Nauki Techniczne

Archives of Environmental Protection

Zawartość

Archives of Environmental Protection | 2008 | vol. 34 | Special Issue

Abstrakt

Artykuł przedstawia koncepcję inteligentnego systemu kontroli napływu zanieczyszczeń powietrza oraz implementację systemu zwaną SINZaP, uruchomioną w !ETU w 2006 r. SINZaP jest działającym w czasie rzeczywistym systemem do modelowania emisji zanieczyszczeń i stężeń zanieczyszczeń powietrza, podobnym do sieci neuronowej, przeznaczonym dla specjalistów w zakresie zarządzania jakością powietrza. W SINZaP do modelowania emisji i stężeń zanieczyszczeń powietrza wykorzystano model trajektoryjny BackTrack bazujący na modelu YLSTRACK. Cechą BackTrack jest wykorzystanie trajektorii wstecznych do selekcji źródeł oddziałujących na receptor. Do modelowania trajektorii BackTrack wykorzystuje trójwymiarowe pole wiatru, prędkość dynamiczną, długość Monina-Obuchowa oraz wysokość warstwy mieszania. SINZaP składa się z czterech głównych modułów: (I) modułu danych w tym skanera danych o jakości powietrza udostępnionych w internecie, (2) modułu przygotowania danych meteorologicznych, (3) modułu BackTrack do symulacji emisji zanieczyszczeń i symulacji stężeń, (4) modułu modyfikującego parametry źródeł w oparciu o analizę wyników modelowania i wyników monitoringu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Czeslaw Kliś
Joachim Bronder

Abstrakt

Wodór postrzegany jest jako konkurencyjny ekonomicznie, przyjazny środowisku nośnik energii. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu zgazowania polskiego węgla kamiennego ukierunkowanego na produkcję gazu bogatego w wodór, z jednoczesnym wychwytywaniem CO2 z otrzymanego gazu syntezowego na drodze absorpcji z zastosowaniem CaO. Badany węgiel pochodzi! z pokładów KWK Piast uważanej za jedną z potencjalnych dostawców węgla dla zgazowania przemysłowego, ze względu na zasoby, jakość, cenę i reaktywność surowca. Testy prowadzono w reaktorze ze złożem stałym w zakresie temperatur 948-I I 73K w trzech seriach: z dodatkiem CaO w układzie warstwowym (li), z dodatkiem CaO wymieszanym z próbką węgla (III) oraz bez dodatku CaO (!). Zastosowanie CaO wpłynęło na zwiększenie produkcji oraz zawartości procentowej wodoru w mieszaninie gazowych produktów reakcji w porównaniu z wynikami serii I. Zgodnie z oczekiwaniami lepsze wyniki w zakresie ilości produkowanego wodoru oraz jego zawartości procentowej uzyskano w przypadku wymieszania CaO z próbką węgla niż w układzie warstwowym. Efektywna absorpcja CO2 zaobserwowana została w przypadku testów prowadzonych z zastosowaniem CaO zmieszanego z węglem w stosunkowo niskich temperaturach. W wyższych temperaturach zaobserwowano zwiększenie stężenia CO2 w powstającym gazie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adam Smoliński
ORCID: ORCID

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony energetycznemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biomasowych. W sposób ogólny scharakteryzowano tu rodzaj i potencjał biomasy odpadowej, która może być stosowana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, omówiono energetyczne zagospodarowanie biomasy w Polsce, oszacowano rezerwy istniejące w tym zakresie oraz przedstawiono podstawowe akty strategiczno-prawne odniesione do rozpatrywanego zagadnienia. W pracy zasygnalizowano również rodzaj działań możliwych do realizacji dla zwiększenia ilości energii alternatywnej produkowanej w Polsce w świetle konieczności osiągnięcia określonych celów ekologiczno-energetycznych, wynikających z umów międzynarodowych i prawodawstwa unijnego.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Danuta Domańska
Tomasz Zacharz

Abstrakt

Dla większości wód płynących głównym źródłem zanieczyszczenia są źródła punktowe. Znając zdolności wód do samooczyszczania się można poprzez odpowiednie sterowanie wprowadzanymi zanieczyszczeniami wpływać na jakość wód. W pracy skupiono się na wskazaniu rozwiązań wprowadzania zanieczyszczeń do wód Kłodnicy i Bytomki, które pozwolą na osiągnięcie jakości ich wód przynajmniej w granicach Ill klasy jakości wód powierzchniowych. Przeprowadzono symulacyjne obliczenia dla różnych scenariuszy gospodarowania ściekami i wskazano rozwiązania korzystne dla środowiska wodnego. Analizowano tylko efekty środowiskowe wyrażające się poprawą jakości wód. Nie brano pod uwagę aspektu ekonomicznego działań niezbędnych do osiągnięcia nakreślonego celu. Wzięto pod uwagę zasolenie związane z wprowadzanymi wodami kopalnianymi oraz zanieczyszczenia biorozkladalne, oznaczane wskaźnikiem BZT,, związane głównie ze ściekami komunalnymi. Symulację wykonano wykorzystując program komputerowy Zintegrowany Model Rzeka - ZMR. Dla ochrony przed ponadnormatywnym zasoleniem rozwiązaniem optymalnym w bezpośredniej zlewni Kłodnicy byłoby skierowanie wód kopalnianych poza jej zlewnię, a dla rzeki Bytomki - ich odsalanie. Dla ochrony przed zanieczyszczeniami biorozkladalnymi jedynym rozwiązaniem byłoby zaostrzenie kryterium efektywności oczyszczania ścieków komunalnych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Rudolf Bujok

Abstrakt

Przeprowadzona ocena samooczyszczania się wód dotyczy górnych odcinków rzek aglomeracji górnośląskiej: Bierawki, Kłodnicy, potoku Bielszowickiego i Szotkówki. Są to rzeki o małych przepływach naturalnych, znacznie obciążone zanieczyszczeniami antropogenicznymi Wykorzystano wyniki własnych badań szybkości przebiegu procesu samooczyszczania się. Skupiono się na zanieczyszczeniach rozkładalnych biochemicznie. Wyznaczono współczynniki szybkości biochemicznego rozkładu k, i zdolność przetwórczą wód. W obrębie tych samych rzek, poszczególne odcinki różnią się charakterem koryta, występują na przemian bystrza i odcinki o spowolnionym przepływie. Na potoku Bielszowickim i Szotkówce istnieją rozlewiska. Efektem tego są odmienne warunki samooczyszczania się wód. Na wszystkich badanych odcinkach szybkość procesu usuwania substancji organicznych, opisywana współczynnikami k,, najczęściej była dużo większa od literaturowych, wahających się w granicach poniżej 2,0 rzadko przekraczając wartości 3,0. Rozlewiska występujące w korytach cieków nie zawsze wpływały korzystnie na jakość ich wód. Rola takich rozlewisk w procesie samooczyszczania się rzek oraz wpływ na ekosystemy wodne wymaga odrębnych badań.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Rudolf Bujok

Abstrakt


W artykule przedstawiono metodę poprawy jakości wody w zbiornikach retencyjnych przy zastosowaniu zbiorników wstępnych z filtrem roślinnym. Zbiorniki wstępne lokalizowane powyżej zbiorników głównych zmniejszają dopływ zanieczyszczeń transportowanych rzeką i przejmują znaczną część procesów biochemicznych, które powodują eutrofizację retencjonowanej wody. W efekcie do zbiornika głównego dopływa woda ze zmniejszonym ładunkiem zanieczyszczeń. Metoda ta jest bardziej ekonomiczna, wymaga krótszego okresu realizacji i jest mniej pracochłonna niż ogólnie stosowane metody ochrony wód powierzchniowych. Jest ona szczególnie zalecana do poprawy jakości wody w małych zbiornikach podatnych na intensywne zamulanie i eutrofizację. Prawidłowa budowa i eksploatacja zbiorników wstępnych zależy od właściwego doboru ich parametrów, takich jak: czas magazynowania wody, prędkość przepływu wody, głębokość zalewu i doboru filtrów 'roślinnych. Autorzy ocenili skuteczność działania zbiornika wstępnego usytuowanego powyżej zbiornika głównego w Mściwojowie na rzece Wierzbiak. W zbiorniku wstępnym wydzielono (trzykomorowy) osadnik oraz trzy komory z przegrodami roślinnymi. Głównym celem tych urządzeńjest zmniejszenie ilości rumowiska, substancji biogennych oraz innych zanieczyszczeń niesionych wraz z dopływającą wodą do zbiornika głównego. Badania przeprowadzono w okresie 2000--2001. Otrzymane wyniki wykazały znaczącą rolę zbiornika wstępnego w poprawie jakości wody dopływającej do zbiornika głównego - nastąpiło zmniejszenie ilości azotanów o około 65%; fosforanów - o około 52%.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Czamara
Alicja Czamara
Mirosław Wiatkowski

Abstrakt

Celem pracy było dokonanie oceny stanu zanieczyszczenia metalami toksycznymi gleb na obszarze miasta Piekary Śląskie (województwo śląskie) z uwzględnieniem sposobu ich użytkowania. Zakres badań obejmował oznaczenie stężeń ołowiu i kadmu w glebach kompleksów ogrodów działkowych, nieużytków rolniczych i przedszkolnych placów zabaw Stężenia ołowiu i kadmu w próbkach gleb oznaczano techniką płomieniowej spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej po ekstrakcji wodą królewską w mikrofalowym systemie MOS 2000. Zawartości metali w analizowanych próbkach gleb były bardzo zróżnicowane i zależały od lokalizacji miejsc ich poboru w stosunku do najważniejszego emitora metali toksycznych w Piekarach Śląskich - Huty Metali Nieżelaznych ,,Orzeł Biały" S.A. Stężenia metali oznaczone we wszystkich próbkach gleb przekraczały znacznie wartości stężeń dopuszczalnych w Polsce w glebach uprawnych i gruntach zabudowanych. Zawartości ołowiu i kadmu w glebach powinny być podstawą do zaprzestania upraw roślin jadalnych w badanych rejonach miasta Piekary Śląskie. Zanieczyszczona gleba na przedszkolnych placach zabaw może stanowić istotne środowiskowe źródło ołowiu i kadmu zagrażające zdrowiu dzieci. Stan zanieczyszczenia placów zabaw metalami toksycznymi powinien zobowiązywać do podejmowania działań modernizacyjnych ograniczających kontakt dzieci z glebą W świetle zastosowanych kryteriów oceny wyników, zawartości metali występujące w glebach na obszarze Piekar Śląskich powinny budzić niepokój ich użytkowników i władz miasta.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Elżbieta Kulka
Jadwiga Gzyl

Instrukcja dla autorów

Archives of Environmental Protection
Instructions for Authors

Archives of Environmental Protection is a quarterly published jointly by the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Thanks to the cooperation with outstanding scientists from all over the world we are able to provide our readers with carefully selected, most interesting and most valuable texts, presenting the latest state of research in the field of engineering and environmental protection.

Scope
The Journal principally accepts for publication original research papers covering such topics as:
– Air quality, air pollution prevention and treatment;
– Wastewater treatment and utilization;
– Waste management;
– Hydrology and water quality, water treatment;
– Soil protection and remediation;
– Transformations and transport of organic/inorganic pollutants in the environment;
– Measurement techniques used in environmental engineering and monitoring;
– Other topics directly related to environmental engineering and environment protection.

The Journal accepts also authoritative and critical reviews of the current state of knowledge in the topic directly relating to the environment protection.

If unsure whether the article is within the scope of the Journal, please send an abstract via e-mail to: aep@ipispan.edu.pl

Preparation of the manuscript
The following are the requirements for manuscripts submitted for publication:
• The manuscript (with illustrations, tables, abstract and references) should not exceed 20 pages. In case the manuscript exceeds the required number of pages, we suggest contacting the Editor.
• The manuscript should be written in good English.
• The manuscript ought to be submitted in doc or docx format in three files:
– text.doc – file containing the entire text, without title, keywords, authors names and affiliations, and without tables and figures;
– figures.doc – file containing illustrations with legends;
– tables.doc – file containing tables with legends;
• The text should be prepared in A4 format, 2.5 cm margins, 1.5 spaced, preferably using Time New Roman font, 12 point. Thetext should be divided into sections and subsections according to general rules of manuscript editing. The proposed place of tables and figures insertion should be marked in the text.
• Legends in the figures should be concise and legible, using a proper font size so as to maintain their legibility after decreasing the font size. Please avoid using descriptions in figures, these should be used in legends or in the text of the article. Figures should be placed without the box. Legends should be placed under the figure and also without box.
• Tables should always be divided into columns. When there are many results presented in the table it should also be divided into lines.
• References should be cited in the text of an article by providing the name and publication year in brackets, e.g. (Nowak 2019). When a cited paper has two authors, both surnames connected with the word “and” should be provided, e.g. (Nowak and Kowalski 2019). When a cited paper has more than two author, surname of its first author, abbreviation ‘et al.’ and publication year should be provided, e.g. (Kowalski et al. 2019). When there are more than two publications cited in one place they should be divided with a coma, e.g. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Internet sources should be cited like other texts – providing the name and publication year in brackets.
• The Authors should avoid extensive citations. The number of literature references must not exceed 30 including a maximum of 6 own papers. Only in review articles the number of literature references can exceed 30.
• References should be listed at the end of the article ordered alphabetically by surname of the first author. References should be made according to the following rules:

1. Journal:
Surnames and initials. (publication year). Title of the article, Journal Name, volume, number, pages, DOI.
For example:

Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of the article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330

If the article has been assigned DOI, it should be provided and linked with the website on which it is made available.

2. Book:
Surnames and initials. (publication year). Title, Publisher, Place and publishing year.
For example:

Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Title of book, Work & Studies, Zabrze 2019.

3. Edited book:

Surnames and initials of text authors. (publishing year). Title of cited chapter, in: Title of the book, Surnames and
initials of editor(s). (Ed.)/(Eds.). Publisher, Place, pages.
For example:

Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Work & Studies, Zabrze, pp. 145–189.

4. Internet sources:
Surnames and initials or the name of the institution which published the text. (publication year). Title, (website address (accessed on)).
For example:

Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).

5. Patents:

Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009.
Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Materials published in language other than English:
Titles of cited materials should be translated into English. Information of the language the materials were published in should be provided at the end.
For example:

Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)

Not more than 30 references should be cited in the original research paper.


Submission of the manuscript
By submitting the manuscript Author(s) warrant(s) that the article has not been previously published and is not under consideration by another journal. Authors claim responsibility and liability for the submitted article.
The article is freely available and distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution and reproduction in any medium provided the article is properly cited, is not used for commercial purposes and no modification or adaptation are made.


© 2021. The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial, and no modifications or adaptations are made


The manuscripts should be submitted on-line using the Editorial System available at http://www.editorialsystem.com/aep. Authors are asked to propose at least 4 potential reviewers, including 2 from Poland, together with their e-mail addresses. The journal does not have article processing charges (APCs) nor article submission charges.

Review Process
All the submitted articles are assessed by the Editorial Board. If positively assessed by at least two editors, Editor in Chief, along with department editors selects two independent reviewers from recognized authorities in the discipline.
Review process usually lasts from 1 to 4 months.
Reviewers have access to PUBLONS platform which integrates into Bentus Editorial System and enables adding reviews to their personal profile.
After completion of the review process Authors are informed of the results and – if both reviews are positive – asked to correct the text according to reviewers’ comments. Next, the revised work is verified by the editorial staff for factual and editorial content.

Acceptance of the manuscript

The manuscript is accepted for publication on grounds of the opinions of independent reviewers and approval of Editorial Board. Authors are informed about the decision and also asked to pay processing charges and to send completed declaration of the transfer of copyright to the editorial office.

Proofreading and Author Correction
All articles published in the Archives of Environmental Protection go through professional proofreading process. If there are too many language errors that prevent understanding of the text, the article is sent back to Authors with a request to correct the indicated fragments or – in extreme cases – to re-translate the text.
After proofreading the manuscript is prepared for publishing. The final stage of the publishing process is Author correction. Authors receive a page proof copy of the article with a request to make final corrections.

Article publication charges
The publication fee of an article in the Journal is:
25 EUR/100 zł per page (black and white or in gray scale),
35 EUR/130 zł per page (color).

Payments in Polish zlotys
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

Payments in Euros
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Authors are kindly requested to inform the editorial office of making payment for the publication, as well as to send all necessary data for issuing an invoice.
 

Dodatkowe informacje

Abstracting & Indexing

Archives of Environmental Protection is covered by the following services:

AGRICOLA (National Agricultural Library)

AGRIS

Arianta

Baidu Scholar

BazTech

CABI (over 50 subsections)

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Engineering Village

FSTA - Food Science & Technology Abstracts

Genamics JournalSeek

GeoArchive

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Inspec

Japan Science and Technology Agency (JST)

J-Gate

Journal Citation Reports/Science Edition

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Microsoft Academic

Naviga (Softweco)

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons

ReadCube

Reaxys

SCOPUS

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

TEMA Technik und Management

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

Web of Science - Biological Abstracts

Web of Science - BIOSIS Previews

Web of Science - Science Citation Index Expanded

WorldCat (OCLC)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji