing an invoice.
 

Dodatkowe informacje

Abstracting & Indexing

Archives of Environmental Protection is covered by the following services:

AGRICOLA (National Agricultural Library)

AGRIS

Arianta

Baidu Scholar

BazTech

CABI (over 50 subsections)

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Engineering Village

FSTA - Food Science & Technology Abstracts

Genamics JournalSeek

GeoArchive

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Inspec

Japan Science and Technology Agency (JST)

J-Gate

Journal Citation Reports/Science Edition

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Microsoft Academic

Naviga (Softweco)

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons

ReadCube

Reaxys

SCOPUS

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

TEMA Technik und Management

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

Web of Science - Biological Abstracts

Web of Science - BIOSIS Previews

Web of Science - Science Citation Index Expanded

WorldCat (OCLC)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji